Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6. zasadnutia MsZ r. 2017

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 6. zasadnutia MsZ r. 2017

 

Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 schváleným uznesením MsZ mesta Piešťany č. 244/2016.

                                            

 

Správa o výsledku kontroly č. 1/2017

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií

 

Kontrolovaný subjekt:          Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          september – december 2016                                           

Termín kontroly:                    apríl 2017

Cieľ  kontroly:                         kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 

                                                   právnych predpisov a interných predpisov mesta pri použití

                                                   výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • interná norma č. 7/2013 „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný obeh účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste

 

 1. Úvod

Kontrola výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie.

Podľa § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely“.

                        Pre potreby Mesta Piešťany boli ustanovenia § 34 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy aplikované v internej norme č. 7/2013 – „Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 07. 2013. Táto interná norma je záväzná pre všetky organizačné zložky Mestského úradu a Mestskej polície. Mesto Piešťany môže uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely  v rozsahu schválenom v rozpočte mesta Piešťany na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, účelnosti a vecnej preukázateľnosti.

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na súvisiace  právne predpisy, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Piešťany vydalo „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, ktorého účelom je zabezpečiť preukaznosť, úplnosť, správnosť, prehľadnosť, včasnosť, účelnosť a prípustnosť použitia finančných prostriedkov mesta z hľadiska platných právnych  predpisov a interných noriem mesta. Tento poriadok upravuje povinnosti, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých organizačných zložiek mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov pri vystavovaní, preskúmaní, evidencii a archivovaní dokladov. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov určuje postup obehu účtovných dokladov i  nadväzujúcich dokladov operatívnej evidencie. Na týchto dokladoch sa podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonáva základná finančná kontrola podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti primátorom mesta určeným vedúcim jednotlivých organizačných útvarov a vecne zodpovedným zamestnancom za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, pričom sa táto kontrola môže bez ohľadu na povahu finančnej operácie alebo jej časti kedykoľvek vykonať aj primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Základná finančná kontrola na dokladoch súvisiacich s vyúčtovaním čerpania reprezentačných výdavkov primátora prostredníctvom platobnej karty sa vykonáva v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016. Touto kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami overuje, či je možné pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do predtlače, a to buď priamo vytlačením na poslednej strane listiny obsahujúcej finančnú operáciu/jej časť alebo na listine pevne zopnutej s listinou obsahujúcou finančnú operáciu/jej časť alebo s dokladom súvisiacim s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou.

 

2. Výkon kontroly

V kontrolovanom období za mesiace september – december 2016 bola bankovou kartou realizovaná jedna platba:

 • koncoročná večera s poslancami a vedúcimi pracovníkmi mestského úradu a vedúcimi organizácií – platba v sume 508,- € zo dňa 21. 12. 2016.

 

Predloženie dokladov k vyúčtovaniu výdavku uhradeného platobnou kartou bolo realizované dňa 27. 12. 2016 vrátane vykonania základnej finančnej kontroly zodpovednými zamestnancami mestského úradu.

 

 1. Záver

Kontrolou výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií za kontrolované obdobie september – december 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Mesta Piešťany.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  03. 05. 2017

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 5/2017

Kontrolu vybavovania sťažností a petícií doručených MsK, p. o.

 

Kontrolovaný subjekt:           MsK, p. o. zastúpená riaditeľkou Ing. Margitou Galovou

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                   Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:           rok 2016                                          

Termín kontroly:                     apríl 2017

Cieľ  kontroly:                         kontrola  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych

                                                   predpisov pri evidovaní a vybavovaní sťažností a petícií

                                                   doručených MsK, p. o.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 • interná norma „Smernica postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Mestskej knižnice mesta Piešťany“

 

 1. Úvod

Kontrola vybavovania sťažností a petícií v MsK, p. o. bola vykonaná v súlade § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach sťažnosťou je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Sťažnosťou sa poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 uvedeného zákona nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona nie je ani podanie

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci,
 • obvineného alebo odsúdeného podľa osobitného predpisu.

 

§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach určuje povinnosť viesť centrálnu evidenciu sťažností, a to oddelene od evidencie ostatných písomností. Táto evidencia musí obsahovať hlavne:

 • dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti,
 • meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa; ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
 • predmet sťažnosti,
 • dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
 • výsledok prešetrenia sťažnosti,
 • prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
 • dátum vybavenia sťažnosti,
 • výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
 • dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
 • dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
 • poznámku.

 

Petíciou podľa § 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa rozumie právo občana spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou na verejné orgány, ktoré predstavujú štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Podmienky podania petície sú presnejšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolovaný subjekt na vybavovanie sťažností má vypracovanú internú normu – „Smernica postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Mestskej knižnice mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 03. 2010. Centrálna evidencia sťažností je vedená na úseku riaditeľa – ekonomickom oddelení. V kontrolovanom období roku 2016 nebola do MsK, p. o. doručená žiadna sťažnosť.

Pri vybavovaní petícií sa v kontrolovanom subjekte MsK, p. o. postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Centrálna evidencia petícií je zabezpečovaná úsekom riaditeľa – ekonomickým oddelením. V kontrolovanom období roku 2016 nebola do MsK, p. o. doručená žiadna petícia.

 

 1. Záver

Kontrolou vybavovania sťažností a petícií doručených MsK, p. o. za kontrolované obdobie roku 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne právnych predpisov a interných noriem MsK, p. o.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  03. 05. 2017.

 

 

STANOVISKO

hlavného kontrolóra mesta Piešťany k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 1.635.000,- €

 

Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov som preveril dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce v zmysle citovaného ustanovenia povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

 

 1. Základné údaje o úvere

Druh úveru:

dlhodobý úver na 10 rokov

úroková sadzba 12M EURIBOR + 0,33% p. a.

spracovateľský poplatok 500,- €

poplatok za vedenie úverového účtu 5,- € mesačne

Účel úveru: financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany na rok 2017

Výška úveru: 1.635.000,- €

Splácanie úveru: predpokladané splátky 163.500,- € ročne

Zabezpečenie úveru: bianko zmenka

 

 1. Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

 1. celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
 2. suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

 

Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. sa celkovou sumou dlhu obce na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

 

 1. Rozhodnutie o prijatí úveru

Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 1. Výpočet ukazovateľa dlhu mesta a splátkovej rezervy

A: Skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31. 12. 2016:                                19.007.303,26 €

B: Skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31. 12. 2016 znížené o prostriedky poskytnuté  v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu:                                                                                                                                                               14.945.498,76 €

C: Záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 31. 03. 2017 (úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú):                                                                                                   2.950.457,36 €

D: Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (predpoklad na rok 2017):                                                                                                                         762.341,09 €

Predpoklad výšky splátok vrátane úhrady výnosov na rok 2017 je vykonaný na základe platných úverových zmlúv a k nim prislúchajúcich splátkových kalendárov.

 

 1. Výpočet ukazovateľa dlhu k 31. 03. 2017 (úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú)

 

 • celková suma dlhu

(C/A) * 100 ... ( 2.950.457,36 / 19.007.303,26 ) * 100                            15,52 % < 60 %

 

 • úverová rezerva

60% z A ... 0,60 * 19.007.303,26                                                                11.404.381,96 €

(60% z A) – C ... (0,60 * 19.007.303,26 ) – 2.950.457,36                         8.453.924,60 €

 

Mesto Piešťany by mohlo pri dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. prijať v roku 2017 návratné zdroje financovania vo výške 8.453.924,60 €.

 

 1. Výpočet ukazovateľa splátkovej rezervy k 31. 03. 2017

 

 • ukazovateľ splátkovej rezervy k 31. 03. 2017

25% z B ... 0,25 * 14.945.498,76                                                               3.736.374,69 € 

(D / B) * 100 ... (762.341,09 / 14.945.498,76) * 100                                 5,10 % < 25 %

 

Celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov  predstavuje za príslušný rok 762.341,09 €. Pri dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. môže celková suma splátok vrátane úhrady výnosov predstavovať sumu 3.736.374,69 €.

 

 • splátková rezerva k 31. 03. 2017:

3.736.374,69 - 762.341,09                                                                          2.974.033,60 €

 

Celkovú sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za príslušný rok pri dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. je možné zvýšiť o sumu 2.974.033,60 €.

 

 1. Výpočet ukazovateľa dlhu a splátkovej rezervy v prípade prijatia úveru vo výške 1.635.000,- €

 

 • celková predpokladaná suma dlhu po započítaní úveru 1.635.000,- € k 01. 07. 2017:

(4.409.012,45 / 19.007.303,26) * 100                                                       23,20 % < 60 %

 

 • predpokladané splátky za rok 2017 za predpokladu splácania úveru od 01. 07. 2017:

(931.236,59 / 14.945.498,76) * 100                                                           6,23 % < 25 %

 

Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Zároveň sa do sumy splátok podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Na základe vyššie uvedených skutočností môžem konštatovať, že v prípade úveru vo výške 1.635.000,- € na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany na rok 2017 sú splnené podmienky uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

 

 1. Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania mestom Piešťany:

Na základe predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii, podmienky uvedené v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov budú v prípade vyššie uvedeného návratného zdroja financovania dodržané z dôvodu, že:

 • celková suma dlhu mesta Piešťany neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
 • suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

 

V Piešťanoch 10. 05. 2017

 

                                                                                                Ing. Martin Svorad

                                                                                                  hlavný kontrolór

Vyvesené: 22. 5. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť