Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2017

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2017

 

Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 schváleným uznesením MsZ mesta Piešťany č. 244/2016.

                                            

Správa o výsledku kontroly č. 2/2017

Kontrola pokladne a pokladničných dokladov

 

Povinná osoba:                       Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          november 2016                                          

Termín kontroly:                    apríl – máj 2017

Cieľ a predmet kontroly:       kontrola  dodržiavania  a  uplatňovania  všeobecne   záväzných

                                                  právnych  predpisov a interných predpisov mesta pri nakladaní

                                                  s pokladničnou hotovosťou a kontrola pokladničných dokladov

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste
 • interná norma č. 6/2013 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou do 14. 11. 2016
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016
 • interná norma č. 4/2009 „Interná smernica o cestovných náhradách“

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 07. 06. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Kontrola pokladne a pokladničných dokladov bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiaca november 2016.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,

f) podpisový záznam osoby ( § 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej  jednotke

    a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách  účtujúcich

    v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. 

 

Náležitosti  účtovného  dokladu sa môžu umiestniť aj na iných, než účtovných písomnostiach. Tieto písomnosti sa uschovávajú po rovnakú dobu, ako účtovný doklad (interné účtovné doklady). Všetky doklady súvisiace s príjmami a výdavkami rozpočtu mesta, účtovaním nákladov a výnosov, bankovými operáciami alebo majetkom mesta sa vyhotovujú bez zbytočného odkladu po zistení  skutočností, ktoré sa nimi dokladujú.

 

Pre potreby Mesta Piešťany boli ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na súvisiace právne predpisy, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a interné normy mesta, aplikované v internej norme č. 6/2013 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 01. 07. 2013 do 14. 11. 2016 a následne v internej norme č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016. Tento poriadok upravuje povinnosti, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých organizačných zložiek mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov pri vystavovaní, preskúmaní, evidencii a archivovaní dokladov. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov určuje postup obehu účtovných dokladov i  nadväzujúcich dokladov operatívnej evidencie. Na týchto dokladoch sa podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonáva základná finančná kontrola podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti primátorom mesta určeným vedúcim jednotlivých organizačných útvarov a vecne zodpovedným zamestnancom za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, pričom sa táto kontrola môže bez ohľadu na povahu finančnej operácie alebo jej časti kedykoľvek vykonať aj primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Základná finančná kontrola na súvisiacich dokladoch sa vykonáva v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016. Touto kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami overuje, či je možné pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do predtlače, a to buď priamo vytlačením na poslednej strane listiny obsahujúcej finančnú operáciu/jej časť alebo na listine pevne zopnutej s listinou obsahujúcou finančnú operáciu/jej časť alebo s dokladom súvisiacim s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených pokladničných dokladov za sledované obdobie mesiaca november 2016 boli identifikované nasledovné kontrolné zistenia:

Kontrolné zistenie č. 1:

Podľa § 2 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, finančnou kontrolou  sa podľa tohto zákona rozumie súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia. Podľa § 7 ods. 2 spomínaného zákona základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy.

V podmienkach mesta Piešťany je vykonávanie základnej finančnej kontroly definované v internej norme č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokyne primátora č. 2/2016.

Kontrolou bolo zistené, že základná finančná kontrola v niektorých prípadoch na pokladničných dokladoch, príp. súvisiacich účtovných dokladoch nebola vykonaná. Uvedený nedostatok bol zistený v týchto prípadoch, napr.:

 • výdavkový pokladničný doklad, (ďalej len „VPD“) č. 1103/16 zo dňa 07. 11. 2016,
 • VPD č. 1113/16 zo dňa 09. 11. 2016,
 • VPD č. 1121/16 zo dňa 10. 11. 2016,
 • VPD č. 1147/16 zo dňa 18. 11. 2016,
 • VPD č. 1165/16 zo dňa 23. 11. 2016,
 • VPD č. 1184/16 zo dňa 29. 11. 2016.

 

Ďalej bolo zistené, že v niektorých prípadoch sa na pokladničných dokladoch, príp. súvisiacich účtovných dokladoch nachádzala predtlač základnej finančnej kontroly, vrátane mien zodpovedných zamestnancov, podpisov a dátumov, ale pri základnej finančnej kontrole nebolo vyznačené, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, či je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať a či je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, t. j. základná finančná kontrola bola vykonaná iba formálne. Ide o tieto prípady, napr.:

 • VPD č. 1087/16 zo dňa 03. 11. 2016,
 • VPD č. 1111/16 zo dňa 09. 11. 2016,
 • VPD č. 1112/16 zo dňa 09. 11. 2016,
 • VPD č. 1153/16 zo dňa 21. 11. 2016,
 • VPD č. 1159/16 zo dňa 22. 11. 2016,
 • VPD č. 1168/16 zo dňa 23. 11. 2016,
 • VPD č. 1170/16 zo dňa 23. 11. 2016,
 • VPD č. 1172/16 zo dňa 24. 11. 2016,
 • VPD č. 1179/16 zo dňa 28. 11. 2016,
 • VPD č. 1180/16 zo dňa 28. 11. 2016,
 • VPD č. 1194/16 zo dňa 30. 11. 2016,
 • VPD č. 1202/16 zo dňa 30. 11. 2016,
 • VPD č. 1203/16 zo dňa 30. 11. 2016,
 • VPD č. 1210/16 zo dňa 30. 11. 2016,
 • VPD č. 1211/16 zo dňa 30. 11. 2016.

 

Ďalšie formálne nedostatky boli zistené v nasledujúcich prípadoch:

 • príjmový pokladničný doklad, (ďalej len „PPD“) č. 14152/16 zo dňa 21. 11. 2016 – na súvisiacom účtovnom doklade pri základnej finančnej kontrole chýba podpis vedúceho zamestnanca,
 • VPD č. 1159/16 zo dňa 22. 11. 2016 – chýba meno vedúceho zamestnanca, ktorý vykonal základnú finančnú kontrolu.

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami.

Zistené nedostatky popísané v kontrolnom zistení č. 1 boli do ukončenia kontroly a zaslania správy o výsledku kontroly povinnej osobe odstránené.

 

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 2/2016.

 

Kontrolné zistenie č.2:

V § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je definovaný účtovný doklad ako  preukázateľný účtovný záznam  vrátane povinných náležitostí, ktoré musí obsahovať. Táto definícia v podmienkach mesta Piešťany je aplikovaná v internej norme č. 6/2013 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od  01. 07. 2013 do 14. 11. 2016 a následne v internej norme č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016.

Pri pokladničných dokladoch obidve interné smernice platné v kontrolovanom období mesiaca november 2016 špecifikovali v článku 4, bod 6 náležitosti pokladničných dokladov v podmienkach mesta Piešťany. Všetky pokladničné operácie sa vykonávajú výhradne na základe číslovaných príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ktoré musia obsahovať tieto náležitosti:

 • názov pokladničného dokladu,
 • číslo pokladničného dokladu,
 • názov organizácie – pečiatka,
 • dátum vyhotovenia,
 • meno a adresa platiteľa,
 • účel platby,
 • podpis zamestnancov zodpovedných  za vykonanú operáciu,
 • podpis príjemcu pri výplatách v hotovosti,
 • prijatú alebo vydanú sumu;

resp. po novelizácii internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ boli tieto náležitosti definované nasledovne:

 • názov, adresa, IČO vyhotoviteľa,
 • číslo pokladničného dokladu a dátum vyhotovenia,
 • meno, adresa, prípadne rodné číslo/IČO príjemcu alebo platiteľa hotovosti,
 • prijatú alebo vyplatenú sumu aj slovom,
 • účel platby,
 • podpis pokladníka a na VPD aj podpis príjemcu finančnej hotovosti,
 • podpis prednostu, prípadne primátora ako schvaľujúceho.

 

Kontrolou pokladničných dokladov boli v mesiaci november 2016 zistené nasledovné nedostatky:

 • VPD č. 1078/16 zo dňa 02. 11. 2016 –  chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 13693/16 zo dňa 02. 11. 2016 – chýba podpis schvaľujúceho,
 • PPD č. 13692/16 zo dňa 02. 11. 2016 – chýba podpis schvaľujúceho,
 • VPD č. 1118/16 zo dňa 10. 11. 2016 – chýba podpis schvaľujúceho,
 • VPD č. 1171/16 zo dňa 23. 11. 2016 – chýba podpis schvaľujúceho,
 • PPD č. 14322/16 zo dňa 29. 11. 2016 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 14323/16 zo dňa 29. 11. 2016 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 14331/16 zo dňa 29. 11. 2016 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 14336/16 zo dňa 30. 11. 2016 – chýba podpis pokladníka,
 • PPD č. 14364/16 zo dňa 30. 11. 2016 – chýba podpis pokladníka,
 • VPD č. 1211/16 zo dňa 30. 11. 2016 – na súvisiacom účtovnom doklade pri vyúčtovaní výdavkov na 13stich prílohách nie je v položke „za správnosť vyúčtovania“ uvedené meno a priezvisko zodpovednej osoby a dátum podpisu

Náležitosti príjmových a výdavkových pokladničných dokladov v kontrolovanom neboli  v niektorých prípadoch v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a následne s príslušnými ustanoveniami článku 4, bod 6 interných noriem č. 6/2013 a 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.

Zistené nedostatky popísané v kontrolnom zistení č. 2 boli do ukončenia kontroly a zaslania správy o výsledku kontroly povinnej osobe odstránené.

 

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri vystavovaní príjmových a výdavkových pokladničných dokladov podmienkach mesta Piešťany.

 

Kontrolné zistenie č.3:

Poskytovanie záloh v podmienkach mesta Piešťany bolo v kontrolovanom období upravené internou normou č. 6/2013 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 01. 07. 2013 do 14. 11. 2016 a následne internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016.

Kontrolou VPD č. 1083/16 zo dňa 02. 11. 2016 bolo zistené, že poskytnutie zálohy kancelárii vedenia mesta s účelom použitia „bežné výdavky kancelárie primátora“ nie je schválené prednostom MsÚ. Uvedený postup nie je v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) smernice č. 6/2013 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, podľa ktorého „zálohu   na   nákup  materiálu alebo zabezpečenie služieb zamestnancom mesta  schvaľuje  prednosta MsÚ“.

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) smernice č. 6/2013 internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri poskytovaní záloh zamestnancom v podmienkach mesta Piešťany.

 

Kontrolné zistenie č.4:

Problematiku pracovných ciest a s nimi súvisiacich cestovných náhrad v podmienkach mesta Piešťany v kontrolovanom období mesiaca november 2016 riešila interná norma č. 4/2009 „Interná smernica o cestovných náhradách“, s účinnosťou od 01. 12. 2009.

 Kontrolou pokladničných dokladov v mesiaci november 2016 bolo zistené, že tuzemské pracovné cesty neboli v niektorých prípadoch schválené oprávnenou osobou, ale schválil ich iný vedúci zamestnanec. Tento postup nie je v súlade s čl. III., bod 4, písm. b) Internej smernice o cestovných náhradách č. 4/2009, ktorý hovorí, že „tuzemské pracovné cesty schvaľuje prednosta MsÚ všetkým zamestnancom Mesta Piešťany (okrem zamestnancov priamo podriadených primátorovi)“. Uvedený nedostatok bol zistený v nasledovných prípadoch:

 • cestovný príkaz č. 288 zamestnanca s os. č. 68046,
 • cestovný príkaz č. 291 zamestnanca s os. č. 66020,
 • cestovný príkaz č. 297 zamestnanca s os. č. 65502,
 • cestovný príkaz č. 298 zamestnanca s os. č. 65630,
 • cestovný príkaz č. 299 zamestnanca s os. č. 401004,
 • cestovný príkaz č. 303 zamestnanca s os. č. 69179,
 • cestovný príkaz č. 305 zamestnanca s os. č. 30423,
 • cestovný príkaz č. 306 zamestnanca s os. č. 30421,
 • cestovný príkaz č. 311 zamestnanca s os. č. 65907,
 • cestovný príkaz č. 312 zamestnanca s os. č. 65920,
 • cestovný príkaz č. 323 zamestnanca s os. č. 68009,
 • cestovný príkaz č. 324 zamestnanca s os. č. 68007,
 • cestovný príkaz č. 325 zamestnanca s os. č. 602006,
 • cestovný príkaz č. 326 zamestnanca s os. č. 602003,

 

Ďalej bolo zistené, že zahraničné pracovné cesty neboli v niektorých prípadoch schválené oprávnenou osobou, ale schválil ich iný vedúci zamestnanec. Tento postup nie je v súlade s čl. III., bod 5, písm. a) Internej smernice o cestovných náhradách č. 4/2009, ktorý hovorí, že „zahraničné pracovné cesty schvaľuje primátor zástupcovi primátora, poslancom MsÚ, dlhodobo uvoľnenému poslancovi, hlavnému kontrolórovi, prednostovi MsÚ, riaditeľom mestských organizácií, zamestnancom Mesta Piešťany“. Uvedený nedostatok bol zistený v nasledovných prípadoch:

 • cestovný príkaz č. 30 zamestnanca s os. č. 30414,
 • cestovný príkaz č. 31 zamestnanca s os. č. 30419.

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade čl. III., bod 4, písm. b) a bod 5, písm. a) Internej smernice o cestovných náhradách č. 4/2009.

 

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne určenie osôb oprávnených schvaľovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty.

 

Kontrolou nakladania s pokladničnou hotovosťou ku dňu 18. 04. 2017 nebol zistený rozdiel medzi účtovným stavom vykázaným v pokladničnej knihe a skutočným fyzickým stavom v pokladni mesta.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 2/2016.
 • Dodržiavať internú normu „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri vystavovaní príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a pri poskytovaní záloh zamestnancom v podmienkach mesta Piešťany.
 • Zabezpečiť dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne určenie osôb oprávnených schvaľovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty.

Hlavný kontrolór mesta požiadal MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 30. 06. 2017.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  08. 06. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 3/2017

Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany

 

Povinná osoba:                      Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          II. polrok 2016                                          

Termín kontroly:                     apríl 2017

Cieľ  kontroly:                         kontrola  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych

                                                   predpisov pri evidovaní a vybavovaní sťažností a petícií

                                                   doručených mestu Piešťany

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 • interná norma „Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami“

 

Návrh správy o výsledku kontroly č. 3/2017 bol doručený primátorovi mesta Piešťany a prednostovi MsÚ dňa 16. 05. 2017. V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 23. 05. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Povinná osoba sa k predloženému návrhu správy o výsledku kontroly č. 3/2017 vyjadrila nasledovne, cit.:

„V súvislosti s kontrolným zistením Vám oznamujem nasledovné:

Nemôžem súhlasiť s výrokom, že orgán verejnej správy bol nečinný. Uvedená problematika začala dňa 10. 11. 2016 e-mail správou, v ktorej upozorňuje sťažovateľ, že mu nebolo odpovedané na e-mail správu zo dňa 03. 11. 2016.  Ako dôvod uvádzam, že v uvedenom období bol na MsÚ novo nainštalovaný antivírový program, ktorý zaradil predmetnú správu u príslušnej zamestnankyne do spamu. To bol dôvod, že v príslušnom termíne neodpovedala.  Na správu doručenú dňa 10. 11. 2016 zamestnankyňa stavebného úradu reagovala okamžite a odpovedala listom dňa 11. 11. 2016. Následne sťažovateľ dňa 14. 11. listom vyjadril svoju nespokojnosť s odpoveďou zo dňa 11. 11. 2016 sťažnosťou, ktorá bola doručená aj poštou, zaevidovanou pod č. j. 28452. Predmetná sťažnosť bola posúdená, že nie je sťažnosťou.

Upozorňujem, že MsÚ v ďalej konal dňa 15. 11. 2016, kedy bol realizovaný k predmetnej problematike Štátny stavebný dohľad. Následne sa sťažovateľ sťažoval aj na nadriadený orgán, ktorý si vyžiadal podklady. Podklady mu boli doručené a na základe nich nadriadený orgán tiež vyhodnotil, že sťažnosť s ktorou sa obrátil sťažovateľ na Okresný stavebný úrad nie je sťažnosťou. O uvedenej skutočnosti Okresný stavebný úrad informoval sťažovateľa a informoval ho tiež o ďalších krokoch Stavebného úradu v Piešťanoch. Z dôvodu dostatočného informovania sťažovateľa zo strany nadriadeného org., nepovažovala kompetentná zamestnankyňa  už viacej za potrebné, opätovne informovať sťažovateľa o tom istom. Z uvedeného vyplýva, že orgán verejnej správy Stavebný úrad a prednosta MsÚ, nebol nečinný.“

Hlavný kontrolór berie na vedomie vyjadrenie MsÚ, avšak konštatuje, že toto vyjadrenie nemení obsah kontrolného zistenia uvedeného v návrhu správy o výsledku kontroly.

Mesto Piešťany na podanie doručené dňa 07. 11. 2016 pod podacím číslom 28452 písomne neodpovedalo, aj keď v danej veci príslušné oddelenie konalo a na podanie doručené dňa  27. 12. 2016 pod podacím číslom 33070 nebola zaslaná písomná odpoveď autorovi podania.

 

 1. Úvod

Kontrola vybavovania sťažností a petícií v meste Piešťany bola vykonaná v súlade § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach sťažnosťou je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Sťažnosťou sa poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 uvedeného zákona nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona nie je ani podanie

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci,
 • obvineného alebo odsúdeného podľa osobitného predpisu.

 

§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach určuje povinnosť viesť centrálnu evidenciu sťažností, a to oddelene od evidencie ostatných písomností. Táto evidencia musí obsahovať hlavne:

 • dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti,
 • meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa; ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
 • predmet sťažnosti,
 • dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
 • výsledok prešetrenia sťažnosti,
 • prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
 • dátum vybavenia sťažnosti,
 • výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
 • dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
 • dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
 • poznámku.

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti , s ktorou súvisí.

Petíciou podľa § 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa rozumie právo občana spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou na verejné orgány, ktoré predstavujú štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Podmienky podania petície sú presnejšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolovaný subjekt na vybavovanie sťažností a petícií má vypracovanú internú normu – „Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami“, s účinnosťou od 19. 03. 2010.

2.1.  Kontrola evidencie prijatých sťažností a petícií

Sťažnosti a petície adresované mestu Piešťany sú evidované na útvare hlavného kontrolóra mesta v samostatných knihách centrálnej evidencie sťažnosti a centrálnej evidencie petícií v súlade s § 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Okrem evidenčných kníh je zavedená aj elektronická evidencia, samostatne  pre sťažnosti a samostatne pre petície.

Pri kontrole evidencie sťažnosti a petícií neboli zistené nedostatky.

2.2.  Kontrola vybavovania sťažností a petícií

Za kontrolované obdobie mesiacov júl – december 2016 bolo prijatých celkom 10 podaní, z toho bolo:

 • 0 sťažností,
 • 0 petícií,
 • 10 iných podaní (podľa § 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).

 

Kontrolné zistenie:

Podľa § 3  ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach „podanie sa posudzuje podľa obsahu“.

Podľa § 4 ods. 3 tohto zákona „Orgán verejnej správy podanie označené ako sťažnosť vráti tomu, kto ho podal, bezodkladne po tom, čo zistí, že nie je sťažnosťou podľa ods. 1 písm. a), b) a d) alebo podľa ods. 2 najneskôr do 30 pracovných dní od jeho doručenia, s uvedením dôvodu. Orgán verejnej správy takéto podanie nevráti, ak je ho príslušný vybaviť podľa iného právneho predpisu“.

 

Na mesto Piešťany bolo dňa 07. 11. 2016 pod podacím číslom 28452 doručené podanie sťažovateľa, adresované oddeleniu stavebných služieb a rozvoja mesta. Podľa obsahu podania bolo mienené pisateľom ako sťažnosť – „podávam sťažnosť voči konaniu stavebníkov vo veci stavebného povolenia na stavbu „Zmena dokončenej stavby rodinného domu stavebnými úpravami, nadstavbou a prístavbou“ na pozemkoch parc. č. 2905 a 2833/1 k. u. Piešťany, Vodárenská ulica“. 

Oddelenie právnych a klientskych služieb správne posúdilo, že podanie nie je sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a sekretariát prednostu mestského úradu (ďalej len „MsÚ“) pridelil podanie na vybavenie oddeleniu stavebných služieb a rozvoja mesta.

Kontrolou dokumentácie sa zistilo, že na predmetné podanie nebolo zo strany oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta písomne odpovedané, aj keď v danej veci príslušné oddelenie konalo.

Dňa 27. 12. 2016 bola pod podacím číslom 33070 prednostovi MsÚ doručená sťažnosť na nečinnosť oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta, v ktorej sa sťažuje, že na svoje predošlé podanie nedostal odpoveď. Na tomto podaní sa nenachádza vyjadrenie oddelenia právnych a klientskych služieb, ktoré malo posúdiť, či toto druhé podanie je alebo nie je sťažnosťou. Podanie nebolo vybavované ako sťažnosť a na toto podanie nebola zaslaná písomná odpoveď sťažovateľovi. Z uvedeného vyplýva, že sa v tomto prípade jedná o nečinnosť orgánu verejnej správy voči pisateľovi podaní, teda o sťažnosť podľa  § 3, ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. Zároveň bolo porušené usmernenie prednostu MsÚ, že každé podanie označené ako sťažnosť alebo majúce charakter sťažnosti, má byť posúdené oddelením právnych a klientskych služieb.     

Kontrolovaný subjekt – mesto Piešťany nepostupoval v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  a následne príslušných ustanovení uvedeného zákona týkajúcich sa prešetrovania a vybavovania sťažností. Zároveň nepostupoval v zmysle usmernenia prednostu MsÚ týkajúceho sa posudzovania podaní oddelením právnych a klientskych služieb.

 

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Dôsledné dodržiavanie ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov s dôrazom na dodržiavanie stanovených zákonných lehôt na vybavenie sťažnosti a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. Dodržiavanie nariadenia prednostu MsÚ.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach s dôrazom na dodržiavanie stanovených zákonných lehôt na vybavenie sťažnosti a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. Dodržiavať nariadenia prednostu MsÚ.
 • Zabezpečiť, aby každé podanie, ktoré sa posudzuje a vybavuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bolo v kópii pridelené na vedomie na útvar hlavného kontrolóra, kde sa v prípade sťažnosti zaeviduje a v prípade, ak sa nejedná o sťažnosť, odsleduje zákonný postup vybavenia podania. 

Hlavný kontrolór mesta požiadal MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 15. 06. 2017.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  06. 06. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 4/2017

Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených MsKS, p. o.

 

Povinná osoba:                       Mestské kultúrne stredisko, p. o. (ďalej len „MsKS, p. o.)

                                                  zastúpená riaditeľkou Mgr. Martou Jurčovou

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:           rok 2016                                          

Termín kontroly:                     apríl 2017

Cieľ  kontroly:                         kontrola  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych

                                                   predpisov pri evidovaní a vybavovaní sťažností a petícií

                                                   doručených MsKS, p. o.

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 25. 05. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila žiadne námietky v určenej lehote, zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Kontrola vybavovania sťažností a petícií v MsKS, p. o. bola vykonaná v súlade § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach sťažnosťou je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Sťažnosťou sa poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 uvedeného zákona nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

 

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona nie je ani podanie

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci,
 • obvineného alebo odsúdeného podľa osobitného predpisu.

 

§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach určuje povinnosť viesť centrálnu evidenciu sťažností, a to oddelene od evidencie ostatných písomností. Táto evidencia musí obsahovať hlavne:

 • dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti,
 • meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa; ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
 • predmet sťažnosti,
 • dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
 • výsledok prešetrenia sťažnosti,
 • prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
 • dátum vybavenia sťažnosti,
 • výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
 • dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
 • dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
 • poznámku.

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti , s ktorou súvisí.

Petíciou podľa § 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa rozumie právo občana spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou na verejné orgány, ktoré predstavujú štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Podmienky podania petície sú presnejšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolovaný subjekt pri vybavovaní sťažností postupuje v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Centrálna evidencia sťažností je vedená u riaditeľky organizácie. V kontrolovanom období roku 2016 nebola do MsKS, p. o. doručená žiadna sťažnosť.

Pri vybavovaní petícií sa v kontrolovanom subjekte postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Centrálna evidencia petícií je zabezpečovaná u riaditeľky organizácie. V kontrolovanom období roku 2016 nebola do MsKS, p. o. doručená žiadna petícia.

 

Kontrolné zistenie:

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemá vypracovanú internú normu na vybavovanie sťažností, čo nie je v súlade s § 26, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a uvedený postup nie je následne v súlade s časťou IV., čl. 10, ods. 10.3 Zásad upravujúcich postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami schválených MsZ mesta Piešťany uznesením č. 27/2010 zo dňa 11. 03. 2010, s účinnosťou od 19. 03. 2010.

 

 

Navrhované odporúčanie:

Vypracovanie internej normy na vybavovanie sťažností v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v súlade so Zásadami mesta upravujúcimi postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsKS, p. o.:

 • vypracovať internú normu na vybavovanie sťažností v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. sťažnostiach a v súlade so zásadami mesta upravujúcimi postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami.

 

Hlavný kontrolór mesta požiadal MsKS, p. o. o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 16. 06. 2017.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  29. 05. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 6/2017

Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených SMP, p. o.

 

Povinná osoba:                        Služby mesta Piešťany, p. o. (ďalej len „SMP, p. o.“) zastúpená

                                                   riaditeľkou Ing. Hanou Dupkaničovou

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:           rok 2016                                           

Termín kontroly:                     apríl 2017

Cieľ a predmet kontroly:        kontrola  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych

                                                   predpisov pri evidovaní a vybavovaní sťažností a petícií

                                                   doručených SMP, p. o.

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 • interná norma SMP, p. o. „Smernica postupu pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb“
 • interná norma mesta Piešťany „Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami“

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 05. 06. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  povinná osoba neuplatnila žiadne námietky v určenej lehote,  zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Kontrola vybavovania sťažností a petícií v SMP, p. o. bola vykonaná v súlade § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach sťažnosťou je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Sťažnosťou sa poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 uvedeného zákona nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona nie je ani podanie

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci,
 • obvineného alebo odsúdeného podľa osobitného predpisu.

 

§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach určuje povinnosť viesť centrálnu evidenciu sťažností, a to oddelene od evidencie ostatných písomností. Táto evidencia musí obsahovať hlavne:

 • dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti,
 • meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa; ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
 • predmet sťažnosti,
 • dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
 • výsledok prešetrenia sťažnosti,
 • prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
 • dátum vybavenia sťažnosti,
 • výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
 • dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
 • dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
 • poznámku.

 

Petíciou podľa § 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa rozumie právo občana spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou na verejné orgány, ktoré predstavujú štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Podmienky podania petície sú presnejšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolovaný subjekt na vybavovanie sťažností má vypracovanú internú normu – „Smernica postupu pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb“, s účinnosťou od 01. 01. 2009. Centrálna evidencia sťažností je vedená na úseku riaditeľa organizácie.

Kontrolné zistenie č. 1:

V zmysle ustanovenia § 18, ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sa pri prešetrovaní sťažnosti vychádza z jej predmetu. V nadväznosti na ustanovenia § 22, ods. 1 a ods. 2 uvedeného zákona ak sťažovateľ podá sťažnosť, v ktorej vyjadruje nesúhlas s vybavovaním predchádzajúcej sťažnosti, takáto sťažnosť je novou sťažnosťou proti postupu orgánu verejnej správy, pretože neobsahuje rovnaký predmet. Sťažnosť proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.

SMP, p. o. boli dňa 25. 05. 2016 pod podacím číslom 0532 a dňa 07. 06. 2016 pod podacím číslom 0567 postúpené k vybaveniu podania označené ako sťažnosť z dôvodu vecnej príslušnosti. Jednalo sa o totožné podania. V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach tieto podania neboli kvalifikované pri vybavovaní ako sťažnosť, ale ako podnet, keďže v nich nebolo podľa zodpovedných zamestnancov jednoznačne vyjadrené, ochrany akého práva alebo právom chráneného záujmu sa sťažovateľ domáha. Podania boli vybavené v primeranej lehote. SMP, p. o. v odpovedi akceptovala pochybenie, prijala opatrenia na odstránenie nedostatku a autorke podaní sa ospravedlnila.

Dňa 10. 06. 2016 bolo pod podacím číslom 0580 doručené SMP, p. o. podanie označené ako „Sťažnosť – vyjadrenie list č. 100/0532/2016 zo dňa 07. 06. 2016“, v ktorom sťažovateľka  uvádza, že cit. „odmietam Vaše preklasifikovanie mojej sťažnosti na podnet. Z mojej sťažnosti je jasné, že sa domáham svojich práv, ktoré boli porušené. Jasne poukazujem na konkrétne nedostatky – porušovanie VZN. Trvám na skutočnosti, že je to sťažnosť a s týmto úmyslom som ju napísala a podpísala“. Toto podanie bolo opätovne posúdené ako podnet, autorke podania bola zaslaná v primeranej lehote odpoveď vrátane opätovného ospravedlnenia za prípadné vzniknuté problémy. Podanie nebolo správne posúdené a vybavené ako sťažnosť.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanoveniami § 19, § 20 a § 22 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Dôsledné dodržiavanie príslušných ustanovení zákona pri vybavovaní sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. Zváženie možnosti alternatívnych spôsobov informovania občanov o vypršaní nájomných zmlúv na hrobové miesta (napr. v informačných tabuliach pri cintoríne, príp. na miestach, kde sú oznamy o úmrtiach najčastejšie čítané občanmi) v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Kontrolné zistenie č.2:

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemá aktualizovanú internú normu na vybavovanie sťažností v súlade s § 26, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a uvedený postup nie je následne v súlade s časťou IV., čl. 10, ods. 10.3 Zásad upravujúcich postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami schválených MsZ mesta Piešťany uznesením č. 27/2010 zo dňa                11. 03. 2010, s účinnosťou od 19. 03. 2010.

Navrhované odporúčanie:

Aktualizovanie internej normy na vybavovanie sťažností v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v súlade so Zásadami mesta upravujúcimi postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami.

 

Pri vybavovaní petícií sa v kontrolovanom subjekte SMP, p. o. postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Centrálna evidencia petícií je zabezpečovaná úsekom riaditeľa organizácie. V kontrolovanom období roku 2016 nebola do SMP, p. o. doručená žiadna petícia.

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča SMP, p. o.:

 • Poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Dôsledne dodržiavať príslušné ustanovenia zákona pri vybavovaní sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach.
 • Aktualizovať internú normu na vybavovanie sťažností v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v súlade so Zásadami mesta upravujúcimi postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami.
 • Zvážiť možnosť alternatívnych spôsobov informovania občanov o vypršaní nájomných zmlúv na hrobové miesta (napr. v informačných tabuliach pri cintoríne, príp. na miestach, kde sú oznamy o úmrtiach najčastejšie čítané občanmi) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Hlavný kontrolór mesta požiadal SMP, p. o. o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 30. 06. 2017.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  06. 06. 2017.

 

Správa o výsledku kontroly č. 7/2017

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií

 

Povinná osoba:                      Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:         január – marec 2017                                           

Termín kontroly:                    11. máj 2017

Cieľ  kontroly:                         kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 

                                                   právnych predpisov a interných predpisov mesta pri použití

                                                   výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta 

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • interná norma č. 7/2013 „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný obeh účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste

 

 1. Úvod

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie.

Podľa § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely“.

                        Pre potreby Mesta Piešťany boli ustanovenia § 34 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy aplikované v internej norme č. 7/2013 – „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 07. 2013. Táto interná norma je záväzná pre všetky organizačné zložky Mestského úradu a Mestskej polície. Mesto Piešťany môže uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely  v rozsahu schválenom v rozpočte mesta Piešťany na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, účelnosti a vecnej preukázateľnosti.

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na súvisiace  právne predpisy, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Piešťany vydalo „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, ktorého účelom je zabezpečiť preukaznosť, úplnosť, správnosť, prehľadnosť, včasnosť, účelnosť a prípustnosť použitia finančných prostriedkov mesta z hľadiska platných právnych  predpisov a interných noriem mesta. Tento poriadok upravuje povinnosti, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých organizačných zložiek mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov pri vystavovaní, preskúmaní, evidencii a archivovaní dokladov. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov určuje postup obehu účtovných dokladov i  nadväzujúcich dokladov operatívnej evidencie. Na týchto dokladoch sa podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonáva základná finančná kontrola podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti primátorom mesta určeným vedúcim jednotlivých organizačných útvarov a vecne zodpovedným zamestnancom za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, pričom sa táto kontrola môže bez ohľadu na povahu finančnej operácie alebo jej časti kedykoľvek vykonať aj primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Základná finančná kontrola na dokladoch súvisiacich s vyúčtovaním čerpania reprezentačných výdavkov primátora prostredníctvom platobnej karty sa vykonáva v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016. Touto kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami overuje, či je možné pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do predtlače, a to buď priamo vytlačením na poslednej strane listiny obsahujúcej finančnú operáciu/jej časť alebo na listine pevne zopnutej s listinou obsahujúcou finančnú operáciu/jej časť alebo s dokladom súvisiacim s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou.

 

2. Výkon kontroly

V kontrolovanom období za mesiace január – marec 2017 bola bankovou kartou realizovaná jedna platba:

 • pracovné stretnutie (obed) – platba v sume 15,50 € zo dňa 13. 03. 2017.

 

Predloženie dokladov k vyúčtovaniu výdavku uhradeného platobnou kartou bolo realizované dňa 13. 03. 2017. Základná finančná kontrola bola zodpovednými zamestnancami mestského úradu vykonaná v zmysle interných predpisov.

 

 1. Záver

Kontrolou výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií za kontrolované obdobie január – marec 2017 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Mesta Piešťany.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  15. 05. 2017

 

Správa o výsledku kontroly č. 8/2017

Kontrola pokladne a pokladničných dokladov

 

Povinná osoba:                     Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                   Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                 Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:         mesiace 01/2017 a 02/2017                                           

Termín kontroly:                    máj – jún 2017

Cieľ a predmet kontroly:       kontrola  dodržiavania  a  uplatňovania  všeobecne   záväzných

                                                  právnych  predpisov a interných predpisov mesta pri nakladaní

                                                  s pokladničnou hotovosťou a kontrola pokladničných dokladov

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“
 • interná norma č. 4/2009 „Interná smernica o cestovných náhradách“, s účinnosťou do 31. 01. 2017
 • interná norma č. 1/2017 „Interná smernica o cestovných náhradách“, s účinnosťou od 01. 02. 2017

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala  povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 12. 06. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Kontrola pokladne a pokladničných dokladov bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov január a február 2017.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,

f) podpisový záznam osoby ( § 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej  jednotke

    a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách  účtujúcich

    v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. 

 

Náležitosti  účtovného  dokladu sa môžu umiestniť aj na iných, než účtovných písomnostiach. Tieto písomnosti sa uschovávajú po rovnakú dobu, ako účtovný doklad (interné účtovné doklady). Všetky doklady súvisiace s príjmami a výdavkami rozpočtu mesta, účtovaním nákladov a výnosov, bankovými operáciami alebo majetkom mesta sa vyhotovujú bez zbytočného odkladu po zistení  skutočností, ktoré sa nimi dokladujú.

Pre potreby Mesta Piešťany boli ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na súvisiace právne predpisy, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a interné normy mesta, aplikované v internej norme č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016. Tento poriadok upravuje povinnosti, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých organizačných zložiek mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov pri vystavovaní, preskúmaní, evidencii a archivovaní dokladov. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov určuje postup obehu účtovných dokladov i  nadväzujúcich dokladov operatívnej evidencie. Na týchto dokladoch sa podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonáva základná finančná kontrola podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti primátorom mesta určeným vedúcim jednotlivých organizačných útvarov a vecne zodpovedným zamestnancom za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, pričom sa táto kontrola môže bez ohľadu na povahu finančnej operácie alebo jej časti kedykoľvek vykonať aj primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Základná finančná kontrola na súvisiacich dokladoch sa vykonáva v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016. Touto kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami overuje, či je možné pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do predtlače, a to buď priamo vytlačením na poslednej strane listiny obsahujúcej finančnú operáciu/jej časť alebo na listine pevne zopnutej s listinou obsahujúcou finančnú operáciu/jej časť alebo s dokladom súvisiacim s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených pokladničných dokladov za sledované obdobie mesiacov január a február 2017 boli identifikované nasledovné kontrolné zistenia:

 

Kontrolné zistenie č. 1:

Podľa § 2 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, finančnou kontrolou  sa podľa tohto zákona rozumie súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia. Podľa § 7 ods. 2 spomínaného zákona základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy.

V podmienkach mesta Piešťany je vykonávanie základnej finančnej kontroly definované v internej norme č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokyne primátora č. 2/2016.

Kontrolou bolo zistené, že základná finančná kontrola v niektorých prípadoch na pokladničných dokladoch, príp. súvisiacich účtovných dokladoch nebola vykonaná. Uvedený nedostatok bol zistený v týchto prípadoch, napr.:

 • výdavkový pokladničný doklad (ďalej len „VPD“) č. 11/17 zo dňa 05. 01. 2017,
 • VPD č. 22/17 zo dňa 12. 01. 2017,
 • VPD č. 46/17 zo dňa 25. 01. 2017,
 • VPD č. 130/17 zo dňa 23. 02. 2017.

 

Ďalej bolo zistené, že v niektorých prípadoch sa na pokladničných dokladoch, príp. súvisiacich účtovných dokladoch nachádzala predtlač základnej finančnej kontroly, vrátane mien zodpovedných zamestnancov, podpisov a dátumov, ale pri základnej finančnej kontrole nebolo vyznačené, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, či je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať a či je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, t. j. základná finančná kontrola bola vykonaná iba formálne. Ide o tieto prípady, napr.:

 • VPD č. 5/17 zo dňa 03. 01. 2017,
 • VPD č. 6/17 zo dňa 03. 01. 2017,
 • VPD č. 8/17 zo dňa 04. 01. 2017,
 • VPD č. 15/17 zo dňa 09. 01. 2017,
 • VPD č. 16/17 zo dňa 10. 01. 2017,
 • VPD č. 20/17 zo dňa 11. 01. 2017,
 • VPD č. 21/17 zo dňa 12. 01. 2017 (6 súvisiacich účtovných dokladov),
 • VPD č. 23/17 zo dňa 12. 01. 2017,
 • VPD č. 26/17 zo dňa 13. 01. 2017,
 • VPD č. 27/17 zo dňa 16. 01. 2017,
 • VPD č. 37/17 zo dňa 19. 01. 2017,
 • VPD č. 38/17 zo dňa 19. 01. 2017,
 • VPD č. 39/17 zo dňa 20. 01. 2017,
 • VPD č. 40/17 zo dňa 23. 01. 2017,
 • VPD č. 47/17 zo dňa 27. 01. 2017,
 • VPD č. 51/17 zo dňa 30. 01. 2017 (21 súvisiacich účtovných dokladov),
 • VPD č. 53/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • VPD č. 60/17 zo dňa 31. 01. 2017,
 • VPD č. 64/17 zo dňa 31. 01. 2017,
 • VPD č. 68/17 zo dňa 31. 01. 2017,
 • VPD č. 69/17 zo dňa 31. 01. 2017,
 • VPD č. 74/17 zo dňa 01. 02. 2017,
 • VPD č. 77/17 zo dňa 01. 02. 2017,
 • VPD č. 80/17 zo dňa 01. 02. 2017,
 • VPD č. 83/17 zo dňa 03. 02. 2017,
 • VPD č. 84/17 zo dňa 03. 02. 2017,
 • VPD č. 87/17 zo dňa 07. 02. 2017,
 • VPD č. 90/17 zo dňa 08. 02. 2017,
 • VPD č. 91/17 zo dňa 08. 02. 2017,
 • VPD č. 97/17 zo dňa 14. 02. 2017,
 • VPD č. 108/17 zo dňa 16. 02. 2017,
 • VPD č. 128/17 zo dňa 23. 02. 2017,
 • VPD č. 129/17 zo dňa 23. 02. 2017,
 • VPD č. 135/17 zo dňa 27. 02. 2017,
 • VPD č. 137/17 zo dňa 27. 02. 2017,
 • VPD č. 140/17 zo dňa 27. 02. 2017,
 • VPD č. 141/17 zo dňa 28. 02. 2017,
 • VPD č. 146/17 zo dňa 28. 02. 2017 (15 súvisiacich účtovných dokladov).

 

Ďalší nedostatok bol zistené pri VPD č. 146/17 zo dňa 28. 02. 2017 – na súvisiacom účtovnom doklade pri základnej finančnej kontrole chýba podpis vedúceho zamestnanca.

Kontrolou bolo zistené, že základnú finančnú kontrolu za priameho nadriadeného vedúceho zamestnanca vykonal iný (nepríslušný) vedúci zamestnanec. Ide o tieto prípady, napr.:

 • VPD č. 37/17 zo dňa 19. 01. 2017,
 • VPD č. 39/17 zo dňa 20. 01. 2017,
 • VPD č. 94/17 zo dňa 13. 02. 2017,
 • VPD č. 141/17 zo dňa 28. 02. 2017.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami.

Zistené nedostatky popísané v kontrolnom zistení č. 1 boli do ukončenia kontroly a zaslania správy o výsledku kontroly povinnej osobe odstránené.

 

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 2/2016.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

V § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je definovaný účtovný doklad ako  preukázateľný účtovný záznam  vrátane povinných náležitostí, ktoré musí obsahovať. Táto definícia v podmienkach mesta Piešťany je aplikovaná v internej norme č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od   15. 11. 2016.

Pri pokladničných dokladoch interná smernica platná v kontrolovanom období mesiacov január a február 2017 špecifikovala v článku 4, bod 6 náležitosti pokladničných dokladov v podmienkach mesta Piešťany. Všetky pokladničné operácie sa vykonávajú výhradne na základe číslovaných príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ktoré musia obsahovať tieto náležitosti:

 • názov, adresa, IČO vyhotoviteľa,
 • číslo pokladničného dokladu a dátum vyhotovenia,
 • meno, adresa, prípadne rodné číslo/IČO príjemcu alebo platiteľa hotovosti,
 • prijatú alebo vyplatenú sumu aj slovom,
 • účel platby,
 • podpis pokladníka a na VPD aj podpis príjemcu finančnej hotovosti,
 • podpis prednostu, prípadne primátora ako schvaľujúceho.

 

Kontrolou pokladničných dokladov boli v mesiacoch január a február 2017 zistené nasledovné nedostatky:

 • príjmový pokladničný doklad (ďalej len „PPD“) č. 427/17 zo dňa 31. 01. 2017 –  chýba podpis schvaľujúceho,
 • VPD č. 68/17 zo dňa 31. 01. 2017 – na súvisiacom účtovnom doklade pri vyúčtovaní výdavkov na štyroch prílohách nie je v položke „za správnosť vyúčtovania“ uvedené meno a priezvisko zodpovednej osoby a dátum podpisu,
 • VPD č. 145/17 zo dňa 28. 02. 2017 – na súvisiacom účtovnom doklade pri vyúčtovaní výdavkov na troch prílohách nie je v položke „za správnosť vyúčtovania“ uvedený dátum podpisu zodpovednej osoby.

 

Náležitosti príjmových a výdavkových pokladničných dokladov v kontrolovanom neboli  v niektorých prípadoch v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a následne s príslušnými ustanoveniami článku 4, bod 6 internej normy č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.

Zistené nedostatky popísané v kontrolnom zistení č. 2 boli do ukončenia kontroly a zaslania správy o výsledku kontroly povinnej osobe odstránené.

 

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri vystavovaní príjmových a výdavkových pokladničných dokladov podmienkach mesta Piešťany.

Kontrolné zistenie č. 3:

Poskytovanie záloh v podmienkach mesta Piešťany bolo v kontrolovanom období upravené internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016.

Kontrolou VPD č. 8/17 zo dňa 04. 01. 2017 bolo zistené, že poskytnutie zálohy kancelárii vedenia mesta s účelom použitia „bežné výdavky kancelárie primátora“ nie je schválené prednostom MsÚ. Uvedený postup nie je v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) smernice č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, podľa ktorého „zálohu   na   nákup  materiálu alebo zabezpečenie služieb zamestnancom mesta  schvaľuje  prednosta MsÚ“.

Ďalej bolo kontrolou zistené, že pri poskytnutí zálohy (VPD č. 37/17 zo dňa 19. 01. 2017) a jej následnom vyúčtovaní (VPD č. 39/17 zo dňa 20. 01. 2017) základnú finančnú kontrolu vykonal za priameho nadriadeného vedúceho zamestnanca iný (nepríslušný) vedúci zamestnanec.  

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) smernice č. 4/2016 internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri poskytovaní záloh zamestnancom v podmienkach mesta Piešťany.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Problematiku pracovných ciest a s nimi súvisiacich cestovných náhrad v podmienkach mesta Piešťany v kontrolovanom období mesiacov január a február 2017 riešila interná norma č. 4/2009 „Interná smernica o cestovných náhradách“, s účinnosťou od 01. 12. 2009 do 31. 01. 2017 a následne interná norma č. 1/2017 „Interná smernica o cestovných náhradách“, s účinnosťou od 01. 02. 2017.

Kontrolou pokladničných dokladov v mesiaci január 2017 bolo zistené, že tuzemské pracovné cesty neboli v niektorých prípadoch schválené oprávnenou osobou, ale schválil ich iný vedúci zamestnanec. Tento postup nie je v súlade s čl. III., bod 4, písm. b) Internej smernice o cestovných náhradách č. 4/2009, ktorý hovorí, že „tuzemské pracovné cesty schvaľuje prednosta MsÚ všetkým zamestnancom Mesta Piešťany (okrem zamestnancov priamo podriadených primátorovi)“. Uvedený nedostatok bol zistený v nasledovných prípadoch:

 • cestovný príkaz č. 13 zamestnanca s os. č. 65630,
 • cestovný príkaz č. 14 zamestnanca s os. č. 65502,
 • cestovný príkaz č. 19 zamestnanca s os. č. 65004,
 • cestovný príkaz č. 20 zamestnanca s os. č. 30418.

 

Ďalej bolo zistené, že zahraničné pracovné cesty neboli v niektorých prípadoch schválené oprávnenou osobou, ale schválil ich iný vedúci zamestnanec. Tento postup nebol v súlade s čl. 3, bod 6 Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017, ktorý hovorí, že „zamestnancov MsÚ ... na zahraničnú pracovnú cestu ... vysiela primátor“. Uvedený nedostatok bol zistený v nasledovných prípadoch:

 • cestovný príkaz č. 1 zamestnanca s os. č. 68019,
 • cestovný príkaz č. 2 zamestnanca s os. č. 68019.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade čl. III., bod 4, písm. b) Internej smernice o cestovných náhradách č. 4/2009 a s čl. 3, bod 6 Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017.

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne určenie osôb oprávnených schvaľovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

Kontrolou bolo zistené, že zamestnanec s os. č. 40418 bol vyslaný zamestnávateľom na tuzemskú pracovnú cestu, ktorú mal uskutočniť dňa 10. 01. 2017. Na túto pracovnú cestu mal vystavený cestovný príkaz č. 3, schválený 09. 01. 2017. Cestovný príkaz bol predložený na vyúčtovanie s dátumom 24. 01. 2017 na oddelenie finančných služieb až dňa 21. 03. 2017. Cestovné bolo zamestnancovi vyplatené VPD č. 231/17 dňa 23. 03. 2017 v sume 4,50 €.

Na rovnakú pracovnú cestu dňa 10. 01. 2017 mal ten istý zamestnanec s os. č. 40418 vystavený ďalší cestovný príkaz č. 21, schválený 09. 01. 2017. Tento cestovný príkaz bol predložený na vyúčtovanie s dátumom 24. 01. 2017 a cestovné bolo zamestnancovi vyplatené VPD č. 71/17 dňa 01. 02. 2017 v sume 4,50 €. Na obidvoch cestovných príkazoch bola vykonaná základná finančná kontrola aj vo fáze schválenia vyslania na pracovnú cestu, aj vo fáze vyúčtovania.

Kontrolovaný subjekt duplicitne preplatil stravné za pracovnú cestu zamestnancovi, čím došlo k neoprávnenému vyplateniu cestovných náhrad v sume 4,50 €.

Navrhované odporúčanie:

Vrátenie neoprávnene vyplatených cestovných náhrad do pokladne MsÚ a zabezpečenie dôslednej evidencie cestovných príkazov s dôrazom na predchádzanie duplicitám pri vystavovaní cestovných príkazov.

 

Kontrolné zistenie č. 6:

Kontrolou bolo zistené, že cestovný príkaz č. 3 zamestnanca s os. č. 40418 bol predložený na vyúčtovanie s dátumom 24. 01. 2017 na oddelenie finančných služieb až dňa 21. 03. 2017. Cestovné bolo zamestnancovi vyplatené VPD č. 231/17 dňa 23. 03. 2017 v sume 4,50 €.

Zamestnanec nepredložil cestovný príkaz na vyúčtovanie do desiatich pracovných dní po dni skončenia pracovnej cesty, ale až na 50ty deň po dni skončenia pracovnej cesty, čím došlo k porušeniu čl. 9, ods. 1 Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017 .

 

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na dodržiavanie termínov predkladania cestovných príkazov na vyúčtovanie.

 

Kontrolné zistenie č. 7:

Podľa čl. 10, bod 1 Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017 pred nástupom na pracovnú cestu základnú finančnú kontrolu na príslušnom tlačive vykoná za zodpovedného zamestnanca zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu a za vedúceho zamestnanca osoba oprávnená na povolenie pracovnej cesty. Základnou finančnou kontrolou dajú vyjadrenie, či je alebo nie je možné vo finančnej operácii pokračovať.

Pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste v čl. 2, bod 4 pri cestovných príkazoch vyžaduje, aby  základnú finančnú kontrolu vykonal:

- zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu priamy nadriadený zamestnanec a prednosta,

- vedúcemu zamestnancovi prednosta a primátor,

- prednostovi a primátorovi vedúci oddelenia finančných služieb a primátor.

 

Kontrolou bol zistený nesúlad Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017 a pokynu primátora č. 2/2016 pri vykonávaní základnej finančnej kontroly pri cestovných príkazoch.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie súladu medzi Internou smernicou o cestovných náhradách č. 1/2017 a pokynom primátora č. 2/2016 pri vykonávaní základnej finančnej kontroly pri cestovných príkazoch.

 

Kontrolou nakladania s pokladničnou hotovosťou ku dňu 01. 06. 2017 nebol zistený rozdiel medzi účtovným stavom vykázaným v pokladničnej knihe a skutočným fyzickým stavom v pokladni mesta.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 2/2016.
 • Dodržiavať internú normu „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri vystavovaní príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a poskytovaní záloh v podmienkach mesta Piešťany.
 • Dodržiavať internú normu „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne určenie osôb oprávnených schvaľovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty a na dodržiavanie termínov predkladania cestovných príkazov na vyúčtovanie..
 • Vrátiť neoprávnene vyplatené cestovné náhrady do pokladne MsÚ a zabezpečiť dôslednú evidenciu cestovných príkazov s dôrazom na predchádzanie duplicitám pri vystavovaní cestovných príkazov.
 • Zabezpečiť súlad medzi Internou smernicou o cestovných náhradách č. 1/2017 a pokynom primátora č. 2/2016 pri vykonávaní základnej finančnej kontroly pri cestovných príkazoch.

Hlavný kontrolór mesta požiadal MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 05. 07. 2017.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  13. 06. 2017.

 

Správa o výsledku kontroly č. 9/2017

Kontrola  vybraných fyzických a právnických osôb, ktorým mesto Piešťany poskytlo dotácie zo svojho rozpočtu v roku 2016

 

Povinná osoba:                     Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                   Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                 Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          rok 2016                                           

Termín kontroly:                    máj – jún 2017

Cieľ a predmet kontroly:       kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných

                                                  právnych  predpisov,  interných  predpisov  mesta a VZN o

                                                  poskytovaní dotácií mestom                              

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • VZN mesta Piešťany č. 3/2015, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“

 

 1. Úvod

Kontrola vybraných fyzických a právnických osôb, ktorým mesto Piešťany poskytlo dotácie zo svojho rozpočtu v roku 2016, bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie roka 2016.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta upravuje § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 7, ods. 2 uvedeného zákona z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

V zmysle §7, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb,  všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Prostriedky podľa odsekov 2 a 4 sa v zmysle ustanovení §7, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov, podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

Mesto Piešťany malo v kontrolovanom období roka 2016 poskytovanie dotácií upravené Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) č. 3/2015, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

Mesto Piešťany môže poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Piešťany, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Piešťany, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Piešťany. Zdrojom dotácií sú vlastné príjmy mesta Piešťany. Výška finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií je schválená zastupiteľstvom pri schvaľovaní rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok.

 

2. Výkon kontroly

Na základe kontroly dokladov týkajúcich sa poskytnutia dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v kontrolovanom období roka 2016 bol spracovaný tabuľkový prehľad jednotlivých poskytnutých a skontrolovaných dotácií:

 

Dotácie pre oblasť:           ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

Schválené fin. prostriedky:   6.640,00 €

Počet žiadateľov:                  12

Počet schválených dotácií:   10

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

(€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

ZŠ F.E.Scherera, PN

1721617

450

400

400

2.

OZ pri SOŠ záhradníckej, PN

1861617

350

300

300

3.

Mestská knižnica, PN

1971617

900

700

700

4.

ZŠ Vajanského, PN

1961617

855

300

300

5.

ZŠ Holubyho, PN

1711617

900

700

700

6.

ZŠ Mojmírova, PN

1871617

3.500

2.140

2.140

7.

Cirkevná spojená škola, PN

1731617

303

300

300

8.

Materská škola 8. mája 2, PN

1741617

500

450

450

9.

Spojená škola, Valova, PN

1701617

850

500

500

10.

Materská škola Valová 40, PN

1881617

1.000

850

850

 

SPOLU

 

9.608,- €

6.640,- €

6.640,- €

 

 

Počet zamietnutých dotácií:  2

 

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

(€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

Mgr. Marek Kalinčík, C&M Language Serv.

-

2.400

0

0

2.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava

-

2.310

0

0

 

SPOLU

 

4.710,- €

0

0

 

 

Dotácie pre oblasť:           SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCTVO

Schválené fin. prostriedky:      charita, humanitárna a sociálna oblasť      10.000,00 €

          zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia   6.640,00 €

Počet žiadateľov:                     20

Počet schválených dotácií:      19

 

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

(€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

Nemocnica Piešťany

2061604

1.700

1.000

1.000

2.

SERVIAM, o. z.

1311604

500

500

500

3.

AkSen – aktívny senior, o. z.

2111604

684

600

600

4.

Piešťanská liga proti reumatizmu, o. z.

1341604

1.000

1.000

1.000

5.

Liga proti rakovine Sloveskej republiky, o. z.

2051604

1.300

1.000

1.000

6.

Zákl. organ. Slovenského zväzu  tel. postih.

1291604

500

500

500

7.

ANIMO, o. z.

1251604

350

350

350

8.

Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, o. z.

1641604

3.400

1.290

1.290

9.

Liga proti reumatizmu na Slovensku, o. z.

1391604

900

400

400

10.

Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, o. z.

1281604

990

500

500

11.

Slovenská únia proti osteoporóze, o. z.

1301604

1.000

1.000

1.000

12.

Medzinárodný klub žien v Piešťanoch, o. z.

1671604

350

350

350

13.

Hospic Matky Božej, o. z.

1331604

800

800

800

14.

Trnavská arcidiecézna charita, cirk. o.

1761604

3.550

1.000

1.000

15.

Trnavská arcidiecézna charita, cirk. o.

1771604

945

945

945

16.

Slovenský zväz  tel. postihnutých  ZO 22, o. z.

1661604

220

220

220

17.

AkSen – aktívny senior, o. z.

2101604

1.547

1.500

1.500

18.

NODAM – Združenie detí a mládeže, o. z.

1891604

500

500

500

19.

Materské centrum Úsmev, o. z.

1611604

9.800

3.185

3.185

 

SPOLU

 

30.036,- €

16.640,- €

16.640,- €

 

Počet zamietnutých dotácii:  1

 

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

(€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

Slovenská sieť proti chudobe,  o. z.

-

1.050

0

0

 

SPOLU

 

1.050- €

0

0

 

 

Dotácie pre oblasť:    ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ A KULTÚRNE AKTIVITY

Schválené fin. prostriedky:   29.651,00 €

Počet žiadateľov:                   28

Počet schválených dotácií:   23

 

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

 (€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

Spevácky zbor Coro Laudamus, o. z.

2011612

1.640

1.300

1.300

2.

Cinematik, s. r. o.

2701612

15.000

2.500

2.500

3.

Umelecký súbor Lúčnica, p. o.

1631612

5.700

3.000

3.000

4.

Mestská knižnica Piešťany, p. o.

2141612

2.177

1.822

1.822

5.

B&R GROUP, s.r.o.

2121612

10.000

3.500

3.500

6.

Spoločnosť Slovensko – Indického priateľstva

2031612

1.250

400

400

7.

Shams. o. z.

2261612

1.100

600

600

8.

TV Piešťany production s. r. o.

2071612

3.430

1.000

vrátená

9.

TV Karpaty s. r. o.

2081612

3.850

1.500

vrátená

10.

Nadácia ADELI

2291612

5.000

1.500

vrátená

11.

Pre-um, o. z.

2021612

1.260

1.260

1.260

12.

Tradičné ľudové umelecké remeslá, o. z.

1541612

800

800

800

13.

Balneologické múzeum, p. o.

2131612

980

980

vrátená

14.

Foto-Art-Nature, o. z.

1521612

700

600

600

15.

Spevácky zbor Coro Laudamus, o. z.

2041612

700

700

700

16.

Young art show, o. z.

2001612

1.000

1.000

1.000

17.

Folklórna spevácka skupina Povoja Piešťany

1551612

600

600

600

18.

Umelecký súbor Lúčnica, p. o.

1621612

1.000

1.000

1.000

19.

Materské centrum  „ÚSMEV“, o. z.

1491612

999

999

999

20.

Peter Hlbocký, podnikateľ

1511612

900

900

900

21.

Čango, o. z.

1531612

800

600

600

22.

Folklórny súbor MÁJ, o. z.

1501612

1.000

1.000

1.000

23.

Prvý piešťanský pivovar, s. r. o.

1991612

1.000

700

vrátená

 

SPOLU

 

60.886,- €

28.261,- €

28.261,- €

 

 

Počet zamietnutých dotácií:  5

 

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

 (€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

 Cesta pomoci, o. z.

-

390

0

0

2.

Liga proti rakovine SR                            

-

1.000

0

0

3.

Shams, o. z.

-

900

0

0

4.

Kvas,  o. z.

-

1.000

0

0

5.

Spoločnosť Slovensko – Indického priateľstva

-

920

0

0

 

SPOLU

 

4.210,- €

0

0

 

 

Dotácie pre oblasť:    OSŠS-šport

Schválené fin. prostriedky:    15.000,00 €

Počet žiadateľov:                   17

Počet schválených dotácií:    16

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

(€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

TJ Sĺňava Piešťany, o. z.

1461612

4.650

1.660

1.660

2.

Prvý futbalový klub Junior, o. z.

1471612

11.500

1.510

1.510

3.

HK Havrani Piešťany, o. z.

1481612

60.000

3.380

3.380

4.

Tenisový klub Kúpele Piešťany, o. z.

1451612

3.000

2.270

2.270

5.

Atletický oddiel TJ Družba Piešťany, o. z.

1181612

500

500

500

6.

Atletický oddiel TJ Družba Piešťany, o. z.

1191612

500

500

500

7.

Mestská TJ – stolnotenisový oddiel, o. z. 

1201612

950

500

500

8.

ŠBR Piešťany,  o. z.

1221612

999

200

200

9.

Lukostrelecký klub Piešťany,  o. z.

1171612

900

300

300

10.

Klub slovenských  turistov TJ Bezovec  PN

1141612

260

200

200

11.

Volejbalový klub mládeže,  o. z.

1161612

900

740

740

12.

Basketbalový klub mládeže Piešťany,  o. z.

1151612

995

840

840

13.

Športový plavecký klub Kúpele Piešťany, o. z.

1121612

1.000

1.000

1.000

14.

Letecko-modelársky klub -FF- Piešťany,  o. z.

1111612

400

200

200

15.

ŠK vozičkárov pri TJ Kúpele Piešťany,  o. z.

1211612

950

500

500

16.

Mestský hádzanársky klub Piešťany, o. z.

1071612

950

700

700

 

SPOLU

 

88.454,- €

15.000,- €

15.000,- €

 

 

Počet zamietnutých dotácii:   1

 

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

(€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

Cirkevná spojená škola Piešťany

-

404, 70

0

0

 

SPOLU

 

404,70 €

0

0

 

 

Dotácie pre oblasť:    PODPORA REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO ROZVOJA

Schválené fin. prostriedky:    6.640,00 €

Počet žiadateľov:                    1

Počet schválených dotácií:     1

 

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

(€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

Centrum architektúry, o. z.

1911610

6.107

5.000

5.000

 

SPOLU

 

6.107,- €

5.000,- €

5.000,- €

 

 

Dotácie pre oblasť:    ŠPECIFICKÉ PODNIKATEĽSKÉ A ZAMESTNANECKÉ   

                                   AKTIVITY

Schválené fin. prostriedky:    35.000,00 €

Počet žiadateľov:                   4

Počet schválených dotácií:    1

 

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

(€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

Klub vodného póla Kúpele Piešťany,  o. z.

1651602

35.000

35.000

35.000

 

SPOLU

 

35.000,- €

35.000,- €

35.000,- €

 

 

Počet zamietnutých dotácií:   3

 

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

(€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

Anna Ďurinová - A&D service, f. o.

-

1.260

0

0

2.

Prvý piešťanský pivovar, sro

-

5.000

0

0

3.

Anna Ďurinová - A&D service, f. o.

-

475

0

0

 

SPOLU

 

6.735,- €

0

0

 

 

Dotácie pre oblasť:    EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKY

Schválené fin. prostriedky:    1.700,00 €

Počet žiadateľov:                   5

Počet schválených dotácií:    5

Por.

 

 

Požadovaná

Poskytnutá

Vyúčtovaná

 

Žiadateľ - príjemca dotácie

Číslo zmluvy

dotácia

(€)

dotácia

dotácia

č.

(€)

(€)

1.

KVAS,  o. z.

1921606

1.700

486,30

vrátená

2.

O. Z. pri Strednej odbornej škole záhradníckej

1841606

300

300

300

3.

Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany

1831606

700

486,30

486,30

4.

Spojená škola, r. o.

1851606

150

150

150

5.

Spojená cirkevná škola, n. o.

1901606

277,40

277,40

277,40

 

SPOLU

 

3.127,40 €

1.700,- €

1.700,- €

 

Žiadatelia o vyššie uvedené dotácie zaslali na MsÚ žiadosti o poskytnutie dotácie v termíne určenom na ich predkladanie. Žiadosti o dotácie boli následne podľa adresovanej oblasti pridelené na príslušné referáty MsÚ, kde boli posúdené ich formálne náležitosti a súlad s príslušným VZN č. 3/2015. Po posúdení žiadostí boli vypracované zoznamy žiadateľov o dotácie za príslušný kalendárny rok podľa príslušných oblastí aktivít. Na základe vyhodnotenia zoznamov zodpovednými referentami, príp. tajomníkmi komisií boli spracované podklady pre primátora mesta za účelom predloženia na rokovanie príslušných komisií MsZ tých žiadostí , ktoré spĺňali podmienky pre udelenie dotácie. Po schválení dotácií (pri dotáciách nad 1.000,- € po prerokovaní a schválení príslušnou komisiou dotácie schvaľovalo MsZ) boli s úspešnými uchádzačmi o dotácie podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie.

Zmluvy obsahujú najmä:

 • výšku dotácie a termín, do ktorého ju poskytovateľ poukáže na účet príjemcu,
 • účel použitie dotácie,
 • -podmienku účelne a hospodárne nakladať s dotáciou v súlade s účelom, na ktorý bola poskytnutá,
 • povinnosť vrátiť dotáciu poskytovateľovi vrátane penále pri použití dotácie v rozpore so zmluvou,
 • povinnosť vrátiť poskytovateľovi nepoužitú dotáciu,
 • povinnosť vyúčtovať nakladanie s poskytnutou dotáciou,
 • sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok dohodnutých v zmluve,
 • povinnosť prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania prostriedkov kontrolným orgánom mesta,
 • iné dohodnuté podmienky.

 

Kontrolou použitia a zúčtovania dotácií nebol zistený rozpor s účelom a podmienkami použitia poskytnutých prostriedkov uvedenými v zmluve.

 

 1. Záver

Kontrolou vybraných fyzických a právnických osôb, ktorým mesto Piešťany poskytlo dotácie zo svojho rozpočtu v roku 2016, nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov mesta Piešťany a ani VZN mesta Piešťany č. 3/2015, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, platným v kontrolovanom období.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  13. 06. 2017.                             

Vyvesené: 13. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť