Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2018

Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 schváleným uznesením MsZ mesta Piešťany č. 128/2017 a v súlade so schválenými uzneseniami MsZ.

 

Správa o výsledku kontroly č. 20/2017

 

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

 

Povinná osoba:                        Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                      Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                    Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:           1. polrok 2017                                       

Termín kontroly:                      13. 11. 2017 – 04. 12. 2017

Cieľ a predmet kontroly:         kontrola  plnenia  uznesení  schválených  Mestským zastupiteľstvom mesta

  Piešťany

Použité právne predpisy:

 • uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 06. 12. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Dňa 06. 12. 2017 bol hlavnému kontrolórovi doručený interný list od prednostu MsÚ so žiadosťou o predĺženie lehoty na podanie písomných námietok k zisteným nedostatkom,  navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Hlavný kontrolór vyhovel doručenej žiadosti a umožnil kontrolovanému subjektu podať písomné námietky v lehote do 11. 12. 2017. Rovnako hlavný kontrolór vyhovel žiadosti kontrolovaného subjektu a predĺžil lehotu na písomné predloženie zoznamu splnených opatrení z 05. 01. 2018 na 12. 01. 2018.

Hlavnému kontrolórovi v stanovenom termíne neboli doručené žiadne písomné námietky k Návrhu správy o výsledku kontroly č. 20/2017, bol mu elektronickou poštou doručený iba     e-mail s predmetom „správa od prednostu“, v prílohe ktorého bol interný list vo veci: Námietky vo veci Návrhu správy o výsledku kontroly č. 20/2017, v ktorom sa uvádzalo nasledovné, cit.:

„Vo veci Návrhu správy o výsledku kontroly č. 20/2017 sme žiadali o predĺženie lehoty na podanie písomných námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam, ako aj o predĺženie lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Žiadosť o predĺženie vyššie uvedených lehôt, určených hlavným kontrolórom podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. v platnom znení, sme odôvodnili nielen kvantitatívnym a vecným rozsahom Návrhu správy o výsledku kontroly č. 20/2017 (51 strán), ale aj tým, že podľa nášho názoru je lehota určená od 04.12.2017 do 06.12.2017 neprimeraná a neumožňuje nám oboznámiť sa s predmetnými skutočnosťami tak, aby bolo možné objektívne a vecne reagovať.

Vami predĺžený termín podania písomných námietok na 11.12.2017 však považujeme tiež za neprimerane krátku lehotu, pričom predkladáme písomné námietky aspoň v nasledovnom rozsahu:

Uznesenia MsZ mesta Piešťany, ktoré sú obsahovo formulované s použitím slovného spojenia odporúča, v niektorých prípadoch bez určenia adresáta alebo s nezrozumiteľne/zmätočne určeným adresátom, prípadne bez určenia termínu plnenia:

č. 8/2017 - len odporúčanie, avšak s nesprávne určeným nositeľom plnenia – zodpovedným nemala byť vedúca Oddelenia personálnych služieb MsÚ Piešťany a ani primátor,

č. 58/2017 - len odporúčanie, nezrozumiteľne určený adresát – MsZ odporúča MsZ,

č. 75/2017 - len odporúčanie, bez určenia termínu plnenia,

č. 78/2017 - len odporúčanie, bez určenia termínu plnenia,

č. 131/2017- len odporúčanie, bez určenia termínu plnenia,

č. 132/2017 - len odporúčanie, bez určenia termínu plnenia,

č. 118/2017 - len odporúčanie bez určenia adresáta a bez určenia termínu plnenia, pričom osvojenie si odporúčania a následný spôsob plnenia najmä v rozsahu vecného a časového alebo neosvojenie si odporúčania je v kompetencii vedenia mesta. S prihliadnutím na obsahové náležitosti takých uznesení, je možné ich považovať aj bez nároku na plnenie voči MsZ.

Uznesenia MsZ mesta Piešťany, ktoré sú obsahovo formulované bez použitia slovného spojenia odporúča:

Č. 32/2017 – uznesenie je obsahovo formulované bez určenia termínu či už vypracovania štúdie alebo jej realizácie, takže uvedenie informácie v sekcii Plnenie: V plnení Príprava materiálov na vypracovanie štúdie; považujeme za postačujúce.

Č. 69/2017 – aktualizácia plnenia uznesenia prostredníctvom vedúceho príslušného oddelenia zatiaľ nebola predložená a bližšie sa k tomu vyjadríme v termíne určenom na predloženie zoznamu splnených opatrení.

Uznesenie MsZ č. 35/2017 je podľa nášho názoru zásahom do preneseného výkonu štátnej správy a možnou snahou zasahovať do príslušného správneho konania, v ktorom sú za splnenia zákonných podmienok oprávnení uplatňovať práva alebo povinnosti účastníci konania, zúčastnené osoby ako aj príslušné odvolacie orgány, prokuratúra, súdy a pod., a teda MsZ nemá nárok na vyžadovanie takého plnenia.

Vo veci uznesení MsZ mesta Piešťany týkajúcich sa Bytového podniku Piešťany, s. r. o., bude potrebné zvážiť spracovanie podnetu na preskúmanie zákonnosti obsahových i formálnych náležitostí najmä nasledovných uznesení MsZ mesta Piešťany č.: 11/2017, 13/2017, 37/2017 A/, B/, 183/2017 a následne adresovať podnet Generálnej prokuratúre SR so žiadosťou o podanie protestu proti tým alebo prípadne aj iným uzneseniam MsZ týkajúcim sa predmetnej obchodnej spoločnosti. Podnet však ku dňu určenia termínu na podanie našich námietok – t.j. 11.12.2017 zatiaľ nie je spracovaný, a teda uvádzame aspoň nasledovné:

Č. 11/2017, č.13/2017 - vzhľadom na dôvody návrhu na pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 5/2017 a č. 7/2017 A/ podľa § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, je plnenie zatiaľ nerealizované, nakoľko dôvody uvedené v návrhu na pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 5/2017 a č.7/2017 trvajú v celom rozsahu naďalej aj v tomto prípade.  Zároveň z formulácie uznesenia č. 11/2017 je možné usudzovať na možné obchádzanie nálezu NKÚ SR vo veci výkonu valného zhromaždenia v tzv. jednoosobovej s. r. o. K uzneseniu č. 11/2017 uvádzame tiež skutočnosti, že primátorovi mesta nie je možné ukladať povinnosti uznesením mestského zastupiteľstva, v uznesení chýba špecifikácia internej normy, ktorej obsahom by sa mal stať uvedený návrh uznesenia, takže  obsah uznesenia č. 11/2017 je zmätočný, nezrozumiteľný a neurčitý, a teda je uznesenie nevykonateľné. Avšak aj v prípade jeho zrozumiteľnejšej formulácie, napr. iným uznesením obdobného účelu, poukazujeme na pochybnosti o zákonnosti takého obsahu a účelu, pre ktoré považujeme uznesenie č. 11/2017 zatiaľ bez nároku na plnenie. 

Č. 16/2017 – uznesenie považujeme len za odporúčanie, bez určenia termínu plnenia, pričom primátor si zatiaľ také odporúčanie neosvojil na splnenie.

Č. 37/2017 B/ je podľa nášho názoru bez nároku na plnenie voči MsÚ v časti týkajúcej sa stanov a zakladacej listiny predmetnej obchodnej spoločnosti. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Piešťany máme v pláne aktualizovať v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o obecnom zriadení, avšak rozsah aktualizácie bude odsúhlasený primátorom.

Zistenia formálneho charakteru, ako napr. uvedenie stavu v plnení tam, kde už nastalo splnenie alebo uvedenie splnené v prípadoch, kde došlo len k čiastkovému plneniu riešime priebežne a nebudeme sa vyjadrovať osobitne k jednotlivým uzneseniam formou týchto námietok.“

 

Nakoľko námietky neboli predložené v písomnej forme a potvrdené podpisom, hlavný kontrolór nebol povinný ich akceptovať, napriek tomu bolo vyjadrenie MsÚ vzaté na vedomie.

 

Vyjadrenie k stanovisku MsÚ k Návrhu správy o výsledku kontroly č. 20/2017:

Kontrola č. 20/2017 bola zahájená odovzdaním interného listu zo dňa 10. 11. 2017 prednostovi MsÚ a na sekretariáte primátora mesta, interný list bol prevzatý toho istého dňa. V oznámení o zahájení kontroly bolo uvedené, že kontrola začne v termíne od 13. 11. 2017 a zároveň bolo oznámené, že doklady potrebné k výkonu kontroly budú vyžiadané postupne od jednotlivých zamestnancov zodpovedných za plnenie konkrétnych uznesení. Na základe uvedeného zahájenia kontroly prednosta dňa 13. 11. 2017 elektronickou poštou oznámil všetkým zamestnancom výkon kontroly a informáciu ako bude zo strany hlavného kontrolóra vyžadovaná súčinnosť.

Dňa 20. 11. 2017 hlavný kontrolór elektronicky požiadal vybraných vedúcich zamestnancov MsÚ o súčinnosť s termínom 22. 11. 2017. Požiadavky na predloženie podkladov k výkonu kontroly nevyžadovali žiadne náročné úkony, predpokladaná náročnosť požiadavky hlavného kontrolóra na poskytnutie súčinnosti bola odhadom maximálne cca 30 minút pracovného času. Vedúca OSSaRM reagovala na požiadavku hlavného kontrolóra 27. 11. 2017, vedúci OITaMS nereagoval vôbec. Hlavný kontrolór sa pri výkone kontroly snaží minimalizovať zasahovanie do pracovných povinností zamestnancov MsÚ, ale prístup niektorých zamestnancov je možné definovať ako „obštrukcie pri výkone kontroly“, pretože žiadosť hlavného kontrolóra o súčinnosť odignorovali a následne čerpali riadnu dovolenku.

Dňa 04. 12. 2017 bol vypracovaný návrh správy o výsledku kontroly, v rovnaký deň bol prevzatý prednostom MsÚ a sekretariátom primátora. V návrhu správy o výsledku kontroly č. 20/2017 bol stanovený termín na podanie námietok do 06. 12. 2017. Rozsah návrhu správy je 51 strán, avšak pri preberaní návrhu správy o výsledku kontroly č. 20/2017 poskytol hlavný kontrolór informáciu, že zistené nedostatky sa týkajú rozsahu cca 13 strán.

Na každom zasadnutí MsZ je predkladaná správa o plnení uznesení, plnenie uznesení je kontrolované zo strany MsÚ a následne predkladané MsZ. Čiže hlavný kontrolór už iba skontroloval, či skutočné plnenie uznesení je také ako uviedli zamestnanci zodpovední za ich plnenie. S prihliadnutím na obvyklé lehoty na vyjadrenie k návrhu správy termín na podanie námietok bol predĺžený na 11. 12. 2017. Nakoľko v požiadavke na predĺženie lehoty na predloženie zoznamu splnených opatrení bolo uvedené, že v termíne od  15. 12. 2017 do           08. 01. 2017 je predpokladané čerpanie dovoleniek, bolo akceptované predĺženie termínu na predloženie zoznamu splnených opatrení z 05. 01. 2018 na 12. 01. 2018.

K plneniu uznesení podotýkam, že zamestnanci zodpovední za ich plnenie sú pravidelne vyzývaní, aby jednotlivé uznesenia priebežne spracúvali. Kontrolné zistenia sú predovšetkým dôsledok ignorovania týchto výziev.

Vedúci Oddelenia IT a majetkových služieb na požiadavku hlavného kontrolóra o súčinnosť do  termínu 22. 11. 2017 reagoval až po vypracovaní Návrhu správu o výsledku kontroly č. 20/2017 dňa 06. 12. 2017, jeho vyjadrenia korešpondovali so zisteniami hlavného kontrolóra pred  doručením stanoviska, preto nebolo potrebné k tomuto vyjadreniu prihliadať.

Kontrola plnenia uznesení bola zameraná na skutočné plnenie uznesení, t. j. na porovnanie skutočne zisteného stavu so stavom uvedeným v informačnom systéme mesta pri jednotlivých uzneseniach.

Podľa § 9 Rokovacieho poriadku MsZ mesta Piešťany:

 1. Uznesenia mestského zastupiteľstva navrhuje a formuluje najmä spracovateľ stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie. Úloha musí byť pritom jasne formulovaná vrátane formy jej splnenia tak, aby bolo vykonaním uznesenia dosiahnuté úplné splnenie v danej veci.
 1. Uznesením mestského zastupiteľstva sa ukladajú úlohy len tým subjektom, voči ktorým má mestské zastupiteľstvo riadiace postavenie určené zákonom o obecnom zriadení, Štatútom mesta Piešťany, nariadeniami a ostatnými vnútroorganizačnými predpismi mestského zastupiteľstva, spravidla prednostovi mestského úradu, hlavnému kontrolórovi, náčelníkovi mestskej polície a štatutárnym zástupcom právnických osôb, ktoré zriadilo alebo založilo mesto.

Následne v zmysle § 11 Rokovacieho poriadku MsZ mesta Piešťany:

(1) Uznesenia mestského zastupiteľstva doručí mestský úrad do 5 pracovných dní od ich podpísania primátorom, prednostom mestského úradu a overovateľmi  všetkým osobám zodpovedným za plnenie uznesení, ktoré určí prednosta mestského úradu. Doručenie možno vykonať aj elektronickou poštou tomu kto o to požiada, pričom je toto podmienené overením doručenia. Elektronické doručenia i ich potvrdenia archivuje osoba poverená prednostom mestského úradu.

(2) Prednosta mestského úradu predkladá na každom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, ktorá je vždy druhým bodom programu prerokovávaného mestským zastupiteľstvom v súlade s § 8 ods. 2 tohto poriadku. Osoby zodpovedné za plnenie uznesenia doručia prednostovi mestského úradu písomne spôsob plnenia uznesenia, a to najneskôr 10 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.

(3) Prednosta úradu alebo osoba označená v uznesení ako zodpovedná za plnenie uznesenia musí na každom zasadnutí zastupiteľstva zdôvodniť prípadné nesplnenie uznesenia. Prednosta mestského úradu priebežne zabezpečí doručenie oznamu o nesplnení uznesenia osobe alebo orgánu, ktorá je nadriadená zodpovednej osobe, ktorá uznesenie nesplnila.

(4) Mestský úrad, mestská polícia a právnické osoby zriadené alebo založené mestom vytvárajú podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami mestského zastupiteľstva a vykonávajú všeobecne záväzné naradenia mesta.

 

Hlavný kontrolór berie na vedomie vyjadrenie MsÚ, avšak konštatuje, že toto vyjadrenie nemení obsah kontrolných zistení uvedených v Návrhu správy o výsledku kontroly č. 20/2017.

 

1.Úvod

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany (ďalej aj „MsZ“) bola vykonaná zmysle § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou boli preverené uznesenia prijaté Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany v mesiacoch január  - jún 2017. V kontrolovanom období sa konalo 7 zasadnutí mestského zastupiteľstva, a to:

 • zasadnutie MsZ dňa 12. 01. 2017, na ktorom bolo prijatých 9 uznesení, s poradovým číslom 1 – 9, okrem uznesenia č. 6, ktoré nebolo schválené,
 • zasadnutie MsZ dňa 28. 02. 2017, na ktorom bolo prijatých 26 uznesení, s poradovým číslom 10 – 35, okrem uznesení č. 18 I a č. 28, ktoré neboli schválené,
 • zasadnutie MsZ dňa 16. 03. 2017, na ktorom bolo prijatých 6 uznesení, s poradovým číslom 36 – 41,
 • zasadnutie MsZ dňa 30. 03. 2017, na ktorom bolo prijatých 17 uznesení, s poradovým číslom 42 – 58, okrem uznesení č. 45 a č. 46, ktoré neboli schválené,
 • zasadnutie MsZ dňa 26. 04. 2017, na ktorom bolo prijatých 7 uznesení, s poradovým číslom 59 – 65, okrem uznesenia č. 63, ktoré nebolo schválené,
 • zasadnutie MsZ dňa 18. 05. 2017, na ktorom bolo prijatých 21 uznesení, s poradovým číslom 66 – 86,
 • zasadnutie MsZ dňa 20. 06. 2017, na ktorom bolo prijatých 48 uznesení, s poradovým číslom 87 – 134, okrem uznesení č. 111, č. 112 a č. 119, ktoré neboli schválené.

 

Za mesiace január – jún 2017 bolo spolu prijatých 126 uznesení, z celkového počtu 134 uznesení, s poradovým číslom 1 – 134. Osem uznesení nebolo schválených. V rámci prijatých uznesení bolo:

-v časti MsZ schvaľuje: 85 uznesení,

-v časti MsZ berie na vedomie: 16 uznesení,

-v časti MsZ schvaľuje/berie na vedomie: 3 uznesenia,

-v časti MsZ schvaľuje/určuje/volí: 7 uznesení,

-v časti MsZ ukladá: 6 uznesení,

-v časti MsZ schvaľuje/ukladá: 2 uznesenia,

-v časti MsZ odporúča: 9 uznesení,

-v časti MsZ odporúča/ukladá: 1 uznesenie,

-v časti MsZ odvoláva/volí: 1 uznesenie,

-v časti MsZ žiada: 2 uznesenia,

-v časti MsZ zriaďuje: 1 uznesenie a

-v časti MsZ súhlasí: 1 uznesenie.

 

Osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých uznesení sú určované prednostom mestského úradu. Určené osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých uznesení zasielajú priebežne informácie o plnení týchto uznesení a stave ich plnenia referentovi oddelenia právnych a klientskych služieb, ktorý takto poskytnuté informácie zaznamenáva do príslušného informačného systému. Výsledky kontroly boli uzatvorené na základe stavu plnenia jednotlivých uznesení aktuálneho v čase 9:30 dňa 01. 12. 2017.

 

2.1. Uznesenia bez nároku na plnenie, uznesenia splnené priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva a pozastavené uznesenia

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ za mesiace január – jún 2017 možno skonštatovať, že niektoré uznesenia boli bez nároku na plnenie, niektoré uznesenia boli splnené priamo na zasadnutí MsZ alebo boli následne pozastavené. Išlo o nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh programu 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ...

B/ určuje overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice ...

C/ volí návrhovú komisiu ...

Plnenie: Splnené

Uznesenie č. 2/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Informáciu že „Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 15. decembra 2016" bude predložené na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktoré sa bude konať v mesiaci február 2017.

Plnenie: Splnené

Poslanci MsZ zobrali informáciu na vedomie.

 

Uznesenie č. 3/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie skončenie (zánik) výkonu funkcie hlavného kontrolóra Ing. Petra Konečného vzdaním sa funkcie ku dňu 31.12.2016.

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 4/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje hlasovanie o procedurálnom návrhu na ukončenie diskusie k Bytovému podniku, s. r. o. Piešťany.

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 5/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje primátor pri výkone právomocí Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., so sídlom Školská 19, 921 01 Piešťany, IČO 36232700, je oprávnený rozhodnúť v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva, ktoré musí predchádzať rozhodnutiu valného zhromaždenia v týchto prípadoch:

 1. schvaľovania zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti ako aj ich zmien;
 2. schvaľovania riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej uzávierky a rozhodovania o rozdelení zisku alebo úhrade strát;
 3. koncepcií podnikateľskej činnosti a jej zmenách;
 4. rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania;
 5. rozhodovania o peňažnom a nepeňažnom vklade;
 6. vymenovania a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, t. j. konateľa a dozornej rady;
 7. schvaľovania pravidiel odmeňovania konateľov a členov dozornej rady;
 8. rozhodovania o zrušení spoločnosti s likvidáciou alebo o zmene právnej formy;
 9. získavania a scudzovania účasti na iných spoločnostiach;
 10. kúpy, predaja, nájmu, leasingu, zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve obchodnej spoločnosti a ich zaťaženia záložným právom a vecným bremenom;
 11. o prenechaní majetku spoločnosti na dočasné užívanie;
 12. prevzatia alebo poskytnutia pôžičiek a úverov;
 13. prevzatia ručiteľských záväzkov;
 14. rozhodnutia o prevode obchodného podielu na inú osobu, o uzavretí zmluvy s nadobúdateľom tohto podielu, o schválení zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku.

Návrh na pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 5/2017 A/ podľa § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Výkon uznesenia pozastavený dňom 20.01.2017. Prerokované v MsR dňa 20.01.2017.

 

Uznesenie č. 6/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje konateľ obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., so sídlom Školská 19, 921 01 Piešťany, IČO 36232700 pri výkone právomocí štatutárneho orgánu je oprávnený uzatvoriť:

 1. zmluvy o oprave a rekonštrukcií majetku vo vlastníctve BPP s. r. o. v sume nad 50 000,- EUR bez DPH, aj keď pôjde o zmluvy na základe vykonaných metód verejného obstarávania. Toto sa netýka prevodu bytov podľa zákona 183/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 2. zmluvy na dodávku médií (elektrická energia a plyn) na výrobu tepla v sume nad 50 000,- EUR bez DPH v súhrnnej hodnote (bez ohľadu na počet odberných miest) iba po schválení zmlúv uznesením mestského zastupiteľstva, ktoré musí predchádzať uzatvoreniu zmlúv uvedených pod písm. a) a b) tohto uznesenia inak sú zmluvy neplatné.

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 7/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje aby primátor a konateľ obchodnej spoločnosti uvedené uznesenia dali zapísať do Obchodného registra do 15 dní od nadobudnutia ich účinnosti.

Návrh na pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 7/2017 A/ podľa § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Výkon uznesenia pozastavený dňom 20.01.2017. Prerokované v MsR dňa 20.01.2017.

 

Uznesenie č. 10/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh programu 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ...

B/ určuje overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice ...

C/ volí návrhovú komisiu ...

Plnenie: Splnené

 

Uznesenie č. 15/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá MsÚ pripraviť na najbližšie rokovanie MsZ aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak, aby MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. schvaľovalo najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom mesta v Bytovom podniku Piešťany a kontrolovalo hospodárenie s ním.

Návrh na pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 15/2017 A/ podľa § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Výkon uznesenia pozastavený dňom 10.03.2017. Prerokované v MsR dňa 10.03.2017.

 

Uznesenie č. 17/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie „Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 15.12.2016 a 12.01.2017“ a plnenie uznesenia MsZ č. 114/2015 s pripomienkami poslancov.

Plnenie: Splnené

„Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 15.12.2016 a 12.01.2017“ a plnenie uznesenia MsZ č. 114/2015 bolo poslancami MsZ vzaté na vedomie s pripomienkami.

 

Uznesenie č. 18/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Piešťany, ktorí splnili požadované podmienky ... a majú právo vystúpiť a predstaviť sa poslancom MsZ.

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

B/ schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra uskutočniť tajným hlasovaním a určenie členov volebnej komisie v zložení ...

Plnenie: Splnené

C/ berie na vedomie vyhlásenie tajného hlasovania formou hlasovacích lístkov prostredníctvom volebnej komisie.

Plnenie: Splnené

D/ berie na vedomie keďže ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo vykoná druhé kolo volieb v zmysle ust. §18a ods. 3 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, do ktorého postupujú nasledovní kandidáti ...

Plnenie: Splnené

E/ berie na vedomie vyhlásenie druhého kola tajného hlasovania formou hlasovacích lístkov prostredníctvom volebnej komisie.

Plnenie: Splnené

F/ berie na vedomie správu predsedu volebnej komisie a vyhlásenie opakovania druhého kola tajného hlasovania formou hlasovacích lístkov prostredníctvom volebnej komisie.

Plnenie: Splnené

G/ berie na vedomie za hlavného kontrolóra mesta Piešťany bol zvolený s počtom hlasov ...

Plnenie: Splnené

I/ schvaľuje mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Piešťany vo výške 10 % z jeho platu hlavného kontrolóra.

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

J/ schvaľuje mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Piešťany vo výške 0 % z jeho mesačného platu hlavného kontrolóra.

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 28/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 9935/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 72 m2, parcela registra „C“, k. ú. Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do vlastníctva spol. THORR s. r. o., IČO: 46 491 422, so sídlom 8.mája 4387/15, Piešťany, za kúpnu cenu 105,30 EUR/m2, v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. b) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. b) – prevod vlastníctva pozemku mesta pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa (žiadateľa), vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie, poslanci MsZ prevod vlastníctva neschválili. Žiadateľ bol o schválení uznesenia písomne informovaný.

 

Uznesenie č. 31/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2016.

Plnenie: Splnené

Správu o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2016 poslanci MsZ vzali na vedomie. Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 36/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh programu 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ...

B/ určuje overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice ...

C/ volí návrhovú komisiu ...

Plnenie: Splnené

 

Uznesenie č. 38/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Informáciu „Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 28. februára 2017“ bude predložené na najbližšom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktoré sa bude konať v mesiaci marec 2017.

Plnenie: Splnené

Informáciu poslanci vzali na vedomie.

 

Uznesenie č. 42/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh programu 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ...

B/ určuje overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice ...

C/ volí návrhovú komisiu ...

Plnenie: Splnené

 

Uznesenie č. 44/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie „Plnenie uznesení z rokovania mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 28.02.2017 a dňa 16.03.2017, plnenie interpelácií z rokovania mestského zastupiteľstva konaného dňa 28.02.2017 a plnenie uznesenia MsZ č. 114/2015“.

Plnenie: Splnené

Predložený materiál poslanci MsZ vzali na vedomie.

 

Uznesenie č. 45/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Hlasovanie o procedurálnom návrhu na stiahnutie materiálu z rokovania MsZ:

návrh na stiahnutie materiálu Zelená cesta tak, ako je predložený, z rokovania mestského zastupiteľstva.

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

Uznesenie č. 46/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje doplnenie Čl. II. bod b) o možnosť vybudovať cyklotrasu v jednom i druhom smere Piešťany – Vrbové vedľa železnice.

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 59/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh programu 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ...

B/ určuje overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice ...

C/ volí návrhovú komisiu ...

Plnenie: Splnené

 

Uznesenie č. 60/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie informáciu: „Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 30. marca 2017 bude predložené na najbližšom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktoré sa bude konať v mesiaci máj 2017“.

Plnenie: Splnené

Poslanci MsZ vzali predloženú informáciu na vedomie.

 

Uznesenie č. 63/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 642 006 – Členské v OO CR, Program 3 – Propagácia a cestovný ruch o sumu 10 000,- EUR na celkovú sumu 160 000,- EUR; zvýšenie rozpočtovej položky 6.3. Rekonštrukcia školských budov o 20 000, - EUR.

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie, poslanci MsZ neodporučili predkladanú zmenu rozpočtu schváliť.

 

Uznesenie č. 66/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh programu 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ...

B/ určuje overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice ...

C/ volí návrhovú komisiu ...

Plnenie: Splnené

 

Uznesenie č. 67/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 16.03.2017, 30.03.2017, 26.04.2017 a plnenie uznesenia č. 114/2015 “.

Plnenie: Splnené

Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 16.03.2017, 30.03.2017, 26.04.2017 a plnenie uznesenia č. 114/2015 “zobrali poslanci MsZ na vedomie.

Uznesenie č. 74/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6. zasadnutia MsZ r. 2017.

Plnenie: Splnené

Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6. zasadnutia MsZ poslanci zobrali na vedomie.

 

Uznesenie č. 87/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje návrh programu 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ...

B/ určuje overovateľov zápisnice, zapisovateľa zápisnice ...

C/ volí návrhovú komisiu ...

Plnenie: Splnené

 

Uznesenie č. 88/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 18.05.2017.“

Plnenie: Splnené

Predložený materiál "Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 18.05.2017“ vzali poslanci MsZ na vedomie.

 

Uznesenie č. 92/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2016.

Bez nároku na plnenie.

Plnenie: Splnené

 

Uznesenie č. 93/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2016.

Bez nároku na plnenie.

Plnenie: Splnené

 

Uznesenie č. 97/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2016 záverečný účet podľa prílohy č. 1 výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Uznesenie bez nároku na plnenie.

Plnenie: Splnené

B/ schvaľuje rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2016 podľa prílohy č. 2.

Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2016 podľa prílohy č.2. bolo poslancami schválené. Bez nároku na plnenie.

Plnenie: Splnené

C/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2016 podľa prílohy č. 3.

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu poslanci MsZ vzali na vedomie.

Plnenie: Splnené

Kontrolou bolo zistené, že stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu bolo predložené na 7. zasadnutí MsZ dňa 20. 06. 2017, bolo vzaté na vedomie.

 

Uznesenie č. 98/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2016.

Plnenie: Splnené

Stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2016 poslanci MsZ vzali na vedomie.

Kontrolou bolo zistené, že informácia o stave a pohybe majetku Mesta Piešťany za rok 2016 bola predložená na 7. zasadnutí MsZ dňa 20. 06. 2017, bola vzatá na vedomie.

 

Uznesenie č. 105/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

0/ schvaľuje Hlasovanie o procedurálnom návrhu hlasovať k jednotlivým položkám „en bloc" po ich upravení:

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 110/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, označenej ako parcela registra „C“ parc. č. 3067 záhrady vo výmere 431 m2 kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, so zložením finančnej zábezpeky vo výške minimálneho ročného nájomného vo výške 215,50 EUR, s kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu, ktorým bude najvyššie ponúknuté nájomné, pričom minimálna výška ročného nájomného je stanovená vo výške 215,50 EUR.

Plnenie: Splnené

Súťaž bola vyhlásená v lehote na predkladanie súťažných návrhov sa nikto neprihlásil.

B/ schvaľuje poverenie primátora Mesta Piešťany vymenovať členov komisie pre vyhodnotenie súťažných návrhov.

Plnenie: Splnené

Komisia nebola vymenovaná, nakoľko neboli doručené žiadne návrhy.

C/ schvaľuje zrušenie Uznesenia MsZ č. 211/2016 zo dňa 10.11.2016.

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 111/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

0/ schvaľuje Hlasovanie o procedurálnom návrhu na stiahnutie materiálu z rokovania MsZ:

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

A/ schvaľuje Alternatíva podľa Situácie č. 3 – nájom nájom pozemku parc. č. 890/1, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 838 m2, zapísaného v LV č. 5700, k. ú. Piešťany, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do spoločného nájmu vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 4306 Sv. Štefana v Piešťanoch, uvedených v žiadosti zo dňa 3.4.2017, za nájomné vo výške 1,06 EUR/m2/rok, na dobu určitú 20 rokov, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku mesta za účelom jeho využívania ako spoločného dvora a zachovania zelene na celej ploche parcely pre potreby vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 4306 Sv. Štefana v Piešťanoch.

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 112/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Alternatíva podľa Situácie č. 1 – nájom, prevod

1. nájom časti cca vo výmere 184 m2 z pozemku parc. č. 890/1, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 838 m2, zapísaného v LV č. 5700, k. ú. Piešťany, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do spoločného nájmu vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 1293 Pod Párovcami v Piešťanoch, uvedených v žiadosti zo dňa 9.6.2016, za nájomné 1,06 EUR/m2/rok, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII ods. 1 písm. e) – nájom časti pozemku mesta za účelom vytvorenia detského ihriska, lavičiek, pieskoviska, zatrávnenej plochy pre potreby vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 1293 Pod Párovcami v Piešťanoch, s tým, že rozsah výmery bude v prípade schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany upresnený geom. plánom a s podmienkou umožnenia, bezplatného užívania predmetu nájmu v súlade s účelom zmluvy aj obyvateľmi byt. domu Sv. Štefana súp. č. 4306.

2. prevod vlastníctva časti cca vo výmere 518 m2 z pozemku parc. č. 890/1, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 838 m2, zapísaného v LV č. 5700, k. ú. Piešťany, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 4306 Sv. Štefana v Piešťanoch, uvedených v žiadosti zo dňa 30.1.2017, za kúpnu cenu vypočítanú podľa Metodiky pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany, ako prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – prevod vlastníctva pozemku mesta za účelom jeho využívania ako spoločného dvora pre potreby kupujúcich vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 4306 Sv. Štefana v Piešťanoch, s tým, že rozsah výmery bude v prípade schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany upresnený geom. plánom.

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 117/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Informáciu o predložených projektoch podľa Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017.

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

 

Uznesenie č. 118/2017

mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

0/schvaľuje Hlasovanie o možnosti vystúpenia p. Petra Fialu, zamestnanca SMP, p. o. Piešťany:

Plnenie: Splnené

Pán Fiala vystúpil na rokovaní MsZ.

Kontrolou bolo preukázané, že zamestnanec SMP p. o. p. Peter Fiala vystúpil na MsZ dňa   20. 06. 2017 k problematike verejného osvetlenia.

 

Uznesenie č. 119/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Analýzu optimálnej rekonštrukcie verejného osvetlenia a štúdiu realizovateľnosti v meste Piešťany.

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

B/ schvaľuje o uznesení B/ v košieľke nehlasovať.

Plnenie: Splnené

Bez nároku na plnenie.

 

Uznesenie č. 123/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 - 2025 k 31.12.2016.

Plnenie: Splnené

Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 - 2025 k 31.12.2016 poslanci MsZ vzali na vedomie.

Kontrolou bolo zistené, že vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany bolo predložené na 7. zasadnutí MsZ dňa 20. 06. 2017 a bolo vzaté na vedomie.

 

Uznesenie č. 126/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2017.

Plnenie: Splnené

Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2017 poslanci MsZ vzali na vedomie.

 

2.2. Uznesenia, pri ktorých stav plnenia uvedený zamestnancami zodpovednými za  plnenie je totožný so stavom zisteným kontrolou

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ za mesiace január – jún 2017 možno skonštatovať, že stav niektorých uznesení uvedený zamestnancami zodpovednými za plnenie týchto uznesení je totožný so stavom zisteným pri výkone kontroly. Išlo o nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 3/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

B/ schvaľuje vyhlásiť konanie novej voľby hlavného kontrolóra mesta Piešťany na deň 28.02.2017.

Plnenie: Splnené

Vyhlásenie sa vykonalo dňa 18.1.2017 na úradnej tabuli a na web stránke mesta. Dňa 20.1.2017 a 27.1.2017 bolo vyhlásenie uverejnené v týždenníku A. B. Piešťany.

C/ schvaľuje určenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Piešťany v rozsahu 37,5 hod. týždenne.

Plnenie: Splnené

Rozsah pracovného úväzku bude zapracovaný v pracovnej zmluve.

D/ schvaľuje vyhlásiť deň konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli, webovej stránke mesta a v regionálnej tlači spolu s podmienkami pre uchádzačov na uvedenú funkciu.

Plnenie: Splnené

Vyhlásenie sa vykonalo dňa 18.1.2017 na úradnej tabuli a na web stránke mesta. Dňa 20.1.2017 a 27.1.2017 bolo vyhlásenie uverejnené v týždenníku A. B. Piešťany.

E/ schvaľuje poverenie primátora mesta Piešťany vymenovať komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, vrátane zákonných súčastí prihlášok, ktorými sú :

 1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje (tel. číslo; e-mail)
 2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 3. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní (ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie)
 4. profesijný životopis
 5. čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Mestu Piešťany a daňovému úradu
 6. čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 7. čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca vo výkone práce vo verejnom záujme.

Plnenie: Splnené

Primátor mesta vymenoval 5 člennú komisiu zloženú z poslancov a zamestnancov mesta, ktorá dňa 16.2.2017 bude posudzovať úplnosť doručených prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.

F/ schvaľuje volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Piešťany.

Plnenie: Splnené

Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Piešťany bol podpísaný primátorom mesta dňa 17.1.2017.

Kontrolou boli potvrdené vyššie uvedené skutočnosti pri plnení častí uznesenia č. 3/2017 pod písmenami B/ až F/.

 

Uznesenie č. 8/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča vedeniu mesta vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa BPP, s. r. o., do 1 mesiaca od podpisu tohto uznesenia.

Plnenie: Splnené

Primátor mesta Piešťany sa stotožnil so zámerom zriadiť pozíciu riaditeľa BPP, s. r. o., ktorá doposiaľ na BPP, s. r. o. nebola vytvorená. Celý ďalší postup je však v kompetencii primátora, pričom uznesenie, ktoré má len odporúčajúci charakter, nie je vhodné časovo viazať. Výberové konanie bolo vyhlásené a riaditeľ nastúpil k 1.6.2017.

Kontrolou bolo zistené, že zodpovedným za plnenie uznesenia mal byť nie primátor mesta a vedúca oddelenia personálnych služieb, ale konateľ Bytového podniku, s. r. o. Podľa vyjadrenia Bytového podniku Piešťany bola dohodnutá sprostredkovateľská zmluva s personálnou agentúrou na výber riaditeľa Bytového podniku, počas procesu výberu bolo oslovených viacero kandidátov. Proces výberu s personálnou agentúrou nebol dokončený z dôvodu, že výber sa nakoniec zúžil iba na jedného kandidáta. Po konzultácii so zostávajúcim kandidátom s ním nakoniec bola uzatvorená pracovná zmluva.

 

Uznesenie č. 9/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zmenu termínov v ankete Najúspešnejší športovci mesta Piešťany, Štatúte udeľovania Ceny primátora mesta Piešťany za aktivitu v oblasti kultúry v meste Piešťany, Štatúte udeľovania Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej a v Štatúte udeľovania Ceny primátora mesta za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia tak, že predkladanie žiadostí sa uskutočňuje v mesiacoch január – február, vyhodnotenie a návrhy na udelenie cien sa spracúvajú v marci a ceny sa udeľujú v termíne marec – jún.

Plnenie: Splnené

Zmena termínov bola zapracovaná do vymenovaných materiálov, tie boli predložené na podpis primátorovi mesta a sú platné.

Kontrolou bolo zistené, že uvedené zmeny boli zapracované do jednotlivých materiálov.

 

Uznesenie č. 18/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

H/ schvaľuje určenie platu hlavného kontrolóra mesta Piešťany v súlade s §18c zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov v meste Piešťany.

Určenie platu hlavného kontrolóra mesta v súlade s § 18czák.č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta Piešťany:

Plat hlavného kontrolóra určený na základe priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2016 ( 912,00€ ) x koeficient podľa počtu obyvateľov obce ( mesta) 2,24. V zmysle § 18c ods.4 je zaokrúhlený na celé eurá smerom hore. Uvedené bolo zrealizované pri nástupe hlavného kontrolóra do zamestnania.

Plnenie: Splnené

Kontrolou bola potvrdená vyššie uvedená skutočnosť pri plnení časti uznesenia č. 18/2017 pod písmenom H/.

 

Uznesenie č. 19/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zriadenie športových tried v Základnej škole, Holubyho 15, Piešťany.

Plnenie: Splnené

Riaditeľovi ZŠ Holubyho bolo listom zo dňa 13. 03. 2017 oznámené zriadenie športovej triedy v zmysle prijatého Uznesenia MsZ č. 19/2017 zo dňa 28.02.2017.

Kontrolou bolo zistené, že (v zmysle stanoviska poskytnutého oddelením sociálnych a školských služieb) športová trieda nebola otvorená z dôvodu nedostatočného počtu žiakov pre zriadenie takejto triedy.

Uznesenie č. 20/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje doplniť do Štatútu participatívneho rozpočtu , čl. 6, Krok 3, vetu, že v termíne do 15. mája zorganizuje MsÚ verejné stretnutie predkladateľov projektov, ktoré schválila pracovná skupina, za účelom osobnej prezentácie verejnosti.

Plnenie: Splnené

Štatút bol doplnený v zmysle prijatého uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že Štatút bol doplnený v zmysle prijatého uznesenia.

 

Uznesenie č. 21/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Štatút participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017.

Plnenie: Splnené

Oznam o schválení štatútu bol zverejnený v A.B. Piešťany, na web stránke mesta a bude zverejnený aj v Radnici.

B/ schvaľuje poverenie primátora mesta Piešťany vymenovať členov pracovnej skupiny v súlade s Čl. 6, Krok 1 Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017, zloženej z poslancov MsZ a zamestnancov mesta.

Plnenie: Splnené

Primátor mesta vymenoval členov pracovnej skupiny v zložení : Miloš Tamajka, M.B.A.; Ing. Tomáš Hudcovič; Martin Valo; Ing. Peter Mihalik, JUDr. Lívia Damboráková.

Kontrolou boli potvrdené vyššie uvedené skutočnosti pri plnení častí uznesenia č. 21/2017 pod písmenami A/ a B/, bol predložený menovací dekrét komisie.

 

Uznesenie č. 22/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Štatút udeľovania Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej.

Plnenie: Splnené

Štatút udeľovania Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej bol po schválení v MsZ predložený na podpis primátorovi mesta.

Kontrolou bolo zistené, že Štatút bol vypracovaný v zmysle prijatého uznesenia.

 

Uznesenie č. 23/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje prevod vlastníctva novovytvorených pozemkov parc. č. 4247/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 a parc. č. 4247/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 odčlenených Geometrickým plánom č. 670-50/2016 od parc. č. 4247 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1850 m2 kat. územie Piešťany, parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do podielového spoluvlastníctva Lucii Palušovej, trvale bytom Vrbovská cesta 2476/151, Piešťany a Jánovi Pribišovi, trvale bytom Vrbovská cesta 2476/151, Piešťany, každému v podiele 1-ica za kúpnu cenu 52,65 EUR/m2 za parc. č. 4247/2 a za kúpnu cenu 52,65 EUR/m2 za parcelu č. 4247/3, v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. b) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. b) – prevod vlastníctva pozemku mesta zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Plnenie: Splnené

Prevod vlastníctva predmetných pozemkov bol zrealizovaný v zmysle prijatého uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že prevod bol zrealizovaný a doložený rozhodnutím z 22. 05. 2017, č. vkladu V1133/2017, p. č. 18314.

 

Uznesenie č. 24/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje prevod vlastníctva novovytvoreného pozemku parc. č. 5568/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2 k. ú. Piešťany, oddelenej Geometrickým plánom č. 2/2017 z pozemku parc. č. 5568/1 v celkovej výmere 589 m2 zastavané plochy a nádvoria k. ú. Piešťany, parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do vlastníctva Evy Gordanovej, trvale bytom Pod Párovcami č. 1355/37, Piešťany, za kúpnu cenu 105,30 EUR/m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – prevod vlastníctva pozemku mesta za účelom vytvorenia plochy pre odstavenie a otáčanie vozidla, s osobným zmluvným záväzkom neoplotiť pozemok pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Prevod vlastníctva pozemku bol zrealizovaný v zmysle prijatého uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že prevod bol zrealizovaný a doložený rozhodnutím z 21. 06. 2017, č. vkladu V1434/2017, p. č. 19251.

 

Uznesenie č. 25/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 8241/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2,kat. územie Piešťany, zapísaného v LV č. 5700 vo vlastníctve Mesta Piešťany, do vlastníctva Kataríny Keherovej, trvale bytom Školská 24, Piešťany, za kúpnu cenu 73,71 EUR/m2, prevod vlastníctva pozemku zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9 a ods. 8 písm. b) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. b) – prevod vlastníctva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Plnenie: Splnené

Prevod vlastníctva pozemku bol zrealizovaný v zmysle prijatého uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že prevod bol zrealizovaný a doložený rozhodnutím z 21. 06. 2017, č. vkladu V1434/2017, p. č. 19251.

 

Uznesenie č. 26/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcim oprávneným z vecného bremena Mgr. Petrom Ďuríškom, trvale bytom Valová 4259/22, Piešťany a Mestom Piešťany ako budúcim povinným z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, ako parcela registra „C“, označené ako parc. č. 287/1 strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky NN, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy prípojky a jej odstránenie a v nevyhnutnom rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti

vstupovať na zaťaženú nehnuteľnosť, za účelom spojeným s užívaním prípojky, pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a v rozsahu podľa Situácie zo dňa 04/2016 - časť elektroinštalácia, ktorý bude upresnený geometrickým plánom po zameraní skutočného uloženia prípojky, vypracovaného na náklady budúceho oprávneného, pre účely uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena, s podmienkou, uloženia elektrickej prípojky až po vytýčení plynovodu vykonaného SPP – distribúcia, a. s., pričom vecné bremeno sa zriaďuje in rem odplatne za 10 EUR/ m2 vecného bremena vyznačeného geometrickým plánom.

Plnenie: Splnené

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola spracovaná v zmysle prijatého uznesenia a podpísaná zmluvnými stranami.

Kontrolou bolo zistené, že uznesenie bolo splnené, čo bolo zdokladované predložením  zmluvy č. 0741705 z 29. 03. 2017, zmluva bola zverejnená 29. 03. 2017.

 

Uznesenie č. 27/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 543 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m2, kat. územie Piešťany, zapísaného v LV č. 5700 vo vlastníctve Mesta Piešťany, do vlastníctva Ing. Martina Turzáka, trvale bytom I. Stodolu 4515/13, Piešťany, za kúpnu cenu 37,38 EUR/m2, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. Predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu.

Plnenie: Splnené

Prevod vlastníctva pozemku bol zrealizovaný v zmysle prijatého uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že prevod bol zrealizovaný, čo bolo doložené rozhodnutím z 22. 05. 2017, č. vkladu V1134/2017.

 

Uznesenie č. 30/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi budúcim oprávneným z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava a Mestom Piešťany ako budúcim povinným z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako vlastníka budúcich zaťažených nehnuteľností zapísaných v LV č. 5700 a v LV č. 1110, kat. územie Piešťany, ako parcely registra „C“, označené ako

- parc. č. 4977 zast. pl. a nádvoria v celkovej výmere 735 m2

- parc. č. 4976 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere 1218 m2

- parc. č. 3898 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere 2709 m2

- parc. č. 4162/1 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere 8727 m2

- parc. č. 5057/1 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere 326 m2

- parc. č. 5101 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere 404 m2

- parc. č. 10002 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere 659 m2

- parc. č. 10001 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere 718 m2

- parc. č. 4738 zast. pl. a nádvoria v celkovej výmere 2947 m2

strpieť zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie a v nevyhnutnom rozsahu zaťažených nehnuteľností vstupovať na zaťažené nehnuteľnosti v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú v rozsahu podľa situácie zo dňa 11/2015, ktorý bude upresnený geometrickým plánom po zameraní skutočného zhotovenia stavby, vypracovaného na náklady budúceho oprávneného, pre účely uzavretia zmluvy o zriadení vecných bremien, pričom vecné bremená sa zriaďujú in personam - odplatne za zriadenie vecného bremena 25,- EUR/m2 výmery koridoru elektroenergetického zariadenia a 8,- EUR/m2 výmery ochranného pásma koridoru elektroenergetického zariadenia, zameraných geometrickým plánom.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola uzavretá a podpísaná zmluvnými stranami.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená zmluva č.b0811705, zmluva bola zverejnená 28. 03. 2017.

 

Uznesenie č. 32/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá MsÚ vypracovať štúdiu využitia optického kábla mestom a mestskými organizáciami, ktorý zmluvne ponúkla spoločnosť UPC pre využitie mestom Piešťany, vrátane finančného vyjadrenia a rozpočtu pre realizáciu štúdie, nákup technických a koncových zariadení.

Plnenie: V plnení

Príprava materiálov na vypracovanie štúdie.

Ku kontrole neboli, i napriek opakovanému vyžiadaniu, predložené materiály preukazujúce splnenie uznesenia.

 

Uznesenie č. 33/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ zriaďuje Komisiu pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch. V zmysle Štatútu Mesta Piešťany Štvrtá hlava, § 12, ods. 2: „MsZ môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu a komisie a určuje im náplň práce.“ Náplň práce Komisie pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch: úzko spolupracovať a komunikovať s OOCR REZORT Piešťany, s TTSK, s ministerstvami SR a ďalšími významnými inštitúciami a osobami v Slovenskej republike aj v zahraničí, s cieľom koordinovať a presadzovať záujmy občanov mesta Piešťany, občanov TTSK, občanov TNSK, občanov Slovenska, zahraničných návštevníkov, súvisiace s prevádzkou medzinárodného letiska Piešťany, s možnosťou využívania piešťanského letiska spoločnosťami CARGO a s možnosťou využívania letiska v spresnených termínoch pre kultúrne a športové podujatia. Komisia bude predkladať primátorovi, MsZ a orgánom spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. návrhy vedúce k dosiahnutiu a udržaniu produktívnej a efektívnej činnosti piešťanského letiska.

Členovia Komisie pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch:

1. Petr Veverka, poslanec MsZ Piešťany, dôchodca, pôvodným povolaním elektrotechnik

2. Ing. Stanislav Polonský, dôchodca, absolvent VŠE, medzinárodný obchod

3. Ing. Vladimír Šišovský, dôchodca, absolvent SVŠT, Katedra ekonomiky riadenia.

Komisia bude pracovať bez nároku na odmenu.

Plnenie: V plnení

Členovia komisie vyvíjajú iniciatívu v súlade s náplňou práce, ktorú schválili poslanci MsZ.

Kontrolou bolo zistené, že komisia bola zriadená a vyvíja činnosť.

 

Uznesenie č. 34/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odvoláva člena Komisie pre výstavbu a dopravu Ing. arch. Igora Bučenca.

Plnenie: Splnené

Personálne zmeny boli akceptované a realizované MsÚ v zmysle prijatého uznesenia.

B/ volí člena komisie pre výstavbu a dopravu Ing. Moniku Maligovú.

Plnenie: Splnené

Personálne zmeny boli akceptované a realizované MsÚ v zmysle prijatého uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že zmeny boli zrealizované, bola predložená odhláška a prihláška z/do sociálnej poisťovne odvolaného a zvoleného člena komisie.

 

Uznesenie č. 39/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča MsÚ pripraviť do 2 mesiacov v spolupráci s Povodím Váhu nájomnú zmluvu na pozemky pre projekt KOLOKRUH SĹŇAVA v súvislosti s prípravami žiadosti z fondov EÚ.

Plnenie: Splnené

MsÚ bude postupovať v súlade s prijatým uznesením.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená nájomná zmluva č. 2281705 zo dňa 20. 06. 2017, zmluva bola zverejnená 21. 06. 2017.

 

Uznesenie č. 41/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., IČO: 31 562 817, Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen ako prenajímateľom a Mestom Piešťany ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom parc. registra „C“ č. 5184/11, zast. plochy a nádvoria, vo výmere 273 m2, kat. územie Piešťany, vytvorenej Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p. č. 5184/11, zo dňa 9.3.2017, oddelením z parc. registra „C“ č. 5184, zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere 15041 m2, kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 3185 ako vlastníctvo spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED, a. s. na dobu určitú 10 rokov s 10-ročnou opciou, za nájomné vo výške 0,13 EUR/m2/rok.

Plnenie: Splnené

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED, a .s. je platcom DPH navrhujeme doplniť uznesenie MsZ č.41/2017 zo dňa 16.03.2017, ktorým bolo schválené uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., IČO: 31 562 817, Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen ako prenajímateľom a Mestom Piešťany ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom parc. registra „C“ č. 5184/11, zast. plochy a nádvoria, vo výmere 273 m2, kat. územie Piešťany, vytvorenej Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p. č. 5184/11, zo dňa 9.3.2017, oddelením z parc. registra „C“ č. 5184, zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere 15041 m2, kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č.3185 ako vlastníctvo spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED, a. s. na dobu určitú 10 rokov s 10-ročnou opciou, za nájomné vo výške 0,13 EUR/m2/rok, nasledovne :

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Doplnenie uznesenia MsZ č.41/2017 na konci vety o text: „ + prísl. DPH“

- schvaľuje

Uzn. MsZ č.43/2017 bolo schválené doplnenie uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že text zmluvy bol doplnený a bola uzatvorená zmluva č. 0661705, zverejnená 17. 03. 2017.

 

Uznesenie č. 43/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 41/2017 na konci vety o text: „ + prísl. DPH“.

Plnenie: Splnené

Na základe prijatého uznesenia došlo k zosúladeniu textu zmluvy s uzneseniami.

Kontrolou bolo zistené, že text zmluvy bol doplnený a bola uzatvorená zmluva č. 0661705, zmluva bola zverejnená 17. 03. 2017.

 

Uznesenie č. 47/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.180/2015/B a č.180/2015/C.

Plnenie: Splnené

V zmysle prijatých uznesení došlo k zrušeniu predmetných uznesení.

B/ schvaľuje účasť Mesta Piešťany ako zriaďovateľa v Združení obcí Zelená cesta so sídlom Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice.

Plnenie: Splnené

V zmysle prijatého uznesenia boli predložené na schválenie dokumenty potrebné na registráciu predmetného združenia.

C/ schvaľuje Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta s doplnením textu: prípadne nájmu v Čl. I a Čl. II. odsek 3 a) a Stanovy Združenia obcí Zelená cesta s doplnením textu: prípadne nájmu v PREAMBULE a v Čl. II. Odsek 2.1. a).

Plnenie: Splnené

Zmluva a stanovy boli zmluvnými stranami podpísané dňa 28.4.2017. Návrh na zápis združenia obcí do registra bol na Okresný úrad Trnava osobne podaný dňa 11.5.2017.

D/ schvaľuje úhradu vstupného vkladu zriaďovateľa Mesta Piešťany vo výške 1 000,- EUR navýšením rozpočtovej položky 642 006 MsÚ - členské v združeniach v Programe 1. Správa mesta, z rozpočtovej položky 637 004 KD – všeobecné služby v Programe 5. Sociálna starostlivosť a bývanie na rok 2017.

Plnenie: Splnené

Vstupný vklad bol uhradený dňa 27.7.2017.

E/ schvaľuje nominovanie p. Lukáša Pavlecha za výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta.

Plnenie: Splnené

Na 1. zasadnutí Rady združenia bude menovaný výkonný riaditeľ, ktorého nominácia bola schválená zastupiteľstvami všetkých zmluvných strán.

F/ schvaľuje nominovanie zástupcu mesta Piešťany Jozefa Drahovského do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta.

Plnenie: Splnené

Po 1. zasadnutí Rady združenia si členovia dozornej rady na svojom prvom zasadnutí zvolia predsedu, podpredsedu a sekretára.

Kontrolou bolo zistené, že uznesenia podľa bodu A/ boli zrušené, združenie bolo zaregistrované, Mesto Piešťany je jeho členom, bola uzatvorená zmluva č. 1671705 zo dňa     28. 04. 2017 INT. 254/2017 + prílohy, zmluva bola zverejnená 02. 05. 2017, vklad bol uhradený, p. Paulech bol nominovaný a menovaný za riaditeľa združenia a p. Drahovský bol nominovaný a zvolený za člena dozornej rady združenia.

 

Uznesenie č. 48/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 7104/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 269 m2, oddeleného z parc. č. 7104/2 zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 832 m2, kat. územie Piešťany, zapísaného v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do vlastníctva spoločnosti SHELL Slovakia, s. r. o., Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 31 361 081, za kúpnu cenu 94,77 EUR/m2, ako prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – prevod vlastníctva pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pre účely začatia stavebného konania stavby „ČSPL SHELL Piešťany, Krajinská ul. – doplnenie havarijnej nádrže“ s tým, že kupujúci bude zmluvne zaviazaný znášať náklady na vypracovanie znaleckého posudku v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení.

Plnenie: Splnené

Prevod vlastníctva bol zrealizovaný v zmysle schváleného uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že prevod bol zrealizovaný a doložený rozhodnutím č. 23363,  číslo  vkladu V 1927/2017 zo dňa 08. 08. 2017.

 

Uznesenie č. 49/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje prevod pozemku parc. č. 2294 záhrady vo výmere 72 m2 k. ú. Piešťany, parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do podielového spoluvlastníctva Tibora Šmirjaka, trvale bytom Vodárenská 4573/131, Piešťany v podiele 1-ica a Jany Šimorovej, trvale bytom Vodárenská 4573/131, Piešťany v podiele 1-ica, za kúpnu cenu 14,66 EUR/m2, ako prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – prevod pozemku funkčne prislúchajúceho k pozemku a rod. domu v spoluvlastníctve žiadateľov s tým, že kupujúci bude zmluvne zaviazaný znášať náklady na vypracovanie znaleckého posudku v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení.

Plnenie: Splnené

Prevod vlastníctva bol zrealizovaný v zmysle vyššie uvedeného uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že prevod bol zrealizovaný a doložený rozhodnutím č. 19252, číslo vkladu V 1432/2017 zo dňa 21. 06. 2017. 

 

Uznesenie č. 50/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, v prospech vlastníka parc. č. 7731 zast. plochy a nádvoria vo výmere 249 m2 parcela registra „C“ , zapísanej v LV č. 4758, t. č. v spoluvlastníctve Roberta Mikulášeka v podiele 1 - ica a Roberta Mikulášeka a Zdenky Mikulášekovej v podiele 1-ica, obaja trvale bytom E. F. Scherera 4801/18, Piešťany, ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúceho v práve zriadenia a uloženia elektroenergetického zariadenia (prípojky NN) na pozemku parc. č. 7741 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 611 m2 vo vlastníctve Mesta Piešťany, zapísanej v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 40-5/2017 na vyznačenie vecného bremena, ako vecné bremeno in rem s tým, že oprávnený z vecného bremena bude zmluvne zaviazaný znášať náklady na vypracovanie znaleckého posudku v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení odplatne za 10,- EUR/m2 výmery vecného bremena zameraného Geometrickým plánom č. 40-5/2017.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola uzavretá v zmysle vyššie uvedeného uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že prevod bol zrealizovaný a doložený rozhodnutím č. 19253, číslo vkladu V 1435/2017 zo dňa 21. 06. 2017.

 

Uznesenie č. 51/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, v prospech vlastníka parc. č. 250 zast. plochy a nádvoria vo výmere 782 m2 parcela registra „C“ , k. ú. Kocurice, zapísanej v LV č. 565, t. č. vo vlastníctve Petra Juricu, trvale bytom Ul. Družby č. 4184/28, Piešťany, ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho v práve zriadenia a uloženia kanalizačnej prípojky a kanalizačnej šachty, cez pozemok parc. č. 252/1 zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 3992 m2 vo vlastníctve Mesta Piešťany, zapísanej v LV č. 600, kat. územie Kocurice, v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 40-46/2015 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inž. sietí a šachty, ako vecné bremeno in rem s tým, že oprávnený z vecného bremena bude zmluvne zaviazaný znášať náklady na vypracovanie znaleckého posudku v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení odplatne za 10,- EUR/m2 výmery vecného bremena zameraného Geometrickým plánom č. 40-46/2015.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola uzavretá v zmysle vyššie uvedeného uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že prevod bol zrealizovaný a doložený rozhodnutím č. 19675, číslo vkladu V 1803/2017 zo dňa 24. 07. 2017.

 

Uznesenie č. 52/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje prijatie úveru na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2017 s plávajúcou úrokovou sadzbou od banky, ktorá predložila víťaznú ponuku.

Plnenie: Splnené

Úver v banke, ktorá predložila víťaznú ponuku, je zazmluvnený.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená zmluva na prijatie úveru, č. zmluvy 2001716 zo dňa 23. 05. 2017, zverejnená 23. 05. 2017, INT 304/2017.

 

Uznesenie č. 53/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť telovýchova a šport pre: Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany na zabezpečenie športových podujatí, sústredení, tréningového procesu a tréningových kempov a táborov, skvalitnenie letnej a zimnej prípravy členov TJ, prenájom telocviční a bazénov vo výške 2 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Na základe prijatého uznesenia bola uzatvorená zmluva a následne odstúpená na FO na úhradu.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1141712 zo dňa        02. 05. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 05. 05. 2017.

B/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť telovýchova a šport pre: Prvý futbalový klub Piešťany na materiálne zabezpečenie tréningového procesu mládežníckych celkov vo výške 1 500, - EUR.

Plnenie: Splnené

Na základe prijatého uznesenia bola uzatvorená zmluva a následne bola odstúpená na FO na úhradu.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1151712 zo dňa 20. 04. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 24. 04. 2017.

C/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť telovýchova a šport pre: Prvý futbalový klub Junior na prenájom telocviční a haly a na materiálne vybavenie vo výške 1 000, - EUR.

Plnenie: Splnené

Na základe prijatého uznesenia bola uzatvorená zmluva a následne bola odstúpená na FO na úhradu.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1161712 zo dňa 21. 04. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 24. 04. 2017.

D/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť telovýchova a šport pre: Tenisový klub Kúpele Piešťany na prípravu areálu na medzinárodné a domáce súťaže, nákup športového materiálu a cien, organizačné zabezpečenie súťaží vo výške 1 600, -

EUR.

Plnenie: Splnené

Na základe prijatého uznesenia bola uzatvorená zmluva a následne bola odstúpená na FO na úhradu.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1181712 zo dňa 24. 04. 2017.

E/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť telovýchova a šport pre: MHK Piešťany na prenájom telocvične a materiálne vybavenie pre mládež vo výške

1 000, - EUR.

Plnenie: Splnené

Na základe prijatého uznesenia bola uzatvorená zmluva a následne bola odstúpená na FO na úhradu.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1171712 zo dňa 20. 04. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 20. 04. 2017.

 

Uznesenie č. 54/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A1/ schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie: z položky príspevky pre PO a FOP – časť charita, humanitárna a sociálna oblasť pre: Občianske združenie Materské centrum „Úsmev“ na projekt Materské centrum Úsmev “ vo výške 3 320, - EUR.

Plnenie: Splnené

Žiadateľovi boli v súlade so zmluvou zaslané finančné prostriedky na účet.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1411704 zo dňa 20. 04. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 20. 04. 2017.

A2/ schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie: z položky príspevky pre PO a FOP – časť charita, humanitárna a sociálna oblasť pre: AkSen – aktívny senior o. z. na projekt „Spoločne proti Alzheimerovej chorobe“ vo výške 2 170, - EUR.

Plnenie: Splnené

Žiadateľovi boli v súlade so zmluvou zaslané finančné prostriedky na účet.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1441704 zo dňa 21. 04. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 24. 04. 2017.

B/ schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie z položky príspevky pre PO a FOP – časť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia pre: Nemocnicu Piešťany n. f. na projekt zakúpenie defibrilátora pre lôžkové oddelenie vo výške 2 000, - EUR.

Plnenie: Splnené

Žiadateľovi boli v súlade so zmluvou zaslané finančné prostriedky na účet.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1631704 zo dňa 26. 04. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 27. 04. 2017.

 

Uznesenie č. 55/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre: Cinematik, s. r. o. na 12. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany vo výške 1 000, - EUR.

Plnenie: Splnené

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN postúpené na FO.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1611712 zo dňa 19. 06. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 27. 06. 2017.

B/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany na Československý festival „ Piešťanské rendezvous“ vo výške 400, - EUR.

Plnenie: Splnené

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN postúpená na FO.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1571712 zo dňa 03. 05. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 19. 05. 2017.

C/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre: Mestská knižnica mesta Piešťany na projekt Túlavá knižnica vo výške 301, - EUR.

Plnenie: Splnené

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN postúpená na FO.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1601712 zo dňa 24. 04. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 26. 04. 2017.

D/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre: Shams, o. z. na Festival Čaro Orientu – VIII. ročník vo výške 200, - EUR.

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN postúpená na FO.

Kontrolou sa zistilo, že dotácia bola poskytnutá na základe  zmluvy č.  1591712 z 10. 5. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 10. 05. 2017.

E/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre: Asociácia pomoci postihnutým ADELI, o. z. na charitatívny aukčný salón vo výške 300, - EUR.

Plnenie: Splnené

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN postúpená na FO.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č. 1561712 zo dňa 11. 05. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 15. 05. 2017.

 

Uznesenie č. 57/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje podanie žiadosti MsKS na Audiovizuálny fond na realizáciu kino - sedačiek v sále kina vo výške 62 000, - EUR.

Plnenie: Splnené

Žiadosť bola podaná.

Ku kontrole bola predložená žiadosť zaslaná na Audiovizuálny fond.

B/ ukladá MsÚ zaradiť pri najbližšej zmene rozpočtu na rokovanie MsZ krytie spolufinancovania na realizáciu kino - sedačiek v sále kina.

Plnenie: Splnené

Zmena rozpočtu na krytie spolufinancovania kino - sedačiek v sále kina bola schválená MsZ dňa 20.06.2017.

Kontrolou bolo zistené, že zmena rozpočtu bola predložená materiálom na 7. zasadnutie MsZ dňa 20. 06. 2017 bod 12, písm. E.

 

Uznesenie č. 58/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča MsZ mesta Piešťany predložiť súťažné podmienky k verejnému obstarávaniu vo veci výstavby parkoviska na ulici Školská, Piešťany, na konzultáciu MsZ mesta Piešťany pred jeho vyhlásením.

Plnenie: V plnení

Informácia bude podaná zástupcom BP Piešťany, s. r. o.

Podľa vyjadrenia Bytového podniku Piešťany verejné obstarávanie bolo zrušené a bližšie informácie v súčasnosti Bytový podnik Piešťany k výstavbe parkoviska nevie poskytnúť.

 

Uznesenie č. 64/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 111 003 - Výnos dane z príjmov o sumu 45 000,- EUR na celkovú sumu 8 358 531,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválené uznesenie č. 64/2017 bolo v celom rozsahu premietnuté do rozpočtu.

B/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 642 006 – Členské v OO CR, Program 3 – Propagácia a cestovný ruch o sumu 30 000,- EUR, na celkovú sumu 180 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválené uznesenie č. 64/2017 bolo v celom rozsahu premietnuté do rozpočtu.

C/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO komunikácie A. Hlinku, Program 10 – Doprava o sumu 15 000,- EUR zdroj 41, na celkovú sumu 18 500,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválené uznesenie č. 64/2017 bolo v celom rozsahu premietnuté do rozpočtu.

D/ schvaľuje zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 v príjmovej časti o sumu 45 000,- EUR a vo výdavkovej časti o sumu 45 000,- EUR, na celkové príjmy v sume    28 182 008,99 EUR a na celkové výdavky v sume 25 636 905,50 EUR.

Plnenie: Splnené

Schválené uznesenie č. 64/2017 bolo v celom rozsahu premietnuté do rozpočtu.

Kontrolou bolo zistené, že zmeny v zmysle uznesenia sú zapracované do rozpočtu.

 

Uznesenie č. 68/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku ZŠ F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, Piešťany v úhrnnej obstarávacej hodnote 18 832,31 EUR a v členení:

-drobný dlhodobý hmotný majetok (DDIHM) 787,78 EUR

-dlhodobý hmotný majetok (DIHM) 4 711,28 EUR

-drobný hmotný majetok (DHM) 13 333,25 EUR

Plnenie: Splnené

Majetok v úhrnnej obstarávacej hodnote 18 832,31 EUR a v členení:

-drobný dlhodobý hmotný majetok (DDIHM) 787,78 EUR

-dlhodobý hmotný majetok (DIHM) 4 711,28 EUR

-drobný hmotný majetok (DHM) 13 333,25 EUR

bol vyradený z evidencie a zlikvidovaný. IKT materiál - ako nebezpečný odpad odvezú RECYKLOHRY. Kovové nohy stoličiek odvezené ako kovový šrot do zberného dvora. Viď príloha č. 1.

Ku kontrole bola predložená dokumentácia k likvidácii majetku.

 

Uznesenie č. 69/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje aby MsÚ Piešťany aktualizoval VZN o odpadoch so zameraním na pravidlá nakladania s pneumatikami.

Plnenie: V plnení

Zmena VZN o odpadoch sa pripravuje a bude predložená na septembrovom zasadnutí MsZ.

Kontrolou v zmysle vyjadrenia zodpovednej osoby bolo zistené, že zmena VZN zatiaľ nebola realizovaná z dôvodu, že sa doteraz nepodarilo nájsť odberateľa pneumatík zo zberného strediska, ktorý by spĺňal predpísané požiadavky.

 

Uznesenie č. 70/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje aby MsÚ Piešťany zosúladil nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom so zákonom č. 79/2015 Z. z.

Plnenie: Splnené

Mesto Piešťany má systém zberu biologicky rozložiteľných odpadov zosúladený so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zákon ukladal povinnosť zaviesť systém triedeného zberu bio odpadu pre všetky mestá a obce, ktorú ako mesto máme splnenú, nakoľko bio odpad zberáme už niekoľko rokov. Nádoby na zber predmetného odpadu sú občanom prideľované na základe žiadosti, ktorú podávajú na MsÚ Piešťany – všetky žiadosti sú v krátkom čase vybavované. VZN o odpadoch uvádza systém nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Občania môžu využívať aj vlastné kompostovacie zásobníky a taktiež služby špecializovaných firiem, ktoré im následne bio odpad odvezú, v tom prípade si o nádobu nežiadajú.

Kontrolou bolo zistené, že navrhovateľ uzn. bol informovaný, že mesto Piešťany ma systém zberu biologicky rozložiteľných odpadov zosúladený so zákonom č. 79/2015Z.z. o odpadoch. Navrhovateľ uzn. toto vysvetlenie zobral na vedomie a nemal výhrady.

 

Uznesenie č. 71/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie „Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2016“.

Plnenie: Splnené

„Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2016“ poslanci MsZ zobrali na vedomie.

Kontrolou bolo zistené, že vyhodnotenie bolo predložené na 6. zasadnutí MsZ dňa 18. 05. 2017 a bolo vzaté na vedomie. 

 

Uznesenie č. 72/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje prevod vlastníctva pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany, parc. č. 2472/2 záhrady vo výmere 14 m2, parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, za kúpnu cenu 10,60 EUR/m2 a parc. č. 843/1 ostatné plochy vo výmere 23 m2, parcela registra „E“ zapísanej v LV č. 10931, kat. územie Piešťany, za kúpnu cenu 9,62 EUR/m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Jozefa Haringa, PhD. a manželku PaedDr. Elenu Haringovú, bytom Vodárenská 4769/122, Piešťany, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj pozemkov funkčne prislúchajúcich k susediacim pozemkom a rod. domu v spoluvlastníctve žiadateľov, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu.

Plnenie: Splnené

Prevod vlastníctva bol zrealizovaný v zmysle vyššie uvedeného uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že prevod bol zrealizovaný a doložený rozhodnutím č.  19613, číslo vkladu V1802/2017 zo dňa 24. 07. 2017.

 

Uznesenie č. 73/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, sídlo Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti, k. ú Piešťany, zapísanej v LV č. 10931ako parc. č. 4541/1 orná pôda, parcela registra „E“ v celkovej výmere 530 m2, zriadenie a uloženie plynárenského zariadenia STL distribučného plynovodu, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, a v nevyhnutnom rozsahu za účelom jeho užívania, prevádzkovania, údržby, právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti, za účelom výkonu povolených činností súvisiacich s prevádzkou plynárenského zariadenia STL distribučného plynovodu, v rozsahu Geometrického plánu č. 40-16/2017 zo dňa 31.3.2017, na dobu neurčitú, s tým, že v prípade odplatnosti za zriadenie vecného bremena, je povinný uhradiť odplatu za zriadenie vecného bremena ako platiteľ STAKOTRA MANUFACTURING, s. r. o., IČO: 00 6801 508, sídlo Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany, pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem odplatne za 10,- EUR/ 1 m2 vecného bremena vyznačeného Geometrickým plánom č. 40-16/2017.

Plnenie: V plnení

Zmluva je v štádiu podpisovania zmluvnými stranami.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená  zmluva č. 2871705,  zmluva bola zverejnená  28. 08. 2017. Uznesenie má byť označené ako splnené.

 

Uznesenie č. 75/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča primátorovi mesta rokovať po koordinácii so zástupcom Mestského hádzanárskeho klubu MHK so štatutárom EUR-MED Slovakia, s. r. o. , o prijateľných podmienkach využívania Diplomat arény v čase, ak halu nepoužívajú Čajky Piešťany, pre MHK na tréningy a zápasy.

Plnenie: Splnené

Rokovanie sa uskutočnilo. Určenie podmienok prenájmu je na dohode medzi zástupcom Mestského hádzanárskeho klubu MHK a štatutárom EUR-MED Slovakia, s. r. o.

Ku kontrole neboli, i napriek opakovanému vyžiadaniu, predložené materiály preukazujúce splnenie uznesenia.

 

Uznesenie č. 76/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje doplniť do bodu I. dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve vetu: Nájomca sa zaväzuje vykonávať na vlastné náklady údržbu a opravy realizovaného chladiaceho zariadenia.

Plnenie: Splnené

Dodatok k nájomnej zmluve bol doplnený o uvedený text a predložený na podpis.

Kontrolou bolo zistené, že dodatok k zmluve bol doplnený o text v zmysle schváleného uznesenia.

 

Uznesenie č. 77/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje udelenie súhlasu prenajímateľa: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany, IČO: 00612031 pre nájomcu: EUR-MED Slovakia, s. r. o., Športová 503, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika, IČO: 46154671 formou uzavretia dodatku podľa čl. VII. ods. 5) a čl. VI. ods. 8) nájomnej zmluvy, na základe ktorého je nájomca na vlastné náklady oprávnený vykonávať realizovanie chladenia stavby športovej haly súpisné č. 7820, orientačné č. 19, situovanej na Kuzmányho ulici v Piešťanoch s pripomienkami poslancov.

Plnenie: Splnené

Udelenie súhlasu bolo uzatvorené formou prijatia dodatku k nájomnej zmluve.

Kontrolou bolo zistené, že dodatok č. 1 k zmluve č. 0041605 s udelením súhlasu bol podpísaný a zverejnený dňa 09. 06. 2017.

 

Uznesenie č. 78/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča primátorovi mesta Piešťany rokovať o nájme zelene vo vnútri kruhového objazdu pri hoteli Váh za účelom starostlivosti o zeleň v tomto kruhovom objazde.

Plnenie: V plnení

Mesto bude postupovať v zmysle prijatého uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že mesto oslovilo k danej problematike TTSK, od ktorého dostalo aj súhlasné stanovisko s výzvou na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Mesto však na výzvu nereagovalo. Dôvodom mohla byť výmena zodpovedných zamestnancov a neodovzdanie si príslušnej zverenej agendy. Na plnení uznesenia pracuje nový zamestnanec MsÚ.

 

Uznesenie č. 79/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Správou a údržbou ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava, IČO: 37847783., ako prenajímateľom a Mestom Piešťany ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom pozemku parc. č. 8051/40 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 118 m2 odčlenenej Geometrickým plánom č. 88/2017 zo dňa 7.4.2017 od parc. č. 8051/9 zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 2821 m2, zapísanej v LV č. 12441 ako vlastníctvo Trnavského samosprávneho kraja, na dobu určitú 15 rokov, za nájomné vo výške 0,60 EUR/rok/m2, za účelom realizácie projektu „Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch – III. časť, IV. časť.“

Plnenie: Splnené

Nájomná zmluva bola uzatvorená v súlade s vyššie uvedeným uznesením.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená  zmluva č. 1/2017/SÚC TTSK, int. č. 2521705 zo dňa 23. 06. 2017, zmluva bola zverejnená 11. 07. 2017.

 

Uznesenie č. 80/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá spracovať podklady na zadanie „Optimalizácie dopravy“ v Piešťanoch a zapracovať finančné prostriedky do rozpočtu na rok 2018 k jej vyhotoveniu.

Plnenie: V plnení                                                                                            Termín: 31. 12. 2017

Spracované podklady na zadanie "Optimalizácie dopravy" v Piešťanoch budú predložené na rokovanie MsZ ku schváleniu a v rámci návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 budú nárokované finančné prostriedky na obstaranie predmetnej dokumentácie.

Kontrolou sa preukázalo, že podklady na zadanie „Optimalizácie dopravy“ v Piešťanoch sa zapracovávajú a s finančnými prostriedkami do rozpočtu na rok 2018 k jej vyhotoveniu sa počíta.

 

Uznesenie č. 82/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie „ Informáciu o mestskej autobusovej doprave na území mesta Piešťany.“

Plnenie: Splnené                                                                                               Termín: 31. 5. 2017

Poslanci predmetnú informáciu vzali na vedomie.

Kontrolou bolo zistené, že Informácia o mestskej autobusovej doprave na území mesta Piešťany bola prezentovaná na 6. Zasadnutí MsZ dňa 18. 05. 2017 a bola vzatá na vedomie.

 

Uznesenie č. 83/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ berie na vedomie Informáciu o vykonanej kontrole NKÚ v informačných systémoch.

Plnenie: Splnené

Informácia o vykonanej kontrole NKÚ v informačných systémoch bola vzatá na vedomie.

Kontrolou bolo zistené, že Informácia o vykonanej kontrole NKU v informačných systémoch bola prezentovaná na 6. zasadnutí MsZ dňa 18. 05. 2017 a bola vzatá na vedomie.

 

Uznesenie č. 84/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uskutočniť kontrolu nižšie uvedenej agendy Útvarom hlavného kontrolóra mesta Piešťany a predložiť Správu z kontroly na zasadnutie MsZ, plánované na mesiac september 2017, a to:

a) pri položke Daň z nehnuteľnosti preveriť zatriedenie stavieb Apartmánové domy (všetky na území mesta), aká výška dane je vyrubená, z akých dokladov sa vychádza, porovnať stavebné povolenie s kolaudačným rozhodnutím, preveriť, aké doklady boli odoslané na Katastrálny úrad

Piešťany

b) aká bola vyrubená výška správnych poplatkov

c) v akej výške sú odvádzané poplatky za ubytovanie, preveriť, či je udelené nejakému subjektu oslobodenie od jeho vyberania

d) preveriť, či sa za všetky trafostanice vyberá daň z nehnuteľnosti

e) skontrolovať, aké správne poplatky boli vyrubené pri dodatočnom „legalizovaní“ stavieb v súlade s § 88 stavebného zákona a aké boli vyrubené poplatky za priestupky pri tomto konaní

f) preveriť, či mesto operatívne aktualizuje údaje do evidenčného systému, program URBIS pre evidenciu nehnuteľností.

Plnenie: Splnené

Správa o výsledku kontroly vykonanej v zmysle prijatého uznesenia č. 84/2017 bude predložená na rokovanie MsZ dňa 20. 09. 2017.

Kontrola bola vykonaná a správa o výsledku kontroly bola predložená na rokovanie 8. zasadnutie MsZ dňa 20. 09. 2017.

 

Uznesenie č. 90/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje sledovať a do záverečného vyhodnotenia rozpočtu za rok 2017 doplniť merateľné ukazovatele za II. polrok za každé podujatie samostatne – počet účastníkov + finančné náklady, spracovať vyhodnotenie jednotlivých podujatí podľa stanovených merateľných ukazovateľov, pokračovať vo vyhodnotení podujatí podľa merateľných ukazovateľov aj počas ďalších rokov a výsledky premietať do tvorby plánov a dramaturgie podujatí na nasledujúce obdobia.

Plnenie: V plnení

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany bude postupovať v zmysle prijatého uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že požadované merateľné ukazovatele budú predložené do záverečného rozpočtu za rok 2017.

 

Uznesenie č. 91/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2016 s pripomienkami poslancov.

Plnenie: Splnené

Uznesenie MsZ č. 91/2017 bolo poslancami MsZ schválené s pripomienkami.

Kontrolou bolo zistené, že vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2016 bolo prezentované na 7. zasadnutí MsZ dňa 20. 06. 2017 a bolo schválené s pripomienkami poslancov.

 

Uznesenie č. 94/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá riaditeľke Služieb mesta Piešťany pripraviť „Dopadovú štúdiu presťahovania skleníkového hospodárstva z areálu N. Teslu do areálu na Valovej ulici“ do prípravy rozpočtu na rok 2018.

Plnenie: V plnení

Na dopadovej štúdii presťahovania Skleníkového hospodárstva do areálu SMP sa pracuje.

Kontrolou bolo zistené, že predmetná štúdia je v čase kontroly plnenia uznesení v štádiu vypracovávania.

 

Uznesenie č. 95/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 2-20-350/2010.

Plnenie: Splnené

Dodatok k zmluve zrealizovaný v zmysle prijatého uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2-20-350/2010 bol zrealizovaný a bol zverejnený 27. 06. 2017.

 

Uznesenie č. 96/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.

Plnenie: Splnené

Schválené VZN bolo po podpise primátorom mesta riadne zverejnené na webovom sídle a nadobudlo účinnosť 15. dňom od vyvesenia.

Kontrolou bolo zistené, že VZN bolo schválené dňa 21. 06. 2017, účinné je od 07. 07. 2017 a je zverejnené medzi VZN mesta pod č. 1/2017.

 

Uznesenie č. 99/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje presunutie sumy 14 986, - EUR z bodu F/ do rozpočtovej položky v bode C/ 713 003 – MsP – kamerový systém, Program 4 – Bezpečnosť na kúpu nových kamier z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, ktorá sa z pôvodnej sumy 10 000,- EUR navýši na celkovú sumu 24 986,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

Kontrolou bolo zistené, že príslušná suma bola presunutá v rozpočte.

 

Uznesenie č. 100/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje ponechať sumu 2000,- EUR na sáčky pre psov v bode M/ v rozpočtovej položke 641 001 – SMP – odpadové hospodárstvo, Program 9 – Životné prostredie.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

Kontrolou bolo zistené, že príslušná suma bola ponechaná na príslušnej položke.

 

Uznesenie č. 101/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje sumu 1680,- EUR zahrnúť do Programu 6 - Školstvo, podprogram 6.3 údržba a modernizácia škôl a školských zariadení, energetické audity budov MŠ a ZŠ.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

Kontrolou bolo zistené, že príslušná suma bola zapracovaná do rozpočtu.

 

Uznesenie č. 103/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje v bode V/ rozpočtovú položku 717 002 ods. e) spomaľovací prah Holubyho, v sume 3 860,- EUR presunúť do bodu H/ rozpočtová položka 637 011.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

Kontrolou bolo zistené, že príslušná suma bola zapracovaná do rozpočtu.

 

Uznesenie č. 104/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje v uznesení pod písmenom „V“ bod, “b“ upraviť text na „zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO ZŠ, MŠ - Program 6 o sumu 57 000,- EUR (výmena okien ZŠ Vajanského) a doplniť novovzniknutú položku v Programe 10- Doprava, nasvietenie prechodov pre chodcov Krajinská v sume 16 186,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

Kontrolou bolo zistené, že príslušná suma bola zapracovaná do rozpočtu.

 

Uznesenie č. 105/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 111 003 - Výnos dane z príjmov o sumu 353 530,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

B/ schvaľuje zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 121 002 – daň zo stavieb o sumu  35 279,54 EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

D/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 644 001 – Dotácie právnickým osobám - MHD, Program 10 – Doprava o sumu 101 187,- EUR na dofinancovanie MHD.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

E/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – MsKS – dotácia, Program 7 – Kultúra o sumu 10 000,- EUR na spolufinancovanie výmeny sedačiek v kine Fontána.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

H/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 637 011 – OITaMS – štúdie a posudky, Program 1 – Správa mesta o sumu 6 813,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

I/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 637 005 – MsÚ – geometrické plány, Program 1 – Správa mesta o sumu 2 930,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

J/ schvaľuje zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Cyklotrasy - spolufinancovanie, Program 10 – Doprava v sume 30 582,- EUR na 5% spolufinancovanie výdavkov na cyklotrasy.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

K/ schvaľuje zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 002 – koncepcia bytovej politiky, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 10 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

L/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – Dotácia SMP - majetok, Program 2 – Majetok mesta o sumu 6 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

M/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – SMP – odpadové hospodárstvo, Program 9 – Životné prostredie o sumu 14 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

N/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO športových ihrísk, Program 8 – Šport o sumu 42 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

O/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – MsÚ – údržba budov, Program 2 – Majetok mesta o sumu 9 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

P/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – MsÚ – oprava ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 65 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

Q/ schvaľuje zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Detské ihrisko – MŠ Detvianska, Program 6 – Školstvo v sume 15 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

R/ schvaľuje zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 716 – PD – obnova budovy MŠ Detvianska, Program 6 – Školstvo v sume 4 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

S/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 10 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

T/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 718 007 – Reko a modernizácia komunikačnej infraštruktúry, Program 2 – Majetok mesta v sume 5 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

U/ schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky 713 002 – MsÚ – výpočtová technika nad 1700,01 EUR, Program 2 – Majetok mesta o sumu 30 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

V/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia chodníka a zelených pásov Bratislavská, Program 10 – Doprava v sume 200 000,- EUR na položky:

a. 17 001 – parkoviská A. Hlinku, Teplická, Vrbovská, Program 10 – Doprava v sume 11 724,- EUR

c. 717 001 – Parkovisko Vážska, Program 10 – Doprava v sume 82 894,- EUR

d. 717 002 – REKO stanovíšť na odpadové nádoby, Program 9 – Životné prostredie v sume  8 336,- EUR

f. 717 002 – Rekonštrukcia odtokových žľabov Rázusova, Nitrianska, Program 10 – Doprava v sume 20 000,-  EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

W/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 713 001 – Interiérové vybavenie MŠ Holubyho, Program 6 – Školstvo v sume 31 000,- EUR na položky:

a. 717 001 – MŠ Holubyho – spevnená plocha na parkovanie, Program 10 – Doprava v sume 11 000,- EUR

b. 717 001 – MŠ Holubyho – exteriér MŠ, Program 6 – Školstvo v sume 20 000,- EUR.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

X/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 717 001 – Zberné stredisko, Program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 71 v sume 77 875,- EUR na položku 717 001 – Zberné stredisko, Program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 41.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

Y/ schvaľuje presun rozpočtovej položky 637 004 – Separovaný zber (RF), Program 9 – Životné prostredie v sume 5 000,- EUR na položku 637 003 – Propagácia separovaného zberu (RF), Program 9 – Životné prostredie.

Plnenie: Splnené

Schválená suma bola zapracovaná do Programového rozpočtu na rok 2017.

Z/ schvaľuje navrhovanými zmenami sa Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2016 zvýšenie v príjmovej časti o sumu 388 809,54 EUR, a vo výdavkovej časti o sumu 384 318,- EUR, na celkové príjmy v sume 28 570 817,99 EUR a na celkové výdavky v sume 26 021 223,50 EUR.

Plnenie: Splnené

V zmysle uznesenia schválené zmeny Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 v príjmovej časti o sumu 388 809,54 EUR a vo výdavkovej časti o sumu 384 318,- EUR, na celkové príjmy v sume 28 570 817,99 EUR a na celkové výdavky v sume 26 021 223,50 EUR boli do tohto rozpočtu zapracované.

Kontrolou bolo preverené zapracovanie všetkých vyššie uvedených zmien rozpočtu.

 

Uznesenie č. 106/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt:

a) Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

b) Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany blankozmenkou

Plnenie: V plnení

V prípade realizácie projektov bude mesto pokračovať v zmysle prijatého uznesenia.

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie bude plnené v rámci realizácie projektov.

 

Uznesenie č. 107/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Kvetoslavou Palkechovou, Nikola Teslu 4407/15, Piešťany, IČO: 32840942, predmetom ktorej bude nájom častí nehnuteľností, rozsah nájmu ktorej bude vyznačený v prílohe nájomnej zmluvy, ako jej nedeliteľnej súčasti, vo výmere 40 m2 z parc. č. 10086/2 a v rozsahu 18 m2 z parc. č. 10087/1, vo vlastníctve Mesta Piešťany, zapísaných v LV č. 5700, ako parcely registra „C“, kat. územie Piešťany, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 43,80 EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov užívaných v súvislosti s prevádzkou Pivárne Kveta.

Plnenie: Splnené

Nájomná zmluva bola uzavretá v súlade so schváleným uznesením.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená nájomná zmluva č. 2581705 a bola zverejnená dňa 11. 07. 2017.

 

Uznesenie č. 108/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a spoločnosťou TOMBAL, s. r. o., Veľké Orvište 86, IČO 47955759 ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom časti nehnuteľnosti rozsah nájmu ktorej bude vyznačený v prílohe nájomnej zmluvy, ako jej nedeliteľnej súčasti, celkovo vo veľkosti

25,2 m2 z parc. č. 9983/1 zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere 2623 m2, vo vlastníctve Mesta Piešťany, zapísanej v LV č. 5700, ako parcely registra „C“, kat. územie Piešťany, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 43,80 EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku užívaného v súvislosti s prevádzkou priľahlého denného baru.

Plnenie: Splnené

Zmluva bola uzavretá v súlade so schváleným uznesením.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená nájomná zmluva č. 2591705 a bola zverejnená dňa 10. 08. 2017.

 

Uznesenie č. 109/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, v prospech vlastníka pozemku kat. územie Piešťany, parc. č. 5801/6 záhrady vo výmere 853 m2, parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 12744 t. č. vo vlastníctve spoločnosti Lekáreň pri Váhu Piešťany s. r. o., sídlo E. Belluša 6936/12, Piešťany, IČO: 46231382, ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť v rozsahu Geometrického plánu č. 172/2017, na zaťažených nehnuteľnostiach kat. územie Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 ako parc. č. 5779/1 zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere 2545 m2, parc. č. 5804/13 zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere 1225 m2, zriadenie a uloženie elektrickej prípojky a ochranné pásmo prípojky a na parc. č. 5804/12 zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere 4856 m2 zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky a jej ochranné pásmo, ako aj strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach užívanie, prevádzkovanie, údržbu a v nevyhnutnom rozsahu týchto zaťažených nehnuteľností za účelom užívania týchto sietí, prevádzkovania a údržby, právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena, na dobu neurčitú, s tým, že toto vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem odplatne za 10,- EUR/ 1 m2 vecného bremena vyznačeného Geometrickým plánom č. 172/2017.

Plnenie: Splnené

Zmluva o zriadení vecného bremena bola uzavretá v súlade s vyššie uvedeným uznesením.

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená zmluva č. 2431705 a bola zverejnená dňa 11. 07. 2017.

 

Uznesenie č. 113/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Alternatíva podľa Situácie č. 1 – nájom, nájom

1. nájom časti cca vo výmere 184 m2 z pozemku parc. č. 890/1, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 838 m2, zapísaného v LV č. 5700, k. ú. Piešťany, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do spoločného nájmu vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 1293 Pod Párovcami v Piešťanoch, uvedených v žiadosti zo dňa 9.6.2016, za nájomné vo výške 1,06 EUR/m2/rok, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. Predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII ods. 1 písm. c) – nájom časti pozemku mesta za účelom vytvorenia detského ihriska, lavičiek, pieskoviska, zatrávnenej plochy pre potreby vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 1293 Pod Párovcami v Piešťanoch, s tým, že rozsah výmery bude v prípade schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany upresnený geom. plánom a s podmienkou umožnenia, bezplatného užívania predmetu nájmu v súlade s účelom zmluvy aj obyvateľmi byt. domu Sv. Štefana súp. č. 4306.

2. nájom časti cca vo výmere 518 m2 z pozemku parc. č. 890/1, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 838 m2, zapísaného v LV č. 5700, k. ú. Piešťany, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do spoločného nájmu vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 4306 Sv. Štefana v Piešťanoch, uvedených v žiadosti zo dňa 16.2.2017, za nájomné vo výške 1,06 EUR/m2/rok, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. Predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom časti pozemku mesta za účelom jeho využívania ako spoločného dvora pre potreby vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 4306 Sv. Štefana v Piešťanoch, so zachovaním zelene na predmete nájmu s tým, že rozsah výmery bude v prípade schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany upresnený geom. plánom.

Plnenie: V plnení

Geometrický plán bol predložený. Materiál je v štádiu spracovávania.

Kontrolou v zmysle vyjadrenia zodpovedného zamestnanca sa preukázalo, že geometrický plán bol doložený a materiál je v štádiu spracovania.

 

Uznesenie č. 115/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje výsledok ponukového konania na prevod nehnuteľností: 1 – izbového bytu č. 27 nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu na ul. Teplická 25/128 v Piešťanoch, v celosti, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vo

veľkosti 20/4023 zapísaných v LV č. 7633 pre obec a k. ú. Piešťany a podielu na pozemku, parc. reg. C, parc. č. 5179, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 638m2 v k. ú. Piešťany vo veľkosti 20/4023, zapísaného v LV č. 7633 pre obec a k. ú. Piešťany, ktorého víťazom sa stali v podiele 1 Ing. Mária Šišková, bytom Teplická 25/128, 921 01 Piešťany a Ing. Ján Vlnka, bytom Teplická 23/140, Piešťany.

Plnenie: Splnené

Výsledok ponukového konania, na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesenia, ktorého víťazom sa stali v podiele 1 Ing. Mária Šišková, bytom Teplická 25/128, 921 01 Piešťany a Ing. Ján Vlnka, bytom Teplická 23/140, Piešťany bol poslancami MsZ schválený.

Kontrolou bolo zistené, že návrh prevodu nehnuteľnosti víťazom ponukového konania bol predložený na 7. zasadnutí MsZ Piešťany dňa 20. 06. 2017.

 

Uznesenie č. 116/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/schvaľuje Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 2480803 zo dňa 22.07.2008, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ARRIVA Trnava, a. s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava, obsahom ktorého bude zmena termínu plnenia zmluvy jeho predĺžením do 31.12.2018.

Plnenie: Splnené                                                                                               Termín: 31. 7. 2017

Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 2480803 zo dňa 22.07.2008, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ARRIVA Trnava, a. s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava, obsahom ktorého je zmena termínu plnenia zmluvy jeho predĺžením do 31.12.2018 bol zmluvnými stranami podpísaný a účinnosť nadobudol dňa 29.07.2017.

Kontrolou boli overené vyššie uvedené skutočnosti. Zmluva bola zverejnená 28. 07. 2017.

 

Uznesenie č. 118/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča realizáciu pasportu a auditu verejného osvetlenia v meste Piešťany s návrhom alternatív komplexnej obnovy verejného osvetlenia.

Plnenie: V plnení

V plnení.

Kontrolou sa nepodarilo overiť stav plnenia uznesenia z dôvodu nereagovania oddelenia IT a majetkových služieb ani na opakované požiadavky hlavného kontrolóra k preukázaniu plnenie uznesenia.

 

Uznesenie č. 128/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje presun časti nevykonaných kontrol z plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra z I. polroka 2017 do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 v zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

Plnenie: Splnené

Nevykonané kontroly z I. polroka 2017 boli presunuté do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.

B/ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2017 s pripomienkami poslancov.

Plnenie: Splnené

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 bol schválený poslancami MsZ.

Kontrola preukázala, že plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2017 bol po úpravách prijatý s pripomienkami.

 

Uznesenie č. 129/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje odvolanie člena Komisie pre životné prostredie Mgr. Boženy Lehutovej.

Plnenie: Splnené

Odvolaná členka Komisie pre životné prostredie Mgr. Božena Lehutová bola odhlásená z poisťovní.

B/ schvaľuje za nového člena Komisie pre životné prostredie Mgr. Olivera Vrbu.

Plnenie: Splnené

Nový člen Komisie pre životné prostredie Mgr. Oliver Vrba bol nahlásený do poisťovní.

Kontrolou bolo zistené, že zmeny boli zrealizované, bola predložená odhláška a prihláška z/do sociálnej poisťovne odvolaného a zvoleného člena komisie.

 

Uznesenie č. 130/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje odvolanie člena Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta Ing. Miroslava Otčenáša.

Plnenie: Splnené

Odvolaný člen Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta Ing. Miroslav Otčenáš bol odhlásený z poisťovní.

B/ schvaľuje za nového člena Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta Ing. Tomáša Zelenaya

Plnenie: Splnené

Nový člen Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta Ing. Tomáš Zelenay bol nahlásený do poisťovní.

Kontrolou bolo zistené, že zmeny boli zrealizované, bola predložená odhláška a prihláška z/do sociálnej poisťovne odvolaného a zvoleného člena komisie.

 

Uznesenie č. 131/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča MsÚ rokovať s investorom na sídlisku Lodenica o dobudovaní chýbajúcich chodníkov na ulici Golfová, ktoré sa investor zaviazal pri odovzdávaní komunikácii mestu vybudovať.

Plnenie: V plnení

V plnení.

Kontrolou sa nepodarilo overiť stav plnenia uznesenia z dôvodu nereagovania oddelenia IT a majetkových služieb ani na opakované požiadavky hlavného kontrolóra k preukázaniu plnenie uznesenia.

 

Uznesenie č. 132/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča MsÚ rokovať o dohode o spôsobe údržby a starostlivosti o atletickú dráhu na futbalovom štadióne so zástupcami atletického oddielu zastúpeného pánom Kubalom a futbalovým klubom zastúpeným pánom Hlavatým.

Plnenie: V plnení

V plnení.

Kontrolou sa nepodarilo overiť stav plnenia uznesenia z dôvodu nereagovania oddelenia IT a majetkových služieb ani na opakované požiadavky hlavného kontrolóra k preukázaniu plnenie uznesenia.

 

Uznesenie č. 134/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá MsÚ predložiť poslancom do 10. júla 2017 elektronicky informáciu o hospodárení firiem s majetkovou účasťou mesta Piešťany za rok 2016, vrátane informácii z valných zhromaždení – výročných správ, kde sa vyhodnocovali výsledky za rok 2016 a stanovovali investičné a hospodárske plány na rok 2017 a nasledujúce roky.

Plnenie: Splnené

Informácia bola predložená.

Ku kontrole boli predložené e-maily, ktorými boli zaslané požadované dokumenty poslancom MsZ.

 

 

2.3. Uznesenia, pri ktorých stav plnenia uvedený zamestnancami zodpovednými za  plnenie nie je v súlade so stavom zisteným kontrolou, príp. uplynuli termíny na  splnenie uznesení

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ za mesiace január – jún 2017 možno skonštatovať, že stav niektorých uznesení uvedený zamestnancami zodpovednými za plnenie nie je v súlade so stavom zisteným pri výkone kontroly, príp. uplynuli termíny, v ktorých sa mali príslušné uznesenia splniť.  Išlo o nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 11/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje primátor pri výkone právomocí Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., so sídlom Školská 19, 921 01 Piešťany, IČO 36232700, je oprávnený rozhodnúť v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva, ktoré musí predchádzať rozhodnutiu valného zhromaždenia v týchto prípadoch:

 1. schvaľovania zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti ako aj ich zmien;
 2. schvaľovania riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej uzávierky a rozhodovania o rozdelení zisku alebo úhrade strát;
 3. koncepcií podnikateľskej činnosti a jej zmenách;
 4. rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania;
 5. rozhodovania o peňažnom a nepeňažnom vklade;
 6. vymenovania a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, t. j. konateľa a dozornej rady;
 7. schvaľovania pravidiel odmeňovania konateľov a členov dozornej rady;
 8. rozhodovania o zrušení spoločnosti s likvidáciou alebo o zmene právnej formy;
 9. získavania a scudzovania účasti na iných spoločnostiach;
 10. kúpy, predaja, nájmu, leasingu, zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve obchodnej spoločnosti a ich zaťaženia záložným právom a vecným bremenom;
 11. o prenechaní majetku spoločnosti na dočasné užívanie;
 12. prevzatia alebo poskytnutia pôžičiek a úverov;
 13. prevzatia ručiteľských záväzkov;
 14. rozhodnutia o prevode obchodného podielu na inú osobu, o uzavretí zmluvy s nadobúdateľom tohto podielu, o schválení zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že rozhodnutia primátora v prípadoch uvedených v schválenom uznesení neboli v súlade s uzneseniami MsZ, uznesenie sa neplní.

 

Uznesenie č. 12/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje konateľ obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., so sídlom Školská 19, 921 01 Piešťany, IČO 36232700 pri výkone právomocí štatutárneho orgánu je oprávnený uzatvoriť:

 1. zmluvy o oprave a rekonštrukcií majetku vo vlastníctve BPP s. r. o. v sume nad 50 000,- EUR bez DPH, aj keď pôjde o zmluvy na základe vykonaných metód verejného obstarávania. Toto sa netýka prevodu bytov podľa zákona 183/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 2. zmluvy na dodávku médií (elektrická energia a plyn) na výrobu tepla v sume nad 50 000,- EUR bez DPH v súhrnnej hodnote (bez ohľadu na počet odberných miest) iba po schválení zmlúv uznesením mestského zastupiteľstva, ktoré musí predchádzať uzatvoreniu zmlúv uvedených pod písm. a) a b) tohto uznesenia inak sú zmluvy neplatné.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že bol návrh na pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 12/2017 A/ podľa § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Výkon uznesenia pozastavený dňom 10.03.2017. Prerokované v MsR dňa 10.03.2017.

Uznesenie nie je v plnení, nakoľko jeho výkon bol pozastavený dňom 10. 03. 2017.

 

Uznesenie č. 13/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje aby primátor a konateľ obchodnej spoločnosti uvedené uznesenia dali zapísať do Obchodného registra do 15 dní od nadobudnutia ich účinnosti.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že uvedené uznesenia zatiaľ do obchodného registra zapísané neboli, uznesenie nie je splnené.

 

Uznesenie č. 14/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ súhlasí s podaním podnetu na Krajskú prokuratúru v Trnave na preskúmanie zákonnosti postupu primátora mesta Piešťany Miloša Tamajku, M.B.A., bytom Vodárenská 106, Piešťany

v zmysle ustanovení zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre pri výkone dvoch mimoriadnych valných zhromaždení obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., IČO 36232700, Školská 19, 921 01 Piešťany, konaných v druhej polovici decembra 2016. Presný dátum je nám známy len pri jednom mimoriadnom valnom zhromaždení, a to 22.12.2016. Zápisy z uvedených valných zhromaždení nie sú v Zbierke listín ORSR a neboli poslancom dané na vedomie, napriek tomu, že poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany mali rozhodovať o skutočnostiach zrejme uvedených v zápisoch z týchto valných zhromaždení na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pýtame sa, či takýto postup môže zakladať porušovanie povinnosti pri správe cudzieho – mestského majetku mesta Piešťany v spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., IČO 36232700, Školská 19, 921 01 Piešťany. Prokurátorský dozor je postup, ktorého výsledkom má byť zistenie, či orgány verejnej správy realizujú svoje právomoci na základe zákonného zmocnenia, v rámci svojej pôsobnosti a prostriedkami, ktoré im zákonná úprava dáva k dispozícii za účelom realizácie zverených úloh, t. j. či konajú a rozhodujú podľa princípu legality.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že o podaní podnetu a odpovedi Krajskej prokuratúry informovala na 9. zasadnutí MsZ dňa 9. 11. 2017 poslankyňa Ing. Babičová. Uznesenie malo byť označené ako  splnené.

Uznesenie č. 16/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča primátorovi mesta Piešťany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. paragraf 11 odstavec 4 písmeno l, predložiť zástupcov v štatutárnom a kontrolnom orgáne spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., IČO 36232700 na schválenie MsZ mesta Piešťany.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že zástupcovia v štatutárnom a kontrolnom orgáne spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o. nie sú predkladaní na schválenie MsZ. Uznesenie sa neplní.

 

Uznesenie č. 29/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje prevod vlastníctva majetku Mesta Piešťany katastrálne územie Piešťany, zapísaného v LV č. 5700 ako

- parc. č. 7667 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 287 m2, parcela registra „C“

- stavba - dom súp. č. 1893, dom, na parc. č. 7667

- a ploty, vonkajšie úpravy (prípojka vody, kanalizácie, kanalizácie dažďovej, elektro nn, vodomerná šachta, spevnené plochy, prístrešok murovaný vo dvore – vstup do pivnice) prislúchajúce k domu súp. č. 1893 spôsobom obchodnou verejnou súťažou v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods.1 písm. a).

Plnenie: V plnení

Výsledok obchodnej verejnej súťaže bude predložený na rokovanie MsZ dňa 20.9.2017.

B/ schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností kat. územie Piešťany, vo vlastníctve Mesta Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 ako:

- parc. č. 7667 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 287 m2, parcela registra „C“

- stavba - dom súp. č. 1893, dom, na parc. č. 7667

- a ploty, vonkajšie úpravy (prípojka vody, kanalizácie, kanalizácie dažďovej, elektro nn, vodomerná šachta, spevnené plochy, prístrešok murovaný vo dvore – vstup do pivnice) prislúchajúce k domu súp. č. 1893 so zložením finančnej zábezpeky vo výške 5 000,- EUR s kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu, ktorým bude najvyššia ponúkaná cena s rešpektovaním minimálne najnižšej ceny vo výške 90 000, - EUR.

Plnenie: V plnení

Plnenie rovnaké ako v časti A/ uznesenia.

C/ schvaľuje poverenie primátora Mesta Piešťany vymenovať členov komisie pre vyhodnotenie súťažných návrhov.

Plnenie: Splnené

Primátor mesta bude postupovať v súlade s uznesením. Komisia bola vymenovaná.

Kontrolou bolo zistené, že výsledok obchodnej verejnej súťaže bol predložený na zasadnutí MsZ dňa 20. 09. 2017. S víťaznou spoločnosťou FUEL bola uzatvorená kúpna zmluva, č. z. 3411705, INT 610/2017, vložená do KN. Zmluva bola zverejnená dňa 18. 10. 2017. Uznesenie č. 29/2017 v častiach A/ a B/ je splnené. Ku kontrole boli predložené aj menovacie dekréty členov komisie.

 

Uznesenie č. 35/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ ukladá MsÚ do dvoch dní od obdržania vyjadrenia nadriadeného orgánu predložiť – zaslať e –mailom – poslancom zoznam podaní na stavebný úrad Piešťany od 1.11.2016 po deň spracovania tohto materiálu, ktorý bude obsahovať dátum podania/doručenia, dátum začatia konania, dátum ukončenia konania a dátum vydania rozhodnutia v danej veci. Ak konanie ešte nebolo ukončené, informáciu o stave konania.

Plnenie: V plnení

MsÚ bude postupovať v zmysle vyjadrenia nadriadeného orgánu k predmetnej veci.

Kontrole bolo predložené vyjadrenie zodpovednej osoby: „Dokladám stanovisko nadriadeného orgánu podľa zákona  č. 50/1975 Zb. Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky Trnava, ktorý konštatuje, že o poskytnutí prehľadu agendy zamestnancov rozhoduje výlučne primátor mesta a rozhoduje aj o tom, aké informácie poskytne orgánom samosprávy. Na základe uvedenia vyššie uvedeného úradu primátor mesta rozhodol, že takéto informácie MsZ nebudú poskytnuté. Uznesenie nie je splnené.  

 

Uznesenie č. 37/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje konateľ obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o., so sídlom Školská 19, 921 01 Piešťany, IČO 36232700 pri výkone právomocí štatutárneho orgánu je oprávnený uzatvoriť:

 1. zmluvy o oprave a rekonštrukcií majetku vo vlastníctve BPP s. r. o. v sume nad 50 000,- EUR bez DPH, aj keď pôjde o zmluvy na základe vykonaných metód verejného obstarávania. Toto sa netýka prevodu bytov podľa zákona č. 182/1993 Zb. v znení neskorších predpisov.
 2. zmluvy na dodávku médií (elektrická energia a plyn) na výrobu tepla v sume nad 50 000,- EUR bez DPH v súhrnnej hodnote (bez ohľadu na počet odberných miest) iba po schválení zmlúv uznesením mestského zastupiteľstva, ktoré musí predchádzať uzatvoreniu zmlúv uvedených pod písm. a) a b) tohto uznesenia inak sú zmluvy neplatné.

Plnenie: V plnení

B/ ukladá MsÚ pripraviť na najbližšie rokovanie MsZ aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak, aby MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. schvaľovalo najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom mesta v Bytovom podniku Piešťany a kontrolovalo hospodárenie s ním.

Plnenie: V plnení

Kontrolou bolo zistené, že Zmluva o dielo č. 3/2017 uzatvorená Bytovým podnikom Piešťany, s prihliadnutím na údaj v bode IV., ods. 3, bod a) porušuje uvedené uznesenie, zmluva je zmätočná a vykazuje známky neplatnosti. Kontrolou bolo ďalej zistené, že aktualizácia zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak, aby MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. schvaľovalo najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom mesta v Bytovom podniku Piešťany a kontrolovalo hospodárenie s ním, zatiaľ zrealizovaná nebola. Uznesenie nie je splnené. 

 

Uznesenie č. 40/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

-predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany“ realizovaného v rámci výzvy s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta

-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 30 581,73 € t. j. 5% z celkových oprávnených výdavkov

-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Plnenie: Splnené

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany“ v rámci výzvy IROP bola podaná v zmysle prijatého uznesenia.

Ku kontrole bolo predložené doplnenie ŽoNFP z 08. 06. 2017, zmluva o poskytnutí NFP  - INT 669/2017 bola zverejnená 15. 11. 2017. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a v časti zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 55/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

F/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre: Martin Palkovič na vydanie knihy Piešťany v čase holokaustu autora Ing. Arch. Lubomíra Mrňu, CSc. vo výške 300, -EUR.

Plnenie: Splnené

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN postúpená na FO.

Kontrolou bolo zistené, že dotácia nebola poskytnutá, žiadateľ sa vzdal dotácie. Podacie číslo 15341. Pri uznesení nie je uvedené aktuálne plnenie.

 

Uznesenie č. 56/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP oblasť stratégia a rozvoj mesta pre: Centrum architektúry o. z. na projekt, ktorý zahŕňa návrh, realizáciu, prevádzku a grafickú identitu originálnej prírodnej sauny na brehu rieky Váh v lokalite Sĺňava

v sume 3450, - EUR.

Plnenie: Splnené

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie postúpená na FO.

Kontrolou bolo zistené, že zmluva nebola uzatvorená, nebola postúpená na FO a dotácia nebola poskytnutá. Uznesenie je chybne označené ako splnené.

 

Uznesenie č. 61/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany

1.predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 – Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ : 4.3.1., Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu s názvom: ,,Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany“,

2.zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

3.výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 35 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 697 367,51 EUR. Výška neoprávnených výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu

finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu je 0 EUR, vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt s celkovými oprávnenými výdavkami do 1 milióna EUR, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť spracovania finančnej analýzy projektu Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany.

Plnenie: Splnené

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Považská meste Piešťany“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola podaná v zmysle prijatého uznesenia.

Pri kontrole bolo predložené potvrdenie o prijatí ŽoNFP zo dňa 28. 04. 2017. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 62/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ : 4.3.1., Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy OPKZP-PO4- SC431-2017-19 na realizáciu projektu s názvom: ,,Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany“,

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

3. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 21 500,-

EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 423 968,05 EUR. Výška neoprávnených výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu

finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu je 0 EUR, vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt s celkovými oprávnenými výdavkami do 1 milióna EUR, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť spracovania finančnej analýzy projektu.

Plnenie: Splnené

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Ružová meste Piešťany“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola podaná v zmysle prijatého uznesenia.

Pri kontrole bolo predložené potvrdenie o prijatí Žo NFP zo dňa 28. 04. 2017. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 65/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje procedurálny návrh stiahnuť materiál – Informácia o vykonanej kontrole NKÚ v meste Piešťany na ochranu osobných údajov v informačných systémoch z rokovania MsZ a predložiť ho na najbližšie rokovanie MsZ doplnený o Prílohu č. 1 – Protokol o výsledku kontroly a Prílohu č. 2 – návrh listu na NKÚ so zoznamom navrhovaných, resp. prijatých opatrení k zisteným nedostatkom.

Plnenie: V plnení

Informácia bude podaná na rokovaní MsZ.

Kontrolou bolo zistené, že materiál bol stiahnutý z 5. rokovania MsZ a bol znova preložený na 6. rokovaní MsZ (uzn. č. 83/2017). V časti uznesenia o doplnení materiálu Príloha č. 1 – Protokol o výsledku kontroly a Príloha č. 2 – návrh listu na NKÚ so zoznamom navrhovaných, resp. prijatých opatrení k zisteným nedostatkom sa kontrole nepodarilo preukázať jeho splnenie, pretože k splneniu tejto časti uznesenia neboli predložené žiadne materiály. Informácia poslancom MsZ podaná bola. Uznesenie malo byť označené ako splnené.

 

Uznesenie č. 81/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje uskutočniť hlavným kontrolórom kontrolu údajov dopravcu ARRIVA Trnava, a. s. (SAD a. s. Trnava) uvedených vo výkaze nákladov a výnosov za verejnú mestskú autobusovú dopravu v materiáli: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PIEŠŤANY, najmä položiek 3. 1. Odpisy dlhodobého majetku a 3.2. Opravy a údržba dlhodobého majetku, ale i ostatných položiek a preskúmať i efektivitu vynaložených nákladov uvedených vo výkaze.

Plnenie: V plnení

Správa o výsledku kontroly vykonanej v zmysle prijatého uznesenia č. 81/2017 bude po ukončení kontroly predložená na rokovanie MsZ.

Kontrola bola ukončená a správa o výsledku kontroly bola predložená na 9. zasadnutí MsZ dňa 09. 11. 2017. Uznesenia malo byť označené ako splnené. Uvedený nedostatok bol do ukončenia kontroly odstránený.

 

Uznesenie č. 85/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ žiada MsÚ pripraviť na septembrové rokovanie MsZ materiál analyzujúci možnosti zlepšenia komunikácie a informovanosti občanov prostredníctvom projektov elektronizácie verejnej správy, prípadne iných aplikácií, ako MP Manager, či Hlásenie rozhlasu. Analýzu pripraviť vrátane informácie o finančnej náročnosti tak, aby vybrané riešenie mohlo byť zaradené do rozpočtu na rok 2018. Pri spracovaní analýzy aktívne spolupracovať so Seniorským parlamentom, ktorý inicioval túto myšlienku.

Plnenie: Splnené

Uskutočnilo sa rokovanie s podpredsedom seniorského parlamentu v Piešťanoch p. Raisom, ktorý navrhuje pracovné stretnutie v meste, ktoré aktívne uvedené systémy prevádzkuje. Mesto zaviedlo nový komunikačný kanál informovania občanov prostredníctvom mobilnej aplikácie "V obraze", kde sú občania informovaný o oznamoch úradnej tabule, kultúrnych, spoločenských a športových akciách, o správach a oznámeniach Mestského úradu a nových fotografiách a videách v galérii stránky Mesta Piešťany.

Kontrolou bolo zistené, že na septembrovom rokovaní MsZ materiál s analýzou predložený nebol. Uznesenie nie je splnené.

 

Uznesenie č. 86/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ odporúča schváliť do Dozornej rady Tavos a. s. zástupcu mesta Piešťany primátora mesta Piešťany p. Miloša Tamajku.

Uznesenie malo byť označené bez nároku na plnenie.

Kontrolou bolo zistené, že primátor mesta Piešťany p. Miloš Tamajka nebol zvolený za člena dozornej rady Tavos, a. s.

 

Uznesenie č. 89/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje nájom nebytových priestorov v budove s. č. 6868 na ul. Holubyho (ZŠ) v Piešťanoch, nachádzajúcej sa na parc. č. 5297 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Piešťany, zapísanej v LV č. 9654 špecifikovaných nasledovne:

-Pavilón špeciálnych učební, prízemie: č. dv. 9, 10, 11, 12, 13a, b, 14 s chodbou spolu vo výmere 279,21 m2 a

-pozemku, a to časť parc. č. 5307/1, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Piešťany, zapísanej v LV č. 9654, vo výmere 1227,5 m2 – detské ihrisko a relaxačný priestor, všetko vo vlastníctve Mesta Piešťany v správe Základnej školy, Holubyho 15, Piešťany pre Materskú školu so sídlom Staničná 2, 921 01 Piešťany, IČO: 37988531, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné 0,05 EUR/deň, s povinnosťou úhrady za plnenia spojené s užívaním nebytových priestorov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. Ods. 1. písm. c) – nájom nehnuteľného majetku na verejnoprospešné účely.

Plnenie: V plnení

Priestory ktoré sú uvedené v nájme pre MŠ Staničná budú do konca júla pripravené na prevzatie. V auguste 2017 budú protokolárne uvedené priestory odovzdané vedeniu MŠ Staničná, následne bude podpísaná už pripravená a prerokovaná zmluva o prenájme. Od 01.09.2017 by mala začať prevádzka MŠ Staničná.

Kontrolou sa preukázalo, že na prenájom NP a časti pozemku bola uzatvorená zmluva  č. 1/2017 zo dňa  04. 09. 2017, zmluva bola zverejnená dňa 04. 09. 2017. Uznesenie malo byť označené ako splnené.

 

Uznesenie č. 102/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje na nasledujúce MsZ pripraviť zmenu v rozpočte SMP, p. o. a MsKS v súvislosti so zmenou Programového rozpočtu mesta Piešťany.

Plnenie: V plnení

V zmysle prijatého uznesenia budú zmeny pripravené.

Kontrolou bolo zistené, že zmeny rozpočtov pre SMP a MsKS boli zapracované v bodoch č. 4  a č. 5 na 8. zasadnutí MsZ dňa 20. 09. 2017. Uznesenie malo byť označené ako splnené.

 

Uznesenie č. 114/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje nájom nebytového priestoru na Winterovej ul. 1752/10 v Piešťanoch na základe výsledku ponukového konania, pre Michala Hrčku, podnikajúceho pod obchodným menom Michal Hrčka, s miestom podnikania Rastislavova 2084/2, 921 01 Piešťany, IČO 45 622 621 na dobru neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné 100,- EUR/m2 ročne.

Plnenie: V plnení

Víťaz ponukového konania Michal Hrčka, podnikajúci pod obchodným menom Michal Hrčka, s miestom podnikania Rastislavova 2084/2, 921 01 Piešťany, IČO 45 622 621 za podmienok uvedených v ponukovom konaní a predloženého návrhu zmluvy o nájme nebytového priestoru odmietol uzatvoriť nájom na nebytový priestor nachádzajúci sa na Winterovej ul. 1752/10 v Piešťanoch a žiada o rozdelenie nebytového priestoru na dve prevádzky, prípadne súhlas na rekonštrukciu predmetného nebytového priestoru na základe čoho mu bude odpustený nájom v hodnote vykonanej rekonštrukcie

Kontrolou bolo zistené, že bola uzatvorená zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/NP/2017 zo dňa 27. 09. 2017. Dátum zverejnenia na web stránke bytového podniku sa nedá určiť. Uznesenie malo byť označené ako splnené.

 

Uznesenie č. 115/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

B/ schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľností: 1 – izbového bytu č. 27 nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu na ul. Teplická 25/128 v Piešťanoch, v celosti, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vo veľkosti 20/4023 zapísaných v LV č. 7633 pre obec a k. ú. Piešťany a podielu na pozemku, parc. reg. C, parc. č. 5179, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 638m2 v k. ú. Piešťany vo veľkosti 20/4023, zapísaného v LV č. 7633 pre obec a k. ú. Piešťany, pre Ing. Máriu Šiškovú, bytom Teplická 25/128, 921 01 Piešťany v podiele 1 a Ing. Jána Vlnku, bytom Teplická 23/140, 921 01 Piešťany v podiele 1 za kúpnu cenu 25 050,- EUR.

Plnenie: V plnení

Po podpísaní kúpnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako predávajúcim a Ing. Máriou Šiškovou a Ing. Jánom Vlnkom ako kupujúcimi na prevod vlastníckeho práva k bytu č. 27, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu na Teplickej 25/128 v Piešťanoch, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vo veľkosti 20/4023 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. reg. ,,C“, parc. č. 5179, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 638m2 vo veľkosti 20/4023, Bytový podnik Piešťany,  s. r. o. dňa 10.07.2017 podal na Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva k uvedeným nehnuteľnostiam do katastra. V súčasnosti čakáme na rozhodnutie Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor o povolení vkladu vedený pod č. V1912/17. Následne po jeho povolení Bytový podnik Piešťany, s. r. o. poukáže Mestu Piešťany kúpnu cenu za predmetnú nehnuteľnosť vo výške 22 804,20 €.

Kontrolou bolo zistené, že vklad do katastra bol zrealizovaný a kúpna cena bola poukázaná Mestu Piešťany dňa 14. 08. 2017. Uznesenie malo byť označené ako splnené.

 

Uznesenie č. 120/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

-predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole M. R. Štefánika v meste Piešťany“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, výška spolufinancovania je 5 % do 10 000, - EUR

Plnenie: Splnené

V zmysle prijatého uznesenia žiadosť o NFP za účelom realizáciu projektu „Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole M. R. Štefánika v meste Piešťany“ s výškou spolufinancovania 5 % do 10 000, - EUR bola podaná dňa 26.06.2017.

Kontrolou bolo preukázané, že žiadosť bola odoslaná. Bol predložený doklad o zaslaní žiadosti zo dňa 23. 06. 2017 a kópia doplnenia žiadosti z 02. 08. 2017. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 121/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

-predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho v meste Piešťany“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, výška spolufinancovania je 5 % do 10 000, - EUR

-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Plnenie: Splnené

V zmysle prijatého uznesenia žiadosť o NFP za účelom realizáciu projektu „Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho v meste Piešťany“ s výškou spolufinancovania 5 % do 10 000, - EUR bola podaná dňa 26.06.2017.

Kontrolou bolo preukázané, že žiadosť bola odoslaná. Bol predložený doklad o zaslaní žiadosti zo dňa 23. 06. 2017 a kópia doplnenia žiadosti z 02. 08. 2017. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 122/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

-predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v meste Piešťany“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, výška spolufinancovania je 5 % do 8 000,- EUR

-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Plnenie: Splnené

V zmysle prijatého uznesenia žiadosť o NFP za účelom realizáciu projektu „Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v meste Piešťany“ s výškou spolufinancovania 5 % do 8 000,- EUR bola podaná dňa 26.06.2017.

Kontrolou bolo preukázané, že žiadosť bola odoslaná. Bol predložený doklad o zaslaní žiadosti zo dňa 23. 06. 2017 a kópia doplnenia žiadosti z 02. 08. 2017. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 124/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

1. predloženie žiadosti o dotáciu Prezídia Policajného zboru z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Výzva č. V - Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky za účelom podpory činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na realizáciu projektu s názvom: „Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste Piešťany ”

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 15 868,95 EUR, t. j. 5% z celkových oprávnených výdavkov,

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Plnenie: Splnené

Žiadosť o dotáciu Prezídia Policajného zboru na realizáciu projektu s názvom: „Zlepšenie

dopravno-bezpečnostnej situácie v meste Piešťany” v zmysle uznesenia bola podaná dňa 21.06.2017.

Ku kontrole bola predložená kópia žiadosti na poskytnutie dotácie z rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra SR. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 125/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I. etapa” kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, Investičná priorita: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízko hlukových, a nízko uhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility projekty s názvom

„Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I.  etapa

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 47 980,93 EUR, t. j. 5% z celkových  oprávnených výdavkov,

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Plnenie: Splnené

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I.  etapa v zmysle uznesenia bola podaná dňa 21. 06. 2017.

Ku kontrole bol predložený doklad o odoslaní žiadosti zo dňa 21. 06. 2017. V časti zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta zatiaľ uznesenie splnené nie je a malo byť označené ako v plnení.

 

Uznesenie č. 127/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ schvaľuje doplnenie do plánu kontrolnej činnosti kontrolu skutočného výkonu práce zamestnancov mesta v porovnaní s ich pracovnými náplňami vychádzajúcimi z pracovných zmlúv so zamestnávateľom.

Plnenie: V plnení

Kontrola bola začatá, po jej ukončení bude správa o výsledkoch kontroly predložená MsZ.

Kontrolou bolo zistené, že pri plnení uznesenia malo byť správne uvedené, že predmetná kontrola bola doplnená do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 a uznesenie malo byť označené ako splnené. Uvedený nedostatok bol do ukončenia kontroly odstránený.

 

Uznesenie č. 133/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

A/ žiada preveriť možnosti zapojenia sa do výzvy IROP- PO2-SC213-1017-20 s cieľom vybudovať sociálne zariadenia s komplexným poskytovaním sociálnych služieb, vrátane vývarovne pre seniorov, v ktorých by boli zriadené všetky typy a formy sociálnych služieb momentálne rozmiestnených na území mesta v čo najkratšom čase, tak, aby bolo možné v prípade kladného preverenia zapojiť sa do výzvy.

Plnenie: V plnení

Výzva IROP- PO2-SC213-1017-20 nie je aktuálna pre Mesto Piešťany.

Kontrole bolo poskytnuté vyjadrenie zodpovednej osoby: Výzva je zameraná na predkladanie ŽoNFP na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Mesto takéto zariadenie nemá. Možnosť zapojenia sa do výzvy bola preverená, uznesenie malo byť označené ako splnené.

 

Uznesenie č. 132/2017

B/ ukladá hlavnému kontrolórovi preveriť plnenie zmluvy o údržbe atletickej dráhy.

Správa o výsledku kontroly vykonanej v zmysle prijatého uznesenia č. 132 B/2017 bude po ukončení kontroly predložená na rokovanie MsZ.

Kontrolou bolo zistené, že predmetná kontrola bola ukončená a predložená na 9. zasadnutie  MsZ dňa 09. 11. 2017. Uznesenie malo byť označené ako splnené. Do ukončenia kontroly bol uvedený nedostatok odstránený.

 

Kontrolné zistenia:

Kontrolné zistenia sú detailne popísané v časti 2.3. Návrhu správy o výsledku kontroly. Kontrolou bol vo viacerých prípadoch zistený neaktuálny stav plnenia prijatých uznesení MsZ  uvedený v príslušnom informačnom systéme MsÚ, pričom stav plnenia uznesení  nekorešpondoval s reálnym stavom zisteným pri výkone kontroly. Vo väčšine prípadov išlo o situácie, kedy uznesenie zostalo v systéme označené ako v plnení, i keď už bolo reálne splnené. V niektorých prípadoch pri uzneseniach pozostávajúcich z viacerých krokov bolo chybne označené uznesenie ako splnené i napriek tomu, že nebolo splnené vo všetkých schválených krokoch, ale bolo splnené iba čiastočne. V takomto prípade malo zostať uznesenie v plnení až do jeho úplného zrealizovania.

Plnenie uznesení pod číslami 32/2017, 75/2018, 118/2017, 131/2017, 132/2017 nebolo možné overiť, nakoľko vedúci zamestnanec zodpovedný za plnenie predmetných uznesení ani po opakovaných výzvach nereagoval na predloženie podkladov ku kontrole.

Kontrolovaný subjekt v niektorých prípadoch neuviedol aktuálny stav plnenia uznesenia. Čiastočne splnené uznesenia boli označené v celom rozsahu označené ako splnené. Uznesenia označené ako v plnení boli v čase výkonu kontroly už splnené a stav ich plnenia nebol aktualizovaný.

Navrhované odporúčanie:

Dôsledné kontrolovanie plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany. Pravidelné aktualizovanie stavu splnených uznesení. Uvádzanie korektných údajov pri stave plnenia a spôsobe splnenia uznesení.

 

3. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Dôsledné kontrolovať plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany.
 • Pravidelné aktualizovať stav splnených uznesení.
 • Uvádzať korektné údaje pri stave plnenia a spôsobe splnenia uznesení.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 12. 01. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 13. 12. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 21/2017

 

Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu a čerpanie vybraných položiek vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu Mesta Piešťany v roku 2017

 

Povinná osoba:                    Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                  Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:       rok 2017, stav ku dňu 29. 12. 2017                                          

Termín kontroly:                   05. 12. 2017 – 23. 01. 2018

Cieľ a predmet kontroly:    preverenie plnenia príjmovej časti rozpočtu a čerpania vybraných položiek vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu Mesta Piešťany v roku 2017, preverenie dodržiavania súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem                                                      

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 523/204 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • interná norma Zásady finančného hospodárenia mesta v znení dodatku č. 1, s účinnosťou od 09. 10. 2008
 • rozpočet mesta na rok 2017 vrátane zmien

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 29. 01. 2018 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin  ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

I.Úvod

Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu a čerpanie vybraných položiek vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu mesta bola vykonaná porovnaním a preverením schváleného rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017 a predložených výkazov o finančnom plnení a čerpaní rozpočtu za rok 2017 ku dňu 29. 12. 2017.

 

Podľa § 5, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) príjmy rozpočtu obce sú:

a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,

b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,

c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,

d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,

e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,

f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,

g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,

h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,

i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,

j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,

k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

 

Podľa § 5, ods. 2 vyššie uvedeného zákona obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj

a) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,

b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

c) návratné zdroje financovania,

d) združené prostriedky.

 

Podľa § 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy výdavky rozpočtu obce:

(1) Z rozpočtu obce sa uhrádzajú:

a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,

b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,

c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,

d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,

e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,

f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,

g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,

h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich,

i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

(2) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.

(3) Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na úhradu týchto nákladov vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy  prostriedky štátneho rozpočtu obec zúčtuje v prospech svojho rozpočtu.

(4) Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

(5) Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, alebo zakladá právnickú osobu podľa osobitného predpisu, alebo nadobúda majetkové účasti na podnikaní právnickej osoby založenej podľa osobitného predpisu, môže použiť rozpočtové prostriedky  na úhradu členského príspevku, na založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu alebo na nadobudnutie majetkových účastí na podnikaní takej právnickej osoby.

(6) V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 až 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

 

II.Výkon kontroly

Údaje použité pri kontrole nie sú konečné údaje, pri kontrole boli použité údaje aktuálne ku dňu 29. 12. 2017. Konečné údaje budú súčasťou záverečného účtu mesta Piešťany.

Programový rozpočet Mesta Piešťany na rozpočtový rok 2017 bol schválený mestským zastupiteľstvom Mesta Piešťany dňa 15. 12. 2016 uznesením č. 238/2016. Rozpočet mesta bol zostavený ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane výdavkových finančných operácií predstavoval sumu 2 545 103 €. V schválenom rozpočte mesta na rok 2017 predstavoval celkový objem príjmov sumu 28 137 009 €  a celkový objem výdavkov sumu 25 591 905 €. Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2017 si vyžiadal korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek a ich úpravy sa uskutočnili rozpočtovými opatreniami schválenými v mestskom zastupiteľstve a rozpočtovými opatreniami primátora mesta. V upravenom rozpočte obce na rok 2017 tvoria rozpočtované príjmy sumu 28 115 920 € a rozpočtované výdavky sumu 19 233 217 € + rozpočtové organizácie.

 

ÚDAJE O STAVE PLNENIA PRÍJMOV ROZPOČTU

Celkové plnenie príjmov k termínu kontroly za rok 2017 dosiahlo výšku 17 490 847,83 € z upraveného rozpočtu 28 115 920 €, čo je 62,2 % plánovaného objemu. Z nich bežné príjmy boli naplnené na 91,3 %, kapitálové príjmy dosiahli 12 %-né plnenie a príjmy z finančných operácií sa naplnili na 2,4 %.

 

Kontrola plnenia príjmov rozpočtu mesta na rok 2017

Bežné príjmy – v celkovej v rozpočtovanej výške po zmenách 18 725 847 € pozostávajú z daňových príjmov vo výške 13 512 290 €, plnenie je 12 525 556,12 €, čo je 92,7 %, nedaňových príjmov vo výške 1 453 466 €, plnenie 1 166 879,10 €, čo je 80,3 %, ako aj z grantov a transferov vo výške 3 760 091 €, plnenie 3 433 084,57 €, čo je 91,3 % . Bežné príjmy boli celkom plnené v sume 17 125 519,79 €, čo je 91,5 %

 

Kapitálové príjmy – rozpočtovaný príjem po zmenách vo výške 1 490 827 €, plnenie 179 375,91 €, čo je 12,0%, mali tvoriť príjmy z predaja kapitálových aktív, zahraničných transferov a príjmových finančných operácii. V skutočnosti ho tvorili len príjmy z predaja bytov a pozemkov. 

 

Príjmové finančné operácie – rozpočtované po zmenách boli vo výške 7 899 246 €, plnenie predstavovalo 185 952,13 €, čo je 2,4 % a boli tvorené zapojením prostriedkov do rozpočtu z dotácií nevyčerpaných v minulom roku a zapojením prostriedkov z rezervného fondu.

 

Niektoré položky s nízkym alebo nulovým plnením rozpočtu:

Údaje z plánovaných a nerealizovaných príjmov dotácii a grantov nie sú uvedené   

 

Pokuty ukl. MsP: 24 500 €, po úprave 24 500 €, plnenie 7 715 €, čo je 31,5 %

Poplatok za znečisť. vzduchu: 300 €, po úprave 300 €, plnenie 0 €

Príjmy z hazardných hier: 290 000 €, po úprave 290 000 €, plnenie 147 722,24 €, čo je 50,9 %

 

ÚDAJE O STAVE ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU

Celkové čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu za rok 2017 dosiahlo výšku  11 405 280,05 € z prostriedkov rozpočtovaných po zmenách vo výške 19 233 217 €, čo je 59,3 % plánovaného čerpania. Z nich bežné výdavky boli čerpané na 79,8 %, kapitálové výdavky dosiahli 29,5 % čerpania a výdavky z finančných operácií sa čerpali na 28,5 %.

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácii na rok 2017 bola zostavená v programovej štruktúre 10 programov a podprogramov, z ktorých každý má svoje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

 

Kontrola plnenia výdavkov rozpočtu mesta za rok 2017  

Bežné výdavky: 14 329 717 €, po úprave 11 442 285 €, čerpanie 9 133 322,77 €, zostatok 2 308 962,23 €

Kapitálové výdavky: 5 162 143 €, po úprave 5 377 984 €, čerpanie 1 585 171,76 €, zostatok 3 792 812,24 €

Finančné operácie: 2 412 948 €, po úprave 2 412 948 €, čerpanie 686 785,52 €, zostatok 1 726 162,48 €

Celkové výdavky: 21 904 808 €, po úprave 19 233 217 €, čerpanie 11 405 280,05 €, zostatok 7 827 936,95 €

 

1 PROGRAM: SPRÁVA MESTA

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 2 184 580 €, po úprave 2 226 908 €, čerpanie 1 760 810,22 € 

Kapitálové výdavky: 20 000 €, po úprave 20 000 €, čerpanie 3 221,92 €

Celkové výdavky: 2 204 580 €, po úprave 2 246 908 €, čerpanie 1 764 032,14 €, čo je 78,5 %

 

 1. Podprogram: MANAŽMENT A VÝKON FUNKCIÍ MESTA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 1 809 389 €, po úprave 1 850 817 €, čerpanie 1 518 160,17 € 

Kapitálové výdavky: 20 000 €, po úprave 20 000 €, čerpanie 3 221,92 €

Celkové výdavky: 1 829 389 €, po úprave 1 870 817 €, čerpanie 1 521 382,09 €, čo je 81,3 %

 

Prekročenie čerpania rozpočtových položiek podprogramu:

SC zahraničné: 2 500 €, po úprave 2 500 €, čerpanie 3 613,17 €, čo je 144,5 %

Odb.  lit., časopisy, noviny: 2 500 €, po úprave 2 500 €, čerpanie 3 701,59 €, čo je 148,1 %

Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.: 940 €, po úprave 940 €, čerpanie 1 232,09 €, čo je 131,0 %

Škol., kurzy, semin., konfer.: 7 100 €, po úprave 7 1 00 €, čerpanie 7 869,76 €, čo je 110,8 %

Štúdie  pre granty, poraden.: 15 000 €, po úprave 14 600 €, čerpanie 22 122,0 €, čo je 151,5 %

Odmeny na zákl. dohôd: 30 000 €, po úprave 24 000 €, čerpanie 24 057,35 €, čo je 100,2 %

Členské v združ.  a asoc.: 8 500 €, po úprave 9500 €, čerpanie 10 252,58 €, čo je 107,9 %

Kanc. prim. – všeob. mater.: 1 500 €¸ po úprave 1 500 €, čerpanie 1 773,99 €, čo je 118,3 % 

Kanc. prim. – propag. reklam.: 0 €, po úprave 778 €, čerpanie 1 976,80 €¸ čo je 254,1 %

Kanc. prim. – autor. honor. : 0 €, po úprave 600 €, čerpanie 845,11 €¸ čo je 140,9 %

 

Niektoré nulové čerpania položiek podprogramu:

Prac. odevy pre klient. centrum: 1 600 €, po úprave 1 600 €, čerpanie 0 €

Odborná literatúra OITaMS: 500 €, po úprave 500 €, čerpanie 0 €

kancelária prednostu: 332 €, po úprave 332 €, čerpanie 0 €

Dotácie z komisie pre stratégiu: 6 600 €, po úprave 6 600 €, čerpanie 0 €

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram má byť zameraný na mzdové zabezpečenie vedenia a zamestnancov mesta, odborné vzdelávanie, interné a externé služby súvisiace s výkonom správy, vytvorenie podmienok na prípravu podkladov a podanie projektov so žiadosťou o čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie alebo iných podporných dotácií a grantov. V podpoložke sa nachádza pomerne veľa prekročených čerpaní, rovnako ako nulové plnenie vzhľadom k termínu kontroly. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky majú:  Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Kancelária vedenia mesta, Kancelária prednostu a oddelenie ITa majetkových služieb.

 

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 58 741 €, po úprave 58 741 €, čerpanie 37 862,91 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 58 741 €, po úprave 58 741 €, čerpanie 37 862,91 €, čo je 64,46 %

 

1.3 Podprogram: ČINNOSŤ MESTSKEJ RADY, MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KOMISIÍ MsZ

Bežné výdavky: 92 850 €, po úprave 92 150 €, čerpanie 76 090,12 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 92 850 €, po úprave 92 150 €, čerpanie 76 090,12 €, čo je 82,6 %

 

1.4 Podprogram: MANAŽMENT SLUŽIEB MESTA PIEŠTANY, p. o.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 174 464 €, po úprave174 464 €, čerpanie 79 464 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 174 464 €, po úprave174 464 €, čerpanie 79 464 €, čo je 45,5 %

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie manažmentu Služieb mesta Piešťany p. o. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 45,5 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky majú: Služby mesta Piešťany.

 

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 40 636 €, po úprave 42 236 €, čerpanie 37 671,44 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 40 636 €, po úprave 42 236 €, čerpanie 37 671,44 €, čo je 89,2 %

 

1.6 Podprogram:  DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 0 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 0 €

 

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 8 500 €, po úprave 8 500 €, čerpanie 11 561,58 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 8 500 €, po úprave 8 500 €, čerpanie 11 561,58 €, čo je 136 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Rozpočet nie je stanovený, finančné prostriedky zasiela štát na základe metodických pokynov Ministerstva vnútra SR ku konkrétnym voľbám

 

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 1 297 767 €, po úprave 1 273 738 €, čerpanie 1 208 925,81 €

Kapitálové výdavky: 267 550 €, po úprave 340 154 €, čerpanie 93 624,66 €

Celkové výdavky: 1 565 317 €, po úprave 1 613 892 €, čerpanie 1 302 550,47, čo je 80,7 %

 

 1. Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 123 900 €, po úprave 107 943 €, čerpanie 78 945,50 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 123 900 €, po úprave 107 943 €, čerpanie 78 945,50 €, čo je 73,13 %

 

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 31 290 €, po úprave 29 295 €, čerpanie 14 678,23 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 31 290 €, po úprave 29 295 €, čerpanie 14 678,23 €, čo je 50,1 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom mestského úradu, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácii a prenájom motorových vozidiel v prípade potreby prepravy väčšieho počtu ľudí.

Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie IT a majetkových služieb.

 

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 45 920 €, po úprave 52 997 €, čerpanie 40 918,39 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 45 920 €, po úprave 52 997 €, čerpanie 40 918,39 €, čo je 77,2 %

 

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 5 500 €, po úprave 4 474 €, čerpanie 2 862,23 €

Kapitálové výdavky: 95 300 €, po úprave 99 377 €, čerpanie 18 113,59 €

Celkové výdavky: 100 800 €, po úprave 103 851 €, čerpanie 20 975,82 €, čo je 20,2 %

 

Nulové čerpania položiek podprogramu:

Nákup pozemkov: rozpočet 18 300 €, čerpanie 0 €

Nákup mestského mobiliáru: 5 000 €, po úprave 5 000 €, čerpanie 0 €

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram zahŕňa nákup pozemkov a budov, mestského mobiliáru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia.

Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie IT a majetkových služieb.

 

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 166 150 €, po úprave 148 022 €, čerpanie 124 785,46 €

Kapitálové výdavky: 22 250 €, po úprave 75 057 €, čerpanie 65 293 €

Celkové výdavky: 188 400 €, po úprave 223 079 €, čerpanie 190 079,06 €, čo je 85,2 %

 

Prekročenie čerpania rozpočtových položiek podprogramu:

Poštové služby:  0 €, po úprave 38 500 €, čerpanie 39 987,34 €, čo je 103,9 %

Kancelárske potreby: 500 €, po úprave 500 €, čerpanie 622,38 €, čo je 124,5 %

Nákup výpočtovej techniky: 15 250 €, po úprave 9 428 €, čerpanie 24 108,94 €, čo je 255,7 %

Údržba výpočtovej techniky: 2 500 €¸ po úprave 2 520 €¸ čerpanie 2 647,14 €, čo je 105 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram zahŕňa poštové a komunikačné služby, nákup a údržbu telekomunikačnej a výpočtovej techniky, softvéru a licencií, nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb. V podpoložke sa nachádza pomerne veľa prekročených čerpaní. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie IT a majetkových služieb.

 

2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

0 €

 

2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 0 €

Kapitálové výdavky: 10 000 €, po úprave 10 000 €, čerpanie 0 €

Celkové výdavky: 10 000 €, po úprave 10 000 €, čerpanie 0 €, čo je 0 %

 

Nulové čerpanie položky:

Zmeny a doplnky územného plánu: rozpočet 10 000 €, čerpanie 0 €

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je orientovaný na zabezpečenie zmeny Územného plánu mesta Piešťany a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ). Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta.

 

2.8 Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 0 €

Kapitálové výdavky: 20 000 €, po úprave 35 720 €, čerpanie 10 070,88 €

Celkové výdavky: 20 000 €, po úprave 35 720 €, čerpanie 10 070,88 €, čo je 28,2 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je orientovaný na realizáciu rekonštrukcie vybraných častí verejného osvetlenia. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 28,2 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie IT a majetkových služieb

 

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 1 500 €, po úprave 1 500 €, čerpanie 0 €

Kapitálové výdavky: 120 000 €, po úprave 120 000 €, čerpanie 149,59 €

Celkové výdavky: 121 500 €, po úprave 121 500 €, čerpanie 149,59 €, čo je 8,1 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je orientovaný na rekonštrukciu budovy MsÚ a rekonštrukciu prírodného kina. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 8,1 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie IT a majetkových služieb

 

2.10 Podprogram: MAJETOK V SPRÁVE SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY, p. o.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 923 507 €, po úprave 929 507 €, čerpanie 946 736 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 923 507 €, po úprave 929 507 €, čerpanie 946 736 €, čo je 100,02 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky majetku, ktorý SMP p. o. dostali do správy od Mesta Piešťany. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky majú Služby mesta Piešťany, p. o.

 

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 422 618 €, po úprave 453 018 €, čerpanie 292 655,50 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 422 618 €, po úprave 453 018 €, čerpanie 292 655,50 €, čo je 64,6 %

 

3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 208 458 €, po úprave 208 858 €, čerpanie 55 092,18 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 208 458 €, po úprave 208 858 €, čerpanie 55 092,18 €, čo je 26,4 %

 

Nulové čerpanie položky podprogramu:

Projekt SPA – CULT: 58 725 €, po úprave 58 725 €, čerpanie 0 €

Projekt EÚ Interrerg Imperial SPA – CE: 63 333 € po úprave 63 000 €, čerpanie 0 €

Projekt Partnerské mestá, cezhraničná spolupráca: 12 500 €, po úprave 12 500 €, čerpanie 0 €

Projekt Deepening balneology research in V4: 3 630 €, po úprave 3 630 €, čerpanie 0 €

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je zameraný na prípravu, výrobu a distribúciu propagačných materiálov a predmetov a miestnych médií prostredníctvom Kancelárie primátora. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 26,4 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Kancelária vedenia mesta.

 

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 5 000 €, po úprave 5 000 €, čerpanie 3 333,32 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 5 000 €, po úprave 5 000 €, čerpanie 3 333,32 €,  čo je 66,7 %

 

3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 59 160 €, po úprave 59 160 €, čerpanie 54 230 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 59 160 €, po úprave 59 160 €, čerpanie 54 230 €, čo je 91,8 %

 

3.4 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU REZORT PIEŠŤANY

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 150 000 €, po úprave 180 000 €, čerpanie 180 000 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 150 000 €, po úprave 180 000 €, čerpanie 180 000 €, čo je 100 %

 

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 818 452 €, po úprave 814 452 €, čerpanie 663 529,18 €

Kapitálové výdavky: 21 100 €, po úprave 40 086 €, čerpanie 35 693,56 €

Celkové výdavky: 839 552 €, po úprave 854 538 €, čerpanie 699 222,74 €, čo je 81,8 %

 

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKUMESTSKOU POLÍCIOU

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 815 302 €, po úprave 811 302 €, čerpanie 662 073,32 €

Kapitálové výdavky: 21 100 €, po úprave 40 086 €, čerpanie 35 693,56 €

Celkové výdavky: 836 402 €, po úprave 851 388 €, čerpanie 697 766,88 €, čo je 82 %

 

Prekročenie čerpania rozpočtových položiek podprogramu:

Prepravné a pren. doprav. prost.: 500 €, po úprave 500 €¸ čerpanie 577,0 €, čo je 115,4 %

Šport. a kultúr. podujatia: 1 200 €, po úprave 1 200 €¸ čerpanie 4 654,25 €, čo je 387,9 %

Poplatok MP manager: 0 €, po úprave 17 400 €, čerpanie 17 525,80 €, čo je 100,7 %

 

Niektoré nulové čerpania položiek podprogramu:

Špeciálne stroje, prístr.a zariadenia: 700 €, po úprave 700 €, čerpanie 0 €

Údržba špeciálnych strojov: 1 200 €, po úprave 1 200 €, čerpanie 0 €

Údržba interiérového vybavenia: 850 €, po úprave 750 €, čerpanie 0 €,

Špec. služby – kalib. prístr. zar.:  950 €, po úprave 950 €, čerpanie 0 €

Prev. stroje a príst.: 2 000 €, po úprave 2 000 €, čerpanie 0 €

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je zameraný neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta a to komplexným zabezpečením verejného poriadku, s cieľom dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny, na ochranu životného prostredia. Mestská polícia plní aj stanovené úlohy na úseku prevencie. V podpoložke sa nachádza pomerne veľa prekročených čerpaní, rovnako ako nulové plnenie vzhľadom k termínu kontroly. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Mestská polícia mesta Piešťany

 

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 650 €, po úprave 650 €, čerpanie 175,86 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 650 €, po úprave 650 €, čerpanie 175,86 €, čo je 27,1 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta Piešťany na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Tieto činnosti sú spojené s mimoriadnymi udalosťami. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 27,1 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má CO, PO, BOZP a O.

 

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 2 500 €, po úprave 2 500 €, čerpanie 1 280 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 2 500 €, po úprave 2 500 €, čerpanie 1 280 €, čo je 51,2 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je zameraný na zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 51,2 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má CO, PO, BOZP a O.

 

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 1 722 492 €, po úprave 1 756 166 €, čerpanie 1 313 291,40 €

Kapitálové výdavky: 82 900 €, po úprave 73 039 €, čerpanie 15 857,45 €

Celkové výdavky: 1 805 392 €, po úprave 1 829 205 €, čerpanie 1 329 148,85 €, čo je 72,7 %

 

5.1 Podprogram: PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM  ÚRADOM                    

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 162 150 €, po úprave 173 150 €, čerpanie 95 370,04 €

Kapitálové výdavky: 50 000 €, po úprave 50 000 €, čerpanie 218,64 €

Celkové výdavky: 212 150 €, po úprave 223 150 €, čerpanie 95 588,68 €, čo je 42,8 % 

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je zameraný na organizáciu a finančne zabezpečenie sociálnych podujatí a služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách (spracovanie posudkov, zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov) a na riešenie havarijných stavov na objektoch zariadení sociálnych služieb. Súčasťou podprogramu je aj financovanie správy nájomných bytov ako aj nebytových priestorov prostredníctvom Bytového podniku Piešťany s. r. o. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 42,8 % je síce na nízkej úrovni, ale je závislý na konkrétnych požiadavkách v sociálnej oblasti. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie sociálnych a školských služieb.

 

5. 2.   Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI                            

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 16 640 €, po úprave 14 640 €, čerpanie 16 640 €

Kapitálové výdavky: 0 €, po úprave 2 000 €, čerpanie, 0 €

Celkové výdavky: 16 640 €, po úprave 16 640 €, čerpanie 16 640 €, čo je 100 %

 

Prekročenie čerpania rozpočtových položiek podprogramu:

Obč. združ. zdrav.: 5 640 €¸ po úprave 4 640 €, čerpanie 6 650 €, čo je 121,8 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie sociálnych a školských služieb.

 

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 12 500 €, po úprave 12 500 €, čerpanie 4 072,27 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 12 500 €, po úprave 12 500 €, čerpanie 4 072,27 €, čo je 32,6 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram umožňuje zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 32,6 % je síce na nízkej úrovni, ale je závislý na konkrétnych požiadavkách v sociálnej oblasti. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie sociálnych a školských služieb.

 

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 18 000 €, po úprave 18 000 €, čerpanie 5 499,43 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 18 000 €, po úprave 18 000 €, čerpanie 5 499,43 €, čo je 30,6 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je orientovaný na podporu občanov prostredníctvom vyplatenia sociálnych dávok. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 30,6 % je síce na nízkej úrovni, ale je závislý na konkrétnych požiadavkách v sociálnej oblasti. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie sociálnych a školských služieb.

 

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 446 645 €, po úprave 446 645 €, čerpanie 316 230,93 €

Kapitálové výdavky: 3 000 €, po úprave 3 000 €, čerpanie 0 €

Celkové výdavky: 449 645 €, po úprave 449 645 €, čerpanie 316 230,93 €, čo je 70,3 %

 

Nulové čerpanie položky podprogramu:

Nákup špec. automobilu – spoluúčasť: 3 000 €, po úprave 3 000 €, čerpanie 0 €

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

V rámci podprogramu je zabezpečená úhrada miezd a odvodov opatrovateľom v domácnosti na základe mzdových taríf určených platnými právnymi predpismi. Čerpanie rozpočtu podpoložky Nákup špec. automobilu – spoluúčasť k termínu kontroly na 0 %. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie sociálnych a školských služieb.

 

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 190 385 €, po úprave 193 566 €, čerpanie 139 140,89 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 190 385 €, po úprave 193 566 €, čerpanie 139 140, 89 €, čo je 71,9 %

 

Prekročenie čerpania rozpočtových položiek podprogramu:

Internet: 100 €, po úprave 100 €, čerpanie 114,24 €, čo je 114,2 %

Všeobecné služby: 2 700 €, po úprave 1 540 €, čerpanie 1 660,28 €, čo je 107,8 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v ZSS Jedáleň. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie sociálnych a školských služieb.

 

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 274 481 €, po úprave 289 424 €, čerpanie 246 589 €

Kapitálové výdavky: 6 500 €, po úprave 1 500 €, čerpanie 1 500 €

Celkové výdavky: 280 981 €, po úprave 290 924 €, čerpanie 248 089,16 €, čo je 85,3 %

 

Nulové plnenie položky podprogramu:

Knihy, časopisy, noviny: 120 €, po úprave 120 €, čerpanie 0 €

Rekonš. hygienických zariadení a odpadov: 5 000 €, po úprave 5 000 €, čerpanie 0 €

Údržba interiér. vyb.: 200 €, po úprave 200 €, čerpanie 0 €

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení pre seniorov Vila Juliana. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie sociálnych a školských služieb.

 

5.8 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 18 353 €, po úprave 18 533 €, čerpanie 9 910,63 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 18 353 €, po úprave 18 533 €, čerpanie 9 910,63 €, čo je 53,5 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram zahŕňa financovanie prevádzky denných centier a personálne zabezpečenie prostredníctvom dohôd pre osoby zodpovedné za organizáciu činností a odomykanie a uzamykanie priestorov. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 53,5 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie sociálnych a školských služieb.

 

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA ULICA                    

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 164 205 €, po úprave 164 309 €, čerpanie 135 712,66 €

Kapitálové výdavky: 900 €, po úprave 900 €, čerpanie 429 €

Celkové výdavky: 165 105 €, po úprave 165 209 €, čerpanie 136 141,66 €, čo je 82,4 %

 

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 180 676 €, po úprave 183 986 €, čerpanie 153 003,06 €

Kapitálové výdavky: 2 000 €, po úprave 0 €, čerpanie 0 €

Celkové výdavky: 182 676 €, po úprave 183 986 €, čerpanie 153 003,06 €, čo je 83,2 %

 

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 85 298 €, po úprave 85 154 €, čerpanie 69 496,67 €

Kapitálové výdavky: 0 €, po úprave 700 €, čerpanie 649,90 €,

Celkové výdavky: 85 298 €, po úprave 85 864 €, čerpanie 70 146,57 €, čo je 81,7 %

 

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 153 162 €, po úprave 156 262 €¸ čerpanie 121 625,66 €

Kapitálové výdavky: 20 500 €, po úprave 14 939 €, čerpanie 13 059,91 €

Celkové výdavky: 173 662 €, po úprave 171 201 €, čerpanie 134 685,57 €, čo je 78,7 %

 

Prekročenie čerpania rozpočtových položiek podprogramu:

Interiérové vybavenie: rozpočet 1 000 €, po úprave 1 000 €, čerpanie 1 660,21 €, čo je 166 %

 

Nulové čerpanie položky podprogramu:

Interiérové vybavenie: 0 €, po úprave 1 661 €, čerpanie 0 €

Prevádzkové stroje: 1000 €, po úprave 1 000 €, čerpanie 0 €

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v mestských jasliach. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci  schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie sociálnych a školských služieb.

 

5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

Rozpočet podprogramu: 0 €

 

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

Konečné údaje budú k dispozícii k doloženiu plnenia rozpočtu jednotlivými samostatne hospodáriacimi subjektmi.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 7 198 050 €          

Kapitálové výdavky: 245 557 €

Celkové výdavky: 7 443 607 €

 

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 3 510 953 €, po úprave 477 545 €, čerpanie 336 622,17 €

Kapitálové výdavky: 245 557 €, po úprave 330 372 €¸ čerpanie 283 095,82 €

Celkové výdavky: 3 756 510 €, po úprave 807 917 €, čerpanie 619 717,99 €¸ čo je 76,7 %

 

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 24 760 €, po úprave 24 760 €, čerpanie 7 979,14 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 24 760 €, po úprave 24 760 €, čerpanie 7 979,14 €, čo je 32,2 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a zabezpečovanie mimoškolských aktivít detí a mládeže.  Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 32,2 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie má odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

 

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 6 640 €, po úprave 6 640 €, čerpanie 3 770 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 6 640 €, po úprave 6 640 €, čerpanie 3 770 €, čo je 56,8 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 32,2 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie má odd. sociálnych a školských služieb.

 

6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 66 000 €, po úprave 131 080 €, čerpanie 116 241,03 €                  

Kapitálové výdavky: 245 557 €, po úprave 330 372 €, čerpanie 283095,82 €

Celkové výdavky: 311 557 €, po úprave 461 452 €¸  čerpanie 399 336,85 €, čo je 86,5 %

 

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA 

Samostatne hospodáriaci subjekt, konečné údaje budú k dispozícii až k záverečnému účtu.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 357 609 €    

Kapitálové výdavky: 0 €            

Celkové výdavky: 357 609 €

 

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

Samostatne hospodáriaci subjekt, konečné údaje budú k dispozícii až k záverečnému účtu.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 243 237 €

Kapitálové výdavky: 0 €             

Celkové výdavky: 243 237 €

 

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

Samostatne hospodáriaci subjekt, konečné údaje budú k dispozícii až k záverečnému účtu.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 490 813 €

Kapitálové výdavky: 0 €                           

Celkové výdavky: 490 813 €

 

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

Samostatne hospodáriaci subjekt, konečné údaje budú k dispozícii až k záverečnému účtu.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 532 235 €

Kapitálové výdavky: 0 €                   

Celkové výdavky: 532 235 €

 

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

Samostatne hospodáriaci subjekt, konečné údaje budú k dispozícii až k záverečnému účtu.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 252 558 €

Kapitálové výdavky: 0 €               

Celkové výdavky: 252 558 €

 

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Samostatne hospodáriaci subjekt, konečné údaje budú k dispozícii až k záverečnému účtu.

Bežné výdavky: 764 928 €

Kapitálové výdavky: 0 €           

Celkové výdavky: 764 928 €

 

6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Samostatne hospodáriaci subjekt, konečné údaje budú k dispozícii až k záverečnému účtu.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 134 855 €

Kapitálové výdavky: 0 €     

 

6.11 Podprogram: ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

Samostatne hospodáriaci subjekt, konečné údaje budú k dispozícii až k záverečnému účtu.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 910 862 €

Kapitálové výdavky: 0 €            

Celkové výdavky: 910 862 €

 

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ 

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 103 524 €, po úprave 103 524 €, čerpanie  95 772 €

Kapitálové výdavky: 0 €             

Celkové výdavky: 103 524 €, po úprave 103 524 €, čerpanie 95 772 €, čo je 92,5 %

 

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 3 187 792 €, po úprave 89 304 €, čerpanie 0 €

Kapitálové výdavky: 0 €                  

Celkové výdavky: 3 187 792 €, po úprave 89 304 €, čerpanie 0 €

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích potrieb v základných školách zameraných na poskytovanie poznatkov, zručností a schopností žiakov  v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu   a vzdelávanie. Vytvorením kvalitného prostredia pre činnosť pedagogických a odborných zamestnancov v základných školách zabezpečuje mesto starostlivosť o žiakov, eliminuje problémové správanie a zabezpečuje prevenciu pred sociálno-patologickými javmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Financovanie základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci  schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má odd. finančných služieb, oddelenia sociálnych a školských služieb.

 

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 122 237 €, po úprave 122 237 €, čerpanie 112 860 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 122 237 €, po úprave 122 237 €, čerpanie 112 860 €, čo je 92,3 %

 

7. PROGRAM: KULTÚRA

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 618 257 €, po úprave 653 257 €, čerpanie 578 541,90 €  

Kapitálové výdavky: 25 000 €, po úprave 0 €, čerpanie 0 €

Celkové výdavky: 643 257 €, po úprave 653 257 €, čerpanie 578 541,90 €, čo je 88,6 %  

 

7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 7 150 €, po úprave 7 150 €, čerpanie 2 760,30 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 7 150 €, po úprave 7 150 €, čerpanie 2 760,30 €, čo je 38,6 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 38,6 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie má odd. sociálnych a školských služieb

 

7.2. Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 6 500 €, po úprave 6 500 €, čerpanie 5899 €

Kapitálové výdavky: 0 €       

Celkové výdavky: 6 500 €, po úprave 6 500 €, čerpanie 5899 €, čo je 90,8 %

 

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 500 €, po úprave 25 500 €, čerpanie 0 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 25 500 €, po úprave 25 500 €, čerpanie 0 €    

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

V rámci podprogramu sa plánujú zabezpečiť rekonštrukcie a opravy kultúrnych pamiatok v prípade získania grantových zdrojov.

 

7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 300 223 €, po úprave 310 223 €, čerpanie 285 204,60 €  

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 300 223 €, po úprave 310 223 €, čerpanie 285 204,60 € , čo je 91,9 %

 

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 303 884 €, po úprave 303 884 €, čerpanie 284 678 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 303 884 €, po úprave 303 884 €, čerpanie 284 678 €, čo je 93,7 %

 

8. PROGRAM: ŠPORT

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 414 523 €, po úprave 401 385 €, čerpanie 345 413 €

Kapitálové výdavky: 989 676 €, po úprave 1 022 029 €, čerpanie 50 494,43 €

Celkové výdavky: 1 404 199 €, po úprave 1 423 414 €, čerpanie 395 908,14 €, čo je 27,8 %  

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Program je zameraný na realizáciu športových aktivít v meste v organizácii Mesta Piešťany, na priamu podporu športových aktivít formou dotácií a na zabezpečenie prevádzky športovej infraštruktúry – zimného a futbalového štadióna, kolkárne, basketbalovej haly, mobilnej ľadovej plochy, na zabezpečenie údržby športových plôch v meste a dobudovanie mestského mobiliáru. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 27,8 % je na nízkej úrovni.

 

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 5 150 €, po úprave 5 150 €, čerpanie 4 444,69 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 5 150 €,  po úprave 5 150 €, čerpanie 4 444,69 €, čo je 86,3 %

 

8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 65 000 €, po úprave 65 000 €, čerpanie 65 000 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 65 000 €, po úprave 65 000 €, čerpanie 65 000 €, čo je 100 %

 

8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 344 373 €, po úprave 331 235 €, čerpanie 275 969,02 €

Kapitálové výdavky: 989 676 €, po úprave 1 022 029 €, čerpanie 50 494,43 €

Celkové výdavky: 1 334 049 €, po úprave 1 353 264 €, čerpanie 326 463,45 €, čo je 24,1 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Prostredníctvom podprogramu sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, kolkárne a prevádzka mobilnej ľadovej plochy. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 24,1 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie má Oddelenie finančných služieb

 

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 199 373 €, po úprave 205 673 €, čerpanie 189 223,61 €

Kapitálové výdavky: 30 876 €, po úprave 13 229 €, čerpanie 13 032 €

Celkové výdavky: 230 249 €, po úprave 218 902 €, čerpanie 202 255,61 €, čo je 92,4 %

 

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 33 000 €, po úprave 33 000 €, čerpanie 26 607,06 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 33 000 €, po úprave 33 000 €, čerpanie 26 607,06 €, čo je 80,6 %

 

8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 5 000 €, po úprave 5 000 €, čerpanie 4 038,04 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 5 000 €, po úprave 5 000 €, čerpanie 4 038,04 €, čo je 80,8 %

 

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 19 200 €, po úprave 19 200 €, čerpanie 19 200 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 19 200 €, po úprave 19 200 €, čerpanie 19 200 €, čo je 100 %

 

8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 7 800 €, po úprave 7 800 €, čerpanie 7 800 €

Kapitálové výdavky: 8 000 €, po úprave 58 000 €, čerpanie 14 108,83 €

Celkové výdavky: 15 800 €, po úprave 65 800 €, čerpanie 21 908,83 €, čo je 33,3 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie údržby športovísk prostredníctvom SMP, p. o. a dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 33,3 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie majú Služby mesta Piešťany, p. o.

 

8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 20 000 €, po úprave 20 000 €, čerpanie 0 €

Kapitálové výdavky: 873 800 €, po úprave 873 800 €¸ čerpanie 23 103,60 €

Celkové výdavky: 893 800 €, po úprave 893 800 €, čerpanie 23 103,60 €, čo je 2,6 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Prvok je orientovaný na zabezpečenie prípravných prác pre realizáciu plavárne v lokalite Futbalového štadióna. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 33,3 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie má Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta.

 

8.3.7 Prvok: TRÉNINGOVÁ HALA PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 0 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 0 €

 

8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA – DIPLOMAT ARÉNA

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 60 000 €, po úprave 40 562 €, čerpanie 29 100,31 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 60 000 €, po úprave 40 562 €, čerpanie 29 100,31 €, čo je 71,7 %

 

8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 0 €,  

Kapitálové výdavky: 77 000 €, po úprave 77 000 €, čerpanie 250 €

Celkové výdavky: 77 000 €, po úprave 77 000 €, čerpanie 250 €, čo je 0,3 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií tenisových hál. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 0,3 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie má oddelenie finančných služieb.

 

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 2 421 575 €, po úprave 2 300 965 €, čerpanie 1 990 662,66 €

Kapitálové výdavky: 2 215 500 €, po úprave 2 238 820 €, čerpanie 64 343,45 €  

Celkové výdavky: 4 637 075 €, po úprave 4 539 785 €, čerpanie 2 055 006,11 €, čo je 45,3 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Program je zameraný na plnenie úloh a zabezpečovanie činností a povinností Mesta Piešťany prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, chemická ochrana pagaštanov, deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 45,3 % je na nízkej úrovni.

 

9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 1 639 787 €, po úprave 1 512 127 €, čerpanie 1 306 558,06 €

Kapitálové výdavky: 1 294 000 €, po úprave 1 310 620 €¸ čerpanie 22 701,09 €

Celkové výdavky: 2 933 787 €, po úprave 2 822 747 €, čerpanie 1 329 259,15 €, čo je 47,1 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

V rámci podprogramu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných firmou Marius Pedersen, a. s. na základe zmluvného vzťahu a personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie činnosti Zberného strediska. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 47,1 % je na nízkej úrovni, ale zrejme vychádza z úhrady služieb pre dodávateľskú firmu a z reálnych potrieb Zberného strediska. Zodpovednosť za čerpanie má Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta.

 

9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 737 588 €, po úprave 739 638 €, čerpanie 644 515,16 €

Kapitálové výdavky: 20 000 €, po úprave 20 000 €, čerpanie 12 650 €

Celkové výdavky: 757 588 €, po úprave 759 638 €, čerpanie 657 165,16 €, čo je 86,5 %

 

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH  PRIESTRANSTIEV

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 2 000 €, po úprave 2 000 €, čerpanie 748,73 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 2 000 €, po úprave 2 000 €, čerpanie 748,73 €, čo je 37,4 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Z podprogramu sa realizuje finančná úhrada za deratizáciu a dezinsekciu verejných priestranstiev. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 43,4 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie má Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta.

 

9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 17 200 €, po úprave 17 200 €, čerpanie 13 885,71 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 17 200 €, po úprave 17 200 €, čerpanie 13 885,71 €, čo je 80,7 %

 

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 23 000 €, po úprave 23 000 €, čerpanie 23 000 €

Kapitálové výdavky: 40 000 €, po úprave 41 700 €, čerpanie 27 021,68 €

Celkové výdavky: 63 000 €, po úprave 64 700 €, čerpanie 50 021,68 €, čo je 77,3 %

 

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A  ENVIRONMENTALISTIKY

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 2 000 €, po úprave 2 000 €, čerpanie 1 955 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 2 000 €, po úprave 2 000 €, čerpanie 1 955 €, čo je 97,8 %

 

9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 0 €

Kapitálové výdavky: 7 500 €, po úprave 12 500 €, čerpanie 1961,08 €

Celkové výdavky: 7 500 €, po úprave 12 500 €, čerpanie 1961,08 €, čo je 15,7 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie revitalizačného projektu. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na 15,7 % je na nízkej úrovni.

 

9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A.TRAJAN

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 0 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 0 €

 

9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 0 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 0 €

 

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 0 €, po úprave 5 000 €, čerpanie 0 €

Kapitálové výdavky: 854 000 €, po úprave 854 000 €, čerpanie 0 €

Celkové výdavky: 854 000 €, 859 000 €, čerpanie 0 €, čo je 0 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie efektívneho spracovania biologického odpadu. Zodpovednosť za čerpanie prostriedkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu podpoložky má Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta.

 

10. PROGRAM: DOPRAVA

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 781 000 €, po úprave 995 241 €, čerpanie 586 035,58 €

Kapitálové výdavky: 1 294 860 €, po úprave 1 313 484 €, čerpanie 1 038 840,47 €

Celkové výdavky: 2 075 860 €, po úprave 2 308 725 €, čerpanie 1 624 876,05 €, čo je 70,4 %

 

10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 405 000 €, po úprave 511 087 €, čerpanie 356 202,73 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 405 000 €, po úprave 511 087 €, čerpanie 356 202,73 €, čo je 69,7 %

 

10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA  POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 20 000 €, po úprave 136 154 €, čerpanie 28 532,85 €

Kapitálové výdavky: 1 294 860 €, po úprave 1 286 298 €, čerpanie 1 037 255,47 €

Celkové výdavky: 1 314 860 €, po úprave 1 422 452 €, čerpanie 1 065 788,32 €, čo je 74,9 %

 

10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 13 000 €, po úprave 5 000 €, čerpanie 0 €

Kapitálové výdavky: 0 €, po úprave 27 186 €, čerpanie 1 585 €

Celkové výdavky: 13 000 €, po úprave 32 186 €, čerpanie 1 585 €, čo je 4,9 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Program je zameraný na finančné zabezpečenie realizácie autobusových prístreškov, prístrešku na bicykle, rekonštrukcie lávky, svetelných návestidiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na  4,9 % je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie má Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta.

 

10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 343 000 €, po úprave 343 000 €, čerpanie 201 300 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 343 000 €, po úprave 343 000 €, čerpanie 201 300 €, čo je 58,7 %

 

Komentár MsÚ k prekročeniu čerpania prostriedkov rozpočtu, alebo nulovému, resp. nízkemu čerpaniu prostriedkov podprogramu vzhľadom k prideleným prostriedkom v schválenom rozpočte :

Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie – zabezpečenie údržby dopravného značenia na miestnych komunikáciách, autobusových zastávok, kanalizačných vpustí, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií. Čerpanie rozpočtu k termínu kontroly na    58,7 %  je na nízkej úrovni. Zodpovednosť za čerpanie majú Služby mesta Piešťany, p. o.

 

DLHOVÁ SLUŽBA

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 137 500 €, po úprave 89 610 €, čerpanie 56 834,64 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Finančné operácie: 2 412 948 €, po úprave 2 412 948 €, čerpanie 686 785,52 €

Celkové výdavky: 2 550 448 €, po úprave 2 502 558 €, čerpanie 743 620,16 €, čo je 29,7 %

 

FINANČNÉ OPERÁCIE – SPLÁTKA ÚVEROV

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:  15 000 €, po úprave 15 000 €, čerpanie 1 094,22 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Finančné operácie: 2 398 543 €, po úprave 2 398 543 €, čerpanie 686 785,52 €

Celkové výdavky: 2 413 543 €, po úprave 2 413 543 €, čerpanie 687 879,74 €, čo je 28,5 %

 

SPLÁTKA ÚROKOV Z ÚVEROV

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:  122 500 €, po úprave 74 610 €, čerpanie 55 740,42 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Finančné operácie: 0 €

Celkové výdavky: 122 500 €, po úprave 74 610 €, čerpanie 55 740,42 €, čo je 74,7 %

TVORBA KRÍZOVÉHO FONDU MESTA PIEŠŤANY

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:  0 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Finančné operácie: 14 405 €, po úprave 14 405 €, čerpanie 0 €

Celkové výdavky: 14 405 €, po úprave 14 405 €, čerpanie 0 €

 

Predložené výkazy o realizovaných rozpočtových opatreniach boli v súlade s uvedenými zmenami vo výkazoch čerpania položiek programového rozpočtu.

Porovnaním a kontrolou rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017, predložených výkazov plnenia a čerpania finančného rozpočtu za rok 2017 a príslušnej dokumentácie boli identifikované nasledovné kontrolné zistenia:

 

Kontrolné zistenie č. 1:

Podľa § 12, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka, pričom schodok bežného rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku môže vzniknúť len z dôvodu použitia prostriedkov rezervného fondu podľa  § 10, ods. 8.

§ 10 internej normy Zásady finančného hospodárenia mesta definuje rozpočtové opatrenia, prostredníctvom ktorých mesto má riešiť úhrady, ktoré nie sú plánované v rozpočte.

Kontrolou bolo zistené, že vo viacerých prípadoch bolo prekročené čerpanie rozpočtovanej čiastky v jednotlivých podpoložkách, čo svedčí o tom, že k čerpaniu finančných prostriedkov došlo ešte pred realizovaním rozpočtových opatrení. Jednotlivé prípady sú uvedené pri každej podpoložke, ktorej sa to týka. Rovnako pre ilustráciu sú pri príslušných podpoložkách uvedené niektoré významnejšie položky s nulovým čerpaním, resp. plnením.

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri čerpaní finančných prostriedkov rozpočtu  v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočtové opatrenia boli v niektorých prípadoch realizované dodatočne.

Navrhované odporúčanie:

 • Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe pri čerpaní finančných prostriedkov v súlade s programovým rozpočtom mesta podľa stanovených noriem, sledovanie čerpania položiek rozpočtu a realizácia rozpočtových opatrení a zmien rozpočtu s predstihom pred samotným čerpaním prostriedkov z jednotlivých položiek rozpočtu v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a internej normy Zásady finančného hospodárenia mesta Piešťany. Venovanie väčšej pozornosti pri tvorbe rozpočtu.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Podľa § 2, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, finančnou kontrolou sa podľa tohto zákona rozumie súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Podľa § 7, ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6, ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia. Podľa § 7, ods. 2 spomínaného zákona základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy.

V podmienkach mesta Piešťany je vykonávanie základnej finančnej kontroly definované v internej norme č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, pokyne primátora č. 2/2016 (do 20. 09. 2017) a pokyne primátora   č. 1/2017 (od 21. 09. 2017).

Kontrolou bolo zistené, že základná finančná kontrola bola v prípadoch prekročení rozpočtovaných položiek vykonávaná nedôsledne, čo umožnilo čerpanie finančných prostriedkov pred realizáciou rozpočtového opatrenia, teda nad rámec rozpočtu. Základnou  finančnou kontrolou sa overuje o. i. súlad finančnej operácie alebo jej časti s rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, vnútornými predpismi alebo inými podmienkami poskytnutia verejných financií. Základná finančná kontrola s prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti bola vo viacerých prípadoch vykonaná iba formálne.

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami. Základná finančná kontrola vo viacerých prípadoch bola vykonaná iba formálne.

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 1/2017. Vykonávanie základnej finančnej kontroly pri rozpočtových opatreniach.

Údaje použité pri kontrole nie sú konečné údaje, pri kontrole boli použité údaje aktuálne ku dňu 29. 12. 2017. Konečné údaje budú súčasťou záverečného účtu mesta Piešťany.

 

III.Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22, ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe pri čerpaní finančných prostriedkov v súlade s programovým rozpočtom mesta podľa stanovených noriem.
 • Sledovať čerpanie položiek rozpočtu a s predstihom realizovať rozpočtové opatrenia a zmien rozpočtu, pred samotným čerpaním prostriedkov z jednotlivých položiek rozpočtu v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a internej normy Zásady finančného hospodárenia mesta Piešťany.
 • Venovať väčšiu pozornosť pri tvorbe rozpočtu.
 • Poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ a pokynom primátora č. 1/2017.
 • Vykonávať základnú finančnú kontrolu pri rozpočtových opatreniach.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 28. 02. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 30. 01. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly č. 23/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                       Základná umelecká škola, zastúpená riaditeľom školy

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                

Kontrolované obdobie:          september – december 2016                                          

Termín kontroly:                   14. 12. 2017 – 18. 12. 2017

Cieľ a predmet kontroly:      kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica pre výkon finančnej kontroly na Základnej umeleckej škole v Piešťanoch,  s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

- základná finančná kontrola,

- administratívna finančná kontrola,

- finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

 

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

- vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

- meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

- podpisy týchto zamestnancov,

- dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

- je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

- je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

- je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Základnej umeleckej školy v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikované v internej norme „Smernica pre výkon finančnej kontroly na Základnej umeleckej škole v Piešťanoch“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly.

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Základnej umeleckej školy v Piešťanoch vykonávajú:

 • vedúci zamestnanec – zástupca riaditeľa školy,
 • zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do otlačku pečiatky. Vzor otlačku pečiatky o vykonaní základnej finančnej kontroly, do ktorej sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tvorí Prílohu č. 1 vyššie uvedenej smernice.

Prílohu č. 2 vyššie uvedenej smernice tvorí poverenie vedúceho zamestnanca – zástupkyne riaditeľa pre výkon základnej finančnej kontroly.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

3. Záver

Kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly na dokladoch predložených ku kontrole  za kontrolované obdobie september – december 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Základnej umeleckej školy v Piešťanoch.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 18. 12. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 24/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                       Centrum voľného času Ahoj, zastúpené riaditeľom centra

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                                         

Kontrolované obdobie:          september – december 2016                                           

Termín kontroly:                   13. 12. 2017 – 15. 12. 2017

Cieľ a predmet kontroly:      kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica pre výkon finančnej kontroly v Centre voľného času Ahoj v Piešťanoch,  s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

- základná finančná kontrola,

- administratívna finančná kontrola,

- finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

 

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

- vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

- meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

- podpisy týchto zamestnancov,

- dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

- je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

- je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

- je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Centra voľného času Ahoj v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikované v internej norme „Smernica pre výkon finančnej kontroly v Centre voľného času Ahoj v Piešťanoch“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly.

 

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Centra voľného času Ahoj v Piešťanoch vykonávajú:

 • vedúci zamestnanec školského zariadenia,
 • zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do otlačku pečiatky. Vzor otlačku pečiatky o vykonaní základnej finančnej kontroly, do ktorej sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tvorí Prílohu č. 1 vyššie uvedenej smernice.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

3.Záver

Kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly na dokladoch predložených ku kontrole  za kontrolované obdobie september – december 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Centra voľného času Ahoj v Piešťanoch.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 15. 12. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 25/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                       Základná škola Brezová ulica Piešťany, zastúpená riaditeľkou školy

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                                         

Kontrolované obdobie:          september – december 2016                                          

Termín kontroly:                     11. 12. 2017 – 15. 12. 2017

Cieľ a predmet kontroly:        kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                    zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica č. 1/2016 o finančnej kontrole a audite, s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

- základná finančná kontrola,

- administratívna finančná kontrola,

- finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

 

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

- vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

- meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

- podpisy týchto zamestnancov,

- dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

- je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

- je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

- je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Základnej školy na Brezovej ulici v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikované v internej norme „Smernica č. 1/2016 o finančnej kontrole a audite“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a jednotného systému finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach ZŠ, Brezová 19, Piešťany.

 

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Základnej školy Brezovej ulici v Piešťanoch vykonávajú:

 • vedúci zamestnanec – riaditeľka základnej školy,
 • hospodárka školy,
 • ekonómka,
 • vedúca školskej jedálne.

Rozsah kontroly vedúceho zamestnanca a zodpovedných zamestnancov je uvedený v Prílohe č. 2 vyššie uvedenej smernice.

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do otlačku pečiatky, prípadne do predtlače na dokladoch.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

3.Záver

Kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly na dokladoch predložených ku kontrole  za kontrolované obdobie september – december 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Základnej školy na Brezovej ulici v Piešťanoch.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 15. 12. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 26/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                       Základná škola Mojmírova ulica Piešťany zastúpená riaditeľom školy

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                                             

Kontrolované obdobie:          september – december 2016                                           

Termín kontroly:                   12. 12. 2017 – 14. 12. 2017

Cieľ a predmet kontroly:      kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Základnej škole, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany,  s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 20. 12. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

-základná finančná kontrola,

-administratívna finančná kontrola,

-finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

 

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

- vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

-meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

-podpisy týchto zamestnancov,

-dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

-je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

-je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

-je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Základnej školy na Mojmírovej ulici v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  aplikované v internej norme „Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Základnej škole, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje komplexný systém finančného riadenia Základnej školy (ďalej len „ZŠ“), zodpovednosť riaditeľa ZŠ a zamestnancov ZŠ, základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Základnej školy na Mojmírovej ulici v Piešťanoch vykonávajú:

 • riaditeľ základnej školy,
 • zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia riaditeľa ZŠ. Zodpovední zamestnanci sú uvedení v Prílohe č. 3 vyššie uvedenej smernice.

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do otlačku pečiatky. Vzor otlačku pečiatky o vykonaní základnej finančnej kontroly, do ktorej sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tvorí Prílohu č. 2 vyššie uvedenej smernice.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 bolo zistené:

 

Kontrolné zistenie:

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonával základnú finančnú kontrolu vo fáze vyslania zamestnanca na pracovnú cestu pri vystavení cestovného príkazu a stanovení podmienok na uskutočnenie pracovnej cesty. Táto skutočnosť nie je v súlade s čl. 6, ods. 4 internej smernice, ktorý hovorí, že „v prípravnej fáze sa základná finančná kontrola zameriava na oblasť plánovania, rozpočtovania, verejného obstarávania, uzatvárania zmluvných vzťahov. Ide o finančné operácie ako napr. vykonávanie verejného obstarávania, vystavenie objednávky, uzatvorenie zmluvy, vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu – vystavenie cestovného príkazu a stanovenie podmienok na uskutočnenie pracovnej cesty“. Uvedený nedostatok bol zistený v týchto prípadoch, napr.:

 • CP č. 41 zamestnanca s os. č. 41904,
 • CP č. 40 zamestnanca s os. č. 78300,
 • CP č. 42 zamestnanca s os. č. 35518,
 • CP č. 43 zamestnanca s os. č. 49912,
 • CP č. 39 zamestnanca s os. č. 40908,
 • CP č. 35 zamestnanca s os. č. 35518,
 • CP č. 36 zamestnanca s os. č. 49913,
 • CP č. 37 zamestnanca s os. č. 11201,
 • CP č. 38 zamestnanca s os. č. 2546,
 • CP č. 32 zamestnanca s os. č. 35518,
 • CP č. 30 zamestnanca s os. č. 40908,
 • CP č. 33 zamestnanca s os. č. 2510,
 • CP č. 31 zamestnanca s os. č. 38914,
 • CP č. 28 zamestnanca s os. č. 35518,
 • CP č. 25 zamestnanca s os. č. 2510,
 • CP č. 29 zamestnanca s os. č. 40908,
 • CP č. 24 zamestnanca s os. č. 40950,
 • CP č. 27 zamestnanca s os. č. 11201,
 • CP č. 26 zamestnanca s os. č. 35518,
 • CP č. 23 zamestnanca s os. č. 40908.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internou normou.

 

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou “Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Základnej škole, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany“.

 

3. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča ZŠ na Mojmírovej ulici v Piešťanoch:

 • Poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou “Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Základnej škole, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany“.

Hlavný kontrolór mesta žiada ZŠ na Mojmírovej ulici v Piešťanoch o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 19. 01. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 21. 12. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 27/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                      Základná škola F. E. Scherera Piešťany, zastúpená riaditeľkou školy

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                                              

Kontrolované obdobie:          september – december 2016                                          

Termín kontroly:                    15. 12. 2017 – 19. 12. 2017

Cieľ a predmet kontroly:      kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica č. 1/2016 Zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti ZŠ F. E. Scherera, s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

- základná finančná kontrola,

- administratívna finančná kontrola,

- finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

 

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

- vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

- meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

- podpisy týchto zamestnancov,

- dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

- je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

- je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

- je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Základnej školy F. E. Scherera v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikované v internej norme „Smernica č. 1/2016 Zabezpečenie vykonávania  finančnej kontroly v pôsobnosti ZŠ F. E. Scherera“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov pri vykonávaní finančnej kontroly.

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Základnej školy F. E. Scherera v Piešťanoch vykonávajú:

 • vedúci zamestnanec – riaditeľka základnej školy,
 • zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia riaditeľa ZŠ. Rozsah kontroly vedúceho zamestnanca a zodpovedných zamestnancov je uvedený v Prílohe č. 1 vyššie uvedenej smernice.

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do otlačku pečiatky, prípadne do predtlače na dokladoch.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

3.Záver

Kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly na dokladoch predložených ku kontrole  za kontrolované obdobie september – december 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Základnej školy F. E. Scherera v Piešťanoch.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 18. 12. 2017.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 28/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                       Základná škola Holubyho ulica Piešťany zastúpená riaditeľom školy

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                                             

Kontrolované obdobie:          september – december 2016                                          

Termín kontroly:                     18. 12. 2017 – 19. 12. 2017

Cieľ a predmet kontroly:       kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly, s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

V zmysle § 21 ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 21. 12. 2017 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

- základná finančná kontrola,

- administratívna finančná kontrola,

- finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

 

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

- vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

- meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

- podpisy týchto zamestnancov,

- dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

- je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

- je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

- je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Základnej školy na Holubyho ulici v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  aplikované v internej norme „Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje komplexný systém finančného riadenia Základnej školy Holubyho Piešťany (ďalej len „ZŠ“), zodpovednosť štatutárneho orgánu ZŠ, vedúcich zamestnancov a zamestnancov ZŠ, základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Základnej školy na Holubyho ulici v Piešťanoch vykonávajú:

 • štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním písomne určený vedúci zamestnanec ZŠ,
 • zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu ZŠ.

 

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do predtlače, ktorá je prílohou tejto smernice spolu s určením zodpovedných zamestnancov za jednotlivé finančné operácie alebo ich časti. Do predtlače sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 bolo zistené:

 

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonával základnú finančnú kontrolu vo fáze vyslania zamestnanca na pracovnú cestu pri vystavení cestovného príkazu a stanovení podmienok na uskutočnenie pracovnej cesty. Táto skutočnosť nie je v súlade s čl. 6, ods. 3 internej smernice, ktorý hovorí, že „v prípravnej fáze sa základná finančná kontrola zameriava na oblasť plánovania, rozpočtovania, verejného obstarávania, uzatvárania zmluvných vzťahov. Ide o finančné operácie ako napr. vykonávanie verejného obstarávania, vystavenie objednávky, uzatvorenie zmluvy, vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu – vystavenie cestovného príkazu a stanovenie podmienok na uskutočnenie pracovnej cesty“. Uvedený nedostatok bol zistený v týchto prípadoch, napr.:

 • CP zamestnanca s os. č. 49604 zo dňa 13. 11. 2016,
 • CP zamestnanca s os. č. 33820 zo dňa 20. 10. 2016,
 • CP zamestnanca s os. č. 42035 zo dňa 05. 10. 2016,
 • CP zamestnanca s os. č. 89510 zo dňa 04. 10. 2016,
 • CP zamestnanca s os. č. 31850 zo dňa 27. 09. 2016,
 • CP zamestnanca s os. č. 43561 zo dňa 27. 09. 2016.

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internou normou.

 

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou “Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly“.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonával na príjmových dokladoch základnú finančnú kontrolu predpísaným spôsobom, t. j. v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z.

Na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou nebolo uvedené vyjadrenie, či:

- je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

- je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

- je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala,

a zároveň pri tomto vyjadrení chýbali:

- meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

- podpisy týchto zamestnancov,

- dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

Kontrolovaný subjekt pri vykonávaní základnej finančnej kontroly na príjmových dokladoch uvádzal iba skutočnosť, či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., čiže s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

 vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internou normou.

 

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou “Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly“.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri vykonávaní základnej finančnej kontroly nepoužíval na predtlači označenie zodpovedný zamestnanec a vedúci zamestnanec, ale obidvaja zamestnanci vykonávajúci základnú finančnú kontrolu boli označení ako zodpovedný zamestnanec. Zároveň bolo kontrolou zistené, že zamestnanec vykonávajúci kontrolu za vedúceho zamestnanca nebol na výkon základnej finančnej kontroly písomne poverený alebo písomne určený štatutárnym orgánom ZŠ, zamestnanci vykonávajúci základnú finančnú kontrolu za vedúceho zamestnanca mali písomné poverenia na výkon predbežnej finančnej kontroly v zmysle zrušeného zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Uvedený postup nie je v súlade s § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z., podľa ktorého „základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnaneczamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu“.

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internou normou.

 

Navrhované odporúčanie:

Poučenie zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou “Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly“. Aktualizovanie písomného poverenia vedúcich zamestnancov na výkon základnej finančnej kontroly v zmysle platného zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

 

3.Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča ZŠ na Holubyho ulici v Piešťanoch:

 • Poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe a o spôsobe a forme vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s  internou normou “Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly“.
 • Aktualizovať písomné poverenia vedúcich zamestnancov na výkon základnej finančnej kontroly v zmysle platného zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada ZŠ na Holubyho ulici v Piešťanoch o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 26. 01. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 22. 12. 2017.

 

Správa o výsledku kontroly č. 29/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                     Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského ulica Piešťany,          

                                                 zastúpená riaditeľom školy

Kontrolný orgán:                   Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                                            

Kontrolované obdobie:         september – december 2016                                          

Termín kontroly:                   19. 12. 2017 – 20. 12. 2017

Cieľ a predmet kontroly:      kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Základnej škole M. R. Štefánika, Vajanského 35, 921 01 Piešťany, s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

-základná finančná kontrola,

-administratívna finančná kontrola,

-finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e )rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

 

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

- vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

-meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

-podpisy týchto zamestnancov,

-dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

-je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

-je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

-je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  aplikované v internej norme „Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Základnej škole M. R. Štefánika, Vajanského 35, 921 01 Piešťany“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje komplexný systém finančného riadenia Základnej školy (ďalej len „ZŠ“), zodpovednosť riaditeľa ZŠ a zamestnancov ZŠ, základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch vykonávajú:

 • zástupkyňa riaditeľa základnej školy,
 • zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia riaditeľa ZŠ. Zodpovední zamestnanci sú uvedení v Prílohe č. 3 vyššie uvedenej smernice.

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do otlačku pečiatky. Vzor otlačku pečiatky o vykonaní základnej finančnej kontroly, do ktorej sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tvorí Prílohu č. 2 vyššie uvedenej smernice.

Prílohu č. 4 vyššie uvedenej smernice tvorí poverenie vedúceho zamestnanca – zástupkyne riaditeľa ZŠ pre výkon základnej finančnej kontroly.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

3. Záver

Kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly na dokladoch predložených ku kontrole  za kontrolované obdobie september – december 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 20. 12. 2017.

 

Správa o výsledku kontroly č. 30/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                       Materská škola na ulici 8. mája Piešťany zastúpená riaditeľkou školy

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                                          

Kontrolované obdobie:          september – december 2016                                           

Termín kontroly:                      20. 12. 2017 – 19. 01. 2018

Cieľ a predmet kontroly:       kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                   zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Materskej škole 8. mája 2, 921 01 Piešťany, s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

-základná finančná kontrola,

-administratívna finančná kontrola,

-finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a)rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b)rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c)osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d)zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e)rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f)vnútornými predpismi alebo

g)inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

 

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

 

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

- vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

-meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

-podpisy týchto zamestnancov,

-dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

-je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

-je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

-je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Materskej školy na ulici 8. mája v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikované v internej norme „Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Materskej škole 8. mája 2, 921 01 Piešťany“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje komplexný systém finančného riadenia Materskej školy 8. mája 2, 921 01 Piešťany (ďalej len „MŠ“), zodpovednosť riaditeľky MŠ a zamestnancov MŠ, základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Materskej školy na ulici 8. mája v Piešťanoch vykonávajú:

 • riaditeľka materskej školy,
 • zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia riaditeľky MŠ. Zodpovední zamestnanci sú uvedení v Prílohe č. 4 vyššie uvedenej smernice.

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do otlačku pečiatky. Vzor otlačku pečiatky o vykonaní základnej finančnej kontroly, do ktorej sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tvorí Prílohu č. 3 vyššie uvedenej smernice.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

3. Záver

Kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly na dokladoch predložených ku kontrole  za kontrolované obdobie september – december 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Materskej školy na ulici 8. mája v Piešťanoch.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 19. 01. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly č. 31/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                     Materská škola na ulici E. F. Scherera Piešťany zastúpená riaditeľkou školy

Kontrolný orgán:                   Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                                            

Kontrolované obdobie:        september – december 2016                                           

Termín kontroly:                   20. 12. 2017 – 24. 01. 2018

Cieľ a predmet kontroly:      kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Materskej škole E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany, s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

-základná finančná kontrola,

-administratívna finančná kontrola,

-finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

 

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a)rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b)rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c)osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d)zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e)rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f)vnútornými predpismi alebo

g)inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

- vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

-meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

-podpisy týchto zamestnancov,

-dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

-je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

-je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

-je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Materskej školy na ulici E. F. Scherera v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikované v internej norme „Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Materskej škole E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje komplexný systém finančného riadenia Materskej školy E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany (ďalej len „MŠ“), zodpovednosť riaditeľky MŠ a zamestnancov MŠ, základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Materskej školy na ulici E. F. Scherera v Piešťanoch vykonávajú:

 • riaditeľka materskej školy,
 • zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia riaditeľky MŠ. Zodpovední zamestnanci sú uvedení v Prílohe č. 4 vyššie uvedenej smernice.

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do otlačku pečiatky. Vzor otlačku pečiatky o vykonaní základnej finančnej kontroly, do ktorej sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tvorí Prílohu č. 3 vyššie uvedenej smernice.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

3. Záver

Kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly na dokladoch predložených ku kontrole  za kontrolované obdobie september – december 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Materskej školy na ulici E. F. Scherera  v Piešťanoch.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 25. 01. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly č. 32/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                       Materská škola na ulici Ružová Piešťany zastúpená riaditeľkou školy

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                                              

Kontrolované obdobie:          september – december 2016                                           

Termín kontroly:                     20. 12. 2017 – 25. 01. 2018

Cieľ a predmet kontroly:      kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Materskej škole Ružová 2, 921 01 Piešťany, s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

-základná finančná kontrola,

-administratívna finančná kontrola,

-finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

- vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

-štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

-zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

-meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

-podpisy týchto zamestnancov,

-dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

-je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

-je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

-je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015  Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Materskej školy na ulici Ružová v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikované v internej norme „Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Materskej škole Ružová 2, 921 01 Piešťany“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje komplexný systém finančného riadenia Materskej školy Ružová 2, 921 01 Piešťany (ďalej len „MŠ“), zodpovednosť riaditeľky MŠ a zamestnancov MŠ, základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Materskej školy na ulici Ružová v Piešťanoch vykonávajú:

 • riaditeľka materskej školy,
 • zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia riaditeľky MŠ. Zodpovední zamestnanci sú uvedení v Prílohe č. 4 vyššie uvedenej smernice.

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do krycieho listu alebo do otlačku pečiatky. Vzor krycieho listu pri vykonaní základnej finančnej kontroly, do ktorého sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tvorí Prílohu č. 2 vyššie uvedenej smernice. Vzor otlačku pečiatky o vykonaní základnej finančnej kontroly, do ktorej sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tvorí Prílohu č. 3 vyššie uvedenej smernice.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

3. Záver

Kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly na dokladoch predložených ku kontrole  za kontrolované obdobie september – december 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Materskej školy na ulici Ružová  v Piešťanoch.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 26. 01. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly č. 33/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                       Materská škola na ulici Valová Piešťany zastúpená riaditeľkou školy

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                                             

Kontrolované obdobie:          september – december 2016                                           

Termín kontroly:                     20. 12. 2017 – 25. 01. 2018

Cieľ a predmet kontroly:      kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Materskej škole Valová 40, 921 01 Piešťany, s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

-základná finančná kontrola,

-administratívna finančná kontrola,

-finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

 

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

-je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

-vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

-štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

-zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

-meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

-podpisy týchto zamestnancov,

-dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

-je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

-je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

-je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015  Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Materskej školy na ulici Valová v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikované v internej norme „Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Materskej škole Valová 40, 921 01 Piešťany“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje komplexný systém finančného riadenia Materskej školy Valová 40, 921 01 Piešťany (ďalej len „MŠ“), zodpovednosť riaditeľky MŠ a zamestnancov MŠ, základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Materskej školy na ulici Valová v Piešťanoch vykonávajú:

 • riaditeľka materskej školy,
 • zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia riaditeľky MŠ. Zodpovední zamestnanci sú uvedení v Prílohe č. 4 vyššie uvedenej smernice.

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do otlačku pečiatky. Vzor otlačku pečiatky o vykonaní základnej finančnej kontroly, do ktorej sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tvorí Prílohu č. 3 vyššie uvedenej smernice.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

3.Záver

Kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly na dokladoch predložených ku kontrole  za kontrolované obdobie september – december 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Materskej školy na ulici Valová  v Piešťanoch.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 25. 01. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly č. 34/2017

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

 

Povinná osoba:                       Materská škola na ulici Staničná Piešťany zastúpená riaditeľkou školy

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                                              

Kontrolované obdobie:          september – december 2016                                          

Termín kontroly:                     20. 12. 2017 – 25. 01. 2018

Cieľ a predmet kontroly:       kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle

                                                  zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Materskej škole Staničná 2, 921 01 Piešťany, s účinnosťou od 01. 01. 2016

 

1.Úvod

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly bola vykonaná preverením všetkých predložených dokladov za kontrolované obdobie mesiacov september – december 2016.

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

-základná finančná kontrola,

-administratívna finančná kontrola,

-finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola v zmysle § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p. (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z.) znamená overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., teda overenie jej súladu s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písm. a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f),

čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie, teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.

Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na riadiacej úrovni, za ktorú zodpovedá v zmysle § 6, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. štatutárny orgán. Nedostatky zistené finančnou kontrolu sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.

 

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. :

-je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti, po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie, a to aj v prípade, ak sa kontrola finančnej operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,

-vykonáva sa na všetkých stupňoch riadenia.

 

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva:

-štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec, a

-zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za vykonávanie finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise /napríklad organizačný poriadok a naň nadväzujúci podpisový poriadok  alebo určenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý zamestnanec je zamestnanec zabezpečujúci vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého zamestnanca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie vedúceho zamestnanca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.

Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv. „štyroch očí“, to znamená, že ju musia vykonať aspoň dvaja zamestnanci, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.

Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou (napr. cestovný príkaz, faktúra, platobný poukaz) alebo na krycom liste, ktorý si orgán verejnej správy vytvorí a prispôsobí na svoje konkrétne podmienky.

V zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou sa uvedie:

-meno a priezvisko zamestnancov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,

-podpisy týchto zamestnancov,

-dátum vykonania základnej finančnej kontroly,

a vyjadrenie, či:

-je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

-je alebo nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať,

-je alebo nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť či finančná operácia alebo jej časť je v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015  Z. z. vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vyjadrenia vedúceho zamestnanca. V prípade, ak štatutárny orgán subjektu verejnej správy usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti z § 6, ods. 4, písm. a) až g) zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými je finančná operácia alebo jej časť v súlade, je to možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.

Pre potreby Materskej školy na ulici Staničná v Piešťanoch boli ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikované v internej norme „Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Materskej škole Staničná 2, 921 01 Piešťany“, s účinnosťou od 01. 01. 2016. Táto smernica upravuje komplexný systém finančného riadenia Materskej školy Staničná 2, 921 01 Piešťany (ďalej len „MŠ“), zodpovednosť riaditeľky MŠ a zamestnancov MŠ, základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základnú finančnú kontrolu v podmienkach Materskej školy na ulici Staničná v Piešťanoch vykonávajú:

 • riaditeľka materskej školy,
 • zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia riaditeľky MŠ. Zodpovední zamestnanci sú uvedení v Prílohe č. 4 vyššie uvedenej smernice.

 

Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vpísaním potrebných údajov do krycieho listu alebo do otlačku pečiatky. Vzor krycieho listu pri vykonaní základnej finančnej kontroly, do ktorého sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tvorí Prílohu č. 2 vyššie uvedenej smernice. Vzor otlačku pečiatky o vykonaní základnej finančnej kontroly, do ktorej sa uvedie meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca, ich podpisy a dátum vykonania základnej finančnej kontroly, tvorí Prílohu č. 3 vyššie uvedenej smernice.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a účtovných dokladov (určených náhodným výberom) za sledované obdobie mesiacov september – december 2016 neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

 

3.Záver

Kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly na dokladoch predložených ku kontrole  za kontrolované obdobie september – december 2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Materskej školy na ulici Staničná  v Piešťanoch.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 25. 01. 2018.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 1/2018

 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany a kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vybavovania sťažností a petícií v predchádzajúcom období

 

Povinná osoba:                       Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          rok 2017                                          

Termín kontroly:                      08. 01. 2018 – 24. 01. 2018

Predmet a cieľ kontroly:        kontrola  dodržiavania  zákona č.  9/2010 Z.  z.  o  sťažnostiach,

 zákona č. 85/1990 Zb. o  petičnom práve a interných  predpisov  upravujúcich  postup   pri   prijímaní, evidovaní, vybavovaní   a prešetrovaní    sťažností    a    petícií   podaných   fyzickými  a  právnickými osobami a plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov  zistených  pri  kontrolách vybavovania sťažností  a petícií v predchádzajúcom období.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 • interná norma „Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami“

 

V zmysle § 21, ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 31. 01. 2018 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

1.Úvod

Kontrola vybavovania sťažností a petícií v meste Piešťany bola vykonaná v súlade § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach“) sťažnosťou je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Sťažnosťou sa poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 uvedeného zákona nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,
 • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
 • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

 

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona nie je ani podanie

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach určuje povinnosť viesť centrálnu evidenciu sťažností, a to oddelene od evidencie ostatných písomností. Táto evidencia musí obsahovať hlavne:

 • dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
 • meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa; ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať; sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa; ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie,
 • predmet sťažnosti,
 • dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,
 • výsledok prešetrenia sťažnosti,
 • prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
 • dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
 • výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
 • dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
 • dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
 • poznámku.

 

Petíciou podľa § 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa rozumie právo občana sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou na orgány verejnej moci, ktoré predstavujú štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Podmienky podania petície sú presnejšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolovaný subjekt na vybavovanie sťažností má vypracovanú internú normu – „Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami“, s účinnosťou od 19. 03. 2010. Predmetom vykonanej kontroly boli sťažnosti, podania vybavované podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petície.

 

2.1.  Kontrola evidencie prijatých sťažností a petícií

Sťažnosti a petície adresované mestu Piešťany sú evidované na útvare hlavného kontrolóra mesta v samostatných knihách centrálnej evidencie sťažností a centrálnej evidencie petícií v súlade s § 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a § 7, ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Okrem evidenčných kníh je zavedená aj elektronická evidencia, samostatne  pre sťažnosti a samostatne pre petície.

Pri kontrole evidencie sťažnosti a petícií neboli zistené nedostatky.

 

2.2.  Kontrola vybavovania sťažností a petícií

Dňa 05. 01. 2018 odovzdal hlavný kontrolór prednostovi MsÚ interný list spolu s oznámením začatia výkonu kontroly vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany s termínom začiatku kontroly stanoveným na 08. 01. 2018. Termín na predloženie dokladov k predmetnej kontrole bol 10. 01. 2018. Doklady boli ku kontrole predkladané priebežne, oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta predložilo neúplné doklady bez udania dôvodu po stanovenom termíne, konkrétne dňa 12. 01. 2018, súčasťou dokladov bol interný list s dátumom 11. 01. 2018.

 

Za kontrolované obdobie roku 2017 bolo prijatých celkom 33 podaní posudzovaných alebo vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach alebo zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Z toho boli:

 • 4 sťažnosti,
 • 3 petície,
 • 26 iných podaní (podľa § 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).

 

Sťažnosti:

 1. sťažnosť na zamestnanca MsÚ zamestnaného na dohodu o pracovnej činnosti, sťažnosť bola opodstatnená. Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli splnené.
 2. sťažnosť proti postupu zamestnancov oddelenia sociálnych a školských služieb MsÚ, sťažnosť bola neopodstatnená. Prešetrením sťažnosti sa námietky popísané v sťažnosti nepotvrdili.
 3. sťažnosť na prieťahy v konaní stavebného úradu na MsÚ. Sťažnosť nebola do termínu ukončenia kontroly vybavená i napriek tomu, že termín na jej vybavenie už vypršal. Táto skutočnosť je obsahom kontrolného zistenia č. 5 tejto správy.
 4. sťažnosť na činnosť Mestskej polície Piešťany. Sťažnosť bola pridelená na vybavenie náčelníkovi MsP Piešťany. Sťažnosť je v štádiu prešetrenia a jej vybavenie je zatiaľ v zákonnej lehote.

S výnimkou nevybavenej sťažnosti a sťažnosti v štádiu prešetrovania boli ostatné sťažnosti vybavené v riadnom, zákonom stanovenom termíne a ich dokumentácia obsahovala zákonom stanovené náležitosti.

 

Petície:

 1. petícia požadujúca opravy cestných komunikácii na Vrbovskej ceste a ulici N. Teslu. Petícia bola vybavená v zákonnej lehote.
 2. petícia požadujúca dopravné opatrenia na ulici Dominika Tatarku. Petícia  bola v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve odložená, nakoľko nebola po výzve v zákonnej lehote doplnená o požadované údaje. MsÚ k tejto petícii ďalej pristupoval ako k žiadosti.
 3. petícia požadujúca riešenie problémov s prevádzkou reštaurácie a pivárne na ulici Hoštáky. Zamestnanec zodpovedný za riešenie petície oznámil predstaviteľovi petičného výboru zákonné predĺženie lehoty na vybavenie petície. Z uvedeného dôvodu je petícia v štádiu vybavovania v zákonnej lehote.

 

Podania:

26 podaní bolo posúdených oddelením právnych a klientskych služieb, že nie sú sťažnosťami podľa § 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Nedostatky zistené pri vybavovaní týchto podaní sú uvedené v kontrolných zisteniach tejto správy.

Pri kontrole boli posudzované jednotlivé podania s prihliadnutím na platné znenie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v čase prijatia podania na MsÚ Piešťany (zmena zákona od  01. 07. 2017). Kontrolou predložených dokladov k vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany boli identifikované nasledovné kontrolné zistenia:

Kontrolné zistenie č. 1:

Podľa § 26, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom podľa § 11, ods. 1 zákona o sťažnostiach do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Pre vybavovanie sťažnosti a petícií má mesto Piešťany vypracovanú internú smernicu „Zásady upravujúce postup pri prijímaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažnosti a petícii podaných fyzickými alebo právnickými osobami“, s účinnosťou od 19. 03. 2010. V znení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach došlo k zmenám, ktoré nadobudli účinnosť od 01. 06. 2017. Ustanovenie § 26, ods. 3, zákona o sťažnostiach ukladá orgánu verejnej správy do šiestich mesiacov vypracovať vnútorný predpis v zmysle upraveného zákona. Aktualizovaná, príp. nová interná norma (zásady) pre postup na vybavovanie sťažnosti a petícií v meste Piešťany doposiaľ nebola uvedená do platnosti.  

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanoveniami § 11, ods. 1 a § 26, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Navrhované opatrenie:

Urýchlené aktualizovanie internej normy „Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami“ v súlade s platným znením zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Podľa § 23, ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach orgány verejnej správy vykonávajú kontrolu vybavovania sťažností. V zmysle § 18 d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. sa kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra rozumie o. i. kontrola vybavovania sťažností a petícií.

§ 1, ods. 2, písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach stanovuje na účely zákona o sťažnostiach pod vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidenciu, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti.

V zmysle internej normy Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní, prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami, konkrétne čl. 4, bod 4.1 centrálnu evidenciu všetkých prijatých sťažností na mestskom úrade vedie útvar hlavného kontrolóra. Uvedený stav vytvára konflikt v procese kontroly, kedy hlavný kontrolór a útvar hlavného kontrolóra na jednej strane vedie evidenciu sťažností a na druhej strane vykonáva kontrolu tejto evidencie.

Interná norma, podľa ktorej povinná osoba postupuje pri vybavovaní sťažností, vytvára konflikt v procese kontroly, v rámci ktorého hlavný kontrolór a útvar hlavného kontrolóra na jednej strane vedie evidenciu sťažností a na druhej strane vykonáva  kontrolu tejto evidencie.

 

Navrhované opatrenie:

Aktualizovanie internej normy „Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami“ v súlade s platným znením zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach s prihliadnutím na vyriešenie súčasného konfliktného stavu, pri ktorom osoby ktoré vedú evidenciu sťažností súčasne vykonávajú kontrolu tejto evidencie.

 

Podľa § 3, ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach „Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len sťažovateľ), ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy“.

Podľa § 3, ods. 2 uvedeného zákona „Podanie sa posudzuje podľa obsahu“.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Na MsÚ Piešťany bolo dňa 11. 01. 2017 doručené podanie pod podacím č. 717/2017 adresované primátorovi mesta. Podľa názvu a obsahu podania bolo mienené pisateľom ako sťažnosť – „podávame sťažnosť na zamestnankyňu oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta Piešťany (uvedené celé meno), ktorá svojou nečinnosťou spôsobila, že agenda ktorú mala vyriešiť behom jedného mesiaca sa nevybavila ani po ôsmich mesiacoch a okrem stupňujúcich sa sťažených životných podmienok účastníkov konania sa ňou musí zaoberať mestská aj štátna polícia, Katastrálny úrad Trnava, Úrad verejného zdravotníctva Trnava a Živnostenský úrad v Trnave“. 

Oddelenie právnych a klientskych služieb posúdilo, že podanie nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. b) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a sekretariát prednostu MsÚ pridelil podanie na vybavenie oddeleniu stavebných služieb a rozvoja mesta.

Z citácie podania je ale zjavné, že pisateľka podania označeného ako sťažnosť sa domnieva, že jej záujmy a práva boli porušené nečinnosťou zamestnankyne oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta na MsÚ v Piešťanoch, teda orgánu verejnej správy. Z uvedeného vyplýva, že podanie malo byť posúdené a ďalej vybavované ako sťažnosť, v zmysle § 3, ods. 1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, aj keď predmet konania je riadený iným právnym predpisom, stavebným zákonom. Dňa 16. 03. 2017 bolo mestom Piešťany vydané rozhodnutie o vylúčení zamestnanca MsÚ z konania stavebného povolenia pre opodstatnenosť námietok pisateľa podania, čo rovnako poukazuje na nesprávne konanie zamestnanca úradu, ktorý svojím konaním poškodil pisateľa podania a teda podanie malo byť posúdené ako sťažnosť na činnosť resp. nečinnosť zamestnanca úradu zastupujúceho orgán verejnej správy.   

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 3, ods. 1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a následne príslušných ustanovení uvedeného zákona týkajúcich sa prešetrovania a vybavovania sťažností.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe pri posudzovaní pridelených podaní označených ako sťažnosť a vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Pri posudzovaní podaní dôsledne vychádzať z ich obsahu.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Na MsÚ Piešťany bolo dňa 06. 09. 2017 doručené podanie pod podacím č. 24938/2017 adresované primátorovi mesta a označené ako sťažnosť č. 3. Podľa názvu a obsahu podania bolo mienené  pisateľom ako sťažnosť – „Vážený pán primátor, dovoľujem si Vás upozorniť, že ste mi stále neodpovedali na sťažnosť č. 2, ktorú som doručila na MsÚ 05. 06. 2017“. Podanie pokračuje textom popisujúcim problém a žiadosťou o nápravu. Podanie je už v poradí tretie od rovnakého pisateľa, ktoré poukazuje na rovnaký problém. Predošlé dve podania boli posúdené oddelením právnych a klientskych služieb že nie sú sťažnosťami podľa § 4, ods. 1, písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. V tomto podaní sa už ale pisateľ okrem iného sťažuje, že doposiaľ nedostal odpoveď na podanie označené ako sťažnosť č. 2, čím upozorňuje na nečinnosť orgánu verejnej správy. Z uvedeného dôvodu malo byť podanie v tejto časti posúdené a ďalej vybavované ako sťažnosť, v zmysle § 3, ods. 1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 3, ods. 1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a následne príslušných ustanovení uvedeného zákona týkajúcich sa prešetrovania a vybavovania sťažností.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe pri posudzovaní pridelených podaní označených ako sťažnosť a vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Pri posudzovaní podaní dôsledne vychádzať z ich obsahu.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

Na MsÚ Piešťany bolo dňa 27. 11. 2017 doručené podanie s podacím č. 33574/2017 adresované primátorovi mesta a označené ako sťažnosť na nekonanie orgánov štátnej správy.

Podľa názvu a obsahu podania bolo mienené pisateľom ako sťažnosť na nečinnosť orgánu verejnej správy – „Vážený pán primátor, dovoľujem si Vás upozorniť, že ste mi stále neodpovedali na sťažnosť č. 2, ktorú som doručila na MsÚ 05. 06. 2017“.

V tomto podaní sa pisateľ už druhýkrát sťažuje, že doposiaľ nedostal odpoveď na podanie označené ako sťažnosť č. 2, čím upozorňuje na nečinnosť orgánu verejnej správy. Z uvedeného dôvodu malo byť podanie posúdené a ďalej vybavované ako sťažnosť, v zmysle § 3, ods. 1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 3, ods. 1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a následne príslušných ustanovení uvedeného zákona týkajúcich sa prešetrovania a vybavovania sťažností.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe pri posudzovaní pridelených podaní označených ako sťažnosť a vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Pri posudzovaní podaní dôsledne vychádzať z ich obsahu.

Podľa § 13, ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.

Podľa § 13, ods. 2 uvedeného zákona ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku l predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť prešetruje. Orgán verejnej správy oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.

Podľa § 13, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie; v prípade sporu o príslušnosť lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia podľa § 11, ods. 4.

 

Kontrolné zistenie č. 6:

Dňa 14. 06. 2017 bolo na MsÚ Piešťany doručené podanie označené ako sťažnosť s podacím č. 18207/2017. Podanie bolo posúdené oddelením právnych a klientskych služieb ako sťažnosť podľa § 3, zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Do termínu kontroly nebola sťažnosť vybavená, nebola vyhotovená zápisnica o prešetrení sťažnosti a nebolo odoslané ani oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 13, ods.1, § 18, § 19 a § 20 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Podľa § 4,  ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach „Podanie podľa ods. 1, písm. a), b), d), e) a f) alebo podľa ods. 2 písm. a) a b) označené ako sťažnosť orgán verejnej správy odloží,  o čom toho, kto podanie podal, písomne upovedomí do 15 pracovných dní od doručenia podania s uvedením dôvodu. Orgán verejnej správy takéto podanie neodloží, ak je príslušný podanie vybaviť podľa osobitného predpisu.

 

Kontrolné zistenie č. 7:

Na MsÚ Piešťany bolo dňa 05. 06. 2017 doručené podanie p. č. 17187/2017 adresované primátorovi mesta a označené ako sťažnosť č. 2. Podanie bolo posúdené oddelením právnych služieb, že nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Podanie bolo pridelené na vybavenie MsP Piešťany. Náčelník MsP po posúdení obsahu podanie odstúpil na vybavenie naspäť na MsÚ Piešťany. Podanie bolo pridelené k vybaveniu zamestnancovi MsÚ dňa 12. 06. 2017, na uvedené podanie sťažovateľovi odpovedané nebolo. Hlavný kontrolór viackrát ústne a elektronickou poštou urgoval pri priebežnej kontrole v priebehu roka 2017 zdokladovanie vybavenia predmetného podania. Dňa 18. 01. 2018 predložil k nevybaveniu podania vedúci oddelenia právnych a klientskych služieb MsÚ Piešťany, ktorému bolo podanie pridelené na vybavenie, nasledujúce vyjadrenie, cit.: „Touto cestou Vám poskytujem vyjadrenie na postup konania odpovede na list č. záznamu 33574/2017, v ktorom sa Spoločenstvo vlastníkov bytov na Mlynskej ul. č.5139110 Piešťany prostredníctvom správcu p. (uvedené priezvisko) sťažuje na hluk blízkych prevádzok firiem. V predmetnej veci sa konalo na základe už skôr podanej sťažnosti, na ktorú boli poskytnuté sťažovateľom stanoviská Mesta Piešťany a zároveň sa uskutočňovali kontroly Mestskej polície,  Mesta Piešťany v rozsahu zákonných možností. Z mojej strany by bolo konanie vo veci samej duplicitné, preto som predmetnú vec postúpil na vecne príslušný útvar, čiže oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta – úsek dopravy. V tom čase už bolo na úseku dopravy riešené také iste podanie vo veci samej, čiže riešenie tohto podnetu stratilo opodstatnenosť“.

Doklad o postúpení podania na vecne príslušný útvar – oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta – úsek dopravy, nebol ku kontrole predložený. Vzhľadom k tomu, že na podanie nebola odosielateľovi zaslaná odpoveď, podanie sa považuje za nevybavené.

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kontrolné zistenie č. 8:

Dňa 20. 03. 2017 bolo na MsÚ Piešťany doručené podanie označené ako sťažnosť s podacím č. 9218/2017. Podanie bolo posúdené oddelením právnych a klientskych služieb, že nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Na podanie nebolo odpovedané, podanie nebolo vybavené.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kontrolné zistenie č. 9:

Dňa 25. 01. 2017 bolo na MsÚ Piešťany doručené podanie s podacím č. 2574/2017 označené ako sťažnosť. Oddelenie právnych a klientskych služieb posúdilo, že podanie nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. c) zákona o sťažnostiach. Podanie nebolo vybavené v zmysle § 4, ods. 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, pisateľ podania nebol v zákonnej lehote písomne upovedomený o ďalšom postupe pri vybavovaní podania. V zápise do spisu zo dňa 31. 01. 2017 sa ale uvádza, že „Stavebník bol o týchto skutočnostiach upovedomený osobne“. Na písomný dokument vedený v evidencii a vybavovaný podľa príslušných právnych predpisov, akým je podanie, sa odpovede vyhotovujú a zasielajú v písomnej forme a sú riadne zdokumentované, aby boli preukázateľné. Podanie sa považuje za nevybavené.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kontrolné zistenie č. 10:

Podanie doručené na MsÚ Piešťany dňa 11. 01. 2017 s podacím č. 717/2017 označené pisateľom ako sťažnosť bolo oddelením právnych a klientskych služieb posúdené, že nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. b) zákona o sťažnostiach. Podanie nebolo vybavené v zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, podanie nebolo vrátené pisateľovi podania v zákonnej lehote, resp. nebol upovedomený o ďalšom postupe pri vybavovaní podania. Dňa 16. 03. 2017 bolo vydané rozhodnutie o vylúčení zamestnanca MsÚ z konania stavebného povolenia pre opodstatnenosť námietok pisateľa podania, čo ale nenahrádza odpoveď v zákonnej lehote na podanie. Podanie sa považuje za nevybavené.

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kontrolné zistenie č. 11:

Podanie doručené na MsÚ Piešťany dňa 22. 08. 2017 a pridelené na vybavenie MsP Piešťany s podacím č. 24057/2017 označené pisateľom ako sťažnosť, bolo oddelením právnych a klientskych služieb posúdené, že nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. a) zákona  o sťažnostiach. Podanie nebolo vybavené v zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, pisateľ podania v zákonnej lehote nebol upovedomený o ďalšom postupe pri vybavovaní podania. Podanie sa považuje za nevybavené.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kontrolné zistenie č. 12:

Podanie doručené na MsÚ Piešťany dňa 28. 08. 2017 a pridelené na vybavenie MsP Piešťany s podacím č. 24459/2017 označené pisateľom ako sťažnosť, bolo oddelením právnych a klientskych služieb posúdené, že nie je sťažnosťou podľa § 4 zákona o sťažnostiach. Podanie nebolo vybavené v zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, pisateľ podania v zákonnej lehote nebol upovedomený o ďalšom postupe pri vybavovaní podania. Podanie sa považuje za nevybavené.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kontrolné zistenie č. 13:

Dňa 26. 07. 2017 bolo na MsÚ Piešťany doručené podanie označené ako sťažnosť s podacím  č. 21703/2017. Podanie bolo posúdené oddelením právnych a klientskych služieb, že nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. a) a d) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Na podanie bola vypracovaná odpoveď s dátumom 19. 10. 2017, čo je 19 pracovných dní po zákonnej lehote.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kontrolné zistenie č. 14:

Dňa 09. 08. 2017 bolo zo Služieb mesta Piešťany, p. o. postúpené na MsÚ Piešťany podanie s podacím č. 22978/2017 označené ako sťažnosť. Podanie bolo posúdené oddelením právnych a klientskych služieb, že nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach a jeho vybavením bola poverená MsP Piešťany. Na podanie bolo odpovedané 19. 10. 2017, čo je 33 pracovných dní po zákonnej lehote.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kontrolné zistenie č. 15:

Dňa 16. 08. 2017 bolo na MsÚ Piešťany doručené podanie označené ako sťažnosť s podacím  č. 23601/2017. Podanie bolo posúdené oddelením právnych a klientskych služieb, že nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. b) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a jeho vybavením bola poverená MsP Piešťany. Na podanie bola vypracovaná odpoveď s dátumom 19. 10. 2017, čo je 25 pracovných dní po zákonnej lehote.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

 

Kontrolné zistenie č. 16:

Dňa 06. 09. 2017 bolo na MsÚ Piešťany doručené podanie označené ako sťažnosť č. 3 s podacím č. 24938/2017. Podanie bolo posúdené oddelením právnych a klientskych služieb, že nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Na uvedené podanie bola zaslaná písomná odpoveď dňa 10. 10. 2017, čo je 5 dní po zákonnej lehote.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kontrolné zistenie č. 17:

Dňa 27. 11. 2017 bolo na MsÚ Piešťany doručené podanie označené ako sťažnosť s podacím  č. 33574/2017. Podanie bolo posúdené oddelením právnych a klientskych služieb, že nie je sťažnosťou podľa § 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Na podanie bolo odpovedané listom z 18. 12. 2017, čo je 19 pracovných dní po zákonnej lehote.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kontrolné zistenie č. 18:

Dňa 22. 11. 2017 bolo na MsÚ Piešťany rokovanie s občanmi mesta Piešťany, ktorí počas rokovania podali sťažnosť, z ktorej bol vyhotovený písomný záznam. Po zaevidovaní záznamu pod podacím č. 32904/2017 bol záznam vedený ako podanie, ktoré bolo oddelením právnych a klientskych služieb posúdené, že nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Odpoveď na podanie bola zaslaná dňa 11. 01. 2018, čo je 18 dní po zákonnej lehote.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Podľa § 4, ods. 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach podanie podľa ods. 1, písm. c) postúpi  orgán verejnej správy tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný podľa osobitného predpisu a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal. Na postúpenie takejto sťažnosti sa vzťahuje lehota podľa § 9.   

Podľa § 5, ods. 5 zákona o sťažnostiach ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia orgán verejnej správy písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia. Sťažovateľom sa na účely odsekov 4 a 5 rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, orgán verejnej správy sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.

Podľa internej normy Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní a prešetrovaní sťažnosti a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami, čl. 3, ods. 3.1.2. sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5tich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Prijímateľ elektronickej sťažnosti okamžite prostredníctvom elektronickej pošty upozorní sťažovateľa s poučením na jeho povinnosť doplniť sťažnosť – v prípade faxovej sťažnosti ho vyzve buď faxom alebo písomne. Lehota na vybavenie takejto sťažnosti sa začína počítať prvým nasledujúcim dňom po dni doručenia písomného potvrdenia – to zn. doručenia úplného znenia faxovej alebo elektronickej sťažnosti s podpisom. Ak písomne potvrdená sťažnosť bude obsahovať aj iné údaje ako boli uvedené v sťažnosti podanej telefaxom alebo elektronickou poštou, zamestnanec ktorý sťažnosť vybavuje, sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou odloží do spisu s poznámkou, že táto nie je predmetom vybavovania a ďalej bude riešiť novú sťažnosť. Sťažnosť podaná elektronickou formou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť. Podľa čl. 3, ods. 3.7., písm. a) sťažnosť sa záznamom odloží, ak neobsahuje náležitosti podľa tohto článku.

 

Kontrolné zistenie č. 19:

Na MsÚ Piešťany bolo dňa 09. 10. 2017 postúpené elektronické podanie s podacím č. 28414/2017 od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch. Podanie neobsahovalo náležitosti v zmysle § 5, ods. 2 a ods. 5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, bolo posúdené oddelením právnych a klientskych služieb že nie je sťažnosťou podľa § 4, ods. 1, písm. a)  zákona o sťažnostiach a bolo pridelené na vybavenie referentovi BO, PO, CO a O na MsÚ Piešťany. Kontrolou bolo zistené, že pri vybavovaní podania nebolo postupované v zmysle internej normy. Na elektronickú adresu nebola zaslaná výzva na doplnenie podania a upozornenie na možnosť odloženia podania. O odložení podania nebol vyhotovený záznam a pisateľ podania nebol v zákonnej lehote informovaný (na elektronickej adrese) o odložení podania. Dňa 11. 01. 2018 bola na ÚHK predložená písomná informácia o spôsobe vybavenia podania. Podanie sa považuje za nevybavené. 

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 5, ods. 5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a čl. 3. ods. 3.1.2. a ods. 3.7., písm. a) internej normy na vybavovanie sťažností.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v zmysle internej normy.

 

Kontrolné zistenie č. 20:

Dňa 16. 11. 2017 bolo na MsÚ Piešťany doručené elektronické podanie s podacím č.   32319/2017 označené ako sťažnosť. Oddelenie právnych a klientskych služieb posúdilo že podanie nie je sťažnosťou podľa § 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Podanie neobsahovalo náležitosti v zmysle § 5, ods. 2  a ods. 5 zákona o sťažnostiach a bolo odložené záznamom. Pri vybavovaní podania nebol odosielateľ upozornený a vyzvaný podľa čl. 3, ods. 3.1.2. internej normy na doplnenie svojho podania v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach. Podanie sa považuje za nevybavené.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s čl. 3, ods. 3.1.2. internej normy na vybavovanie sťažností.

 

Navrhované opatrenie:

Poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v zmysle internej normy.

Pri kontrole vybavovania petícií neboli zistené žiadne nedostatky. Z troch petícii bola jedna vybavená v riadnom termíne, v druhom prípade bol zástupca petičného výboru vyzvaný na odstránenie nedostatkov nachádzajúcich sa v petícii, na čo nereagoval a petícia sa po uplynutí lehoty na doplnenie petície odložila. V treťom prípade bolo zaslané oznámenie o predĺžení termínu na vybavenie petície o 30 dní a vybavovanie tejto petície ešte prebieha v zákonnej lehote.

 

3.Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vybavovania sťažností a petícií v predchádzajúcom období

Súčasťou kontroly vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany bola kontrola splnených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri predošlých kontrolách vybavovania sťažností a petícií. Ku kontrole bola vyžiadaná dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení.

Na základe správy o výsledku kontroly č. 3/2017 povinná osoba mala povinnosť písomne predložiť  hlavnému kontrolórovi zoznam splnených opatrení do 15. 06. 2017. Hlavnému kontrolórovi bol doručený list so zoznamom splnených opatrení dňa 08. 06. 2017.

Prijaté opatrenia:

 1. Zamestnanci MsÚ boli požiadaní, aby zodpovednejšie pristupovali k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Stav splnenia: Opatrenie sa neplní.

Spôsob splnenia: Zaslanie interného listu zamestnancom MsÚ.

 

 1. Zamestnanci MsÚ boli požiadaní, aby dôslednejšie dodržiavali ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach s dôrazom na dodržiavanie stanovených zákonných lehôt na vybavenie sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

Stav splnenia: Opatrenie sa neplní.

Spôsob splnenia: Zaslanie interného listu zamestnancom MsÚ.

 

 1. Zamestnanci MsÚ boli požiadaní, aby dodržiavali nariadenie prednostu MsÚ o posudzovaní, či je podanie sťažnosťou alebo nie je, oddelením právnych a klientskych služieb MsÚ.

Stav splnenia: Opatrenie sa plní.

Spôsob splnenia: Zaslanie interného listu zamestnancom MsÚ.

 

 1. Zamestnanci MsÚ boli požiadaní, aby zabezpečili, že každé podanie, ktoré sa posudzuje a vybavuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bolo v kópii pridelené na vedomie na útvar hlavného kontrolóra, kde sa v prípade sťažnosti zaeviduje a v prípade, ak sa nejedná o sťažnosť, odsleduje zákonný postup vybavenia podania.    

Stav splnenia: Opatrenie sa plní.

Spôsob splnenia: Zaslanie interného listu zamestnancom MsÚ.

 

Kontrolné zistenie č. 21:

Napriek prijatým opatreniam dochádza k nedostatkom, kedy na podania sťažovateľov nie je zaslaná odpoveď vôbec, alebo je odpoveď zaslaná s oneskorením po zákonom stanovenej lehote, čím sú porušované ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. V prípade že na podanie nie je vôbec odpovedané, jedná sa o nečinnosť orgánu verejnej správy voči pisateľovi podania a stáva sa potenciálnym podnetom pre ďalšie sťažnosti.

K nedostatku, že na podanie nebolo vôbec odpovedané, dochádzalo opakovane, a to v jednom podaní, ktoré bolo sťažnosťou podľa § 3 zákona o sťažnostiach a 8 prípadoch podaní (6 písomných a 2 elektronických), ktoré boli oddelením právnych a klientskych služieb posúdené, že nie sú sťažnosťou podľa § 4 zákona o sťažnostiach. Na 6 podaní, ktoré neboli sťažnosťami,  bola odoslaná odpoveď po zákonnej lehote.

Z uvedeného je vidieť, že prijaté opatrenia neboli zamestnancami MsÚ plnené dostatočne, čo malo za následok opakovanie nedostatkov. Hlavný kontrolór opakovane ústne a prostredníctvom elektronickej pošty pri priebežnej kontrole žiadal zamestnancov MsÚ o doručenie dokladov súvisiacich s vybavovaním sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.  

Povinná osoba a jej zamestnanci nepostupovali dôsledne pri uplatňovaní prijatých opatrení, nedodržiavali ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a internej normy na vybavovanie sťažností, čo viedlo k opakovaniu nedostatkov pri vybavovaní podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Navrhované opatrenie:

Preukazné poučenie zodpovedných zamestnancov o zodpovednom prístupe pri dodržiavaní prijatých opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov a k predchádzaniu vzniku nedostatkov. Zabezpečenie priebežného doručovania dokumentácie preukazujúcej vybavenie sťažností, podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petícií na útvar hlavného kontrolóra (pokiaľ centrálna evidencia sťažností je vedená na útvare hlavného kontrolóra).

 

4.Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22, ods. 4, písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Urýchlene aktualizovať internú normu „Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami“ v súlade s platným znením zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 • Aktualizovať internú normu „Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami“ v súlade s platným znením zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach s prihliadnutím na vyriešenie súčasného konfliktného stavu, pri ktorom osoby ktoré vedú evidenciu sťažností súčasne vykonávajú jej kontrolu.
 • Preukazne poučiť zamestnancov o zodpovednom prístupe k vybavovaniu pridelených sťažností a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v zmysle internej normy.
 • Pri posudzovaní podaní dôsledne vychádzať z ich obsahu. Dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach s dôrazom na dodržiavanie stanovených zákonných lehôt na vybavenie sťažnosti a podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach.
 • V prípade nejasností pri posudzovaní a vybavovaní podaní obrátiť sa na príslušný ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností.
 • Dodržiavať nariadenia prednostu MsÚ.
 • Zabezpečiť priebežné doručovanie dokumentácie preukazujúcej vybavenie sťažností, podaní vybavovaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petícií na útvar hlavného kontrolóra (pokiaľ centrálna evidencia sťažností je vedená na útvare hlavného kontrolóra).

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 30. 03. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  01. 02. 2018.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 2/2018

Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených MsK, p. o.

 

Povinná osoba:                         MsK, p. o. zastúpená riaditeľkou Ing. Margitou Galovou

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                   Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:            rok 2017                                          

Termín kontroly:                     16. január 2018

 

Predmet a cieľ kontroly:         kontrola  dodržiavania zákona č.  9/2010 Z.  z. o sťažnostiach,

zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a interných predpisov upravujúcich  postup  pri  prijímaní, evidovaní, vybavovaní  a prešetrovaní   sťažností   a   petícií   podaných   fyzickými   a  právnickými osobami

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 • interná norma „Smernica postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Mestskej knižnice mesta Piešťany“
 • interná norma „Smernica č. 3/2017 o postupe podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontrole sťažností občanov a organizácií v podmienkach Mestskej knižnice mesta Piešťany“

 

1.Úvod

Kontrola vybavovania sťažností a petícií v príspevkovej organizácii Mestská knižnica mesta Piešťany (ďalej aj „MsK, p. o.“) bola vykonaná v súlade § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sťažnosťou je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Sťažnosťou sa poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 uvedeného zákona nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,
 • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
 • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona nie je ani podanie

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach určuje povinnosť viesť centrálnu evidenciu sťažností, a to oddelene od evidencie ostatných písomností. Táto evidencia musí obsahovať hlavne:

 • dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
 • meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa; ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať; sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa; ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie,
 • predmet sťažnosti,
 • dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,
 • výsledok prešetrenia sťažnosti,
 • prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
 • dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
 • výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
 • dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
 • dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
 • poznámku.

Petíciou podľa § 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa rozumie právo občana sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou na orgány verejnej moci, ktoré predstavujú štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Podmienky podania petície sú presnejšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolovaný subjekt na vybavovanie sťažností má vypracovanú internú normu – „Smernica postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Mestskej knižnice mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 03. 2010 do 30. 06. 2017. Po zmene zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach kontrolovaný subjekt vypracoval novú internú normu – „Smernica č. 3/2017 o postupe podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontrole sťažností občanov a organizácií v podmienkach Mestskej knižnice mesta Piešťany“, s účinnosťou od 01. 07. 2017. Centrálna evidencia sťažností je vedená na úseku riaditeľa – ekonomickom oddelení. V kontrolovanom období roku 2017 nebola do MsK, p. o. doručená žiadna sťažnosť.

Pri vybavovaní petícií sa v kontrolovanom subjekte MsK, p. o. postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Centrálna evidencia petícií je zabezpečovaná úsekom riaditeľa – ekonomickým oddelením. V kontrolovanom období roku 2017 nebola do MsK, p. o. doručená žiadna petícia.

 

3.Záver

Kontrolou vybavovania sťažností a petícií doručených MsK, p. o. za kontrolované obdobie roku 2017 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem MsK, p. o.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 18. 01. 2018.

 

                                             Správa o výsledku kontroly č. 3/2018

 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených MsKS, p. o. a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vybavovania sťažností a petícií v predchádzajúcom období

 

Povinná osoba:                       MsKS, p. o. zastúpená riaditeľkou Mgr. Martou Jurčovou

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                   Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          rok 2017                                          

Termín kontroly:                    17. január 2018

Predmet a cieľ kontroly:       kontrola  dodržiavania  zákona č.  9/2010 Z.  z.  o  sťažnostiach,

zákona č. 85/1990 Zb. o  petičnom práve a interných  predpisov upravujúcich  postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností  a petícií podaných fyzickými a právnickými osobami a plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov  zistených  pri  kontrolách vybavovania sťažností  a petícií v predchádzajúcom období.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 • interná norma „Smernica upravujúca postup pri prijímaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických alebo právnických osôb“

 

1.Úvod

Kontrola vybavovania sťažností a petícií v príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko (ďalej aj „MsKS, p. o.“) bola vykonaná v súlade § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sťažnosťou je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Sťažnosťou sa poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 uvedeného zákona nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,
 • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
 • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

 

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona nie je ani podanie

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

 

§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach určuje povinnosť viesť centrálnu evidenciu sťažností, a to oddelene od evidencie ostatných písomností. Táto evidencia musí obsahovať hlavne:

 • dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
 • meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa; ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať; sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa; ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie,
 • predmet sťažnosti,
 • dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,
 • výsledok prešetrenia sťažnosti,
 • prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
 • dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
 • výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
 • dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
 • dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
 • poznámku.

Petíciou podľa § 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa rozumie právo občana sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou na orgány verejnej moci, ktoré predstavujú štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Podmienky podania petície sú presnejšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolovaný subjekt na vybavovanie sťažností má vypracovanú internú normu – „Smernica upravujúca postup pri prijímaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických alebo právnických osôb“, s účinnosťou od 01. 12. 2017. Centrálna evidencia sťažností je vedená na  ekonomickom oddelení a je k dispozícii u riaditeľky organizácie. V kontrolovanom období roku 2017 bolo do MsKS, p. o. doručené 1 elektronické podanie zo dňa 05. 04. 2017 označené ako sťažnosť. Toto podanie neobsahovalo náležitosti podľa § 5, ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa) a ani nebolo doplnené v zmysle § 5, ods. 7 toho istého zákona (ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná, sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania musí potvrdiť vlastnoručným podpisom). Toto podanie bolo v zmysle § 6, ods. 1, písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach odložené.

Pri vybavovaní petícií sa v kontrolovanom subjekte MsKS, p. o. postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Centrálna evidencia petícií je vedená na  ekonomickom oddelení a je k dispozícii u riaditeľky organizácie. V kontrolovanom období roku 2017 nebola do MsKS, p. o. doručená žiadna petícia.

 

3.Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vybavovania sťažností a petícií v predchádzajúcom období

Súčasťou kontroly vybavovania sťažností a petícií doručených MsKS, p. o. bola kontrola splnených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri predošlých kontrolách vybavovania sťažností a petícií. Ku kontrole bola vyžiadaná dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení.

Na základe správy o výsledku kontroly č. 4/2017 povinná osoba mala povinnosť písomne predložiť hlavnému kontrolórovi zoznam splnených opatrení do 16. 06. 2017. Hlavnému kontrolórovi bol v stanovenom termíne doručený list so zoznamom splnených opatrení.

Prijaté opatrenie:

Vypracovanie internej normy na vybavovanie sťažností v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v súlade so Zásadami mesta upravujúcimi postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Vypracovanie internej normy na vybavovanie sťažností v MsKS, p. o.

 

4.Záver

Kontrolou vybavovania sťažností a petícií doručených MsKS, p. o. za kontrolované obdobie roku 2017 a kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vybavovania sťažností a petícií v predchádzajúcom období nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem MsKS, p. o.

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 19. 01. 2018.

 

                                             Správa o výsledku kontroly č. 4/2018

 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených SMP, p. o. a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vybavovania sťažností a petícií v predchádzajúcom období

 

Povinná osoba:                       SMP, p. o. zastúpená riaditeľkou Ing. Hanou Dupkaničovou

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                  Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          rok 2017                                          

Termín kontroly:                    17. 01. 2018 – 19. 01. 2018

Predmet a cieľ kontroly:       kontrola  dodržiavania  zákona č.  9/2010 Z.  z.  o  sťažnostiach, zákona

č. 85/1990 Zb. o  petičnom práve a interných  predpisov  upravujúcich  postup   pri   prijímaní, evidovaní, vybavovaní  a prešetrovaní sťažností a petícií   podaných   fyzickými a právnickými osobami a plnenie opatrení prijatých na odstránenienedostatkov  zistených  pri  kontrolách vybavovania sťažností  a petícií v predchádzajúcom období.

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 • interná norma „Smernica postupu pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb“
 • interná norma „Smernica č. 02/100/2017 upravujúca postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb“

 

1.Úvod

Kontrola vybavovania sťažností a petícií v príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany (ďalej aj „SMP, p. o.“) bola vykonaná v súlade § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sťažnosťou je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Sťažnosťou sa poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 uvedeného zákona nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,
 • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
 • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

 

Sťažnosťou podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona nie je ani podanie

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach určuje povinnosť viesť centrálnu evidenciu sťažností, a to oddelene od evidencie ostatných písomností. Táto evidencia musí obsahovať hlavne:

 • dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
 • meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa; ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať; sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa; ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie,
 • predmet sťažnosti,
 • dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,
 • výsledok prešetrenia sťažnosti,
 • prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
 • dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
 • výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
 • dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
 • dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
 • poznámku.

Petíciou podľa § 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa rozumie právo občana sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou na orgány verejnej moci, ktoré predstavujú štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Podmienky podania petície sú presnejšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolovaný subjekt na vybavovanie sťažností mal vypracovanú internú normu – „Smernica postupu pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb“, s účinnosťou od 01. 01. 2009. Po novelizácii zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bola vydaná nová interná smernica – „Smernica č. 02/100/2017 upravujúca postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb“, s účinnosťou od 01. 06. 2017. Centrálna evidencia sťažností je vedená na úseku riaditeľa organizácie.

 

V kontrolovanom období roku 2017 boli do SMP, p. o. doručené 3 podania označené ako sťažnosť:

Podanie č. 1: elektronické podanie zo dňa 26. 06. 2017 označené ako sťažnosť. Toto podanie neobsahovalo náležitosti podľa § 5, ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa) a ani nebolo doplnené v zmysle § 5, ods. 5 toho istého zákona (ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží). Elektronické podanie bolo v zmysle § 6, ods. 1, písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach odložené.

Kontrolný orgán konštatoval, že SMP, p. o. v rovnaký deň ako podanie obdržala, oznámila sťažovateľovi odloženie tohto podania z dôvodu, že neobsahovalo náležitosti v zmysle § 5, ods. 2 a ods. 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Oznámenie o odložení podania malo byť zaslané sťažovateľovi až po piatich pracovných dňoch v zmysle § 5, ods. 5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Nakoľko však sťažovateľ pôvodné elektronické podanie poslal písomne do piatich pracovných dní a toto podanie obsahovalo všetky náležitosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, kontrolný orgán nepovažoval postup povinnej osoby za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a internej normy.

Podanie č. 2: podanie zo dňa 30. 06. 2017 označené ako sťažnosť. Podanie bolo rozdelené na tri časti, pričom prvá časť bola predmetom vybavovania povinnou osobou, druhá časť bola postúpená orgánu príslušnému na vybavenie a tretia časť bola v zmysle zákona odložená. Sťažovateľ bol o postúpení časti sťažnosti a odložení časti sťažnosti upovedomený listom. Prešetrením sťažnosti bolo preukázané, že konanie SMP, p. o. bolo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a sťažnosť bola označená ako neopodstatnená. Sťažnosť bola vybavená v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v zmysle platnej internej normy.

Podanie č. 3: podanie zo dňa 07. 08. 2017 označené ako sťažnosť. Podanie bolo odstúpené na ďalšie vybavenie príslušnému orgánu  v zmysle zákona.

Pri vybavovaní petícií sa v kontrolovanom subjekte SMP, p. o. postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Centrálna evidencia petícií je zabezpečovaná úsekom riaditeľa organizácie. V kontrolovanom období roku 2017 nebola do SMP, p. o. doručená žiadna petícia.

 

3.Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vybavovania sťažností a petícií v predchádzajúcom období

Súčasťou kontroly vybavovania sťažností a petícií doručených SMP, p. o. bola kontrola splnených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri predošlých kontrolách vybavovania sťažností a petícií. Ku kontrole bola vyžiadaná dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení.

Na základe správy o výsledku kontroly č. 6/2017 povinná osoba mala povinnosť písomne predložiť hlavnému kontrolórovi zoznam splnených opatrení do 30. 06. 2017. Hlavnému kontrolórovi bol doručený list so zoznamom splnených opatrení dňa 28. 06. 2017.

Prijaté opatrenia:

 1. Zamestnanci boli poučení o zodpovednom prístupe k vybavovaniu sťažností a podaní vybavovaných v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Služby mesta Piešťany postupujú a aj naďalej budú postupovať pri upozorňovaní nájomcov, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené výlučne v zmysle § 22, ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zamestnanci boli poučení o správnom postupe vybavovania sťažností a podaní podaných v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

 1. Služby mesta Piešťany vydali novú Smernicu č. 02/100/2017 upravujúcu postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb. Predmetná smernica je v súlade s novelizovaným zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom k 01. 06. 2017).

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Interná norma na vybavovanie sťažností v SMP, p. o. bola vypracovaná.

 

4.Záver

Kontrolou vybavovania sťažností a petícií doručených SMP, p. o. za kontrolované obdobie roku 2017 a kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vybavovania sťažností a petícií v predchádzajúcom období neboli zistené závažné nedostatky a nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem SMP, p. o.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 19. 01. 2018.

Vyvesené: 5. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť