Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 10. zasadnutia MsZ r. 2017

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 10. zasadnutia MsZ r. 2017

 

Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 schváleným uznesením MsZ mesta Piešťany č. 128/2017 a v súlade so schválenými uzneseniami MsZ.

Správa o výsledku kontroly č. 15/2017

Kontrola skutočného výkonu práce zamestnancov mesta v porovnaní s ich pracovnými náplňami vychádzajúcimi z pracovných zmlúv so zamestnávateľom

 

Povinná osoba:                       Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                   Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          stav k termínu ukončenia kontroly                                          

Termín kontroly:                    05. 09. 2017 – 06. 11. 2017

Cieľ a predmet kontroly:       overenie  objektívneho  stavu  kontrolovaných  skutočností  a kontrola 

dodržiavania   a  uplatňovania všeobecne  záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta upravujúcich kontrolované náležitosti

  Použité právne predpisy:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pokyn primátora č. 1/2013 pre výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
 • pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste
 • „Štatút Mesta Piešťany“, s účinnosťou od 12. 07. 2010, vrátane Dodatku č. 1 s účinnosťou od 25. 07. 2011, Dodatku č. 2 s účinnosťou od 18. 02. 2015 a Dodatku č. 3 s účinnosťou od 12. 04. 2016
 • smernica „Organizačný poriadok Mestského úradu Piešťany“ č. 3/2016, s účinnosťou od 09. 11. 2016
 • smernica „Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Piešťany“ č. 14/2014, s účinnosťou od 01. 11. 2014, vrátane Dodatku č. 1 s účinnosťou od 31. 08. 2015
 • smernica „Pracovný poriadok zamestnancov mesta Piešťany“ č. 3/2012, s účinnosťou od 01. 08. 2012, vrátane Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 13. 11. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila  námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Dňa 20. 06. 2017 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom 7. zasadnutí prijalo uznesenie č. 127/2017, ktorým schválilo doplnenie „kontroly skutočného výkonu práce zamestnancov mesta v porovnaní s ich pracovnými náplňami vychádzajúcimi z pracovných zmlúv so zamestnávateľom“ do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2017. Kontrola v zmysle prijatého uznesenia začala dňa 05. 09. 2017 vyžiadaním príslušných podkladov z dotknutých oddelení MsÚ.

V zmysle § 21, ods. 1 Štatútu Mesta Piešťany mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Podľa § 21, ods. 4 uvedeného štatútu organizáciu mestského úradu, náplne činností jednotlivých organizačných zložiek mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu – vrátane organizačnej štruktúry, ktorý vydáva primátor.

Organizačný poriadok Mestského úradu Piešťany č. 3/2016 (ďalej aj „Organizačný poriadok MsÚ“), s účinnosťou od 09. 11. 2016, upravuje postavenie a pôsobnosť mestského úradu, vnútornú organizáciu a náplne činností jednotlivých organizačných zložiek mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti.

Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Piešťany č. 4/2014 (ďalej aj „Organizačný poriadok MsP“), s účinnosťou od 01. 11. 2014, ustanovuje vnútorné organizačné členenie mestskej polície, rozsah riadiacich oprávnení a zodpovednosti pre jednotlivé pracovné pozície v organizačnej štruktúre, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov mestskej polície, ako aj vzťahy k iným organizačným útvarom mesta.

Podľa § 2, ods. 1 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany č. 3/2012 (ďalej aj „Pracovný poriadok“), s účinnosťou od 01. 08. 2012, pracovný pomer medzi zamestnancom a Mestom Piešťany ako zamestnávateľom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so  zamestnancom písomne dohodnúť:

 • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika,
 • miesto výkonu práce,
 • deň nástupu do práce,
 • skúšobnú dobu,
 • výplatné termíny a súhlas zamestnanca s výplatou na účet,
 • pracovný čas,
 • výmeru dovolenky,
 • dĺžku výpovednej doby.

Neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy je určenie výšky a zloženia funkčného platu alebo osobného platu. V zmysle § 2, ods. 10 uvedeného pracovného poriadku na základe podpísanej pracovnej zmluvy a oznámenia o výške a zložení funkčného platu  alebo osobného platu priamy nadriadený spracuje pracovnú náplň a odovzdá ju zamestnancovi v súlade s platným organizačným poriadkom najneskôr v deň nástupu do zamestnania. V nadväznosti na uvedené  podľa § 2, ods. 11 pracovného poriadku rovnopis pracovnej zmluvy a jej neoddeliteľné súčasti (určenie výšky a zloženia platu, pracovná náplň, vstupný a výstupný list, prehlásenie o oboznámení sa so zmenou interných predpisov, prípadne dohoda o hmotnej zodpovednosti) sa založia do osobného spisu zamestnanca.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj „Zákonník práce“) vyžaduje v pracovnej zmluve uviesť ako podstatnú náležitosť druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručnú charakteristiku, pričom bližšie nešpecifikuje, čo je potrebné rozumieť pod pojmom druh práce. V praxi ide spravidla o určenie pracovnej pozície, ktorá je doplnená stručnou charakteristikou hlavnej činnosti, ktorá bude počas pracovného pomeru zamestnancom vykonávaná. Druh práce by mal byť dostatočne určitý, aby nedochádzalo k neplatnosti alebo neexistencii pracovnej zmluvy pre neurčitosť. Druhom práce sa určuje aj rozsah možností, v akom bude zamestnávateľ zamestnanca riadiť a dávať mu pracovné pokyny. Tento rozsah by nemal byť určený ani príliš úzko, aby zamestnávateľ nemusel každú chvíľu meniť pracovnú zmluvu z dôvodu potreby rozšírenia charakteristiky druhu práce, ani príliš široko, aby sa nedávala zamestnávateľovi možnosť prideľovať zamestnancovi akúkoľvek prácu. Zároveň je potrebné ustrážiť, aby stručná charakteristika druhu práce nezasahovala do iného druhu práce, než na ktorý sa zamestnanec prijíma.

Druh práce sa v praxi často zamieňa s náplňou práce. Termín náplň práce nie je v Zákonníku práce definovaný. Ide však o bližšie určenie pracovných úloh zamestnanca na určitej pracovnej pozícii, ktoré sa spravidla upravuje v osobitnom dokumente.

Rozdiel medzi druhom práce a pracovnou náplňou spočíva v tom, že kým pri druhu práce možno jeho zmenu dosiahnuť len dohodou zmluvných strán, pracovnú náplň môže zamestnávateľ jednostranne zmeniť a na základe uvedeného požadovať od zamestnanca aj bez jeho súhlasu splnenie určitej pracovnej úlohy a zamestnanec je povinný ju splniť, a to aj v prípade, že s jej vykonaním nesúhlasí. Neplatí to však v prípade, ak by zamestnávateľ požadoval od zamestnanca splniť pracovnú úlohu, ktorá by zasahovala do iného druhu práce, ktorý nebol zmluvnými stranami dohodnutý. Zamestnanec môže v takom prípade odmietnuť vykonať takúto prácu a jeho odmietnutie nebude možné posúdiť ako porušenie pracovnej disciplíny.

 

2. Výkon kontroly

Ku kontrole boli vyžiadané z oddelenia personálnych služieb aktuálne pracovné zmluvy, resp. dohody o zmene pracovných podmienok a pracovné náplne zamestnancov Mesta Piešťany. V dohodnutých termínoch boli predložené nasledovné doklady:

 Organizačný útvar

Pracovné zmluvy

Pracovné náplne

Poznámka

Kancelária primátora mesta

4

4

z toho 1 zamestnankyňa zastupovanie počas MD

Referent BOZP, PO, CO, O

1

1

 

Útvar hlavného kontrolóra

2

1

 

Kancelária prednostu

3

3

 

Oddelenie IT a majetkových služieb

18

18

z toho 1 zamestnankyňa odchod na starob. dôchodok

Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

20

5

z toho 2 zamestnankyne zastupovanie počas MD

Oddelenie sociálnych a školských služieb

14

14

z toho 1 zamestnankyňa zastupovanie počas MD

Opatrovateľská služba v domácnosti

59

59

 

ZOS Lumen

7

7

 

ZOS Kalinčiakova

9

9

 

ZpS Julianna

16

16

 

ZSS Domum

10

10

 

Jedáleň Staničná

8

8

 

Mestské Jasle

10

10

 

Oddelenie právnych a klientskych služieb

19

19

z toho 1 zamestnankyňa dlhodobá PN

Oddelenie finančných služieb

14

14

 

Oddelenie personálnych služieb

3

3

 

Mestská polícia

46

46

z toho 1 zamestnankyňa dlhodobá PN a 1 zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca NR SR

 

Podľa informácií poskytnutých z oddelenia personálnych služieb 4 pracovné zmluvy a pracovné náplne 19-tich zamestnancov boli vyžiadané vedúcou oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta.

Dňa 13. 09. 2017 bolo elektronickou poštou vyžiadané od vedúcej oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta zdôvodnenie, prečo sa pracovné náplne príslušných zamestnancov nenachádzajú v ich osobných spisoch. Následne 20. 09. 2017 boli na útvar hlavného kontrolóra doručené pracovné náplne 20-tich zamestnancov. Dňa 21. 09. 2017 bolo opätovne od vedúcej oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta vyžiadané zdôvodnenie, prečo pracovné náplne zamestnancov neboli založené v ich osobných spisoch v zmysle časti II, § 2, ods. 11 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany č. 3/2012. Zároveň hlavný kontrolór požiadal vedúcu oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta o vyjadrenie, prečo 4 pracovné zmluvy zamestnancov oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta, ktorých pracovné náplne boli doručené na útvar hlavného kontrolóra 20. 09. 2017, nie sú založené  na personálnom oddelení v osobných spisoch zamestnancov v zmysle časti II, § 2, ods. 11 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany č. 3/2012. Podľa vyjadrenia vedúcej oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta „o predloženie pracovných náplní svojich kolegov som požiadala vedúcu oddelenia personálnych služieb, aby som si z mojej pozície nahliadla, či majú všetky činnosti uvedené v nich zapracované tak, ako ich vykonávajú. Nakoľko som ich aj vytvorila v minulom roku, mi ich kolegyňa  poskytla s tým, aby som Vám ich následne odovzdala. Zároveň tento mesiac mali vyhotovené pracovné náplne kolegyne, ktoré nastúpili tento mesiac pracovať na MsÚ. Nežiadajte odo mňa pracovné zmluvy nakoľko ich ani nemám, ja k ich vypracovaniu dávam podklady. Toto bude otázka na vedúcu oddelenia personálnych služieb“.

Dňa 10. 10. 2017 boli na útvar hlavného kontrolóra doručené vedúcou oddelenia personálnych služieb 3 pracovné zmluvy s tým, že ich má od vedúcej oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta a poslednú chýbajúcu pracovnú zmluvu máme rovnako žiadať z oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta. Po urgencii zo strany hlavného kontrolóra zo dňa 11. 10. 2017 bola posledná pracovná zmluva doručená ku kontrole 18. 10. 2017.

Aby bolo možné porovnať skutočný výkon práce zamestnancov mesta v porovnaní s ich pracovnými náplňami vychádzajúcimi z pracovných zmlúv so zamestnávateľom, elektronickou poštou bol všetkým zamestnancom Mesta Piešťany dňa 08. 09. 2017 zaslaný dotazník, v ktorom ich hlavný kontrolór požiadal  o uvedenie pracovných činností, ktoré vykonávajú na základe príkazu vedúcich zamestnancov a nemajú ich uvedené v pracovných náplniach. Vyplnený dotazník mali jednotliví zamestnanci možnosť osobne doručiť do kancelárie hlavného kontrolóra č. dv. 48 do 22. 09. 2017 (zamestnanci s miestom výkonu práce Nám. SNP č. 3, Piešťany a Teplická 103, Piešťany), resp. do 29. 09. 2017 (zamestnanci s iným miestom výkonu práce ako Nám. SNP č. 3, Piešťany a Teplická 103, Piešťany). Ak v uvedených termínoch zamestnanci nedoručili do kancelárie hlavného kontrolóra vyplnený dotazník, pri kontrole boli použité výlučne údaje uvedené v ich pracovnej náplni z príslušných osobných spisov.

V stanovených termínoch boli do kancelárie hlavného kontrolóra doručené zamestnancami mesta tri dotazníky, z toho dva vyplnené.

Pri výkone kontroly boli identifikované nasledovné kontrolné zistenia (kontrolné zistenia sú uvádzané za 3 roky dozadu, t. j. od roku 2014):

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že na pracovných zmluvách, dohodách o zmene pracovných podmienok a na dodatkoch k pracovným zmluvám v období od 01. 01. 2016 nebola vykonaná základná finančná kontrola, príp. nebola vykonaná predpísaným spôsobom v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite“) a pokynu primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Uvedené nedostatky boli zistené v týchto prípadoch, napr.:

 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 30022 zo dňa 26. 05. 2017,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 30025 zo dňa 09. 12. 2016,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 30027 zo dňa 30. 01. 2017,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 303030 zo dňa 27. 02. 2017,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 953452 zo dňa 11. 05. 2017,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 30407 zo dňa 08. 08. 2017,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 30414 zo dňa 05. 01. 2016 a dohoda o zmene pracovných podmienok zo dňa 29. 04. 2016,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 30416 zo dňa 15. 12. 2016,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65927 zo dňa 19. 12. 2016,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 65719 zo dňa 08. 01. 2016,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 65723 zo dňa 29. 12. 2016,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 653259 zo dňa 12. 12. 2016,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65920 zo dňa 27. 07. 2017,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65228 zo dňa 12. 12. 2016,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65235 zo dňa 12. 12. 2016,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 401022 zo dňa 10. 08. 2017,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 530129 zo dňa 11. 01. 2017,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 530131 zo dňa 30. 01. 2017,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 530121 zo dňa 19. 12. 2016,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 530127 zo dňa 19. 12. 2016,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 530128 zo dňa 19. 12. 2016,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 40427 zo dňa 23. 11. 2016,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 40412 zo dňa 28. 02. 2017.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami. Opakovane dochádzalo k porušeniu zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý je základom hospodárneho a efektívneho výkonu funkcií samosprávy.

Zistené nedostatky popísané v kontrolnom zistení č. 1 boli do ukončenia kontroly a zaslania správy o výsledku kontroly povinnej osobe odstránené.

 

Navrhované odporúčanie:

Preukazné poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s príslušným pokynom primátora.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že na pracovných zmluvách, dohodách o zmene pracovných podmienok a na dodatkoch k pracovným zmluvám v období do 31. 12. 2015 nebola  vykonaná predbežná finančná kontrola, príp. nebola vykonaná predpísaným spôsobom v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite) a pokynu primátora č. 1/2013 pre výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly. Uvedené nedostatky boli zistené v týchto prípadoch, napr.:

 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 30311 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68009 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68045 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68021 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 953452 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 303018 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 63009 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 63008 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 67702 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68034 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68007 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 66025 zo dňa 07. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 30409 zo dňa 01. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 30403 zo dňa 02. 09. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 66026 zo dňa 07. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 66004 zo dňa 09. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 66010 zo dňa 09. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 66013 zo dňa 07. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 66020 zo dňa 07. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68046 zo dňa 07. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 63004 zo dňa 02. 09. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 30017 zo dňa 06. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 302313 zo dňa 06. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65012 zo dňa 02. 09. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65918 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 69202 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65927 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65004 zo dňa 02. 09. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 67003 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 602005 zo dňa 23. 09. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 602006 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65201 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 69179 zo dňa 02. 09. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 66001 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65002 zo dňa 02. 09. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 602008 zo dňa 02. 09. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 653239 zo dňa 28. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 653180 zo dňa 28. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65718 zo dňa 28. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65835 zo dňa 27. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 301001 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 67015 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65008 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 67018 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68015 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 401005 zo dňa 11. 09. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 401001 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 61002 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 401007 zo dňa 08. 10. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 40410 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 401009 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 67019 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 67017 zo dňa 31. 08. 2015,
 • pracovná zmluva zamestnanca s os. č. 401011 zo dňa 30. 10. 2015,
 • dodatok k pracovnej zmluve zamestnanca s os. č. 53041 zo dňa 30. 06. 2014,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 40506 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 653238 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68042 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68047 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68052 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 60007 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 40505 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 40402 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 69080 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68040 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 30101 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 40412 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 00002 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 65009 zo dňa 31. 08. 2015,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 401004 zo dňa 28. 12. 2015.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v súlade s internými normami. Opakovane dochádzalo k porušovaniu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, ktorý kladie dôraz hospodárnosť a efektívnosť.

 

Navrhované odporúčanie:

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bol od 01. 01. 2016 nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z. Preukazné poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015    Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s príslušným pokynom primátora.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že pracovné náplne niektorých zamestnancov neboli spracované v predpísaných termínoch. Uvedený postup je v rozpore s časťou II, § 2, ods. 10 Pracovného poriadku, podľa ktorého „na základe podpísanej pracovnej zmluvy a oznámenia o výške a zložení funkčného platu  alebo osobného platu priamy nadriadený spracuje pracovnú náplň a odovzdá ju zamestnancovi v súlade s platným organizačným poriadkom najneskôr v deň nástupu do zamestnania“. Uvedené nedostatky boli zistené v týchto prípadoch, napr.:

 • zamestnanec s os. č. 530129 nastúpil do práce dňa 16. 01. 2017, jeho pracovná náplň spracovaná 01. 06. 2017,
 • zamestnanec s os. č. 530121 nastúpil do práce dňa 01. 01. 2017, jeho pracovná náplň spracovaná 01. 06. 2017,
 • zamestnanec s os. č. 530127 nastúpil do práce dňa 01. 01. 2017, jeho pracovná náplň spracovaná 01. 06. 2017,
 • zamestnanec s os. č. 530128 nastúpil do práce dňa 01. 01. 2017, jeho pracovná náplň spracovaná 01. 06. 2017.

 

Ďalej bolo kontrolou zistené, že v niektorých prípadoch na pracovnej náplni bol uvedený deň jej účinnosti, ale absentoval dátum spracovania pracovnej náplne, príp. dátum podpisu pracovnej náplne zamestnancom. Dátum spracovania pracovnej náplne, príp. dátum podpisu pracovnej náplne zamestnancom je rozhodujúci pre posúdenie dodržania časti II, § 2, ods. 10 Pracovného poriadku (spracovanie pracovnej náplne priamym nadriadeným a jej odovzdanie zamestnancovi najneskôr v deň nástupu do zamestnania). Uvedené nedostatky boli zistené v týchto prípadoch, napr.:

 • pracovná náplň zamestnanca s os. č. 30025, účinnosť odo dňa 26. 04. 2016, chýba dátum     spracovania pracovnej náplne,
 • pracovná náplň zamestnanca s os. č. 30026, účinnosť odo dňa 08. 05. 2017, chýba dátum  spracovania pracovnej náplne,
 • pracovná náplň zamestnanca s os. č. 30027, účinnosť odo dňa 01. 02. 2017, chýba dátum     spracovania pracovnej náplne,
 • pracovná náplň zamestnanca s os. č. 10303, účinnosť odo dňa 02. 11. 2015, chýba dátum     spracovania pracovnej náplne,
 • pracovná náplň zamestnanca s os. č. 65907, účinnosť odo dňa 01. 10. 2016, chýba dátum     spracovania pracovnej náplne.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vzniku pracovného pomeru zamestnancov v súlade s príslušnými ustanoveniami Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany.

 

Navrhované odporúčanie:

Preukazné poučenie vedúcich zamestnancov MsÚ Piešťany o dodržiavaní Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany pri spracúvaní pracovných náplní zamestnancov.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Kontrolou predložených dokladov boli zistené viaceré nelogické konflikty v dátumoch uvedených na dohodách o zmene pracovných podmienok, na pracovných náplniach a pri základnej finančnej kontrole. Uvedené nedostatky boli zistené v týchto prípadoch, napr.:

 • pracovná náplň zamestnanca s os. č. 30409 podpísaná dňa 01. 05. 2016 (nedeľa) s účinnosťou od toho istého dňa,
 • pracovná náplň zamestnanca s os. č. 30421 podpísaná dňa 01. 09. 2016 (št. sviatok) s účinnosťou od toho istého dňa, nová pracovná náplň zamestnanca toho istého zamestnanca podpísaná dňa 01. 01. 2016 (nedeľa) s účinnosťou od toho istého dňa,
 • základná finančná kontrola na pracovnej zmluve zamestnanca s os. č. 30420 podpísanej dňa 29. 06. 2016 vykonaná dňa 29. 06. 2017,
 • základná finančná kontrola na pracovnej zmluve zamestnanca s os. č. 30421 podpísanej dňa 30. 08. 2016 vykonaná dňa 30. 08. 2017,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 67018 podpísaná primátorom 31. 08. 2015, dátum pri podpise zamestnanca 31. 08. 2016,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 68015 podpísaná primátorom 31. 08. 2015, dátum pri podpise zamestnanca 31. 08. 2016,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 61002 podpísaná primátorom 31. 08. 2015, dátum pri podpise zamestnanca 31. 08. 2016,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 67019 podpísaná primátorom 31. 08. 2015, dátum pri podpise zamestnanca 31. 08. 2016,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok zamestnanca s os. č. 67017 podpísaná primátorom 31. 08. 2015, dátum pri podpise zamestnanca 31. 08. 2016,
 • podľa pracovnej zmluvy zamestnankyňa s os. č. 30337 nastúpila do zamestnania 16. 10. 2017, pracovnú náplň mala spracovanú a účinnú ku dňu 16. 09. 2017, t. j. 19 dní pre konaním výberového konania (výberové konanie na pracovnú pozíciu upratovačky sa konalo dňa 06. 10. 2017).

 

Zodpovední zamestnanci kontrolovaného subjektu nevenovali dostatočnú pozornosť pri kontrole údajov a dátumov, v ktorých sa uskutočňovali jednotlivé administratívne výkony.

 

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov MsÚ Piešťany, aby venovali zvýšenú pozornosť údajom uvádzaných v dokumentácii im zverenej.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

V zmysle funkčného členenia zamestnancov a volených funkcionárov, ktoré je prílohou č. 2 Organizačného poriadku MsÚ Piešťany, na oddelení IT a majetkových služieb je funkčne zaradených 18 zamestnancov v členení 1 vedúci oddelenia a 17 referentov. Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že na príslušnom oddelení je funkčne zaradených 18 zamestnancov, ale správne členenie v zmysle pracovného zaradenia zamestnancov by malo byť 1 vedúci oddelenia, 12 referentov, 4 upratovačky, 1 kurič (pozícia kuriča nie je obsadená).

 

Nesúlad funkčného členenia zamestnancov na oddelení IT a majetkových služieb MsÚ Piešťany v zmysle prílohy č. 2 Organizačného poriadku MsÚ s ich reálnym pracovným zaradením.

 

Navrhované odporúčanie:

Odstránenie nesúladu medzi funkčným členením zamestnancov na oddelení IT a majetkových služieb MsÚ Piešťany v zmysle prílohy č. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany“ č. 3/2016 a reálnym pracovným zaradením týchto zamestnancov.

 

Kontrolné zistenie č. 6:

Kontrolou predložených dokladov týkajúcich sa zamestnancov Mestskej polície mesta Piešťany (ďalej aj „MsP“) v nadväznosti na Organizačný poriadok MsP bol zistený nesúlad medzi prílohami č. 1 a č. 2 uvedeného Organizačného poriadku MsP v nasledovných položkách:

Príloha č. 1: Počet zamestnancov MsP (príslušníkov mestskej polície a občianskych zamestnancov)    

 

Organizačné útvary MsP

 

Počet zamestnancov

Vedúci operačného strediska

-

1

Referent priestupkového referátu

-

1

 

Príloha č. 2: Funkčná schéma organizačnej štruktúry Mestskej polície mesta Piešťany

 

Organizačné útvary MsP

 

Počet zamestnancov

Vedúci operačného strediska

-

0

Referent priestupkového referátu

-

2

 

Ďalší nesúlad medzi bol zistený v tom, že Príloha č. 1 používa termíny Organizačných útvarov MsP „Vedúci operačného strediska“ a „Referent operačného strediska“, Príloha č. 2 pracovnú pozíciu „Vedúci operačného strediska“ nedefinuje a používa iba pracovné pozície „Referent monitorovacieho strediska“.

 

Kontrolou pracovných zmlúv a pracovných náplní zamestnancov MsP bolo ďalej zistené:

 • v organizačnej štruktúre MsP je vedená pracovná pozícia „Vedúci prevencie kriminality„ a „Referent prevencie kriminality“. Obidvaja zamestnanci predmetného organizačného útvaru MsP majú v pracovných zmluvách uvedený druh práce „Koordinátor prevencie kriminality“, zamestnanec s os. č. 530115 má v pracovnej zmluve uvedený druh práce „Koordinátor prevencie kriminality“ a v pracovnej náplni uvedenú funkciu „Referent prevencie kriminality“.
 • podľa prílohy č. 1 Organizačného poriadku MsP je v organizačnej štruktúre MsP vedená 1 pracovná pozícia  „Referent priestupkového referátu“, kontrolou pracovných zmlúv bolo zistené zaradenie 2 zamestnancov s druhom práce „Referent priestupkového referátu“. Pracovné náplne obidvoch zamestnancov uvádzajú funkciu „Referent priestupkového oddelenia“.
 • vedúci priestupkového referátu MsP má v pracovnej náplni uvedenú funkciu „Vedúci referátu objasňovania priestupkov“.
 • zamestnanci s os. č. 530120, 530116, 530110, 530124, 530122, 530125, 53060, 53096, 53108, 53082, 53085, 53099, 530119, 530112, 53103 a 530113 majú v pracovných zmluvách, resp. v dodatkoch k pracovným zmluvám uvedený druh práce „príslušník MsP člen hliadky“ a v pracovných náplniach majú uvedenú funkciu „Člen zmeny“.

 

Nesúlad medzi Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2 Organizačného poriadku MsP, nesúlad medzi Organizačným poriadkom MsP a reálnym zaradením zamestnancov MsP, nesúlad medzi druhom práce uvedeným v pracovnej zmluve a funkciou uvedenou v pracovnej náplni.

 

 

Navrhované odporúčanie:

Odstránenie nesúladu medzi Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2 Organizačného poriadku MsP, zosúladenie funkcií zamestnancov v pracovných náplniach s druhom práce v pracovných zmluvách jednotlivých zamestnancov.

 

Kontrolné zistenie č. 7:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že v pracovnej zmluve zamestnanca s os. č. 30420 a následne aj v dohode o zmene pracovných podmienok rovnakého zamestnanca bol uvedený iba druh práce – referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta na úseku dopravy a technickej infraštruktúry, absentovala jeho stručná charakteristika. Uvedený postup je v rozpore s § 43 Zákonníka práce a následne v rozpore s § 2, ods. 1 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany, podľa ktorých sa vyžaduje v pracovnej zmluve uviesť, resp. písomne dohodnúť  ako podstatnú náležitosť druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručnú charakteristiku.

 

V pracovnej zmluve a v dohode o zmene pracovných podmienok zamestnanca bol uvedený iba druh práce bez jeho stručnej charakteristiky, čím došlo k porušeniu Zákonníka práce a Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany.

 

Navrhované odporúčanie:

Preukazné poučenie zodpovedných zamestnancov o povinných náležitostiach pracovných zmlúv, aby tieto boli v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami mesta.

 

Kontrolné zistenie č. 8:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že pri spracúvaní pracovných náplní zamestnancov sú často niektoré údaje v týchto pracovných náplniach iba formálne skopírované bez toho, aby vedúci zamestnanci preverili ich aktuálnosť. Uvedené nedostatky boli zistené v týchto prípadoch, napr.:

 • zamestnanec s os. č. 40418 bol poverený riadením oddelenia IT a majetkových služieb, v jeho pracovnej náplni bola táto skutočnosť uvedená. Dňom 29. 02. 2016 bol zaradený ako vedúci oddelenia IT a majetkových služieb, v pracovnej náplni zamestnanca zo dňa 29. 02. 2016 zostalo uvedené „poverený vedením oddelenia IT a majetkových služieb“.
 • zamestnankyňa s os. č. 65008 bola poverená riadením oddelenia personálnych služieb, v jej pracovnej náplni bola táto skutočnosť uvedená. Dňom 29. 02. 2016 bola zaradená ako vedúca oddelenia personálnych služieb, v pracovnej náplni zamestnankyne zo dňa 29. 02. 2016 zostalo uvedené „poverená riadením oddelenia personálnych služieb“.
 • v pracovných náplniach niektorých zamestnancov medzi vykonávanými činnosťami je uvedené vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Od 01. 01. 2016 bol uvedený zákon nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Pri spracúvaní pracovných náplní zamestnancov v období po 01. 01. 2016 je uvádzaný v prevažnej miere už neplatný zákon č. 502/2001 Z. z. Spolu s neaktualizovanými pracovnými náplňami bola táto skutočnosť zistená v 74-och prípadoch.

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že v pracovných náplniach niektorých zamestnancov klientskeho centra sú uvedené činnosti, ktoré už dlhšie časové obdobie nevykonávajú. Ide o činnosti napr.:

 • vydávanie nálepiek na zberné nádoby pre komunálny odpad,
 • podieľanie sa na striedaní služieb na vrátnici pri vstupe do budovy MsÚ,
 • obsluhovanie telefónnej ústredne,
 • plnenie administratívno-technických práce v agende zverejňovania oznamov do úradných tabúľ (príprava podkladov – kopírovanie, kompletizácia),
 • vypomáhanie pri spracovaní materiálov k rokovaniam MsR a MsZ (sumarizácia, rozmnožovanie, viazanie, distribúcia).

 

Kontrolou bolo zistené, že v pracovných náplniach niektorých zamestnancov nie sú zahrnuté činnosti, ktoré pravidelne vykonávajú. Ide o tieto činnosti, napr.:

 • zastupovanie v prípade neprítomnosti zamestnanca, ktorý plní úlohy podateľne na klientskom centre,
 • práca so systémom Memphis, preberanie pošty za celé oddelenie právnych a klientskych služieb,
 • spravovanie elektronickej schránky MsÚ,
 • preberanie a prepájanie telefonických hovorov ústredne MsÚ,
 • spravovanie propagačných skriniek mesta,
 • odomykanie budovy MsÚ a spravovanie kľúčov od hlavných vchodov,
 • spracovávanie podkladov pre zmluvy, objednávky a faktúry,
 • spracovávanie podkladov v personálnych záležitostiach,
 • spracovávanie pracovných náplní, platových návrhov a návrhov odmien kolegom (úlohy ktoré majú plniť vedúci oddelení),
 • plnenie iných úloh, ktoré majú plniť vedúci oddelení,
 • výkon opatrovníctva na základe rozhodnutia súdu,
 • výkon osobitného príjemcu na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Neaktualizované pracovné náplne zamestnancov MsÚ. V pracovných náplniach sú uvádzané činnosti, ktoré už nie sú na MsÚ vykonávané, príp. nie sú vykonávané zamestnancami, ktorí ich majú v náplni práce. V pracovných náplniach nie sú uvedené činnosti vykonávané jednotlivými zamestnancami.

 

Navrhované odporúčanie:

Aktualizovanie pracovných náplní zamestnancov MsÚ s prihliadnutím na zmeny legislatívy,  zmeny vo vykonávaní konkrétnych činností jednotlivými zamestnancami a vo väzbe na druh práce a jeho stručnú charakteristiku uvedenú v pracovných zmluvách jednotlivých zamestnancov MsÚ.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Preukazne poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s príslušným pokynom primátora.
 • Preukazne poučiť vedúcich zamestnancov MsÚ Piešťany o dodržiavaní Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany pri spracúvaní pracovných náplní zamestnancov.
 • Poučiť zodpovedných zamestnancov MsÚ Piešťany, aby venovali zvýšenú pozornosť údajom uvádzaných v dokumentácii im zverenej.
 • Odstrániť nesúlad medzi funkčným členením zamestnancov na oddelení IT a majetkových služieb MsÚ Piešťany v zmysle prílohy č. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany“ č. 3/2016 a reálnym pracovným zaradením týchto zamestnancov.
 • Odstrániť nesúlad medzi Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2 Organizačného poriadku MsP, zosúladenie funkcií zamestnancov v pracovných náplniach s druhom práce v pracovných zmluvách jednotlivých zamestnancov.
 • Preukazne poučiť zodpovedných zamestnancov o povinných náležitostiach pracovných zmlúv, aby tieto boli v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami mesta.
 • Aktualizovať pracovné náplne zamestnancov MsÚ s prihliadnutím na zmeny legislatívy,  zmeny vo vykonávaní konkrétnych činností jednotlivými zamestnancami a vo väzbe na druh práce a jeho stručnú charakteristiku uvedenú v pracovných zmluvách jednotlivých zamestnancov MsÚ.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 05. 12. 2017.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  14. 11. 2017.

 

Správa o výsledku kontroly č. 18/2017

Kontrola pokladne a pokladničných dokladov a kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách pokladne a pokladničných dokladov v predchádzajúcom období

 

Povinná osoba:                        Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                      Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                    Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:           júl - september 2017                                          

Termín kontroly:                     19. 10. 2017 – 13. 11. 2017

Cieľ a predmet kontroly:        kontrola  dodržiavania  a  uplatňovania  všeobecne   záväzných

právnych  predpisov a interných predpisov mesta pri nakladaní s pokladničnou hotovosťou,  kontrola pokladničných dokladov a plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách pokladne a pokladničných dokladov v predchádzajúcom období                                                    

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste, s účinnosťou od 15. 11. 2016
 • pokyn primátora č. 1/2017 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste, s účinnosťou od 21. 09. 2017
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016
 • interná norma č. 1/2017 „Interná smernica o cestovných náhradách“, s účinnosťou od 01. 02. 2017
 • interná norma č. 3/2017 „Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri zadávaní zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“, s účinnosťou od 01. 07. 2017

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 20. 11. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin  ich vzniku  sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Kontrola pokladne a pokladničných dokladov bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,

f) podpisový záznam osoby ( § 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej  jednotke

    a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách  účtujúcich

    v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. 

 

Náležitosti  účtovného  dokladu sa môžu umiestniť aj na iných, než účtovných písomnostiach. Tieto písomnosti sa uschovávajú po rovnakú dobu, ako účtovný doklad (interné účtovné doklady). Všetky doklady súvisiace s príjmami a výdavkami rozpočtu mesta, účtovaním nákladov a výnosov, bankovými operáciami alebo majetkom mesta sa vyhotovujú bez zbytočného odkladu po zistení  skutočností, ktoré sa nimi dokladujú.

Pre potreby Mesta Piešťany boli ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na súvisiace právne predpisy, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a interné normy mesta, aplikované v internej norme č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016. Tento poriadok upravuje povinnosti, zodpovednosti a kompetencie jednotlivých organizačných zložiek mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov pri vystavovaní, preskúmaní, evidencii a archivovaní dokladov. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov určuje postup obehu účtovných dokladov i  nadväzujúcich dokladov operatívnej evidencie. Na týchto dokladoch sa podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonáva základná finančná kontrola podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti primátorom mesta určeným vedúcim jednotlivých organizačných útvarov a vecne zodpovedným zamestnancom za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, pričom sa táto kontrola môže bez ohľadu na povahu finančnej operácie alebo jej časti kedykoľvek vykonať aj primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Základná finančná kontrola na súvisiacich dokladoch sa do 20. 09. 2017 vykonávala v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016 a od 21. 09. 2017 sa vykonáva v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 1/2017. Touto kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami overuje, či je možné pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do predtlače, a to buď priamo vytlačením na poslednej strane listiny obsahujúcej finančnú operáciu/jej časť alebo na listine pevne zopnutej s listinou obsahujúcou finančnú operáciu/jej časť alebo s dokladom súvisiacim s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou.

Súčasťou kontroly bolo preverenie dodržiavania internej normy č. 3/2017 „Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri zadávaní zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“, (ďalej aj „smernica o verejnom obstarávaní“) s účinnosťou od 01. 07. 2017, pri nakladaní s pokladničnou hotovosťou.

 

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených pokladničných dokladov za sledované obdobie mesiacov júl - september 2017 boli identifikované nasledovné kontrolné zistenia:

 

Kontrolné zistenie č. 1:

Podľa § 2 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, finančnou kontrolou sa podľa tohto zákona rozumie súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia. Podľa § 7 ods. 2 spomínaného zákona základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy.

V podmienkach mesta Piešťany je vykonávanie základnej finančnej kontroly definované v internej norme č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, pokyne primátora č. 2/2016 (do 20. 09. 2017) a pokyne primátora č. 1/2017 (od 21. 09. 2017).

Kontrolou bolo zistené, že základná finančná kontrola v niektorých prípadoch na pokladničných dokladoch, príp. súvisiacich účtovných dokladoch nebola vykonaná. Tento postup nie je v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2. internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „výdavok z pokladne sa vykoná len na základe účtovného dokladu, na ktorom bola vykonaná základná finančná kontrola v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016, resp. pokyne primátora č. 1/2017“. Uvedený nedostatok bol zistený v týchto prípadoch, napr.:

 • výdavkový pokladničný doklad (ďalej len „VPD“) č. 710/17 zo dňa 04. 07. 2017,
 • VPD č. 718/17 zo dňa 07. 07. 2017,
 • VPD č. 721/17 zo dňa 10. 07. 2017,
 • VPD č. 725/17 zo dňa 12. 07. 2017,
 • VPD č. 728/17 zo dňa 13. 07. 2017,
 • VPD č. 740/17 zo dňa 18. 07. 2017,
 • VPD č. 749/17 zo dňa 21. 07. 2017,
 • VPD č. 752/17 zo dňa 24. 07. 2017,
 • VPD č. 764/17 zo dňa 25. 07. 2017,
 • VPD č. 781/17 zo dňa 27. 07. 2017,
 • VPD č. 815/17 zo dňa 03. 08. 2017,
 • VPD č. 822/17 zo dňa 07. 08. 2017,
 • VPD č. 830/17 zo dňa 09. 08. 2017,
 • VPD č. 839/17 zo dňa 11. 08. 2017,
 • VPD č. 846/17 zo dňa 15. 08. 2017,
 • VPD č. 862/17 zo dňa 21. 08. 2017,
 • VPD č. 869/17 zo dňa 23. 08. 2017,
 • VPD č. 876/17 zo dňa 25. 08. 2017,
 • VPD č. 902/17 zo dňa 04. 09. 2017,
 • VPD č. 917/17 zo dňa 07. 09. 2017,
 • VPD č. 924/17 zo dňa 11. 09. 2017,
 • VPD č. 932/17 zo dňa 13. 09. 2017,
 • VPD č. 943/17 zo dňa 18. 09. 2017,
 • VPD č. 950/17 zo dňa 19. 09. 2017,
 • VPD č. 961/17 zo dňa 22. 09. 2017,
 • VPD č. 981/17 zo dňa 27. 09. 2017.

 

Kontrolou boli zistené tiež prípady, kedy základnú finančnú kontrolu za vedúceho zamestnanca vykonal iný, nie vedúci zamestnanec. Tento postup nie je v súlade s čl. 2, bod 5 pokynu primátora č. 1/2017, podľa ktorého „v prípade neprítomnosti príslušného vedúceho zamestnanca túto vykonáva prednosta alebo iný vedúci zamestnanec zastupujúci prednostu, príp. primátor...“. Uvedený nedostatok bol zistený v týchto prípadoch, napr.:

VPD č. 963/17 zo dňa 25. 09. 2017,

VPD č. 964/17 zo dňa 25. 09. 2017,

VPD č. 965/17 zo dňa 26. 09. 2017,

VPD č. 969/17 zo dňa 26. 09. 2017,

VPD č. 970/17 zo dňa 26. 09. 2017,

VPD č. 984/17 zo dňa 28. 09. 2017,

VPD č. 987/17 zo dňa 28. 09. 2017.

 

Ďalej bolo zistené, že v niektorých prípadoch bol pri vyúčtovaní zálohy podpísaný pri základnej finančnej kontrole za zodpovedného zamestnanca iný zamestnanec, nie ten, ktorý zálohu vyúčtoval. Tento nedostatok bol zistený v týchto prípadoch, napr.:

 • VPD č. 782/17 zo dňa 27. 07. 2017 – kancelária primátora bežné výdavky,
 • VPD č. 796/17 zo dňa 31. 07. 2017 – rolety na okná MsP,
 • VPD č. 797/17 zo dňa 31. 07. 2017 – MP prevádzka 7/17,
 • VPD č. 870/17 zo dňa 24. 08. 2017 – reklamné a propagačné materiály Deň ozb. zložiek,
 • VPD č. 885/17 zo dňa 30. 08. 2017 – prevádzka MP 8/18,
 • VPD č. 901/17 zo dňa 04. 09. 2017 – záloha MsP,
 • VPD č. 985/17 zo dňa 28. 09. 2017 – prevádzka MsP 9/17.

 

Ďalším zisteným nedostatkom bola skutočnosť, že základná finančná kontrola nebola vykonaná pred uskutočnením finančnej operácie, ale až po jej uskutočnení. Tento postup nie je v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2 internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „výdavok z pokladne sa vykoná len na základe účtovného dokladu, na ktorom bola vykonaná základná finančná kontrola v rozsahu uvedenom v pokyne primátora č. 2/2016“, resp. čl. 10, bod 1 internej normy č. 1/2017 Interná smernica o cestovných náhradách, podľa ktorého „pred nástupom na pracovnú cestu je potrebné ... vykonať základnú finančnú kontrolu“. Išlo o cestovný príkaz č. 245 zamestnanca s os. č. 10005, pri ktorom bola základná finančná kontrola pred vyslaním na pracovnú cestu vykonaná 11. 07. 2017, pričom pracovná cesta uskutočnená 10. 07. 2017.

 

V nasledovných prípadoch boli pri výkone základnej finančnej kontroly zistené formálne nedostatky:

 • VPD č. 944/17 zo dňa 18. 09. 2017 – chýbajúce meno vedúceho zamestnanca pri základnej finančnej kontrole,
 • VPD č. 951/17 zo dňa 20. 09. 2017 – chýbajúci dátum vykonania základnej finančnej kontroly.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami.

 

Navrhované odporúčanie:

Dôraznejšie poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 1/2017.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

V § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je definovaný účtovný doklad ako  preukázateľný účtovný záznam  vrátane povinných náležitostí, ktoré musí obsahovať. Táto definícia v podmienkach mesta Piešťany je aplikovaná v internej norme č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, s účinnosťou od           15. 11. 2016.

Pri pokladničných dokladoch interná norma platná v kontrolovanom období mesiacov júl – september 2017 špecifikovala v článku 4, bod 6 náležitosti pokladničných dokladov v podmienkach mesta Piešťany. Všetky pokladničné operácie sa vykonávajú výhradne na základe číslovaných príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ktoré musia obsahovať tieto náležitosti:

 • názov, adresa, IČO vyhotoviteľa,
 • číslo pokladničného dokladu a dátum vyhotovenia,
 • meno, adresa, prípadne rodné číslo/IČO príjemcu alebo platiteľa hotovosti,
 • prijatú alebo vyplatenú sumu aj slovom,
 • účel platby,
 • podpis pokladníka a na VPD aj podpis príjemcu finančnej hotovosti,
 • podpis prednostu, prípadne primátora ako schvaľujúceho.

 

Kontrolou pokladničných dokladov boli v kontrolovanom období zistené nasledovné nedostatky:

 • príjmový pokladničný doklad (ďalej len „PPD“) č. 10926/17 zo dňa 24. 07. 2017 – chýbajúci podpis pokladníka,
 • VPD č. 821/17 zo dňa 07. 08. 2017 – chýbajúci podpis schvaľujúceho,
 • PPD č. 11671/17 zo dňa 23. 08. 2017 – chýbajúci podpis pokladníka,
 • PPD č. 11768/17 zo dňa 28. 08. 2017 – chýbajúci podpis pokladníka,
 • VPD č. 956/17 zo dňa 22. 09. 2017 – chýbajúci podpis schvaľujúceho.

 

Náležitosti príjmových a výdavkových pokladničných dokladov v kontrolovanom neboli  v niektorých prípadoch v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a následne s príslušnými ustanoveniami článku 4, bod 6 internej normy č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.

 

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie dodržiavania internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri vystavovaní príjmových a výdavkových pokladničných dokladov podmienkach mesta Piešťany.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Poskytovanie záloh v podmienkach mesta Piešťany bolo v kontrolovanom období upravené internou normou č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, s účinnosťou od 15. 11. 2016. Kontrolou bolo zistené poskytnutie zálohy zamestnancom i napriek tomu, že ešte nemali vyúčtovanú predtým poskytnutú zálohu. Táto skutočnosť nie je v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) smernice č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „referent pokladne neposkytne zálohu, pokiaľ žiadateľ o poskytnutie zálohy ešte nevyúčtoval predtým poskytnutú zálohu“. Ide o tieto prípady, napr.:

 • VPD č. 701/17 zo dňa 03. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 90,00 € – nákup kvetov) a následne VPD č. 733/17 zo dňa 18. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 500,00 € –osobitný príjemca pre prídavok na dieťa),
 • VPD č. 738/17 zo dňa 18. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 100,00 € – rodičovský príspevok) a následne VPD č. 739/17 zo dňa 18. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 213,20 € – rodičovsky príspevok),
 • VPD č. 714/17 zo dňa 06. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 300,00 € – prevádzka ZSS Domum), následne VPD č. 741/17 zo dňa 18. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 300,00 € – nákup vybavenia kúpeľní) a následne VPD č. 742/17 zo dňa 18. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 144,00 € – zabezpečenie kamerového systému),
 • VPD č. 738/17 zo dňa 18. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 100,00 € – rodičovský príspevok) a následne VPD č. 739/17 zo dňa 18. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 213,20 € – rodičovsky príspevok),
 • VPD č. 733/17 zo dňa 18. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 500,00 € – osobitný príjemca pre prídavok na dieťa) a následne VPD č. 747/17 zo dňa 19. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 20,00 € – darčeky pre jubilantov),
 • VPD č. 741/17 zo dňa 18. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 300,00 € – nákup vybavenia kúpeľní)  a následne VPD č. 751/17 zo dňa 24. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 100,00 € – maľovanie ZSS Domum),
 • VPD č. 734/17 zo dňa 18. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 100,00 € – odvoz vyradených dokladov)  a následne VPD č. 755/17 zo dňa 25. 07. 2017 (poskytnutá záloha vo výške 40,00 € – nákup ochranných pracovných prostriedkov).

Na základe odporučenia hlavného kontrolóra od 01. 11. 2017 v dodatku č. 1 k internej smernici č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie bol povolený súbeh poskytnutých záloh na oddelení sociálnych a školských služieb, pri zálohách na zabezpečenie agendy vyplývajúcej z pracovných náplní referentov (osobitný príjemca, gratulácie jubilantom, činnosť denných centier, jednorazové akcie pre občanov).

Kontrolou pokladničných dokladov bola zistená aj skutočnosť, že zálohy vo výške nad 500,00 € neboli schválené primátorom mesta. Takýto postup je v rozpore s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) internej normy č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „záloha sa poskytuje maximálne do výšky 500,00 €; vyššiu zálohu vo výnimočných prípadoch, maximálne však do výšky 3.000,00 €, schvaľuje primátor“. Tento nedostatok bol zistený v nasledovných prípadoch, napr.:

 • VPD č. 702/17 zo dňa 03. 07. 2017 – záloha vo výške 3 033,53 € (letný tábor) – bola prekročená maximálna hranica na poskytnutie zálohy vo výške 3.000,00 € ,
 • VPD č. 706/17 zo dňa 03. 07. 2017 – záloha-dotácia pokladne MsP vo výške 800,00 €.

Pri poskytovaní záloh na cestovné bola vykonaná základná finančná kontrola v rozpore s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. a) internej normy č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie. Základnú finančnú kontrolu za zodpovedného zamestnanca nevykonal zamestnanec ktorý o zálohu na cestovné žiadal, ale iný zamestnanec. Tento nedostatok bol zistený v nasledovných prípadoch, napr.:

 • VPD č. 959/17 zo dňa 22. 09. 2017,
 • VPD č. 960/17 zo dňa 22. 09. 2017.

Pri poskytovaní záloh nad 500,00 € bola vykonaná základná finančná kontrola v rozpore s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) internej normy č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého v prípade zálohy nad 500,00 € „základnú finančnú kontrolu vykoná príslušný vedúci zamestnanec ako zodpovedný zamestnanec a prednosta alebo primátor ako vedúci zamestnanec“. Išlo o tieto prípady, napr.:

 • VPD č. 702/17 zo dňa 03. 07. 2017,
 • VPD č. 706/17 zo dňa 03. 07. 2017,
 • VPD č. 805/17 zo dňa 01. 08. 2017,
 • VPD č. 854/17 zo dňa 17. 08. 2017.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b)  a ods. 6.1.4 smernice č. 4/2016 internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.

 

Navrhované odporúčanie:

Dôraznejšie zabezpečenie dodržiavania internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri poskytovaní záloh zamestnancom v podmienkach mesta Piešťany.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Problematiku pracovných ciest a s nimi súvisiacich cestovných náhrad v podmienkach mesta Piešťany v kontrolovanom období mesiacov júl – september 2017 riešila interná norma č. 1/2017 Interná smernica o cestovných náhradách, s účinnosťou od 01. 02. 2017.

Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu pred vykonaním pracovnej cesty v zmysle čl. 10, ods. 1 internej normy č. 1/2017 Interná smernica o cestovných náhradách nevykonal základnú finančnú kontrolu za zodpovedného zamestnanca na príslušnom tlačive. Išlo o tieto prípady:

 • cestovný príkaz č. 226 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 228 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 239 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 245 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 256 zamestnanca s os. č. 10005,
 • cestovný príkaz č. 266 zamestnanca s os. č. 10005.

 

Ďalej bolo zistené, že pri cestovnom príkaze č. 232 zamestnanca s os. č. 40010 bola základná finančná kontrola vo fáze vyúčtovania nárokov zamestnanca plynúcich z uskutočnenej pracovnej cesty vykonaná skôr, ako bol samotný cestovný príkaz predložený na vyúčtovanie (základná finančná kontrola vo fáze vyúčtovania vykonaná 30. 06. 2017, pracovná cesta uskutočnená až 04. 07. 2017).

Na cestovnom príkaze č. 253 zamestnanca s os. č. 602006 boli zistené formálne nedostatky – zamestnanec pri pracovnej ceste v trvaní 3,5 hodiny uviedol, že mu boli bezplatne poskytnuté strava, ubytovanie a zľavnený cestovný lístok.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že cestovný príkaz č. 206 zamestnanca s os. č. 30027 bol predložený na vyúčtovanie dňa 10. 7. 2017, t. j. na 17sty deň po uskutočnení pracovnej cesty.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade čl. 3 a čl. 10, ods. 1 Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017. Zamestnanec nepredložil cestovný príkaz na vyúčtovanie do desiatich pracovných dní po dni skončenia pracovnej cesty, ale až na 17ty deň po dni skončenia pracovnej cesty, čím došlo k porušeniu čl. 9, ods. 1 Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017 .

 

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie dodržiavania internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne určenie osôb oprávnených schvaľovať pracovné cesty a na správne vypĺňanie náležitostí cestovných príkazov. Poučenie zamestnancov o správnom a úplnom vypĺňaní predpísaných tlačív cestovných príkazov v zmysle internej smernice o cestovných náhradách a dôslednejšia kontrola uvedených údajov.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že v niektorých prípadoch sa pri obstarávaní tovarov a služieb uhrádzaných v hotovosti nepostupovalo v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní. Čl. V, bod 5.3, písm. a), podľa ktorého výber úspešného uchádzača na dodávku tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu v hodnote nižšej ako 5 000 eur bez DPH vykoná odborný garant v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti a efektívnosti na základe informácií o predmete zákazky získaných z predchádzajúcich informácií alebo z prieskumu trhu a na základe informácií získaných  telefonicky, faxom, cez cenové katalógy, reklamné letáky, internet, pričom tieto písomné výstupy sú súčasťou dokumentácie. Na základe vyššie uvedeného postupu bude realizovaný výber najvhodnejšieho dodávateľa zjednodušeným postupom s vypracovaním vyhodnotenia prieskumu trhu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Kontrolou bolo zistené že v niektorých prípadoch nebol predložený, príp. chýbal zdokladovaný prieskum trhu. Ide o tieto prípady, napr.:

 • VPD č. 780/17 zo dňa 27. 07. 2017 v sume 226,08 € - oprava služobného vozidla,
 • VPD č. 872/17 zo dňa 24. 08. 2017 v sume 122,99 € - STK, výroba autokľúča .. ,
 • VPD č. 980/17 zo dňa 27. 09. 2017 v sume 200,00 € - prevádzka Domum 9/17 (v tom 99,00 € nákup žiaroviek .. ).

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. V, bod 5.3, písm. a) internej smernice o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou pri nákupoch v hotovosti.

Prieskum trhu pri nákupe žiaroviek v sume 99,00 € súvisiaci s VPD č. 980/17 zo dňa  27. 09. 2017 bol do ukončenia kontroly a zaslania správy o výsledku kontroly povinnej osobe predložený k nahliadnutiu.

 

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie dodržiavania internej normy č. 3/2017 „Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri zadávaní zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ aj pri nákupoch v hotovosti.

 

Kontrolné zistenie č. 6:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že nesprávne zaúčtovanie VPD č. 845/17 zo dňa 15. 08. 2017 v sume 110,04 € na rozpočtovú položku 717002 – REKO prírodného kina a štúdia uskutočniteľnosti. Správne mala byť zaúčtovaná uvedená suma na rozpočtovú položku 633006 – všeobecný materiál.

 

Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval pokladničný doklad na nesprávnu rozpočtovú položku v rozpore s rozpočtovou klasifikáciou.

 

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie správneho účtovania a dodržiavanie rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní pokladničných dokladov, oprava účtovania nesprávne zaúčtovaných pokladničných dokladov.

 

Kontrolné zistenie č. 7:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené u jedného zamestnanca MsÚ opakované poskytovanie mimoriadnej zálohy zo mzdy mimo výplatný termín. Zálohy mimo výplatný termín boli a sú poskytované opakovane, ku dňu ukončenia kontroly 8 po sebe nasledujúcich mesiacov vo výške od 200,00 € do 700,00 €. Takýto postup je v rozpore s čl. 4, bod 5, ods. 5.3 internej normy č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „v ojedinelých prípadoch môže zamestnanec písomne požiadať o poskytnutie  mimoriadnej zálohy mimo výplatný termín“.

Z pohľadu kontroly dochádza k úverovaniu uvedeného zamestnanca, pričom ide o neúčelné a neefektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. 4, bod 5 internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie pri poskytovaní záloh zo mzdy zamestnancom mimo výplatný termín.

 

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie dodržiavania internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri poskytovaní záloh zo mzdy zamestnancom mimo výplatný termín.

Kontrolou nakladania s pokladničnou hotovosťou ku dňu 19. 10. 2017 nebol zistený rozdiel medzi účtovným stavom vykázaným v pokladničnej knihe a skutočným fyzickým stavom v pokladni mesta.

 

 1. Kontrola splnených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri predošlých kontrolách pokladne a pokladničných dokladov

Súčasťou kontroly pokladne a pokladničných dokladov bola kontrola splnených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri predošlých kontrolách pokladne a pokladničných dokladov. Ku kontrole bola vyžiadaná dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení. 

 

 1. Plnenie opatrení navrhnutých hlavným kontrolórom ku kontrolným zisteniam vyplývajúcim z kontroly č. 2/2017, t. j. kontroly pokladne a pokladničných dokladov za obdobie 4.Q 2016

Na základe správy o výsledku kontroly č. 2/2017 povinná osoba mala povinnosť písomne predložiť hlavnému kontrolórovi zoznam splnených opatrení do 30. 06. 2017. Hlavnému kontrolórovi bol interný list so zoznamom splnených opatrení doručený dňa 08. 06. 2017. 

 

Prijaté opatrenia:

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynu primátora č. 2/2016.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 08. 06. 2017.

 1. Konkrétni zamestnanci Odd. kancelárie vedenia mesta a pokladne boli upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné dodržiavania internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri poskytovaní záloh zamestnancom.

Stav splnenia: Nedá sa overiť splnenie opatrenia.

Spôsob splnenia: Podľa vyjadrenia prednostu MsÚ boli zamestnanci upozornení ústnou formou, nebol predložený zoznam poučených zamestnancov ani spôsob ich upozornenia.  V upozornení zaslanom elektronickou poštou všetkým zamestnancom MsÚ formou interného listu dňa 08. 06. 2017 sa upozornenie na povinnosť zabezpečiť dôsledné dodržiavania internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri poskytovaní záloh zamestnancom nenachádza.

 1. Zamestnanci boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne určenie osôb oprávnených schvaľovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 08. 06. 2017.

 

 1. Plnenie opatrení navrhnutých hlavným kontrolórom ku kontrolným zisteniam vyplývajúcim z kontroly č. 8/2017, t. j. kontroly pokladne a pokladničných dokladov za obdobie 1.Q 2017

Na základe správy o výsledku kontroly č. 8/2017 povinná osoba mala povinnosť písomne predložiť hlavnému kontrolórovi zoznam splnených opatrení do 05. 07. 2017. Hlavnému kontrolórovi bol interný list so zoznamom splnených opatrení doručený dňa 28. 06. 2017. 

 

Prijaté opatrenia:

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynu primátora č. 2/2016.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 29. 06. 2017.

 1. Zamestnanci Odd. kancelárie vedenia mesta a pokladne boli upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné dodržiavania internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri poskytovaní záloh zamestnancom.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 29. 06. 2017.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne určenie osôb oprávnených schvaľovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 29. 06. 2017.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne určenie osôb oprávnených schvaľovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty. Dotknutý zamestnanec vráti neoprávnene vyplatené cestovné náhrady do pokladne MsÚ. Pri evidencii cestovných príkazov sa bude klásť dôraz na predchádzanie duplicít.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 29. 06. 2017. Neoprávnene vyplatená cestovná náhrada bola vrátená do pokladne MsÚ dňa 03. 08. 2017 prostredníctvom PPD č. 11247/17.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na dodržiavanie termínov predkladania cestovných príkazov na vyúčtovanie.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 29. 06. 2017.

 1. Zamestnanci MsÚ spracovatelia smernice o cestovných náhradách boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zosúladenia Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017 s pokynom primátora č. 2/2016 pri vykonávaní základnej finančnej kontroly pri cestovných príkazoch.

Zodpovedný: vedúci oddelenia finančných služieb                                        T: august 2017

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené po termíne.

Spôsob splnenia: V internom liste boli pre konkrétnych vedúcich zamestnancov zadané úlohy – zosúladenie internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017 s pokynom primátora č. 2/2016 a vykonanie preškolenia zamestnancov z interných noriem Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, Smernice o cestovných náhradách č. 1/2017 a pokynu primátora č. 2/2016 pri vykonávaní základnej finančnej kontroly. Termín splnenia obidvoch úloh bol august 2017. Nový pokyn primátora č. 1/2017 bol vypracovaný dňa 05. 10. 2017 s účinnosťou od 09. 10. 2017. Školenie zamestnancov MsÚ prebehlo dňa 22. 09. 2017 a podľa prezenčnej listiny sa ho  zúčastnilo iba 23 zamestnancov MsÚ.

 

 1. Plnenie opatrení navrhnutých hlavným kontrolórom ku kontrolným zisteniam vyplývajúcim z kontroly č. 14/2017, t. j. kontroly pokladne a pokladničných dokladov za obdobie 2.Q 2017

Na základe správy o výsledku kontroly č. 14/2017 povinná osoba mala povinnosť písomne predložiť hlavnému kontrolórovi zoznam splnených opatrení do 04. 09. 2017. Hlavnému kontrolórovi bol interný list so zoznamom splnených opatrení doručený dňa 21. 08. 2017. 

Prijaté opatrenia:

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynu primátora č. 2/2016.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 22. 08. 2017.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné dodržiavanie internej normy č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri vystavovaní príjmových a výdavkových pokladničných dokladov.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 22. 08. 2017.

 1. Zamestnanci Odd. kancelárie vedenia mesta a pokladne boli upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné dodržiavania internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri poskytovaní záloh zamestnancom.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 22. 08. 2017.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť správne a úplne vypĺňať predpísané tlačiva cestovných príkazov v zmysle Internej smernice o cestovných náhradách a dôslednejšie vykonávať kontrolu uvedených údajov.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 22. 08. 2017.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne a úplné vyplňovanie predpísaných tlačív.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 22. 08. 2017.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na dodržiavanie termínov predkladania cestovných príkazov na vyúčtovanie.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 22. 08. 2017.

V internom liste bola pre vedúceho oddelenia finančných služieb zadaná úloha – vykonanie preškolenia zamestnancov nerealizovaného v mesiaci august 2017 z interných noriem Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, Smernice o cestovných náhradách č. 1/2017 a pokynu primátora č. 2/2016 pri vykonávaní základnej finančnej kontroly. Termín splnenia úlohy bol september 2017. Školenie zamestnancov MsÚ prebehlo dňa 22. 09. 2017 a podľa prezenčnej listiny sa ho  zúčastnilo iba 23 zamestnancov MsÚ.

Ku kontrole boli predložené aj prezenčné listiny s podpismi zamestnancov o oboznámení sa s upozornením prednostu a kontrolnými zisteniami hlavného kontrolóra.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Dôraznejšie poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 1/2017.
 • Dôraznejšie zabezpečiť dodržiavanie internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri vystavovaní príjmových a výdavkových pokladničných dokladov podmienkach mesta Piešťany, pri poskytovaní záloh zamestnancom v podmienkach mesta Piešťany a pri poskytovaní záloh zo mzdy zamestnancom mimo výplatný termín.
 • Zabezpečiť dodržiavanie internej normy „Interná smernica o cestovných náhradách“ s dôrazom na správne určenie osôb oprávnených schvaľovať pracovné cesty a na správne vypĺňanie náležitostí cestovných príkazov. Poučiť zamestnancov o správnom a úplnom vypĺňaní predpísaných tlačív cestovných príkazov v zmysle internej smernice o cestovných náhradách a dôslednejšia kontrola uvedených údajov.
 • Zabezpečiť dodržiavanie internej normy č. 3/2017 „Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri zadávaní zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ aj pri nákupoch v hotovosti.
 • Zabezpečiť správne účtovanie a dodržiavanie rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní pokladničných dokladov, oprava účtovania nesprávne zaúčtovaných pokladničných dokladov.
 • Pri opakovaní nedostatkov zabezpečiť ich evidovanie u jednotlivých zamestnancov osobitne ako porušovanie pracovných povinností.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 12. 12. 2017.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 21. 11. 2017.

 

Správa o výsledku kontroly č. 19/2017

Kontrola interných noriem mesta Piešťany s prihliadnutím na ich aktuálnosť

 

Povinná osoba:                      Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:         aktuálny stav k termínu ukončenia kontroly                                       

Termín kontroly:                    02. 11. 2017 – 30. 11. 2017

Cieľ a predmet kontroly:       preverenie aktuálnosti interných predpisov a noriem mesta Piešťany

s prihliadnutím na legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a s prihliadnutím na zmeny údajov obsiahnutých v interných normách a predpisoch

 

Kontrolné východiská:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
 • právne normy upravujúce výkon činností a funkcií samosprávy
 • interné normy mesta
 • uznesenia mestského zastupiteľstva

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 05. 12. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Z dôvodu permanentne prebiehajúceho legislatívneho procesu dochádza k zmenám všeobecne záväzných právnych predpisov, od ktorých sa odvíjajú a z ktorých vychádzajú interné normy a predpisy mesta. Kontrola interných noriem mesta Piešťany bola vykonaná s prihliadnutím na zmeny legislatívy, s prihliadnutím na uznesenia prijímané mestským zastupiteľstvom, rovnako so zreteľom na zmeny skutočností a údajov v týchto normách obsiahnutých, kontrolné zistenia z interných a externých kontrol vykonaných v meste Piešťany a v súlade s navrhnutými opatreniami na odstránenie nedostatkov zistených pri týchto kontrolách.

Cieľom kontroly bolo posúdenie aktuálnosti platných vnútorných smerníc, ktoré upravujú činnosť Mestského úradu v Piešťanoch. Interné smernice určujú jednotné postupy zamestnancov v príslušnej veci a tieto musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami. Z hľadiska externého posúdenia sú interné predpisy podkladom na overenie funkčnosti vnútorného kontrolného systému a zároveň sú aj jedným zo zdrojov na hodnotenie úrovne dodržiavania právnych noriem v danej organizácií (napríklad pri udeľovaní hodnotení úrovne riadenia a kvality organizácie – rating).

 

2. Výkon kontroly

K výkonu kontroly bolo hlavným kontrolórom vyžiadané od povinnej osoby písomné potvrdenie o úplnosti a aktuálnosti zoznamu interných noriem prístupných zamestnancom v pridelených pracovných staniciach prostredníctvom spoločného diskového priestoru z adresy MSU2IntranetIkony_na_plochu.

 

Zoznam interných noriem obsahuje nasledovné interné predpisy:

 1. Zásady upravujúce postup pri výbere uchádzačov na voľné pracovné miesta a postup pri prijímaní vybraných uchádzačov u zamestnávateľa Mesto Piešťany, s účinnosťou od 01. 12. 2011;
 2. Interná smernica o evidencii a vyraďovaní majetku mesta Piešťany, zaradeného do operatívno-technickej evidencie, s účinnosťou od 01. 05. 2008, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 01. 03. 2009;
 3. Smernica Sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá Mesto Piešťany ako správny orgán za úkony a konania pri výkone funkcií, s účinnosťou od 01. 10. 2012, v znení novely č. 1, s účinnosťou od 01. 01. 2013;
 4. Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám, s účinnosťou od 18. 04. 2012;
 5. Smernica o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní v informačnom systéme mesta Piešťany v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z., s dátumom vypracovania september 2002;
 6. Interná smernica pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, s účinnosťou od 01. 01. 2010, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 01. 01. 2015 a dodatku č. 2, s účinnosťou od 01. 01. 2016;
 7. Interná smernica pre vedenie účtovníctva, s účinnosťou od 01. 01. 2008, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 01. 01. 2009, dodatku č. 2, s účinnosťou od 01. 03. 2009 a dodatku č. 3, s účinnosťou od 01. 01. 2013;
 8. Smernica o škodovom konaní, s účinnosťou od 01. 08. 2012;
 9. Interná smernica o cestovných náhradách, s účinnosťou od 01. 12. 2009 (platná do 31. 01. 2017), vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 01. 03. 2011;
 10. Interná smernica č. 1/2017 o cestovných náhradách, s účinnosťou od 01. 02. 2017;
 11. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, s účinnosťou od 01. 07. 2013, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 01. 01. 2014, dodatku č. 2, s účinnosťou od 12. 12. 2014, dodatku č. 3, s účinnosťou od 16. 12. 2014, dodatku č. 4, s účinnosťou od 01. 02. 2015, dodatku č. 5, s účinnosťou od 01. 03. 2015, dodatku č. 6, s účinnosťou od 12. 10. 2015, dodatku č. 7, s účinnosťou od 15. 10. 2015 a dodatku č. 8, s účinnosťou od 07. 01. 2016 (platná do 14. 11. 2016);
 12. Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, s účinnosťou od 15. 11. 2016, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 01. 11. 2017;
 13. Finančná pomoc v núdzi, s účinnosťou od 19. 09. 2008;
 14. Smernica registratúrny poriadok a registratúrny plán Mesta Piešťany, s účinnosťou od 22. 02. 2010 (starý);
 15. Interná smernica o registratúrnom poriadku Mesta Piešťany, s účinnosťou od                  01. 08. 2017 (nový);
 16. Kolektívna zmluva na rok 2017, s účinnosťou od 01. 01. 2017, vrátane dodatku č. 1, s platnosťou od 11. 09. 2017;
 17. Metodika pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany, s účinnosťou od 03. 07. 2007, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 19. 03. 2008, dodatku č. 2, s účinnosťou od 06. 05. 2008, dodatku č. 3, s účinnosťou od 01. 01. 2009, dodatku č. 4, s účinnosťou od 17. 12. 2008, dodatku č. 5, s účinnosťou od 15. 09. 2009, dodatku č.6, s účinnosťou od 27. 04. 2011, dodatku č. 7, s účinnosťou od 10. 10. 2011 a dodatku č. 8, s účinnosťou od 28. 02. 2013;
 18. Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Piešťany, s účinnosťou od 01. 11. 2014, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 31. 08. 2015;
 19. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií mesta Piešťany, s účinnosťou od 01. 04. 2010, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od  01. 02. 2011;
 20. Parkový poriadok Mestského parku v Piešťanoch, s účinnosťou od 28. 06. 2002;
 21. Pracovný poriadok zamestnancov mesta Piešťany, s účinnosťou od 01. 08. 2012, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 15. 12. 2014, dodatku č. 2, s účinnosťou od 01. 06. 2016, dodatku č. 3, s účinnosťou od 01. 01. 2017, dodatku č. 4, s účinnosťou od 31. 05. 2017;
 22. Pravidlá pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a prostriedkov pre osobnú hygienu a hygienu pracovísk, s účinnosťou od 01. 05. 2004, vrátane dodatku bez čísla a bez účinnosti, s dátumom vypracovania 12. 01. 2012;
 23. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany, s účinnosťou od 10. 05. 2013;
 24. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, s účinnosťou od 06. 07. 2010, v znení doplnení s účinnosťou od 18. 02. 2015;
 25. Rokovací poriadok Mestskej rady mesta Piešťany, s účinnosťou od 06. 07. 2010, v znení dodatku č. 1, s účinnosťou od 18. 02. 2015;
 26. Požiarny poriadok pracoviska, Registratúrne pracovisko, MsÚ Piešťany, s účinnosťou od 01. 11. 2014;
 27. Požiarny štatút Mesto Piešťany, s účinnosťou od 01. 11. 2014;
 28. Požiarny poriadok pracoviska, Plynová kotolňa, MsÚ Piešťany, s účinnosťou od 01. 11. 2014;
 29. Požiarny poriadok pracoviska, Plynová kotolňa, Mestská polícia Piešťany, s účinnosťou od 01. 11. 2014;
 30. Požiarny poriadok pracoviska, Plynová kotolňa, ZOS Kalinčiakova, s účinnosťou od 01. 11. 2014;
 31. Požiarny poriadok pracoviska, Plynová kotolňa, ZPS Vila Julianna, s účinnosťou od   01. 11. 2014;
 32. Požiarny poriadok pracoviska, Plynová kotolňa, ZSS Domum, s účinnosťou od 01. 11. 2014;
 33. Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 27. 02. 2014 (platná do 28. 02. 2015);
 34. Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01. 03. 2015 (platná do 01. 11. 2015);
 35. Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 02. 11. 2015 (platná do 17. 04. 2016);
 36. Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri zadávaní zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  č. 438/2015, s účinnosťou od 15. 09. 2016 (platná do 02. 07. 2017);
 37. Smernica o odmeňovaní osôb zabezpečujúcich občianske obrady na území mesta Piešťany, s účinnosťou od 02. 01. 2013;
 38. Smernica o odmeňovaní  osôb zabezpečujúcich občianske obrady na území mesta Piešťany, s účinnosťou od 02. 01. 2018;
 39. Smernica  ktorou sa upravujú odpracované roky, zaradenie  a kvalifikačné predpoklady na získanie hodnosti príslušníkov Mestskej polície Piešťany, s účinnosťou od 04. 06. 2005;
 40. Smernica pre činnosť Mestskej polície mesta Piešťany, s účinnosťou od 04. 06. 2005;
 41. Smernica o určení spotreby PHM služobných motorových vozidiel Mestskej polície Piešťany, s účinnosťou od 01. 11. 2014;
 42. Štatút Zariadenia pre seniorov Vila Julianna, s účinnosťou od 28. 09. 2009;
 43. Štatút Zariadenia sociálnych služieb Domum, s účinnosťou od 28. 09. 2009;
 44. Štatút Jedálne, s účinnosťou od 28. 09. 2009;
 45. Štatút Mestské jasle, s účinnosťou od 15. 10. 2008;
 46. Štatút Denného centra „Rozmarín“, s účinnosťou od 28. 09. 2009;
 47. Štatút Denného centra „Svornosť“, s účinnosťou od 28. 09. 2009;
 48. Štatút Zariadenia opatrovateľskej služby Lumen, s účinnosťou od 28. 09. 2009;
 49. Štatút udeľovania ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej, s účinnosťou od 01. 01. 2009;
 50. Štatút udeľovania ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 17. 01. 2017;
 51. Štatút udeľovania Ceny primátora mesta Piešťany za aktivitu v oblasti kultúry v meste Piešťany, s účinnosťou od 01. 01. 2009, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 17. 01. 2017;
 52. Štatút Anketa „Najúspešnejší športovci mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 01. 2013, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 17. 01. 2017;
 53. Štatút Kroniky mesta Piešťany, s účinnosťou od 01. 07. 2014;
 54. Štatút komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, s účinnosťou od 18. 02. 2015, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 12. 04. 2016;
 55. Štatút mesta Piešťany, s účinnosťou od 12. 07. 2010, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou 25. 07. 2011, dodatku č. 2, s účinnosťou od 18. 02. 2015 a dodatku č. 3, s účinnosťou od 12. 04. 2016;
 56. Štatút komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na ochranu verejného záujmu, v znení schválenej zmeny s účinnosťou od 18. 02. 2015;
 57. Štatút redakčnej rady periodika Radnica informuje, s účinnosťou od 01. 01. 2016;
 58. Štatút Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, s účinnosťou od 01. 10. 2017;
 59. Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní  sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami, s účinnosťou od 19. 03. 2010;
 60. Zásady poskytovania a užívania propagačných skriniek na území mesta Piešťany, s účinnosťou od 10. 10. 2008;
 61. Zásady o prevode vlastníctva majetku Mesta Piešťany – voľných bytov po neplatiacich nájomcoch, tretím osobám, s účinnosťou od 13. 10. 2009;
 62. Zásady hospodárenia s majetkom mesta, s účinnosťou od 01. 05. 2011;
 63. Zásady finančného hospodárenia mesta Piešťany, s účinnosťou od 15. 10. 2008, v znení dodatku č. 1, s účinnosťou od 03. 09. 2009;
 64. Zásady tvorby, použitia a hospodárenia fondu rozvoja bývania mesta Piešťany, s účinnosťou od 19. 02. 2009;
 65. Interná smernica na určenie výšky autorského honoráru za články, fotografie, preklady a platby za korektúry pre časopis Revue Piešťany, s účinnosťou od 01. 01. 2009;
 66. Smernica používanie pečiatok na Mestskom úrade v Piešťanoch, s účinnosťou od 01. 05. 2011;
 67. Zásady upravujúce postup pri evidovaní priestupkov a poskytovaní údajov z tejto evidencie, s účinnosťou od 15. 06. 2011;
 68. Zásady tvorby a použitia Krízového fondu Mesta Piešťany, s účinnosťou od 08. 10. 2009;
 69. Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na území mesta Piešťany, s účinnosťou 01. 01. 2012;
 70. Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Piešťany, s účinnosťou 17. 01. 2017;
 71. Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany, s účinnosťou 01. 07. 2013;
 72. Smernica na obsluhu a prevádzku monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície Piešťany, s účinnosťou od 01. 04. 2014;
 73. Bezpečnostná smernica mesta Piešťany, s účinnosťou od 31. 03. 2014;
 74. Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z., s účinnosťou od 29. 06. 2015;
 75. Organizačný poriadok Mestského úradu Piešťany, s účinnosťou od 11. 09. 2015, vrátane rozhodnutia č. 2/2015, dodatku č. 1, s účinnosťou od 21. 04. 2016, rozhodnutia č. 1/2016, rozhodnutia č. 2/2016 (platný do 03. 05. 2016);
 76. Organizačný poriadok Mestského úradu Piešťany, s účinnosťou od 04. 05. 2016, vrátane rozhodnutia č. 3/2016 (platný do 08. 11. 2016);
 77. Organizačný poriadok Mestského úradu Piešťany, s účinnosťou od 09. 11. 2016, vrátane rozhodnutia č. 4/2016, rozhodnutia 5/2017, rozhodnutia 6/2017 a dodatku č. 1, s účinnosťou od 01. 11. 2017;
 78. Štatút participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016, s účinnosťou od 01. 06. 2016;
 79. Štatút participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017, s účinnosťou od 10. 03. 2017;
 80. Etický kódex voleného predstaviteľa, s účinnosťou od 12. 04. 2016;
 81. Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti, schválené dňa  01. 10. 2015;
 82. Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri zadávaní zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  č. 438/2015, s účinnosťou od 03. 07. 2017.

 

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky v interných normách zverejnených a prístupných zamestnancom MsÚ na pracovných staniciach:

Kontrolné zistenie č. 1:

„Smernica Sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá Mesto Piešťany ako správny orgán za úkony a konania pri výkone funkcií“, s účinnosťou od 01. 10. 2012, v znení novely č. 1, s účinnosťou od 01. 01. 2013 – neaktuálny sadzobník správnych poplatkov.

Kontrolné zistenie č. 2:

„Smernica o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní v informačnom systéme mesta Piešťany v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.“ – zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov bol zrušený a nahradený zákon č. 122/2013 Z. z. s účinnosťou od 01. 07. 2013 – neaktuálny interný predpis.

Kontrolné zistenie č. 3:

„Interná smernica pre vedenie účtovníctva“, s účinnosťou od 01. 01. 2008, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 01. 01. 2009, dodatku č. 2, s účinnosťou od 01. 03. 2009 a dodatku č. 3, s účinnosťou od 01. 01. 2013 – zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bol nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite – neaktuálny interný predpis.

Kontrolné zistenie č. 4:

Smernica „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 01. 11. 2017 – pri novelizovaní smernice boli vypustené príloha „Podpisové vzory pracovníkov overujúcich/schvaľujúcich účtovné doklady a doklady operatívnej evidencie“  a príloha „Rozpis podpisového práva“ – neúplný interný predpis. Bez podpisových vzorov nie je možné overiť správnosť podpisovania písomností.

Kontrolné zistenie č. 5:

„Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 11. 2014, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 31. 08. 2015 – v úvode smernice je vyznačená jej účinnosť od 01. 11. 2014, v piatej časti prechodné a záverečné ustanovenia je uvedená účinnosť smernice 01. 08. 2010.

Kontrolou bol ďalej zistený nesúlad medzi prílohami č. 1 a č. 2 uvedeného Organizačného poriadku MsP v nasledovných položkách: vedúci operačného strediska (v prílohe č. 1 je uvedený počet 1, v prílohe č. 2 je uvedený počet 0) a referent priestupkového referátu (v prílohe č. 1 je uvedený počet 1, v prílohe č. 2 je uvedený počet 2). Ďalší nesúlad medzi prílohami bol zistený v tom, že príloha č. 1 používa termíny Organizačných útvarov MsP „Vedúci operačného strediska“ a „Referent operačného strediska“, príloha č. 2 pracovnú pozíciu „Vedúci operačného strediska“ nedefinuje a používa iba pracovné pozície „Referent monitorovacieho strediska“.

Kontrolné zistenie č. 6:

„Parkový poriadok Mestského parku v Piešťanoch“, schválený uznesením MsZ č. 123/2002, s účinnosťou od 28. 06. 2002 – parkový poriadok bol zrušený uznesením MsZ č. 124/2005, ktorým bol schválený Parkový poriadok Mesta Piešťany, s účinnosťou od 05. 08. 2005 – zamestnanci majú prístupný neaktuálny interný predpis, aktuálny interný predpis je zavesený iba na webovej stránke mesta.

Kontrolné zistenie č. 7:

„Pracovný poriadok zamestnancov mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 08. 2012, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 15. 12. 2014, dodatku č. 2, s účinnosťou od 01. 06. 2016, dodatku č. 3, s účinnosťou od 01. 01. 2017, dodatku č. 4, s účinnosťou od 31. 05. 2017 – nie je zapracovaná zmena Mestských jaslí na Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Ďalej bolo kontrolou zistené, že v súvislosti so zavedením kontrolného mechanizmu zamestnávateľa tento mechanizmus nie je zapracovaný do aktuálneho pracovného poriadku.

Kontrolné zistenie č. 8:

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany“, s účinnosťou od 10. 05. 2013 – zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bol nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite – neaktuálny interný predpis.

Kontrolné zistenie č. 9:

„Smernica o odmeňovaní osôb zabezpečujúcich občianske obrady na území mesta Piešťany“, s účinnosťou od 02. 01. 2013 – neaktuálna príloha č. 3 interného predpisu, v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ktorý bol nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Kontrolné zistenie č. 10:

„Smernica pre činnosť Mestskej polície mesta Piešťany“, s účinnosťou od 04. 06. 2005 – v súvislosti so zmenou motorových vozidiel pridelených MsP nie je aktualizovaný čl. 3, časť 3.1 Rozdelenie vodičov referentov na motorové vozidlá.

Podľa vyjadrenia MsP sa čakalo na vyradenie motorového vozidla PN877AT z evidencie, vozidlo PN159AX bolo prevedené na MsÚ a na MsP je nové vozidlo PN113DC, všetky zmeny budú zapracované do smernice.

Kontrolné zistenie č. 11:

„Smernica o určení spotreby PHM služobných motorových vozidiel Mestskej polície Piešťany“, s účinnosťou od 01. 11. 2014 – v súvislosti so zmenou motorových vozidiel pridelených MsP nie je aktualizovaná časť III. Určenie priemernej spotreby.

K smernici je na diskovom priestore priložená príloha č. 1 k neplatnej smernici č. 1/2004. Príloha nie je aktualizovaná v súvislosti so zmenou motorových vozidiel pridelených MsP.

Podľa vyjadrenia MsP sa čakalo na vyradenie motorového vozidla PN877AT z evidencie, vozidlo PN159AX bolo prevedené na MsÚ a na MsP je nové vozidlo PN113DC, všetky zmeny budú zapracované do smerníc vrátane aktualizácie prílohy.

Kontrolné zistenie č. 12:

„Štatút Mestské jasle“, s účinnosťou od 15. 10. 2008 – štatút bol z diskového priestoru odobraný, nakoľko bol neaktuálny. Počas výkonu kontroly bol neaktuálny štatút nahradený internou normou pod názvom „Štatút Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“, s účinnosťou od 01. 10. 2017, ktorý bol chválený uznesením MsZ č. 150/2017.

Kontrolné zistenie č. 13:

„Štatút udeľovania ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej“, s účinnosťou od 01. 01. 2009 – v priebehu výkonu kontroly bol štatút nahradený aktuálnym štatútom „Štatút udeľovania ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej“, s účinnosťou od 10. 03. 2017, ktorý bol chválený uznesením MsZ č. 22/2017.

Kontrolné zistenie č. 14:

„Štatút redakčnej rady periodika Radnica informuje“, s účinnosťou od 01. 01. 2016 – na diskovom priestore je prístupný Štatút redakčnej rady periodika Radnica informuje, schválený uznesením MsZ č. 161/2015, schválením zmeny Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje uznesením MsZ č. 233/2015 pôvodný štatút stratil platnosť.

Kontrolné zistenie č. 15:

„Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní  sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami“, s účinnosťou od 19. 03. 2010 – podstatnou zmenou zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach od 01. 06. 2017 je smernica neaktuálna. V mesiaci august 2017 prebehlo na MsÚ pripomienkové konanie, smernica zatiaľ aktualizovaná nebola.

Kontrolné zistenie č. 16:

„Zásady poskytovania a užívania propagačných skriniek na území mesta Piešťany“, s účinnosťou od 10. 10. 2008 – z dôvodu vybudovania alebo vyradenia niektorých propagačných skriniek nie sú  v prílohe č. 1 aktualizované lokality umiestnenia propagačných skriniek na území mesta Piešťany a ich počty.

Kontrolné zistenie č. 17:

„Zásady hospodárenia s majetkom mesta“, s účinnosťou od 01. 05. 2011 – na základe schváleného uznesenia MsZ č. 37/2017 mala byť na najbližšie rokovanie MsZ, t. j. 30. 03. 2017 predložená aktualizácia zásad hospodárenia s majetkom mesta. Na základe schváleného uznesenia MsZ č. 183/2017 mala byť vykonaná ďalšia aktualizácia uvedených zásad. Ku dňu ukončenia kontroly zásady hospodárenia s majetkom mesta aktualizované neboli.

Kontrolné zistenie č. 18:

„Zásady finančného hospodárenia mesta Piešťany“, s účinnosťou od 15. 10. 2008, v znení dodatku č. 1, s účinnosťou od 03. 09. 2009 – z dôvodu zmeny legislatívy, napr. zákona č.  523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zrušenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a jeho nahradenia zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a z dôvodu zmien pri tvorbe peňažných fondov – neaktuálny interný predpis.

Kontrolné zistenie č. 19:

„Smernica na obsluhu a prevádzku monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície Piešťany“, s účinnosťou od 01. 04. 2014 – v súvislosti s rozširovaním kamerového systému MsP je potrebné aktualizovať Prílohu č. 1 Umiestnenie, typ a záber osadených kamier MKS MsP (monitorovacieho kamerového systému MsP). V súvislosti s personálnymi zmenami na MsÚ Piešťany je potrebné aktualizovať Prílohu č. 4 Oprávnené osoby, ktoré majú právo prichádzať do kontaktu s kamerovým monitorovacím systémom a zoznamovať sa s údajmi zaznamenanými týmto systémom.

Kontrolné zistenie č. 20:

„Bezpečnostná smernica mesta Piešťany“, s účinnosťou od 31. 03. 2014 – na základe opatrenia č. 20 prijatého mestom Piešťany k výsledkom kontroly Ochrany osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest vykonanej NKÚ v meste Piešťany v období 11. 10. 2016 – 30. 11. 2016 mala byť aktualizovaná bezpečnostná smernica mesta Piešťany v súvislosti s aktualizáciou Bezpečnostného projektu z roku 2015, smernica zatiaľ aktualizovaná nebola.

Kontrolné zistenie č. 21:

„Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.,“ s účinnosťou od 29. 06. 2015 – neaktuálna emailová adresa zodpovednej osoby, ktorej sa podáva podnet v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Kontrolné zistenie č. 22:

„Etický kódex voleného predstaviteľa“, s účinnosťou od 12. 04. 2016 – z dôvodu zmeny v poslaneckom zbore nie je aktualizovaný zoznam poslancov.

Kontrolné zistenie č. 23:

„Interná smernica pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky“, s účinnosťou od  01. 12. 2017 – nová interná smernica, zverejnená na diskovom priestore počas výkonu kontroly.

Kontrolné zistenie č. 24:

Na základe opatrenia č. 15 prijatého mestom Piešťany k výsledkom kontroly Ochrany osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest vykonanej NKÚ v meste Piešťany v období 11. 10. 2016 – 30. 11. 2016 mali byť vypracované pravidlá pre prácu v zabezpečenom priestore (serverovňa) podľa výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS. Pravidlá zatiaľ vypracované neboli.

Kontrolné zistenie č. 25:

Na základe uznesenia MsZ č. 162/2015 zo dňa 01. 10. 2015 mal byť vypracovaný Etický kódex zamestnancov samosprávy a Smernica o zverejňovaní na webovej stránke mesta a v úradných tabuliach mesta. Za zodpovedných bolo určené oddelenie právnych a klientskych služieb. Uvedené normy doteraz neboli vypracované.

Ďalej bola kontrolou zistené nasledovná skutočnosť:

Kontrolné zistenie č. 26:

Na základe uznesenia č. 248/2016 mal MsÚ pripraviť na jarné zastupiteľstvo (jar 2017) návrh predpisu, ktorý by riešil automatickú valorizáciu základných sadzieb daní z nehnuteľností podľa inflačného koeficientu. Zodpovedný za plnenie uznesenia bol určený vedúci oddelenia finančných služieb, k uzneseniu bol priradený status „v plnení“ s popisom, že „informácia bude podaná poslancom na rokovaní MsZ v mesiaci marec“. Kontrolou nebolo zistené splnenie uvedeného uznesenia.

Sadzby dane nehnuteľností sú určované v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane s tým, že zákon 582/20014  Z. z. určuje maximálne sadzby dane z nehnuteľností.

Kontrolné zistenie č. 27:

Na základe uznesenia MsZ č. 152/2016 mal MsÚ zabezpečiť vypracovanie Štatútu súťaže „Škola roka v športe“. Kontrolou bolo zistené, že uvedený štatút bol vypracovaný ako „Škola roka – súťaž športovej aktivity základných škôl v Piešťanoch – Kritériá“. Jedná sa o internú smernicu Centra voľného času, na ktorej participoval MsÚ.

V súvislosti s výkonom kontroly treba poznamenať, že za kontrolné zistenie nebolo považované uvádzanie pôvodného označenia organizačných útvarov mestského úradu (z obdobia pred vykonaním organizačnej zmeny, t. j. odbor, referát a pod.) v jednotlivých interných normách. Pôvodné značenie organizačných útvarov bolo pri kontrole akceptované v zmysle interného listu primátora mesta zo dňa 11. 09. 2015 s predmetom „Usmernenie vo veci organizačnej štruktúry v spojitosti s označením organizačných útvarov používaných internými normami a VZN“. V tomto internom liste bol uvedený prehľad pôvodných a aktuálnych označení interných organizačných útvarov MsÚ.

Interné normy mesta nie sú pravidelne aktualizované s prihliadnutím na zmeny legislatívy, s prihliadnutím na uznesenia prijímané mestským zastupiteľstvom, so zreteľom na zmeny skutočností a údajov v týchto normách obsiahnutých a s prihliadnutím na kontrolné zistenia z vykonaných interných a externých kontrol.

 

Navrhované odporúčanie:

Určenie zamestnancov zodpovedných za pravidelné aktualizovanie interných noriem podľa vecne príslušného zamerania. Zabezpečenie zrušenia neplatných interných noriem a aktualizácie ostatných interných noriem a predpisov v súlade so zmenou legislatívy, so zmenami skutočností a údajov obsiahnutých v interných predpisoch, v zmysle kontrolných zistení interných a externých kontrol a v súlade s navrhnutými opatreniami na odstránenie nedostatkov zistených pri týchto kontrolách.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • určiť zamestnancov zodpovedných za pravidelné aktualizovanie interných noriem podľa vecne príslušného zamerania,
 • zabezpečiť zrušenie neplatných interných noriem a aktualizáciu ostatných interných noriem a predpisov v súlade so zmenou legislatívy, so zmenami skutočností a údajov obsiahnutých v interných predpisoch, v zmysle kontrolných zistení interných a externých kontrol a v súlade s navrhnutými opatreniami na odstránenie nedostatkov zistených pri týchto kontrolách.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 28. 02. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 06. 12. 2017.

 

Správa o výsledku kontroly č. 22/2017

Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 

Povinná osoba:                      Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                  Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:       rok 2017, stav k 30. 11. 2017                                        

Termín kontroly:                  05. 12. 2017 – 06. 12. 2017

Cieľ a predmet kontroly:     posúdiť stav a vývoj dlhu mesta Piešťany, preveriť dodržiavanie

                                                 pravidiel používania návratných zdrojov financovania v zmysle

                                                 všeobecne záväzných právnych predpisov

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 1. Úvod

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

2.Výkon kontroly

V zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce. Ku kontrole stavu a vývoja dlhu mesta Piešťany boli použité účtovné doklady mesta Piešťany, hlavná kniha, finančný výkaz FIN 5-04 o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch a finančný výkaz FIN 6-04 o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií.

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.

Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

 

Prehľad návratných zdrojov financovania mesta Piešťany (splátky istiny):

por. č.

úver

zostatok

 k 31. 12. 2016

úhrada

do 31. 10. 2017

splátka

k 31. 12. 2017

zostatok

k 31. 12. 2017

1.

SLSP úver č. 281/AUOC/13

103.018,00 €

49.040,00 €

9.808,00 €

44.170,00 €

2.

SLSP úver č. 282/AUOC/13

302.861,71 €

54.195,00 €

10.839,00 €

237.827,71 €

3.

PB úver č. 070103-260305

446.883,17 €

114.585,40 €

22.917,08 €

309.380,69 €

4.

PB úver č. 070114-260212

165.652,04 €

27.160,00 €

5.432,00 €

133.060,04 €

5.

PB úver č. 070104-260108

199.163,49 €

82.984,80 €

16.596,96 €

99.581,73 €

6.

PB úver č. 070110-262201

544.543,00 €

51.860,00 €

10.372,00 €

482.311,00 €

7.

PB úver č. 070111-262301

380.424,05 €

35.224.50 €

7.044,90 €

338.154,65 €

8.

ŠFRB úver č. 204/3488/2001

344.761,98 €

12.209,43 €

2.537,65 €

330.014,90 €

9.

ŠFRB úver č. 204/1188/2002

238.392,36 €

9.359,46 €

1.934,23 €

227.098,67 €

10.

VÚB úver č. 76647011

984.356,81 €

173.100,00 €

34.620,00 €

776.636,81 €

11.

VÚB úver č. 63752111

14.760,00 €

14.760,00 €

-

-

 

spolu

3.724.816,61 €

624.478,59 €

122.101,82 €

2.978.236,20 €

             

-údaje z hlavnej knihy ku dňu vykonania kontroly – uzatvorené účtovné obdobie 10/2017

 

 

 

 

Prehľad návratných zdrojov financovania mesta Piešťany (úroky):

por. č.

úver

Zaplatené úroky

 k 31. 10. 2017

1.

SLSP úver č. 281/AUOC/13

892,80 €

2.

SLSP úver č. 282/AUOC/13

3.068,82 €

3.

PB úver č. 070103-260305

4.110,95 €

4.

PB úver č. 070114-260212

1.581,65 €

5.

PB úver č. 070104-260108

1.692,06 €

6.

PB úver č. 070110-262201

5.340,50 €

7.

PB úver č. 070111-262301

3.734,72 €

8.

ŠFRB úver č. 204/3488/2001

12.649,17 €

9.

ŠFRB úver č. 204/1188/2002

7.739,04 €

10.

VÚB úver č. 76647011

11.453,96 €

11.

VÚB úver č. 63752111

68,35 €

 

spolu

52.332,02 €

-údaje z hlavnej knihy ku dňu vykonania kontroly – uzatvorené účtovné obdobie 10/2017

 

V roku 2017 bol na základe schváleného uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 52/2017 prijatý návratný zdroj financovania – úver vo výške 1.635.000,- € na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany na rok 2017. Úverová zmluva bola podpísaná 23. 05. 2017. Úver je čerpaný postupne a začne sa splácať v januári 2018. Splnenie podmienok pre prijatie návratného zdroja financovania bolo preverené hlavným kontrolórom mesta Piešťany. Hlavný kontrolór preveril zákonné podmienky prijatia návratného zdroja financovania v zmysle  § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorých môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

 1. celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
 2. suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

 

Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. sa celkovou sumou dlhu obce na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Výpočet ukazovateľa dlhu a splátkovej rezervy v prípade prijatia úveru vo výške 1.635.000,- € - posudzovanie prebehlo k predpokladanému splácaniu od 01. 07. 2017:

 

 • celková predpokladaná suma dlhu po započítaní úveru 1.635.000,- € k 01. 07. 2017:

(4.409.012,45 / 19.007.303,26) * 100                                                      23,20 % < 60 %

 

 • predpokladané splátky za rok 2017 za predpokladu splácania úveru od 01. 07. 2017:

(762.341,09 / 14.945.498,76) * 100                                                           5,10 % < 25 %

 

 • skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31. 12. 2016:                                 19.007.303,26 €
 • skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31. 12. 2016 znížené o prostriedky poskytnuté      v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu:                                                                                                            14.945.498,76 €
 • záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 31. 03. 2017 vrátane nového úveru (úvery zo ŠFRB nezapočítané):                                             4.409.012,45 €
 • suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov vrátane nového úveru (predpoklad na rok 2017):                                       762.341,09 €

 

Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Zároveň sa do sumy splátok podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Na základe vyššie uvedených skutočností môžem konštatovať, že v prípade úveru vo výške 1.635.000,- € na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany na rok 2017 boli splnené podmienky uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

 

 1. Posúdenie stavu a vývoja dlhu mesta

Vývoj podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania za posledné roky:

rok

celková suma dlhu

suma ročných splátok vrátane výnosov

skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok

§ 17

ods. 6

písm. a)

 

§ 17

ods. 6

písm. b)

 

2013

3.424.963 €

753.928 €

15.108.381 €

22,67 %

4,99 %

2014

4.288.439 €

848.836 €

16.097.971 €

26,64 %

5,27 %

2015

3.887.922 €

1.105.882 €

16.314.965 €

23,83 %

6,78 %

2016

3.137.982 €

1.045.107 €

17.332.937 €

18,10 %

6,03 %

2017*

4.173.752 €

809.378 €

19.007.303 €

21,96 %

5,42 %

Pozn. * rok 2017 stav k 30. 11. 2017

Na základe vyššie uvedených zistení možno konštatovať, že ku dňu vykonania kontroly dlh mesta predstavuje 21,96 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Ročné splátky istín a výnosov ku dňu vykonania kontroly predstavujú 5,42 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Mesto Piešťany v roku 2017 je pri zadlženosti 21,96 % mestom s primeraným zadlžením v porovnaní so zákonnou hranicou 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Rovnako ročné splátky istín a výnosov ku dňu vykonania kontroly vo výške  5,42 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu v porovnaní so zákonnou hranicou 25 % sú v primeranej výške.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 06. 12. 2017.

Vyvesené: 8. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť