Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2016

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2016

 

Správa o výsledku kontroly č. 21/2016

 

V zmysle schváleného uzn. MsZ č. 197 C/2015 a na to nadväzujúceho plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 hlavný kontrolór mesta Ing. Peter Konečný oznámil mestskému úradu že začína kontrolu

 

 

výdavkov bankomatovej karty a náležitých dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácii

 

Kontrolovaný:                          Mestský úrad Piešťany

Miesto vykonania kontroly:   Mestský úrad Piešťany

Kontrolované obdobie:          júl - september 2016

Termín kontroly:                      november 2016

Predmet kontroly:                   kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych

predpisov a interných predpisov mesta pri použití výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta

Cieľ kontroly:                           overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne

záväznými právnymi predpismi a internými predpismi mesta Piešťany za kontrolované obdobie

 

Výsledok kontroly:

V predchádzajúcom štvrťroku bol v zmysle schváleného uzn. MsZ č. 197 C/2015 a na to nadväzujúceho plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 preverený výdavok z bankovej karty realizovaný v mesiaci júl, pričom neboli kontrolou zistené nedostatky. Po oznámení začatia aktuálnej kontroly bolo zistené, že iné výdavky sa v preverovanom období mesiacov VII. - IX./2016 už neuskutočnili a z tohto dôvodu nebolo možné kontrolu ďalej vykonať a z uvedeného dôvodu bola kontrola výdavkov z bankomatovej karty a náležitých dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácii za obdobie VII. - IX./2016 ukončená.

 

Správa o výsledku kontroly č. 22/2016

 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór

 

kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov v súvislosti s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia pre apartmánové domy a apartmánové hotely

 

Kontrolovaný:                         mesto Piešťany - Mestský úrad mesta Piešťany

Miesto vykonania kontroly:  Mestský úrad mesta Piešťany

Kontrolované obdobie:          roky 2006 - 2016

Termín kontroly:                     november- december/ 2016

Predmet kontroly:                  kontrola správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a

spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov v súvislosti s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia pre apartmánové domy a apartmánové hotely

Cieľ kontroly:                          overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne

                                                 záväznými právnymi predpismi

 

Dňa 29.09.2016 sa v bode pripomienky a dopyty občanov na rokovaní 6. Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany s ústnym podaním obrátil na hlavného kontrolóra mesta občan v nasledujúcej veci, citujem:

"Chcem dneska verejne podať občiansky podnet pánovi hlavnému kontrolórovi, v súlade so Zákonom o správnych poplatkoch, aby vykonal kontrolu vyrubenia a zaplatenia správnych poplatkov pri stavbách, ktoré mali v názve, zvlášť sa jedná o stavebné povolenia a o kolaudačné rozhodnutia, ktoré mali v názve, alebo v tom rozhodnutí sa vyskytuje slovo „apartmán“. Tieto domy nespĺňajú kritériá podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva o kategorizácii ubytovacích zariadení. Je tu ďalej tá dilema, že podľa stavebného zákona, čiže 50 z roku 76 sa budovy rozlišujú na dva základné druhy a t. j. budovy bytové a budova nebytové. Apartmánový dom, alebo polyfunkčný apartmánový dom patrí do kategórie nebytovej budovy. Z toho vyplýva aj ten môj podnet. Pri stavebných povoleniach sa vyrubuje poplatok mestom podľa zákona. Kontrolu vykonáva v súlade s týmto zákonom hlavný kontrolór. "

Nakoľko sa ďalšia časť vystúpenia tohto občana v bode pripomienky a dopyty občanov vzťahovala aj na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb rozhoduje obec v správnom konaní, oznámil som mu, že v uvedenej oblasti nemám kontrolnú pôsobnosť, nakoľko podľa § 18d ods. 3 zákona o obecnom zriadení sa kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce podľa ods. 1 zákona nevzťahuje na konanie,v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

Zároveň som mu oznámil, že z dôvodu že nemám podľa zákona o obecnom zriadení na takúto kontrolu kompetenciu, odstúpil som ďalšiu časť jeho podania na vybavenie mestskému úradu mesta Piešťany a že v prípade, ak v súvislosti s obsahom jeho konania už nemôže využiť riadne opravné prostriedky (odvolanie sa) a má podozrenie, že mesto nekoná v jeho prípade zákonne, môže sa obrátiť vo veci prešetrenia zákonnosti postupu mesta pri prenesenom výkone štátnej správy na príslušné štátne orgány.

Vo svojom liste zo dňa 17.10. 2016 som mu tiez oznámil, že na základe tejto časti jeho podnetu vykonám v zmysle príslušného ustanovenia plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2016 kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú príjmom samosprávy, t.j. kontroly na ktorú som oprávnený podľa § 15 ods. 3 zákona o správnych poplatkoch a to v súvislosti s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia pre apartmánové domy a apartmánové hotely. Kontrolovaným obdobím boli roky 2006 - 2016.

Dňa 25.11.2016 bol prednostovi MsÚ a primátorovi mesta Piešťany doručený návrh správy o výsledku kontroly č. 22/2016. Mestský úrad mesta Piešťany nepredložil v termíne stanovenom hlavným kontrolórom mesta písomné námietky k návrhu správy o výsledku kontroly č. 22/2016 a v ňom uvedeným kontrolným zisteniam a navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení v zmysle § 21 ods. 1 písm. b zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, a preto sa zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku považujú za akceptované.

 

Výsledok kontroly:

 

1./Právna úprava kontrolovanej oblasti a informácia o predmete kontroly

Kontrolovaná oblasť sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú:

 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p.
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Cieľom tejto kontroly bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s evidovaním a vyberaním správnych poplatkov v súvislosti so stavebnými povoleniami a kolaudačnými rozhodnutiami pre apartmánové domy a apartmánové hotely vydanými mestom Piešťany za roky 2006 - 2016.

 

2./ Kontrola dodržiavania povinností mesta pri evidovaní a vyberaní poplatkov v súvislosti s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia pre apartmánové domy a apartmánové hotely

Podľa § 2 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n. p., predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník"). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.

Podľa§ 15 ods. 3 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n. p. "orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich príjmom". Zákon o správnych poplatkoch sa pritom v odvolávke podľa bodu 7 odvoláva na ustanovenie § 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o kontrolu príjmov rozpočtu mesta.

Na základe tohto zmocnenia priamo v zákone o správnych poplatkoch je hlavný kontrolór oprávnený preveriť zaplatené správne poplatky v súvislosti s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na príslušné apartmánové domy počas preverovaného obdobia.

Ku kontrole bola od mesta vyžiadaná kompletná a úplná dokumentácia od roku 2006 do roku 2016, konkrétne vydané stavebné povolenia a vydané kolaudačné rozhodnutia na apartmánové domy a apartmánové hotely spolu s preukázaním úhrady poplatkov za ich vydanie.

Za preverované obdobie príslušní zamestnanci mesta predložili ku kontrole šesť vydaných stavebných povolení na výstavbu polyfunkčných apartmánových domov a tri právoplatné rozhodnutia o povolení užívania stavby (kolaudačné rozhodnutia) na polyfunkčné apartmánové domy.

Po preverení skutočnosti, či mesto včas vyberalo poplatky za vydanie týchto stavebných povolení ako aj kolaudačných rozhodnutí je možné konštatovať, že vydaniu všetkých preverovaných stavebných povolení ako aj kolaudačných rozhodnutí predchádzali včas zaplatené správne poplatky za tento druh stavby, pričom tieto boli zaplatené v hotovosti do pokladne mesta.

 

Kontrolné zistenie č. 1

 

Pri preverení správnosti vyberania poplatkov pri vydaní stavebných povolení na polyfunkčné apartmánové domy bolo zistené, že v prípade:

 • vydaného stavebného povolenia polyfunkčného apartmánového domu pod č. j. 03 117/22/3/2010-Hy zo dňa 15.06.2010 bol síce správne určený druh poplatku v zmysle položky 60 - Žiadosť o stavebné povolenie - písm. g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p. a v zmysle zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR. Tento správny poplatok mal byť správnym orgánom stanovený v zákonom určenej výške 49,50 eur. V skutočnosti bol v stavebnom povolení vyrubený nesprávne a to len vo výške 33 eur. V uvedenej výške bol vyrubený správny poplatok stavebníkom aj zaplatený, čím došlo k rozdielu vo výške 16,50 eur v neprospech mesta.

Kontrolou bolo zistené, že mesto v uvedenom prípade nestanovilo správne výšku správneho poplatku za vydanie stavebného povolenia, čím nepostupovalo v súlade so zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p. a v zmysle zák. č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR; týmto konaním došlo pri zaplatení tohto poplatku k rozdielu vo výške 16,50 €.

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ mesta Piešťany:

 • preškoliť zamestnancov vyrubujúcich správne poplatky a zaviesť v súvislosti s vyrubovaním týchto poplatkov taký kontrolný mechanizmus, aby k zisteným nedostatkom v budúcnosti nedochádzalo

 

Kontrolné zistenie č. 2

 

Pri preverení správnosti a včasnosti vyberania poplatkov pri vydaní kolaudačných rozhodnutí na apartmánové domy bolo zistené, že v prípade:

 • vydaného rozhodnutia k povoleniu užívania stavby polyfunkčného apartmánového domu pod č. j. 02 522/22/3/2010-Hy zo dňa 28.07. 2010 bol síce správne určený druh poplatku v zmysle položky 62a - a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 3 319 391,50 eur podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p. a v zmysle zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR, avšak tento poplatok mal byť správnym orgánom stanovený v zákonne určenej výške 99,50 eur pričom v skutočnosti bol tento poplatok v rozhodnutí stanovený nesprávne - t.j. len vo výške 99 eur. V tejto výške bol vyrubený správny poplatok stavebníkom aj zaplatený, čím došlo k rozdielu vo výške 0,50 eur v neprospech mesta.

Kontrolou bolo zistené, že mesto v uvedenom prípade nestanovilo správne výšku správneho poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia, čím nepostupovalo v súlade so zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p. a v zmysle zák. č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR; týmto konaním došlo pri zaplatení tohto poplatku k rozdielu vo výške 0,50 €.

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ mesta Piešťany:

 • preškoliť zamestnancov vyrubujúcich správne poplatky a zaviesť v súvislosti s výrubom týchto poplatkov taký kontrolný mechanizmus, aby k zisteným nedostatkom v budúcnosti nedochádzalo

 

Kontrolné zistenie č. 3

Kontrolou bolo tiež zistené, že vystavovanie stavebných povolení ako aj kolaudačných rozhodnutí s následným vyrubovaním správnych poplatkov nebolo v preverovanom období overované predbežnou finančnou kontrolou, napriek skutočnosti, že šlo o finančnú operáciu v tom zmysle, ako ju definoval v tom čase platný zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.

Kontrolou bolo zistené, že všetky tieto finančné operácie neboli overované predbežnou finančnou kontrolou, čím mesto nepostupovalo v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ mesta Piešťany:

 • v súvislosti s vyrubovaním správnych poplatkov zabezpečiť dôsledné overovanie správnosti vyrubených poplatkov základnou finančnou kontrolou

 

3./ Lehota na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení

V zmysle § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mesto je povinné prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku v lehote určenej hlavným kontrolórom, t. j. do 20.12.2016

Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prednosta MsÚ predloží hlavnému kontrolórovi v lehote do 31.12.2016.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 23/2016

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 vykonal Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór

 

kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta upravujúcich nakladanie s pokladničnou hotovosťou a kontrolu pokladničných dokladov

 

Kontrolovaný:

Mestský úrad mesta Piešťany

 

 

Miesto vykonania kontroly:

Mestský úrad mesta Piešťany

 

 

Kontrolované obdobie:

VIII/2016

 

 

 

Termín kontroly:

november/ 2016

 

 

Predmet kontroly:

kontrola  dodržiavania  a uplatňovania  všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta upravujúcich nakladanie s pokladničnou hotovosťou a kontrola pokladničných dokladov

Cieľ kontroly:

overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi mesta Piešťany za kontrolované obdobie

 

Výsledok kontroly:

Predmetom a cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj internej smernice mesta pri nakladaní s pokladničnou hotovosťou ako aj kontrola súvisiacich pokladničných dokladov.

 

1./Právna úprava kontrolovanej oblasti a informácia o predmete kontroly

 

Kontrolovaná oblasť – nakladanie s pokladničnou hotovosťou a kontrola pokladničných dokladov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • interná smernica č. 06/2013 - Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov

 

2./ Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných dokladov za vybrané obdobie mesiaca VIII /2016

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len zákon o účtovníctve) účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

 1. slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
 2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 3. peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 4. dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 5. dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 6. podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
 7. označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Zároveň podľa § 10 ods. 2 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5 zákona o účtovníctve.

Kontrolou pokladničných dokladov za sledované obdobie mesiaca VIII./2016 nebolo zistené porušenie príslušných ustanovení zákona o účtovníctve alebo internej smernice mesta.

Kontrolou nakladania s pokladničnou hotovosťou ku dňu 23.11.2016 nebol zistený rozdiel medzi účtovným stavom vykázaným v pokladničnej knihe a skutočným fyzickým stavom v pokladni mesta.

 

3./ Kontrola finančných operácií - pokladničných dokladov

Kontrolou finančných operácií za sledované obdobie mesiaca VIII./2016 nebolo zistené porušenie príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo internej smernice mesta.

 

4./ Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov z predošlej kontroly

Na základe predošlej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta upravujúcich nakladanie s pokladničnou hotovosťou a kontrolou pokladničných dokladov neboli zistené nedostatky a preto MsÚ nemusel prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

 

Správa o výsledku kontroly č. 24/2016

 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 a podľa ustanovenia § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór

kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta Piešťany

 

Kontrolované obdobie:                          I. - XII./ 2016

Miesto a čas vykonania kontroly:       Mestský úrad mesta Piešťany december /2016

Kontrolovaný subjekt:                           Mestský úrad mesta Piešťany

Predmet a cieľ kontroly:

 • overiť či sú dodržané pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • posúdiť stav a vývoj dlhu mesta Piešťany

 

Výsledok kontroly:

 

 1. / Kontrola dodržiavania pravidiel prijímania a používania návratných zdrojov financovania

Posúdenie stavu a vývoja dlhu bolo vykonané na základe kritérií uvedených v §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.583/2004 Z. z.“) ako aj dlhu vykázaného vo finančných výkazoch - vo finančnom výkaze o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 5 – 04 a vo finančnom výkaze o stave bankových účtoch a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6-04.

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.583/2004 Z. z.“). Podľa citovaného ustanovenia mesto môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.

Prehľad o návratných zdrojov financovania a úveroch mesta so stavom:

 

Tab.  platené splátky k  30.09. a 31.12.2016  

 

Por. 

číslo

úver

zostatok k

30.09.2016

splátky úveru

platené

k 30.09.2016

zostatok k

31.12.2016

splátky úveru

platené

k 31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLSP úver č.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

281/AUOC/13

117 730,00

44 136,00

103 018,00

58 848,00

 

 

SLSP úver č.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

282/AUOC/13

319 120,21

48 775,50

302 861,71

65 034,00

 

 

PB úver č. 070103-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

260305

481 258,79

103 126,86 €

446 883,17

137 502,48

 

 

PB úver č. 070114-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

260212

173 800,04

24 444,00

165 652,04

32 592,00

 

 

PB úver č. 070104-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

260108

224 058,93

74 686,32

199 163,49

99 581,76

 

 

PB úver č. 070110-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

262201

560 101,00

46 674,00

544 543,00

62 232,00

 

 

PB úver č. 070111-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

262301

390 991,40

31 702,05

380 424,05

42 269,40

 

 

ŠFRB úver č.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

204/3488/2001

348 400,17

10 425,21

344 925,10

13 900,28

 

 

ŠFRB úver č.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

204/1188/2002

241 179,27

8 043,82

238 498,00

10 725,09

 

10

VUB úver č 84306911

-  €

180 499,05 €

-  €

180 499,05

 

11

VUB úver č. 76647011

1 036 286,81

155 790,00 €

984 356,81

207 720,00

 

12

VUB úver č. 63752111

22 120,00

33 120,00

11 080,00 €

44 160,00

 

 

spolu

3 915 046,62

761 422,81

3 721 404,63

955 064,06

 

 

Tab. úroky

k 30.09. a 31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por. číslo

úver

 

platené úroky

platené úroky

 

 

k 30.09.2016

k 31.12.2016

 

 

 

 

 

1

SLSP úver č. 281/AUOC/13

 

1 506,02

2 008,03

 

2

SLSP úver č. 282/AUOC/13

 

3 702,25

4 936,33

 

3

PB úver č. 070103-260305

 

8 343,62

11 124,83

 

4

PB úver č. 070114-260212

 

2 884,75

3 846,33

 

5

PB úver č. 070104-260108

 

4 126,50

5 502,00

 

6

PB úver č. 070110-262201

 

8 957,28

11 943,04

 

7

PB úver č. 070111-262301

 

6 243,81

8 325,08

 

8

ŠFRB úver č. 204/3488/2001

 

11 947,53

15 930,04

 

9

ŠFRB úver č. 204/1188/2002

 

7 344,83

9 793,11

 

10

VUB úver č. 8430 6911

 

446,68

446,68

 

11

VUB úver č. 76647011

 

11 469,08

15 292,11

 

12

VUB úver č. 63752111

 

671,59

895,45

 

 

spolu

 

67 643,94

90 043,03

 

 

Konštatujem, že na základe preverenia finančných výkazov FIN 5-04 a FIN 6-04 ako aj ostatnej MsÚ poskytnutej dokumentácie za kontrolované obdobie nedošlo zo strany mesta k prijatiu a čerpaniu nových návratných zdrojov financovania, nakoľko takáto potreba mesta nenastala a nemohlo tak ani dôjsť k porušeniu platnej legislatívy upravenej zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

 

2. / Posúdenie stavu a vývoja dlhu mesta

 

Vývoj podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania za obdobie posledných 4 rozpočtových rokov:

 

 

 

 

Suma

 

 

 

 

Rok

Celková

ročných

Skutočné bežné

§17 ods.6 písm.

§17 ods.6 písm.

 

 

suma dlhu

splátok

príjmy

a)

b)

 

 

v €

vrátane

predchádzajúceho

(v %)

(v %)

 

 

 

výnosov

roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

3 424 963

753 928

15 108 381

22,67

4,99

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

4 288 439

848 836

16 097 971

26,64

5,27

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

3 887 922

1 105 882

16 314 965

23,83

6,78

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

3 137 982

1 045 107

17 332 937

18,10

6,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak by mesto neprijalo do konca roku 2016 žiadny nový úver, pre plnenie podmienky v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z., by dlh mesta predstavoval 18,10 %, tzn. že nie je prekročená zákonná hranica 60 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Pre plnenie podmienky v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z., by ročné splátky istín a výnosov z nich činili 6,03 % a nedochádza tak ani k prekročeniu hranice 25 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Kontrolou bolo zistené, že na základe zákonom určených pravidiel používania návratných zdrojov financovania ustanovených podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. je mesto Piešťany aj v roku 2016 mestom s pomerne nízkym zadlžením, na úrovni celkového dlhu vo výške 18,10 % pri maximálne možnom limite 60 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Mesto zároveň spĺňalo aj druhú zákonnú podmienku podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z., ktorou je podmienka, že suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku limit 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka; skutočná výška týchto splátok bola v roku 2016 len na úrovni 6,03 %.

 

V Piešťanoch, dňa 07. 12. 2016

 

Správu predkladá:

 

Ing. Peter Konečný, v.r.

hlavný kontrolór mesta

 

Vyvesené: 7. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť