Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany za rok 2017 o kontrolnej činnosti a ďalších činnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

V súlade s § 18f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám MsZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2017.

Hlavný kontrolór a útvar hlavného kontrolóra v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť, pod ktorou sa podľa § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

 1. obecný úrad,
 2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2017 bol schválený dňa 15. 12. 2016 uznesením č. 244/2016.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2017 bol schválený dňa 20. 06. 2017 uznesením č. 128/2017.

 

Činnosť hlavného kontrolóra mesta za hodnotené obdobie bola zameraná na nasledovné oblasti:

 • výkon kontrolnej činnosti: v roku 2017 bolo zahájených 34 kontrol, z ktorých 27 bolo  ukončených, 7 kontrol bolo, resp. bude ukončených v roku 2018; z celkového počtu 34 kontrol bolo 18 ukončených správou, pri týchto kontrolách neboli zistené nedostatky, 16 kontrol bolo, resp. bude ukončených správou, ktorej predchádzal návrh správy z dôvodu zistených nedostatkov; 
 • výkon iných odborných činností v rozsahu povinností hlavného kontrolóra: vypracovanie plánov kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 a I. polrok 2018, vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2016, vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2018, vypracovanie stanovísk k prijatiu návratných zdrojov financovania, vedenie evidencie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • iná činnosť: účasť na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva, vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, spracovanie materiálov do mestského zastupiteľstva, pripomienky a pozmeňujúce návrhy k interným predpisom, priebežné upozornenia na zistené nedostatky, účasť na stretnutiach hlavných kontrolórov a spracovanie materiálov na tieto stretnutia, účasť na odborných školeniach, seminároch a konferenciách.

 

Na zasadnutie MsZ konaného dňa 18. 05. 2017 boli predložené:

 • Správa z kontroly výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií v meste Piešťany za obdobie september – december 2016;
 • Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií doručených Mestskej knižnici mesta Piešťany, p. o. za rok 2016;
 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 1.635.000,- €.

 

Na zasadnutie MsZ konaného dňa 20. 06. 2017 boli predložené:

 • Správa z kontroly pokladne a pokladničných dokladov v meste Piešťany za obdobie november 2016;
 • Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany v II. polroku 2016;
 • Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií doručených Mestskému kultúrnemu stredisku, p. o. za rok 2016;
 • Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií doručených Službám mesta Piešťany, p. o. za rok 2016;
 • Správa z kontroly výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií v meste Piešťany za obdobie január – marec 2017;
 • Správa z kontroly pokladne a pokladničných dokladov v meste Piešťany za obdobie január 2017 a február 2017;
 • Správa z kontroly vybraných fyzických a právnických osôb, ktorým mesto Piešťany poskytlo dotácie zo svojho rozpočtu v roku 2016;
 • Odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta Piešťany za rok 2016;
 • Stanovisko k vyhodnoteniu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p. o. za rok 2016;
 • Stanovisko k vyhodnoteniu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany, p. o. za rok 2016;
 • Stanovisko k vyhodnoteniu rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o. za rok 2016.

 

Na zasadnutie MsZ konaného dňa 20. 09. 2017 boli predložené:

 • Správa z kontroly agendy v zmysle prijatého uznesenia č. 84/2017 – pri položke Daň z nehnuteľnosti preveriť zatriedenie stavieb Apartmánové domy (všetky na území mesta), aká výška dane je vyrubená, z akých dokladov sa vychádza, porovnať stavebné povolenie s kolaudačným rozhodnutím, preveriť, aké doklady boli odoslané na Katastrálny úrad Piešťany, aká bola vyrubená výška správnych poplatkov, v akej výške sú odvádzané poplatky za ubytovanie, preveriť, či je udelené nejakému subjektu oslobodenie od jeho vyberania, preveriť, či sa za všetky trafostanice vyberá daň z nehnuteľnosti, skontrolovať, aké správne poplatky boli vyrubené pri dodatočnom „legalizovaní“ stavieb v súlade s § 88 stavebného zákona a aké boli vyrubené poplatky za priestupky pri tomto konaní, preveriť, či mesto operatívne aktualizuje údaje do evidenčného systému, program URBIS pre evidenciu nehnuteľností;
 • Správa z kontroly výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií v meste Piešťany za obdobie apríl – jún 2017;
 • Správa z kontroly pokladne a pokladničných dokladov v meste Piešťany za obdobie apríl – jún 2017.

 

Na zasadnutie MsZ konaného dňa 09. 11. 2017 boli predložené:

 • Správa z kontroly plnenia zmluvy o údržbe atletickej dráhy;
 • Správa z kontroly údajov dopravcu ARRIVA Trnava, a. s. (SAD a. s. Trnava) uvedených vo výkaze nákladov a výnosov za verejnú mestskú autobusovú dopravu v materiáli: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PIEŠŤANY, najmä položiek 3.1. Odpisy dlhodobého majetku a 3.2. Opravy a údržba dlhodobého majetku, ale i ostatných položiek a preskúmať i efektivitu vynaložených nákladov uvedených vo výkaze;
 • Správa z kontroly výdavkov z bankovej karty a dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií v meste Piešťany za obdobie júl – september 2017.

 

Na zasadnutie MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 boli predložené:

 • Správa z kontroly skutočného výkonu práce zamestnancov mesta v porovnaní s ich pracovnými náplňami vychádzajúcimi z pracovných zmlúv so zamestnávateľom;
 • Správa z kontroly pokladne a pokladničných dokladov v meste Piešťany za obdobie júl – september 2017 a kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách pokladne a pokladničných dokladov v predchádzajúcom období;
 • Správa z kontroly interných noriem mesta Piešťany s prihliadnutím na ich aktuálnosť;
 • Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta a kontroly dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania;
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Piešťany za rok 2018;
 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 3.313.000,- €;
 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 2.285.050,- €;
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2018;
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany, p. o. na rok 2018;
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2018.

 

Na zasadnutie MsZ konaného dňa 08. 02. 2018 boli predložené Správy z vykonaných kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2017, ktorých výkon bol začatý v roku 2017:

 • Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany;
 • Správa z kontroly plnenia príjmovej časti rozpočtu a čerpanie vybraných položiek vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu Mesta Piešťany v roku 2017;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Základnej umeleckej škole;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Centre voľného času Ahoj;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Základnej škole na Brezovej ulici;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Základnej škole na Mojmírovej ulici;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Základnej škole na ulici F. E. Scherera;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Základnej škole na Holubyho ulici;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Základnej škole M. R. Štefánika na Vajanského ulici;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Materskej škole na ulici 8. mája;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Materskej škole na ulici E. F. Scherera;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Materskej škole na ulici Ružová;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Materskej škole na ulici Valová;
 • Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v Materskej škole na ulici Staničná.

 

Na zasadnutie MsZ konaného dňa 22. 03. 2018 bude predložená Správa z vykonanej kontroly v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2017, ktorej výkon bol začatý v roku 2017:

 • Správa z kontroly Bytového podniku Piešťany, s. r. o., v ktorom má mesto Piešťany majetkovú účasť a ktorý nakladá s majetkom mesta, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.

 

Hlavný kontrolór mesta Piešťany začal vykonávať svoju činnosť dňa 01. 04. 2017, takže predkladaná správa predstavuje jeho činnosť od uvedeného obdobia. Pri výkone jednotlivých kontrol v prípade ak neboli zistené nedostatky, bola vypracovaná správa o výsledku kontroly a kontrola bola ukončená zaslaním tejto správy povinnej osobe. V prípade zistených nedostatkov bol vypracovaný návrh správy o výsledku kontroly, ktorý bol následne doručený povinnej osobe. Povinná osoba mala právo v primeranej lehote podať námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov. Pri podaní námietok zo strany povinnej osoby bola hlavným kontrolórom preverená ich opodstatnenosť, opodstatnené námietky boli zohľadnené v správe o výsledku kontroly a neopodstatnené námietky boli zamietnuté spolu s odôvodnením ich neopodstatnenosti. Kontrola bola ukončená vypracovaním správy o výsledku kontroly a zaslaním tejto správy povinnej osobe.

Kontrolné zistenia z kontrol vykonaných v roku 2017:

 • kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z. n. p.,
 • kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.,
 • kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p.,
 • kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.,
 • kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.,
 • kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.,
 • kontrolné zistenia týkajúce sa nedodržiavania zmluvných ustanovení uzatvorených zmlúv,
 • kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia interných noriem mesta, napr. Pracovný poriadok zamestnancov mesta, Organizačný poriadok Mestského úradu, Organizačný poriadok Mestskej polície, Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, Interná smernica o cestovných náhradách, Zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami, Zásady finančného hospodárenia mesta Piešťany,
 • kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia všeobecne záväzných nariadení mesta, napr. VZN o miestnych daniach.

 

V zmysle kontrolných zistení boli hlavným kontrolórom navrhnuté odporúčania, na základe ktorých povinná osoba prijímala opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Hlavný kontrolór mal oprávnenie posúdiť, či prijaté opatrenia boli dostačujúce, prípadne mohol odporučiť doplnenie prijatých opatrení.

Záverom je potrebné skonštatovať, že v niektorých prípadoch výkon kontrol a ich ukončenie boli predĺžené z dôvodu nepredloženia dokladov ku kontrole v stanovenom, príp. dohodnutom termíne. Kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov preukázali, že nedostatky a kontrolné zistenia sa opakujú, niektoré opatrenia neboli dostatočne účinné, príp. sa nedodržiavajú, preto v budúcnosti by bolo potrebné zamyslieť sa nad prijímaním účinnejších opatrení.

 

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017

V zmysle Zásad upravujúcich postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami je hlavným kontrolórom a útvarom hlavného kontrolóra mesta Piešťany zabezpečovaná evidencia sťažností a petícií na mestskom úrade.

Za rok 2017 boli na útvare hlavného kontrolóra zaevidované 4 sťažnosti.

Predmet sťažností:

 1. sťažnosť na zamestnanca MsÚ zamestnaného na dohodu o pracovnej činnosti,
 2. sťažnosť proti postupu zamestnancov oddelenia sociálnych a školských služieb MsÚ,
 3. sťažnosť na prieťahy v konaní stavebného úradu na MsÚ,
 4. sťažnosť na činnosť Mestskej polície Piešťany

 

Z uvedených sťažností boli tri vybavené (z toho jedna bola opodstatnená a dve neopodstatnené) a jedna sťažnosť vybavená nebola. S výnimkou nevybavenej sťažnosti boli ostatné sťažnosti vybavené v riadnom, zákonom stanovenom termíne a ich dokumentácia obsahovala zákonom stanovené náležitosti.

 

Za rok 2017 boli na útvare hlavného kontrolóra zaevidované 3 petície.

Predmet petícií:

 1. petícia požadujúca opravy cestných komunikácii na Vrbovskej ceste a ulici N. Teslu. Petícia bola vybavená v zákonnej lehote.
 2. petícia požadujúca dopravné opatrenia na ulici Dominika Tatarku. Petícia  bola v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve odložená, nakoľko nebola po výzve v zákonnej lehote doplnená o požadované údaje. MsÚ k tejto petícii ďalej pristupoval ako k žiadosti.
 3. petícia požadujúca riešenie problémov s prevádzkou reštaurácie a pivárne na ulici Hoštáky. Zamestnanec zodpovedný za riešenie petície oznámil predstaviteľovi petičného výboru zákonné predĺženie lehoty na vybavenie petície. Z uvedeného dôvodu je petícia v štádiu vybavovania v zákonnej lehote.

 

 

V Piešťanoch 31. 01. 2018

                                                                                                Ing. Martin Svorad, v.r.

                                                                                                    hlavný kontrolór

Vyvesené: 5. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť