Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2015

Správa  o výsledkoch ukončených  kontrol hlavného kontrolóra

mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2015 

 

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v ZŠ M. R. Štefánika Piešťany

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 vykonal hlavný kontrolór mesta a  kontrolór na útvare hlavného kontrolóra následnú finančnú kontrolu zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch

 

Kontrolované obdobie:                           VII. – IX./ 2014

 

Miesto a čas vykonania                          Mesto Piešťany - MsÚ  

následnej finančnej kontroly:                 júl 2015

 

Kontrolovaný subjekt:                           Základná škola M. R. Štefánika Piešťany

 

Kontrolný orgán:                                   Mesto Piešťany – hlavný kontrolór mesta

 

Predmet následnej finančnej kontroly:

 

 • kontrola zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach ZŠ M. R. Štefánika Piešťany

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami
 • skontrolovať ako boli v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ako bola zabezpečená hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť  pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta.

 

Výsledok  následnej finančnej kontroly:

 

Právna úprava kontrolovanej  oblasti

 

Dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom mesta a pri hospodárení s verejnými prostriedkami upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sú:

 

 • zákon  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • zákon  č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon  č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 • Zásady hospodárenia s majetkom mesta Piešťany
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V rámci  predmetu následnej finančnej kontroly bolo preverené aj dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení interných noriem, ktoré upravovali kontrolované skutočnosti v preverovanej oblasti.

 

Ku kontrole boli kontrolným orgánom vyžiadané a kontrolovaným subjektom predložené zmluvy, faktúry, objednávky, interné doklady a tiež dokumentácia z verejného obstarávania,  a teda doklady a dokumentácia ZŠ za obdobie VII. – IX./ 2014.

 

Kontrolný orgán uskutočnil výber finančných operácií na základe neštatistickej metódy výberu vzorky výberom založeným na základe úsudku kontrolóra.

 

Kontrola dodržiavania zákona  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

Kontrolným orgánom bolo tiež overené dodržiavanie zákonnosti  pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pričom v kontrolovanom období kontrolou nebolo na vybraných finančných operáciách zistené porušenie tohto osobitného právneho predpisu zo strany kontrolovaného subjektu.

 

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany kontrolovaného subjektu.

 

Kontrola dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

Kontrolným orgánom bolo tiež preverené dodržiavanie základných princípov a zákonných povinností verejného obstarávateľa v procese verejného obstarávania pri obstarávaní zákaziek na tovary služby a práce, ktoré patria do kontrolnej pôsobnosti vnútorného kontrolného orgánu. Kontrolou procesu verejného obstarávania súvisiacich s obstarávaním zákaziek na tovary služby a práce v preverovanom období na vybraných finančných operáciách nebolo kontrolou zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Kontrolovaný subjekt má pre postup verejného obstarávania vypracovanú „Internú smernicu upravujúcu postup obstarávateľa ZŠ M. R. Štefánika na Vajanského ul. v Piešťanoch pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Táto smernica je ale ešte z roku 2011 (1. 4. 2011), je teda neaktuálna vzhľadom k novelizáciám zákona č. 25/2006 Z. z. od tohto obdobia.

 

Podľa § 9, ods. 9 zákona,   ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

 

Podľa § 113 ods. 3 zákona, osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zabezpečiť si zriadenie profilu, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ plnia povinnosť zabezpečiť si zriadenie profilu a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality informačného systému vestníka.

 

Kontrolné zistenie č. 1

 

Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ nezverejnil v profile verejného obstarávateľa, ktorý mal mať zriadený na elektronickom úložisku v rámci vestníka podľa § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.  štvrťročnú súhrnu správu  o zákazkách s hodnotou rovnakou alebo vyššou  ako 1000 €, a to pri zákazke v hodnote 5 416,66 € bez DPH  na dodanie 2 ks interaktívnych tabúľ s doplnkami od dodávateľa .

 

Uvedeným postupom kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 9 ods.9 zák. č. 25/2006 Z. z.

 

Kontrolovaný subjekt  vo svojom písomnom vyjadrení k správe o výsledku kontroly oznámil, že na webovú stránku úradu verejného obstarávania zadali žiadosť o registráciu  verejného obstarávateľa.

 

Kontrola dodržiavania zákona  č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

 

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p (ďalej len zákon) - predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c) osobitnými predpismi,

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e) uzatvorenými zmluvami,

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a

g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a

h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

 

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona zo strany kontrolovaného subjektu.

 

 

Kontrola dodržiavania zákona  č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy znení neskorších predpisov

 

Kontrolným orgánom bolo tiež overené dodržiavanie príslušných ustanovení rozpočtových pravidiel verejnej správy, pričom v kontrolovanom období kontrolou nebolo na vybraných finančných operáciách zistené porušenie tohto osobitného právneho predpisu zo strany kontrolovaného subjektu.

 

Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

Kontrolným orgánom bolo tiež overené dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o majetku obcí, pričom v kontrolovanom období kontrolou nebolo na vybraných finančných operáciách zistené porušenie tohto osobitného právneho predpisu zo strany kontrolovaného subjektu.

 

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v Mestskej knižnici mesta Piešťany, p.o.

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 vykonal hlavný kontrolór mesta a  kontrolór na útvare hlavného kontrolóra následnú finančnú kontrolu zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach Mestskej knižnice mesta Piešťany, p.o. (ďalej MsK).

 

Kontrolované obdobie:                      VII.- IX./ 2014

 

Kontrolný orgán:                               Mesto Piešťany – hlavný kontrolór mesta

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      Mestský úrad v Piešťanoch

                                                           júl - august / 2015

Kontrolovaný subjekt:                      MsK

 

Predmet následnej finančnej kontroly:

 

 • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v MsK Piešťany

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami
 • skontrolovať ako boli v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ako bola zabezpečená hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť  pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta

 

Dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom mesta a pri hospodárení s verejnými prostriedkami upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sú najmä:

 

 • zákon  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • zákon  č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon  č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom kontroly
 • Zásady hospodárenia s majetkom mesta Piešťany

 

V rámci predmetu následnej finančnej kontroly bolo preverené aj dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení interných noriem, ktoré upravovali kontrolované skutočnosti v preverovanej oblasti, ak boli kontrolovaným subjektom vypracované.

 

Ku kontrole boli kontrolným orgánom vyžiadané a kontrolovaným subjektom predložené zmluvy, faktúry, objednávky, interné doklady a tiež dokumentácia z verejného obstarávania,  a teda doklady a dokumentácia kontrolovaného subjektu za obdobie VII. – IX./ 2014.

 

Kontrolný orgán uskutočnil výber finančných operácií na základe neštatistickej metódy výberu vzorky výberom založeným na základe úsudku kontrolóra.

 

Kontrola dodržiavania zákona  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

Kontrolným orgánom bolo overené dodržiavanie zákonnosti  pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pričom v kontrolovanom období kontrolou nebolo na vybraných finančných operáciách zistené porušenie tohto osobitného právneho predpisu zo strany kontrolovaného subjektu.

 

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany kontrolovaného subjektu.

 

Kontrola dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

Kontrolným orgánom bolo preverené dodržiavanie základných princípov a zákonných povinností verejného obstarávateľa v procese verejného obstarávania pri obstarávaní zákaziek na tovary služby a práce, ktoré patria do kontrolnej pôsobnosti vnútorného kontrolného orgánu.

 

Kontrolou procesu verejného obstarávania súvisiaceho s obstarávaním zákaziek na tovary služby a práce v preverovanom období na vybraných finančných operáciách nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kontrolovaný subjekt má pre postup verejného obstarávania vypracovanú „Internú smernicu upravujúcu postup verejného obstarávateľa Mestská knižnica mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dodatok k internej smernici o verejnom obstarávaní zo dňa  27. 2. 2014“.

 

Podľa § 9, ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

 

Podľa § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zabezpečiť si zriadenie profilu, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ plnia povinnosť zabezpečiť si zriadenie profilu a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality informačného systému vestníka.

 

Podľa § 155m, ods. 6, písm. b)zákona o verejnom obstarávaní, úrad je povinný do 1. marca 2014 zriadiť elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 a najneskôr od 1. marca 2014 zabezpečiť splnenie povinnosti podľa § 49a ods. 2 a § 113 ods. 4 až 6.

 

Kontrolné zistenie č. 1

 

Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ si nezriadil profil verejného obstarávateľa, ktorý mal mať zriadený na elektronickom úložisku v rámci vestníka podľa § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. a tým si  nesplnil povinnosti vyplývajúce mu z § 155m, ods. 6, písm. b), a tak nezverejňoval na profile štvrťročnú súhrnu správu  o zákazkách s hodnotou rovnakou alebo vyššou  ako 1000 €, kedy za preverované obdobie III. štvrťroka boli evidované tri zákazky nad 1000 € bez DPH a to výmena termostatických ventilov v MsK sume 2 716,63 €, nákup PC pre potreby MsK a PIC v sume 1 154,40 € a nákup RFID etikiet v sume 3 300 €.

 

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 9 ods.9 zák. č. 25/2006 Z. z. v spojitosti s § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

 

Kontrolovaný subjekt vo svojom písomnom vyjadrení akceptoval kontrolné zistenie.

 

 

Kontrola dodržiavania zákona  č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

 

 

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p (ďalej len zákon) - predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c) osobitnými predpismi,

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e) uzatvorenými zmluvami,

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a

g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a

h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

 

Podľa § 9 ods. 2 zákona predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.

 

Podľa § 9a  zákona vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú  zamestnanci uvedení v § 9 ods. 2 na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c) osobitnými predpismi,

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e) uzatvorenými zmluvami,

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a

g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a

h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

 

Kontrolné zistenie č. 2

 

Následnou finančnou kontrolou zo strany kontrolného orgánu bolo zistené v dvoch prípadoch porušenie osobitných predpisov zo strany kontrolovaného subjektu a to zákona o cestovných náhradách a zákona o účtovníctve. Napriek tejto skutočnosti  na cestovnom príkaze č. 69/2014 zúčtovaného VPD č. 422/14  bol overený súlad s osobitným predpisom zo strany príslušných zamestnancov kontrolovaného subjektu a to podpisom a dátumom na doklade preukazujúcom vykonanie predbežnej finančnej kontroly.

 

Kontrolou bolo preukázané, že kontrolovaný subjekt nevykonal v uvedenom prípade predbežnú finančnú kontrolu dôsledne podľa  zákona o finančnej kontrole.

 

Kontrolovaný subjekt vo svojom písomnom vyjadrení akceptoval kontrolné zistenie.

 

 

Kontrola dodržiavania zákona  č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, v z.n.p. zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.

 

Kontrolné zistenie č. 3

 

Kontrolou bolo zistené porušenie osobitného predpisu - kontrolovaný subjekt na cestovnom príkaze č. 69/2014 zúčtovaného VPD č. 422/14 v rozpore s § 3 ods. 1 zákon o cestovných náhradách písomne  neurčil zamestnancovi vysielanému na pracovnú cestu spôsob dopravy, čo je jednou z podstatných náležitostí  pri vyslaní na pracovnú cestu.

 

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods.1 zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

 

Kontrolovaný subjekt vo svojom písomnom vyjadrení akceptoval kontrolné zistenie.

 

Kontrola dodržiavania zákona  č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

Podľa § 34 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v z.n.p., ak účtovná jednotka zistí, že niektorý účtovný záznam jej účtovníctva je neúplný, nepreukázateľný, nesprávny alebo nezrozumiteľný, je povinná vykonať bez zbytočného odkladu jeho opravu spôsobom podľa odseku 2.

 

Podľa § 34 ods. 2 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v z.n.p., oprava sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave. Oprava v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva.

 

Kontrolné zistenie č. 4

 

Kontrolou bolo zistené porušenie osobitného predpisu  - kontrolovaný subjekt na cestovnom príkaze č. 69/2014 zúčtovaného VPD č. 422/14  rozpore s § 34 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve opravil vo vyúčtovaní pracovnej cesty údaj „stravné“ a to pretretím údajov čo nie je spôsob, vyplývajúci z § 34 ods. 2  zákona o účtovníctve.

 

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 34 ods.1 a 2 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

 

Kontrolovaný subjekt vo svojom písomnom vyjadrení akceptoval kontrolné zistenie.

 

Kontrola dodržiavania zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy znení neskorších predpisov

 

Kontrolným orgánom bolo tiež overené dodržiavanie príslušných ustanovení rozpočtových pravidiel verejnej správy, pričom v kontrolovanom období kontrolou nebolo na vybraných finančných operáciách zistené porušenie tohto osobitného právneho predpisu zo strany kontrolovaného subjektu.

 

Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

Kontrolným orgánom bolo tiež overené dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o majetku obcí, pričom v kontrolovanom období kontrolou nebolo na vybraných finančných operáciách zistené porušenie tohto osobitného právneho predpisu zo strany kontrolovaného subjektu.

 

Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany

 

Kontrolným orgánom bolo overené aj dodržiavanie príslušných ustanovení Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, pričom v kontrolovanom období kontrolou nebolo na vybraných finančných operáciách zistené porušenie tohto vnútorného právneho predpisu zo strany kontrolovaného subjektu.

 

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly správnosti vykázanej straty za MHD v stredisku Piešťany v SAD Trnava, a.s.

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2015 vykonal hlavný kontrolór mesta a  kontrolór  na útvare hlavného kontrolóra následnú finančnú kontrolu správnosti vykázanej straty za MHD v stredisku Piešťany v SAD Trnava, a.s.

 

Kontrolované obdobie:                      rok 2014

 

Kontrolný orgán:                               Mesto Piešťany – hlavný kontrolór mesta

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      Mestský úrad v Piešťanoch,

                                                          SAD Trnava, a.s.,

                                                          SAD Trnava, a.s., stredisko MHD Piešťany

                                                           jún - august / 2015

 

Kontrolovaný subjekt:                      SAD Trnava, a.s.,

 

Predmet následnej finančnej kontroly:

 

 • kontrola správnosti vykázanej straty za MHD v stredisku Piešťany v SAD Trnava, a.s.

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 

 • skontrolovať dodržiavanie príslušných ustanovení Rámcovej zmluvy z 01. 09. 2008 v znení jej Dodatku č. 1 a Čiastkovej zmluvy z 20. 01. 2014
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti pri vykazovaní straty za MHD v stredisku Piešťany v nadväznosti na predkladané výkazy mestu, ktoré vyplývajú z obsahu oboch zmlúv za obdobie roku 2014 v kontrolovanom subjekte

 

 

Kontrolovanú oblasť - preverenie správnosti vykázanej straty za MHD  stredisku Piešťany v SAD Trnava, a. s. upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sú najmä:

 

 • Zákon  č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 zo dňa 23.10.2007

 

V rámci predmetu následnej finančnej kontroly (ďalej kontrola) bolo predmetom preverenia dodržiavanie zmluvných podmienok, ktoré upravovali kontrolované skutočnosti v preverovanej oblasti a ktoré vyplývali z  Rámcovej zmluvy č. 2480803 uzatvorenej dňa 22. 07.2008, (ďalej Rámcová zmluva), Dodatku č. 1 z 27.12.2010 (ďalej Dodatok č.1), ako aj z Čiastkovej zmluvy na rok 2014 č.0281403 uzatvorenej dňa 20.01.2014 (ďalej Čiastková zmluva).

 

Ku kontrole boli kontrolným orgánom vyžiadané a kontrolovaným subjektom predložené doklady a dokumentácia preukazujúca preverované skutočnosti, a to:

 • Kalkulácia nákladov a tržieb za MHD Piešťany kalkulácia rok 2014 – Príloha č. 7 Čiastkovej zmluvy,
 • Ročný výkaz nákladov a výnosov – Príloha č. 8 Čiastkovej zmluvy
 • mesačné výkazy nákladov a tržieb za MHD
 • hlavná kniha MHD Piešťany po mesiacoch
 • náklady a tržby po mesiacoch
 • mesačné prehľady opráv vozidiel
 • mesačné výkazy o výške poskytnutých zliav v MHD Piešťany
 • mesačné výkazy o počte prepravených osôb na linku a spoj v MHD Piešťany
 • mesačné výpisy z elektronických pokladní podľa taríf po  linkách v MHD Piešťany
 • mesačné výkazy o počte ubehnutých kilometrov na linkách MHD v Piešťanoch
 • mesačné výkazy vynechaných spojov na linkách MHD

 

Kontrola správnosti vykázanej straty pri výkone služieb vo verejnom záujme pre pravidelné autobusové linky za MHD v stredisku Piešťany

 

Kontrola správnosti vykázanej straty pri výkone služieb vo verejnom záujme pre pravidelné autobusové linky za MHD v stredisku Piešťany bola uskutočnená v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi, uzatvorenou Rámcovou zmluvou vrátane jej Dodatku č. 1  a Čiastkovou zmluvou a jej Dodatku č. 1 a predloženými výkazmi a tiež s ohľadom na čerpanie Programového rozpočtu mesta na rok 2014 v príslušnej rozpočtovej položke.

 

Samotná úhrada za služby vo verejnom záujme pre pravidelné autobusové linky MHD v meste Piešťany bola poskytovaná v roku 2014 z  výdavkovej položky programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 v programe 10: Doprava, podprogram 10.1. Autobusová doprava, ako dotácia na miestnu autobusovú dopravu - vykrytie straty. Táto výdavková položka bola v programovom rozpočte mesta na rok 2014 schválená v sume 365 133 € a Dodatkom č. 1, ktorým sa vykrývala strata MHD za rok 2013, navýšená o sumu 29 276 € (uzn. MsZ. č. 81/2014) na celkovú sumu 394 409 €.

 

Kontrolou bolo preverené celkové skutočné čerpanie tejto rozpočtovej položky mestom Piešťany v roku 2014 v zmysle uzatvorenej Čiastkovej zmluvy a Dodatku č. 1 na rok 2014. Na základe predložených dokladov bolo zistené, že mestom bolo vyčerpaných  v roku 2014 ako dotácia na miestnu hromadnú dopravu na vykrytie straty  358 472, 83 € a suma 29 276 €.

 

Na základe uzatvorenej Čiastkovej zmluvy pre rok 2014 vrátane Dodatku č. 1 bola ako jej súčasť dojednaná kalkulácia nákladov a tržieb za MHD (príloha č. 7 Čiastkovej zmluvy).

 

Kalkulácia nákladov a tržieb za MHD – kalkulácia rok 2014 podľa nasledovných položiek:

 

Podľa položiek kalkulačného vzorca

v      €

1.PRIAMY MATERIÁL

118 500

 1. Pohonné hmoty – nafta

113 500

 1. Pneumatiky

2 000

 1. Ostatný priamy materiál

3 000

 1. PRIAME MZDY

123 000

 1. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY

280 288

3.1. Odpisy dlhodobého majetku

175 000

3.2.Opravy a údržba dlhodobého majetku

26 000

3.3. Stravné

9 000

3.4. Odvody poistného

43 500

3.5. Zmluvné zákonné poistenie motorových vozidiel

1 800

3.6. Ostatné priame náklady

24 988

 1. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA

26 000

 1. SPRÁVNA RÉŽIA

14 000

 1. ÚPLNÉ VLASTNÉ NÁKLADY (bez zisku)

561 788

 1. EKON.CENA PREPR.VYKONU (UVN+2%)

575 833

 1. TRŽBY Z PRAVIDELNEJ DOPRAVY

200 000

 1. Potreba náhrady straty (r. 7 - r.8 - r.11)

365 133

 1. Príspevky z MsÚ

0

 1. Ostatné tržby

10 700

 1. VÝNOSY SPOLU

210 700

13.  POČET KILOMETROV

332 000

 

Kontrolný orgán v tejto súvislosti upozorňuje, že v Kalkulácii nákladov a tržieb za MHD za rok 2014, ktorá tvorí Prílohu č. 7 Čiastkovej zmluvy na rok 2014 zrejme nedopatrením nebola do riadku 12. zahrnutá potreba náhrady straty z riadku 9. v sume 365 133 € a tak riadok 12. Výnosy spolu mal mať uvedenú správnu sumu  575 833 €.

 

Predmetom kontroly ktorá bola uskutočnená  na generálnom riaditeľstve SAD Trnava, a. s., a na stredisku MHD v Piešťanoch, bolo preverenie správnosti vykazovanej straty za MHD .

 

Kontrolný orgán porovnal kalkulácia nákladov a tržieb za MHD v roku 2014 zmluvne dojednanú v Čiastkovej zmluve pre rok 2014 vrátane Dodatku č. 1 s ich záverečným vyúčtovaním, ktoré v zmysle príslušného ustanovenia čl. V ods. 6 tejto zmluvy za obdobie 01. 01. – 31. 12. 2014 mal dopravca povinnosť predložiť do 31. 03. 2015.

 

Kontrolou bolo zistené, že toto vyúčtovanie bolo mestu doručené dňa 23. 02. 2015, teda v zmluvne dojednanom termíne s nasledovným obsahom:

 

Náklady a tržby za mestskú hromadnú dopravu.  1. – 12. mesiac 2014

 

Podľa položiek kalkulačného vzorca

v      €

1.PRIAMY MATERIÁL

 1. 692,15
 1. Pohonné hmoty – nafta

                97 855,34

 1. Pneumatiky

       2 756,17

1.3.Ostatný priamy materiál

     14 080,64

 1. PRIAME MZDY
 1. 436,85
 1. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY

   267 716,10

3.1. Odpisy dlhodobého majetku

   170 003,79

3.2.Opravy a údržba dlhodobého majetku

     18 054,83

3.3. Stravné

       9 932,13

3.4. Odvody poistného

     44 467,24

3.5. Zmluvné zákonné poistenie motorových vozidiel

      1 637,18

3.6. Ostatné priame náklady

     23 620,93

 1. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA

    26 956,26

 1. SPRÁVNA RÉŽIA

15 828,49

 1. ÚPLNÉ VLASTNÉ NÁKLADY (bez zisku)
 1. 629,85
 1. EKON.CENA PREPR.VYKONU (UVN+2%)
 1. 470,58
 1. TRŽBY Z PRAVIDELNEJ DOPRAVY
 1. 455,25
 1. Potreba náhrady straty (r. 7 - r.8 - r.11)
 1. 578,94
 1. Príspevky z MsÚ
 1. 472,83
 1. Ostatné tržby

5 436,39

 1. VÝNOSY SPOLU

   567 470,58

13.  POČET KILOMETROV

   326 510

Potreba  náhrady straty k 31.12.2014 (r.9-r.10)                               11 106,11

 

Z Vyúčtovania za rok 2014, ktorý bol dopravcom zaslaný mestu dňa 20. 02. 2015 pod ich zn. 562/2015 vyplýva potreba úhrady náhrady straty za rok 2014 vo výške 11 106,11 €.

 

V rozpočte mesta na rok 2014 bola v programe 10. Doprava schválená suma 365 133 €  na vykrytie straty MHD, ktorá bola Dodatkom č. 1 navýšená o sumu 29 276 € na sumu 394 409 € . Na základe nám predložených dokladov bolo zistené, že mesto vyčerpalo  v roku 2014 ako dotáciu na miestnu hromadnú dopravu na vykrytie straty sumu 358 472, 83 € a sumu 29 276 € na vykrytie straty za rok 2013.

 

Mesto s dopravcom uzatvorilo na rok 2014 tzv. Čiastkovú zmluvu s Dodatkom č. 1, v ktorej bolo dojednané:

 

Podľa čl. IV ods. 1 Čiastkovej zmluvy:

Príspevok sa poskytuje zo strany Mesta Dopravcovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vo výške preukázanej straty Dopravcu.

 

Podľa čl. V ods. 1 Čiastkovej zmluvy:

Príspevok za kalendárny rok 2014, ktorý vznikne Dopravcovi pri realizovaní služby vo verejnom záujme podľa tejto zmluvy bude poskytovaný Dopravcovi zo strany Mesta Piešťany v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 181/2013/E zo dňa 12.12.2013 a uznesením  Mestského zastupiteľstva č. 81/2014/M zo dňa 25. 06. 2014 v celkovej výške najviac 394 409,00 € slovom tristodeväťdesiatštyritisíc štyristodeväť eur, ktorá je záväzná a maximálna. Výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 181/2013/E zo dňa 12.12.2013  a uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 81/2014/M zo dňa 25. 06. 2014  tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 6  tejto Zmluvy.

 

Zároveň sa článok V. bod 6 Zmluvy sa dopĺňa o vetu:

„Úhradu doplatku ktorý vyplynie zo záverečného vyúčtovania podľa tohto bodu sa Mesto zaväzuje uskutočniť najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom sa záverečné vyúčtovanie podľa tohto bodu vykonalo.“

Ostatné ustanovenia  Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 sú nezmenené a naďalej zostávajú v platnosti.

 

Podľa čl. V ods. 5 Čiastkovej zmluvy, v ktorej bolo okrem iného tiež dojednané:

Skutočne poskytnuté príspevky poskytnuté mestom na úhradu preukázanej straty nesmú presiahnuť sumu schválenú v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2014, uvedenú v bode 1. tohto článku zmluvy, (pozn. schválená suma  394 409 €).

 

Kontrolné zistenie č. 1:

 

Kontrolovaný subjekt v zaslanom Vyúčtovaní za rok 2014 zaslanom mestu dňa 20. 02. 2015  uviedol: Z predložených výkazov vyplýva potreba úhrady náhrady straty za rok 2014 vo výške 11 106,11 eur.

 

Kontrolou vyúčtovania v zmysle príslušných ustanovení Rámcovej zmluvy č. 2480803 zo dňa 22. 07. 2008, jej Dodatku č. 1  k Rámcovej zmluve č. 4811003 zo dňa 27.12. 2010, Čiastkovej zmluvy č. 0281403 zo dňa 20. 01. 2014, Dodatku č. 1  čiastkovej zmluvy zo dňa 13. 11. 2014 ako aj z príslušných dokladov zo zaslaného Vyúčtovania za rok 2014, ktoré obsahovalo:

-výkaz náklady a tržby za mestskú hromadnú dopravu za mesiac január – december 2014

-výkaz náklady a tržby za mestskú hromadnú dopravu za mesiac december 2014

-hlavná kniha MHD Piešťany za rok 2014

-náklady a tržby za rok 2014

-prehľad opráv vozidiel za rok 2014

-prehľad opráv vozidiel za december 2014

bolo zistené nasledovné:

- kontrolovaný subjekt - Dopravca - SAD Trnava, a.s. po ukončení roku 2014 vyúčtoval mestu doplatiť na vykrytie straty sumu 11 106,11 €, čo by už po zaplatení všetkých dovtedy uhradených príspevkov (suma 358 472,83 € + 29 276 €) znamenalo celkové čerpanie tejto rozpočtovej položky v sume 398 854,94 €. Táto suma by o 4 445, 94 € prevyšovala zmluvne dojednanú sumu 394 409 €, ktorá bola MsZ mesta Piešťany schválená v rozpočte mesta na rok 2014 a ktorej výšku  nemožno  presiahnuť podľa vyššie uvedeného čl. V ods. 1 a 5 Čiastkovej zmluvy.

 

Znamená to, že Mesto Piešťany je oprávnené v zmysle príslušných ustanovení uzatvorenej Čiastkovej zmluvy uhradiť dopravcovi – SAD Trnava, a.s. sumu 6 660,17 €, aby tým nebol porušený čl. V.  bodu 6 Čiastkovej zmluvy a nebola tak presiahnutá suma príspevkov schválená v rozpočte mesta Piešťany na rok 2014. Vyplýva z toho, že rozdielom medzi zmluvne dojednanou sumou 394 409 €, ktorá je v príslušných článkoch Čiastkovej zmluvy a jej Dodatku č. 1 zadefinovaná, že ju nemožno presiahnuť, a skutočne doteraz uhradenými príspevkami na vykrytie straty dopravcu za rok 2014 -  sumou 358 472,83 € a sumou 29 276 €,  je suma 6 660,17 €, ktorú malo Mesto Piešťany  povinnosť uhradiť dopravcovi po zaslaní jeho Vyúčtovania za rok  2014 zo dňa 20. 02. 2015, k čomu však doteraz nedošlo.

 

Kontrolný orgán na základe preverenia všetkých vyššie uvedených zmlúv a výkazov predložených ku kontrole konštatuje, že kontrolovaný subjekt nepostupoval pri Vyúčtovaní za rok 2014, zaslanom mestu dňa 20. 02. 2015 v súlade so zmluvne dojednanými podmienkami, konkrétne s č. IV. ods. 1, čl. V. ods. 1 a 5 Čiastkovej zmluvy, nakoľko v tomto vyúčtovaní uviedol, že  z predložených výkazov vyplýva potreba úhrady straty za rok 2014 vo výške 11 106,11 eur.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval pri Vyúčtovaní za rok 2014, v súlade so zmluvne dojednanými podmienkami, konkrétne s č. IV. ods. 1, čl. V. ods. 1 a 5 Čiastkovej zmluvy a jej Dodatku č. 1.

 

Kontrolovaný subjekt vo svojom písomnom vyjadrení so závermi tohto bodu nesúhlasil, pričom sa v ňom odvolával prakticky na tie isté ustanovenia čiastkovej zmluvy z ktorých vychádzal aj kontrolný orgán pri svojej kontrole. Kontrolný orgán oznámil vo svojom stanovisku kontrolovanému subjektu, že jeho vyjadrenie neakceptuje a že na svojom kontrolnom zistení trvá.

 

Kontrola ďalších skutočností u dopravcu pri výkone služieb vo verejnom záujme pre pravidelné autobusové linky MHD v meste Piešťany

 

Preverením správnosti vykázanej straty za MHD v stredisku SAD v Piešťanoch boli ďalej námatkovo preverené vykazované  vybrané nákladové položky dopravcu a to u priameho materiálu a priamych miezd, pričom kontrolou neboli zistené rozdiely oproti údajom vedeným na príslušných účtovných dokladoch spoločnosti.

 

Kontrolou zameranou na vyraďovanie autobusov SAD Trnava a.s. v stredisku MHD Piešťany, bolo zistené, že za obdobie roku 2014 bol vyradený jeden autobus, ktorý bol fyzicky a morálne opotrebovaný s vysokou náročnosťou na opravy. Výnos z jeho vyradenia bol riadne zúčtovaný a vykázaný.  Tento vyradený autobus bol nahradený novým autobusom, ktorý slúži ako záložný.

 

Kontrolou na mieste v stredisku MHD v Piešťanoch bol preverený systém čerpania PHM do autobusov spoločnosti. Bolo zistené, že kontrolovaný subjekt má zavedený  trojstupňový systém kontroly čerpania PHM a to nasledovne:

 • pri každom čerpaní sa prikladá k výdajnému stojanu osobná karta vodiča, ktorá je chránená PIN-kódom
 • pri čerpaní sa prikladá aj karta vozidla, ktorá je jedinečná ku každému vozidlu
 • zároveň sa pri čerpaní prikladá aj čiarový kód denného záznamu o výkone autobusu.

Po ukončení výkonu musí byť každý autobus vždy natankovaný do plnej nádrže, pričom sa nemôže  vyskytnúť denný záznam bez tankovania. Každý denný záznam o výkone autobusu sa vyhodnocuje, vrátane spotreby nafty, pričom sú vodiči finančne motivovaní na dosahovaní úspory. Záznamy o čerpaní na čerpacej stanici sa prenášajú do softvéru SAD Trnava, a.s. na spracovanie denných záznamov, kde dochádza k tzv. „spárovaniu“ údajov. Denné záznamy vrátane spotreby sú spracovávané dispečerom denne, pričom sa odchýlky v spotrebe  analyzujú.

 

Kontrolný orgán tiež preveril systém preukazovania počtu prepravených  cestujúcich, ktorý sa vykonáva formou výpisov z elektronických pokladní umiestnených v autobusoch spoločnosti. Všetky údaje o prepravených cestujúcich sú po prejdení autobusu elektronickou bránou umiestnenou na stredisku MHD v Piešťanoch elektronickou formou stiahnuté k ďalšiemu spracovaniu Dopravcu. Dopravca tieto výpisy z elektronických pokladní mesačne predkladá mestu v zmluvne dojednanej štruktúre. V tejto súvislosti kontrolný orgán odporúča mestu dojednať v budúcej Čiastkovej zmluve v rámci predkladaných výkazov, aby sa v budúcnosti výkaz o výške poskytovaných zliav v MHD neviedol v počtoch lístkov, ale v počtoch osôb, ktoré sú skutočne prepravené, čo má objektívne vyššiu vypovedaciu hodnotu pre potreby budúcej optimalizácie liniek zo strany mesta.

 

Preverovaním týchto, ako aj ďalších skutočností, ktoré priamo alebo nepriamo súviseli s plnením povinností dopravcu pri výkone služieb vo verejnom záujme pre pravidelné autobusové linky mestskej hromadnej dopravy v meste Piešťany neboli zistené iné nedostatky zo strany kontrolovaného subjektu.

Kontrolný orgán ešte v súvislosti s kontrolou v SAD Trnava a.s. písomne upozornil mesto na časť neuhradených záväzkov v roku 2015 a potrebu ich urýchleného riešenia, avšak tieto sa netýkali kontrolovaného obdobia – roku 2014 a preto nie s súčasťou správy o výsledku kontroly.

 

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných  právnych predpisov pri realizácii pracovnej cesty zástupcov mesta Piešťany v máji v roku 2015 v partnerskom meste Luhačovice

 

Na základe  uznesenia MsZ  č. 150/A/1/2015 vykonal hlavný kontrolór mesta a  kontrolór, na útvare hlavného kontrolóra následnú finančnú kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných  právnych predpisov pri realizácii pracovnej cesty zástupcov mesta Piešťany v máji v roku 2015 v partnerskom meste Luhačovice.

 

Kontrolované obdobie:                     V.- VI/ 2015

 

Kontrolný orgán:                               Mesto Piešťany – hlavný kontrolór mesta

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      Mestský úrad v Piešťanoch

                                                            august / 2015

Kontrolovaný subjekt:                       Mestský úrad v Piešťanoch

 

Predmet následnej finančnej kontroly:

 

 • kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon o cestovných náhradách) pri poskytovaní  náhrad pri zahraničných pracovných cestách
 • kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení  s rozpočtovými prostriedkami mesta
 • skontrolovať vykonávanie predbežnej finančnej kontroly pri pripravovaných finančných operáciách  - použitie rozpočtových prostriedkov  zahraničnú pracovnú cestu

 

Oblasť poskytovania cestovných náhrad upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cestovných náhradách).

 

Kontrolovaný subjekt mal v roku 2015 oblasť poskytovania cestovných náhrad upravenú v smernici  č.4/2009 o cestovných náhradách, účinnej od 1.12.2009 (ďalej len „smernica o cestovných náhradách“)

 

Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách  a smernice mesta Piešťany pri poskytovaní  cestovných náhrad

 

Podľa § 2 ods. 1 zákona o cestovných náhradách pracovná cesta podľa tohto zákona je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Pracovná cesta podľa tohto zákona je aj cesta, ktorá trvá od nástupu osoby uvedenej v § 1 ods. 2 na cestu na plnenie činností pre ňu vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činností do skončenia tejto cesty.

 

Podľa § 2 ods. 2 zákona o cestovných náhradách zahraničná pracovná cesta podľa tohto zákona je čas pracovnej cesty  v zahraničí vrátane výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty.

Podľa § 3 ods. 1  zákona o cestovných náhradách zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty.

 

Kontrolné zistenie č.1:

 

Vo vyúčtovaní pracovnej cesty v dňoch 08. – 10. 05. 2015 u všetkých účastníkov pracovnej cesty do Luhačovíc na základe cestovných príkazov č. 8, 9 a 10 (2.strana cestovného príkazu) bolo zistené, že títo vykázali odchod na pracovnú cestu už o 11.10 hod., t. j. v rozpore s určeným časom začiatku pracovnej cesty zo strany zamestnávateľa. Na základe zmeneného nástupu na pracovnú cestu vykázali vo vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty – príloha „A“ k cestovnému príkazu,  prekročenie hranice  medzi SR a ČR o 11.55 hod., t.j. po 45 minútach, čo malo za následok, že účastníkom pracovnej cesty vznikol nárok na stravné v plnej výške 600 CZK (rozpätie nad 12 hodín).

 

Za podmienok stanovených v cestovnom príkaze – nástup na pracovnú cestu o 11.30 hod. by bola  hranica medzi SR a ČR prekročená o 12.15 hod., t. j. po 45 minútach a tak by účastníkom pracovnej cesty vznikol nárok na stravné len vo výške 300 CZK (rozpätie od 6 do 12 hodín.

 

Tiež bolo zistené, že na doklade, ktorý preukazuje čas jazdy služobného vozidla v tzv. knihe jázd je v kolónke odchodu a príchodu z Piešťan do Luhačovíc uvedený odchod  z Piešťan do Luhačovíc o 11.30 hod. a príchod do Luhačovíc o 13.30 hod.. Tieto časové údaje sa tak nezhodujú s časovými údajmi uvedenými na cestovných príkazoch účastníkov pracovnej cesty - čas odchodu z Piešťan o 11.10 hod. a čas príchodu do Luhačovíc o 13.10 hod..

 

Určenie času trvania cesty neznamená určenie termínu pracovnej cesty v dňoch ale určenie času nástupu na pracovnú cestu do ukončenia pracovnej cesty. Táto skutočnosť je dôležitá pre posúdenie súladu finančnej operácie, ktorou je schválenie pracovnej cesty a jej podmienok, s rozpočtom mesta a schválenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitých verejných prostriedkov.

 

Tým, že nebol zo strany účastníkov pracovnej cesty dodržaný zamestnávateľom určený čas nástupu na pracovnú cestu, nebola dodržaná jedna zo zákonných podmienok konania pracovnej cesty, čím nebolo postupované so zákonom o cestovných náhradách a  zákonom o finančnej kontrole, podľa ktorého sa predbežnou finančnou kontrolou  so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad finančnej operácie s rozpočtom.

 

Kontrolné zistenie č.2:

Kontrolou bolo zistené, že vyššie uvedený časový údaj o prekročení hranice (11.55 hod.) uvedený na doklade príloha „A“ k cestovnému príkazu, ktorý preukazuje vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty a ktorý je súčasťou účtovného dokladu ako jeho príloha 1/A, bol všetkými tromi účastníkmi pracovnej cesty dodatočne opravený  jeho prepísaním na 11.55 hod. a to spôsobom, ktorý je v rozpore s § 34 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

 

Kontrolou bolo zistené, že pri dodatočnej oprave času prechodu hranice účastníkmi pracovnej cesty nebolo postupované v súlade s § 34 zákona o účtovníctve.

 

Podľa § 36 ods. 1  zákona o cestovných náhradách zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na cestovné náhrady (ďalej len „náhrady“) podľa cit. zákona do sumy predpokladaných náhrad pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu.

 

Podľa § 36 ods. 5  zákona o cestovných náhradách zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu do štátu, ktorý nie je členským štátom eurozóny alebo tretím štátom, a pri vyslaní do štátu Európskej únie, ktorý nie je členským štátom eurozóny, preddavok v cudzej mene v rozsahu a v sume podľa času trvania a podmienok zahraničnej pracovnej cesty a času a podmienok vyslania do štátu Európskej únie. V eurách môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok alebo jeho časť, iba ak banka alebo pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň príslušnú cudziu menu nevydáva alebo po dohode so zamestnancom pred zahraničnou pracovnou cestou do štátu, ktorý nie je členským štátom eurozóny alebo tretím štátom, a pred vyslaním do štátu Európskej únie, ktorý nie je členským štátom eurozóny.

 

Podľa Čl. V.  bodu 3 prvá veta smernice o cestovných náhradách pri zahraničnej pracovnej ceste mesto poskytne zamestnancovi preddavok na náhrady v cudzej mene v sume podľa času trvania a podmienok pracovnej cesty podľa čl. IV. písm. A bodu 1. a prílohy č. 1a) k cestovnému príkazu.

 

Kontrolné zistenie č.3:

 

Kontrolou bolo zistené, že zamestnávateľ poskytol jednému z účastníkov pracovnej cesty preddavok vo výške 2700 CZK a tiež preddavky vo výške 200 € a 150 € ďalšiemu z účastníkov pracovnej cesty preddavok vo výške 2700 CZK a tiež preddavok vo výške 200 €.

 

Podľa smernice o cestovných náhradách a tiež podľa času trvania a podmienok zahraničnej pracovnej cesty zamestnávateľ mal poskytnúť účastníkom zahraničnej pracovnej cesty preddavok len v mene CZK.

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom nekonal v súlade s čl. V bodom 3 smernice o cestovných náhradách.

 

Kontrolou bolo navyše zistené, že tieto preddavky v mene euro neboli ani predmetom vyúčtovania pracovnej cesty predloženého zo strany účastníkov pracovnej cesty a boli do pokladne mesta vrátené až 29.05.2015 resp. 01.06.2015  – a to ani na cestovnom príkaze a ani na doklade príloha „A“ k cestovnému príkazu, ktorý preukazuje vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty a ktorý je súčasťou účtovného dokladu ako jeho príloha 1/A. Na týchto dokladoch je zúčtovaný len preddavok v mene CZK.

 

Podľa § 36 ods. 7  zákona o cestovných náhradách  zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady skončená.

 

Zároveň podľa Čl. V.  bodu 4 prvá veta smernice o cestovných náhradách zamestnanec je povinný do 10 pracovných dní po skončení pracovnej cesty predložiť písomné doklady potrebné na vyúčtovanie pracovnej cesty a vrátiť nevyúčtovaný preddavok.

 

Kontrolné zistenie č.4:

 

Kontrolou bolo zistené, že nevyúčtovaný preddavok a to tak v mene CZK ako aj v mene euro, ktorý bol zamestnancom poskytnutý nebol vrátený do 10 pracovných dní, tak ako ukladá zákon. V Kolektívnej zmluve, ani v písomnej dohode so zamestnancom a ani vo vnútornom predpise zamestnávateľa nebola určená dlhšia doba.

 

Zároveň bolo zistené, že nevyúčtovaný preddavok, ktorý bol zamestnancom poskytnutý nebol vrátený do 10 pracovných dní, tak ako ukladá smernica o cestovných náhradách.

 

Zamestnanci uvedeným postupom nekonali v súlade s § 36 ods.7 zákona o cestovných náhradách a tiež v súlade s čl. V. bodom 4 smernice o cestovných náhradách.

 

Podľa § 36 ods. 8 zákona o cestovných náhradách zamestnávateľ je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona a uspokojiť nároky zamestnanca, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady.

 

Zároveň podľa Čl. V.  bodu 7 smernice o cestovných náhradách mesto je povinné do 10 pracovných dní od predloženia písomných dokladov vykonať   vyúčtovanie pracovnej cesty zamestnanca a uspokojiť jeho nároky.

 

Kontrolné zistenie č.5:

 

Kontrolou bolo zistené, že doklady a vyúčtovanie pracovnej cesty zo strany účastníkov pracovnej cesty boli predložené dňa 12.05.2015. Vyúčtovanie pracovnej cesty zo strany zamestnanca, ktorý upravil vyúčtovanie bolo vykonané dňa 27.05.2015 a nároky účastníkov pracovnej cesty boli uspokojené až 29.05.2015.

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom nekonal v súlade s § 36 ods.8 zákona o cestovných náhradách a tiež v súlade s čl. V. bodom 7 smernice o cestovných náhradách.

 

Podľa § 36 ods. 12 zákona o cestovných náhradách sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste alebo pri inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona nižší, ako je celkový nárok zamestnanca (ďalej len „nedoplatok v cudzej mene“), poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol preddavok; po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ nedoplatok v cudzej mene alebo jeho časť poskytnúť v inej cudzej mene alebo v eurách.

 

Zároveň podľa Čl. V.  bodu 9 smernice o cestovných náhradách sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok pri zahraničnej pracovnej ceste nižší, ako je nárok zamestnanca (nedoplatok v cudzej mene), vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi  v cudzej mene, v ktorej mu poskytol preddavok.

 

Kontrolné zistenie č.6:

 

Kontrolou bolo zistené, že účastníkom pracovnej cesty nebola vyplatená suma, o ktorú bol poskytnutý preddavok pri zahraničnej pracovnej ceste nižší, ako je nárok zamestnanca (nedoplatok v cudzej mene), ale podľa výdavkových pokladničných dokladov boli vyplatené sumy vo výške vyúčtovaných cestovných náhrad:

-pokladničný doklad č.17/15 – suma 1740 CZK, pričom nedoplatok bol len 340 CZK,

-pokladničný doklad č.18/15 – suma 3120 CZK, pričom nedoplatok bol len 420 CZK,

-pokladničný doklad č.19/15 – suma 3120 CZK, pričom nedoplatok bol len 420 CZK.

 

Kontrolovaný subjekt zisteným postupom nekonal v súlade s § 36 ods.12 zákona o cestovných náhradách a tiež v rozpore s čl. V. bodom 9 smernice o cestovných náhradách.

 

Podľa § 37 zákona o cestovných náhradách čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do pracovného času zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia inak ako plnením pracovných úloh, sa považuje za výkon práce.

 

Pracovnou cestou je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia pracovnej cesty v zmysle § 2 ods. 1 zákona o cestovných náhradách.

 

Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu je okrem iných zákonných náležitostí povinný písomne určiť miesto nástupu na pracovnú cestu, miesto výkonu práce, čas trvania pracovnej cesty.

 

Zamestnávateľ rozlišuje čas strávený zamestnancom na pracovnej ceste ako:

- čas zamestnanca strávený v rámci pracovného času, ktorý je považovaný zamestnávateľom za výkon práce,

- čas zamestnanca po uplynutí pracovného času, a to mimo rámca rozvrhnutia pracovného času,

-  čas zamestnanca strávený výkonom práce, ktorý zamestnávateľ považuje za prácu nadčas,

- čas zamestnanca strávený cestou na pracovnú cestu a po uplynutí pracovného času, a to mimo rámca rozvrhu pracovného času, čas nestrávený výkonom práce. Tento čas je možné považovať za osobné voľno zamestnanca strávené inak ako výkon práce, ktoré zamestnanec potrebuje na cestu na pracovnú cestu, čas strávený cestou z pracovnej cesty domov atď.

 

Čas strávený inak ako výkonom práce sa započítava do času pre nárok na stravné, avšak zamestnanec za tento čas nemá nárok na mzdu a ani na mzdové zvýhodnenie. Nejde o prácu nadčas.

 

Pre správne určenie výkonu práce a následnú evidenciu nadčasu počas pracovnej cesty je potrebné, aby zamestnanec pri vyúčtovaní pracovnej cesty predložil aj evidenciu výkonu práce, ktorá bude zároveň podkladom pre spracovanie mzdy v príslušnom mesiaci. Evidenciu dochádzky ako súčasť správy z pracovnej cesty odsúhlasí nadriadený zamestnanec. Evidenciu dochádzky je potrebné spracovať v súlade s § 99 Zákonníka práce.

Uvedené vyplýva aj z Čl. V.  bodu 11 smernice o cestovných náhradách - čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do pracovného času zamestnanca, strávený bez jeho  zavinenia inak ako plnením pracovných úloh sa považuje za výkon práce.

 

Kontrolné zistenie č.7:

 

Kontrolou evidencie pracovnej dochádzky ako aj vyplatených mzdových nárokov bolo zistené, že u účastníkov pracovnej cesty nebol evidovaný počas zahraničnej pracovnej cesty výkon práce a ani uspokojené hmotnoprávne nároky vyplývajúce z osobitných predpisov.

 

Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s §37 zákona o cestovných náhradách a s príslušnými ustanoveniami osobitných  zákonov.

 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o finančnej kontrole

 

Oblasť  vykonávania predbežnej finančnej kontroly  (ďalej len „PFK“) je upravená v zákone č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona PFK vykonávanou ako administratívna kontrola orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť.

 

Podľa § 9 ods. 1 zákona PFK sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti s a) rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania

podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c) osobitnými predpismi,

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e) uzatvorenými zmluvami,

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

 

Podľa § 9a zákona vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci uvedení v § 9 ods. 2 zákona na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či finančná operácia alebo jej časť je alebo nie je v súlade so zákonom stanovenými podmienkami.

 

 

Kontrolné zistenie č.8:

 

Kontrolný orgán preveril vykonávanie PFK u jednotlivých častí finančnej operácie, ktorými sú

-vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu,

-vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty,

-vyplatenie cestovných náhrad a zaúčtovanie súvisiacich účtovných operácií.

 

Vykonanie PFK bolo preverené na cestovných príkazoch a na dokladoch súvisiacich s touto  finančnou operáciou, ktoré boli predložené zo strany kontrolovaného subjektu ako úplné a kompletné.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt  nevykonal PFK pri vyúčtovaní pracovnej cesty – podľa dátumu a podpisu zamestnanca, ktorý upravil vyúčtovanie, vyúčtovanie pracovnej cesty bolo upravené 27.05.2015. Na cestovnom príkaze alebo doklade  ktorý súvisí s finančnou operáciou alebo jej časťou nie je preukázané vykonanie PFK.

 

V tejto časti finančnej operácie bolo vykonanie PFK najdôležitejšie, pretože práve vyúčtovanie cestovných náhrad, jeho správnosť musí byť overená PFK, t. j. musí byť uvedené, že vyúčtovanie pracovnej cesty je v súlade  s osobitným predpisom, ktorým v tomto prípade je zákon o cestovných náhradách  a interným aktom riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, ktorým je smernica o cestovných náhradách. Práve v tejto etape výkonu PFK by sa zistili všetky nedostatky, ktoré teraz konštatuje kontrolný orgán pri následnej finančnej kontrole.

 

Kontrolovaný subjekt u časti   finančných operácií nevykonal PFK v súlade  s  § 9a  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Podľa § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole PFK kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.

Kontrolné zistenie č.9:

 

Kontrolou bolo zistené, že PFK na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou – VPD č. 11/15, 12/15 a 13/15, ktorými boli  vyplatené  preddavky na zahraničnú pracovnú cestu na a tiež na dokladoch súvisiacich so zúčtovaním vyplatených preddavkov na zahraničnú pracovnú cestu - VPD č. 454/15, 455/15 a 456/15, vykonal ako zodpovedný zamestnanec za vykonanie predbežnej finančnej kontroly  primátor mesta.

Kontrolný orgán konštatuje, že primátor mesta nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu, nakoľko primátor nie je zamestnancom mesta ale je vedúcim orgánu verejnej správy, ktorý dáva poverenie vedúcemu zamestnancovi na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.

Takéto usmernenie vydalo MF SR a v zmysle § 3 písm. c) ods.1 zákona o finančnej kontrole príslušné orgány verejnej správy sú povinné  usmernenia MF SR dodržiavať.

Kontrolovaný subjekt pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly nepostupoval  v súlade s § 9 ods. 2  zákona o finančnej kontrole.

Na zahraničnú pracovnú cestu bolo použité služobné motorové vozidlo PN 394 BN, vodičom bol jeden z účastníkov pracovnej cesty.

 

Kontrolný orgán po preverení konštatuje, že vodič motorového vozidla mal v čase jazdy platný „Preukaz - zdokonaľovanie odbornej spôsobilosti vodiča“ zo dňa 09. 02. 2015 pre vodiča tzv. referentského vozidla.  Súčasná legislatíva nepozná pojem „riadenie motorového vozidla referentským spôsobom“, avšak používaním v bežnej praxi sa tento pojem všeobecne zaužíval.

 

V zmysle ustanovenia § 2 písm. b)vyhl. č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, je uvedený pod týmto pojmom pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa). A takýto pracovník musí byť preškolený z technických a dopravných predpisov ako súčasťou bezpečnostných predpisov.

 

Kontrolný orgán ďalej konštatuje, že použité motorové vozidlo PN 394 BN bolo v čase jazdy platne poistené poistnou zmluvou zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a tiež havarijným poistením v rámci súboru motorových vozidiel mesta.  Zároveň bola  primátorom mesta schválená žiadanka na prepravu č. 82/2015 s príkazom na jazdu pre vodiča, ktorým bol jeden z účastníkov pracovnej cesty. Prepravované osoby mali v čase pracovnej cesty poistenie liečebných nákladov na zahraničnej pracovnej ceste dojednané v komerčnej poisťovni.

 

Kontrolný orgán na základe uvedeného konštatuje, že týmto spôsobom bola zabezpečená právna ochrana zamestnancov ako aj majetku zamestnávateľa v čase trvania zahraničnej pracovnej cesty určeného zo strany zamestnávateľa.

 

Kontrolné zistenie č.10:

 

Kontrolou bolo zistené, že na žiadanke na prepravu nie je uvedený žiadateľ, ktorý nie je ani podpísaný a chýbajú aj mená cestujúcich, t. j. žiadanka na prepravu bola schválená napriek skutočnosti, že zo žiadanky nie je zrejmé kto žiada o prepravu a kto bude prepravovaný. Rovnako nie je uvedený deň, hodina a miesto pristavenia motorového vozidla. Žiadanku na prepravu nepodpísala zodpovedná osoba za auto-prevádzku.

 

Rovnaké nedostatky boli zistené pri vypisovaní dokladu ktorý preukazuje čas jazdy služobného vozidla  tzv. kniha jázd a ktorý  je dokladom preukazujúcim čerpanie PHM a oprávnené použitie rozpočtových prostriedkov na zahraničnú pracovnú cestu, pričom tiež chýbal podpis prepravenej osoby a podpis vodiča.

 

Kontrolný orgán na základe uvedeného konštatuje, že kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu dôsledne podľa § 9 ods. 1 a § 9a zákona o finančnej kontrole.

 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o účtovníctve

 

Podľa § 36 ods. 12 zákona o cestovných náhradách sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste alebo pri inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona nižší, ako je celkový nárok zamestnanca (ďalej len „nedoplatok v cudzej mene“), poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol preddavok; po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ nedoplatok v cudzej mene alebo jeho časť poskytnúť v inej cudzej mene alebo v eurách.

 

Kontrolné zistenie č.11:

 

Podľa údajov predložených cestovných príkazov bol každému účastníkovi pracovnej cesty vyplatený preddavok; poskytnutie preddavku je zaznamenané na cestovnom príkaze v časti 1 cestovného príkazu s podpismi pokladníčky a primátora mesta a v časti 8. cestovného príkazu „Výdavkový a príjmový pokladničný doklad“ s podpismi pracovníka, ktorý upravil vyúčtovanie a príjemcu peňažnej hotovosti.

 

Pri vyúčtovaní je uvedené:

Účtovaná náhrada bola preverená a upravená na .....  CZK

Vyplatený preddavok  ......... CZK

Doplatok .................. CZK

 

Podľa priložených výdavkových dokladov boli účastníkom pracovnej cesty vyplatené sumy vo výške vyúčtovaných cestovných náhrad:

-pokladničný doklad č.17/15 – suma 1740 CZK, pričom nedoplatok bol len 340 CZK,

-pokladničný doklad č.18/15 – suma 3120 CZK, pričom nedoplatok bol len 420 CZK,

-pokladničný doklad č.17/15 – suma 3120 CZK, pričom nedoplatok bol len 420 CZK.

t. j. celá suma účtovanej náhrady a nie rozdiel medzi vyplateným preddavkom a celkovou zúčtovanou sumou cestovných náhrad, ako je uvedené na cestovnom príkaze, ktorý je účtovným dokladom preukazujúcim nárok na vyplatenie cestovných náhrad zamestnanca.

 

Kontrolovaný subjekt zúčtoval  cestovný príkaz spôsobom, akoby záloha vyplatená nebola, čo je v rozpore s údajmi, ktoré sú v ňom uvedené.

 

Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neúčtoval o poskytnutých preddavkoch, pričom ich vyplácal  na základe výdavkových pokladničných dokladov a zúčtovával na základe cestovných príkazov.

 

Kontrolou bolo tiež zistené, že kontrolovaný subjekt neúčtoval o poskytnutých preddavkoch (účet 335) ale účtoval tak akoby preddavky vôbec poskytnuté neboli.

 

Kontrolovaný subjekt  uvedeným spôsobom  konal  v rozpore s ustanoveniami zákona o účtovníctve, pretože:

 

-podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o účtovníctve predmetom účtovníctva je okrem iného aj účtovanie skutočností o výdavkoch účtovnej jednotky; tieto účtovné prípady účtovná jednotka účtuje a vykazuje v období, s ktorým časovo a vecne súvisia podľa § 3 ods.1 zákona o účtovníctve,

-podľa § 6 ods. 1  zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi,

-podľa § 6 ods. 2 zákona o účtovníctve  účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka účtovným zápisom iba na základe účtovných dokladov,

-podľa § 8 ods. 1, 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov; účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady.

 

Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s Opatrením  MF SR z 8. 8. 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

 

Kontrolovaný subjekt sa k správe o výsledku kontroly v termíne určenom kontrolným orgánom  písomne nevyjadril.

 

 

Správa o výsledku  kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácii adresovaných mestu Piešťany v období od 1.4. do 15.7.2015

 

 

V zmysle uznesenia MsZ č. 150/2015 bodu 2. vykonal hlavný kontrolór mesta a kontrolór na útvare hlavného kontrolóra kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácii adresovaných mestu Piešťany v období od 1.4. do 15.7.2015

 

Kontrolované obdobie:                      01. 04. 2015  –  15. 07. 2015

 

Kontrolný orgán:                                Mesto Piešťany – hlavný kontrolór mesta

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      Mestský úrad v Piešťanoch

                                                            august - september/ 2015

Kontrolovaný subjekt:                       Mestský úrad v Piešťanoch

 

Predmet následnej finančnej kontroly:

 

 • Následná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácii adresovaných mestu Piešťany v období od 01. 04. 2015  do 15. 07. 2015

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami
 • skontrolovať ako boli v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie termínov na vybavenie žiadosti a plnenie povinnosti poskytovania požadovaných informácii

 

Ku kontrole boli kontrolným orgánom vyžiadané a kontrolovaným subjektom predložené jednotlivé žiadosti o poskytnutie informácii a príslušná dokumentácia za obdobie od 01.04. 2015 do 15. 07. 2015.

 

Za kontrolované obdobie od 01. 4. 2015 do 15. 7. 2015 bolo podľa predloženej dokumentácie mestom Piešťany vybavovaných 16 žiadosti o sprístupnenie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

 

Dodržiavanie zákonnosti pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácii adresovaných mestu Piešťany upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktorým je najmä zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

 

V rámci predmetu kontroly bolo preverené aj dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení internej normy, ktorá upravuje kontrolované skutočnosti v preverovanej oblasti. Touto normou je Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám č. 1/2012.

 

Kontrolným orgánom bolo preverené dodržiavanie zákonom stanovenej povinnosti viesť evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“).

 

Podľa §20 zákona

Povinná osoba vedie evidenciu žiadosti tak, aby poskytovala údaje potrebné ku kontrole vybavovania žiadosti a údaje o najčastejšie vyžadovaných informáciách. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:

a)dátum podania žiadosti,

b)vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,

c)výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácii, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),

d)podanie opravného prostriedku

 

Podľa Čl. 8 internej smernice o slobodnom prístupe k informáciám č. 1/2012

8.1.      Povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.

8.2.      Evidencia žiadostí musí obsahovať najmä tieto údaje :

8.2.1.   dátum podania žiadosti

8.2.2.   vyžiadaná informácia

8.2.3.   žiadateľom navrhovaný spôsob poskytnutia informácie

8.2.4.   spôsob, ktorým povinná osoba poskytla informáciu

8.2.5.   výsledok vybavenia žiadosti :

            1/  odkaz na zverejnenú informáciu - Ozi

            2/  postúpenie žiadosti – celkové alebo čiastočné - Pc, Pč

            3/  odloženie žiadosti – Ov, bez vydania rozhodnutia

            4/  vydanie rozhodnutia zápisom v spise - Rzvs

            5/  rozh. o odmietnutí žiadosti–celkom Roc / čiastočne Roč

            6/  predpoklad rozhodnutia o odmietnutí žiadosti Rp 

            7/  podnet povinnej osoby na vydanie rozhodnutia BPrz

            8/  sprístupnenie informácií osobe so zmyslovým postihnutím

            –   V- vybavené, R- rozhodnutie, O- odložené, P- postúpené

            -    vydanie rozhodnutia /presne uviesť aké rozhodnutie bolo vydané a kedy sa tak

                 stalo/

            -    postúpenie žiadosti /presne uviesť komu bola žiadosť  postúpená a kedy/

8.2.6.   podanie opravného prostriedku

            -    uviesť dátum podania opravného prostriedku

            -    uviesť rozhodnutie povinnej osoby, proti ktorému bol podaný

8.2.7.   označenie žiadateľa

8.2.8.   označenie zamestnanca povinnej osoby, ktorý žiadosť vybavuje

8.2.9.   iné údaje potrebné pre presnú evidenciu žiadostí /podľa špecifických potrieb jednotlivých odborov a referátov MsÚ Piešťany/.

 

Kontrolné zistenie č. 1:

 

Evidencia žiadosti o poskytnutie informácii je v kontrolovanom subjekte umiestnená v elektronickej podobe v module „Pošta“ v časti „Špeciálne evidencie“. Evidencia obsahuje údaje v zmysle § 20 písm. a) – d) zákona ako aj internej smernice.

 

Kontrolou bolo zistené, že v evidencii sa nachádza 8 zo 16 žiadostí za kontrolované obdobie, čo znamená, že 8 žiadostí nebolo v tejto evidencii zaevidovaných. Jedná sa o:

 

 • žiadosť o informácie z 10. 06. 2015
 • žiadosť o informácie z. 27. 04. 2015
 • žiadosť o informácie z 16. 06. 2015
 • žiadosť o informácie z 11. 06. 2015
 • žiadosť o informácie z 26. 06. 2015
 • žiadosť o informácie z 02. 06. 2015
 • žiadosť o informácie z 16. 06. 2015
 • žiadosť o informácie z 17. 04. 2015

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 20 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a Čl. 8 internej smernice o slobodnom prístupe k informáciám č. 1/2012.

 

Podľa § 18 ods. 1 zákona ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

 

Podľa Čl. 7.4.  internej smernice o slobodnom prístupe k informáciám č. 1/2012

7.4.      Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

7.4.1.   Povinná osoba urobí rozhodnutie zápisom v spise, ak poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa ods.7.6. v zákonom stanovenej lehote (t.j. žiadateľ v spise podpíše zápis o tom, že mu bola poskytnutá informácia a v akom rozsahu a spôsobom sa tak stalo). 

            Proti rozhodnutiu zápisom v spise nemožno podať opravný prostriedok.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

 

Kontrolnému orgánu boli predložené spisy vybavovaných žiadosti. Kontrolou bolo zistené, že v  dokumentácii u 6 žiadosti sa nenachádza rozhodnutie zápisom v spise, tak ako to určuje §18 ods. 1 zákona a Čl. 7.4.1. internej smernice. Jedná sa o:

 

 • žiadosť o informácie z 16. 06. 2015
 • žiadosť o informácie z 11. 06. 2015
 • žiadosť o informácie z 26. 06. 2015
 • žiadosť o informácie z 02. 06. 2015
 • žiadosť o informácie z 16. 06. 2015
 • žiadosť o informácie z 17. 04. 2015

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a Čl. 7, bod 7.4.1. internej smernice o slobodnom prístupe k informáciám č. 1/2012.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že v troch prípadoch nebolo urobené rozhodnutie zápisom  v spise“ v zmysle § 18 ods. 1 zákona a Čl. 7.4.1. internej smernice, ale kontrolovaným subjektom bol vyhotovený  „úradný záznam“. 

 

Tento nedostatok bol zistený u žiadostí o informáciu:

 • žiadosť o informácie z. 27. 4. 2015
 • žiadosť o informácie z 23. 04. 2015
 • žiadosť o informácie z 22. 05. 2015

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a Čl. 7, bod 7.4.1. internej smernice o slobodnom prístupe k informáciám č. 1/2012.

 

Kontrolným orgánom bolo preverené dodržiavanie zákonom stanovených lehôt na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácii.

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona žiadosť o sprístupnenie informácie povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní o do dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Podľa § 17 ods. 2 zákona zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní a o15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). závažným dôvodom sú:

a)vyhľadávanie a zber požadovaných informácii na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,

b)vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácii požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,

c)preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty

 

Podľa § 17 ods. 3 zákona predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty (ods. 1). V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

Podľa Čl. 7.3.  internej smernice o slobodnom prístupe k informáciám č. 1/2012

7.3.      Lehoty na vybavenie žiadosti

7.3.1.   Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa ods.7.1.2., 7.1.3., a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám neustanovuje inak.

7.3.2.   Povinná osoba môže predĺžiť lehotu uvedenú v ods.7.3.1., najviac však o  8 pracovných dní  a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa ods. 12.2. písm. a)  zo závažných dôvodov.

            Závažné dôvody definuje zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. ako :

            a/  vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby  vybavujúcej žiadosti,

            b/  vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,            

            c/  preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

            3/  Povinná osoba oznámi žiadateľovi predĺženie lehoty bezodkladne, najneskôr však pred uplynutím lehoty uvedenej v ods.7.3.1.

            V oznámení povinná osoba uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

 

Kontrolou bolo zistené, že v jednom prípade pri vybavovaní žiadosti o poskytnutie informácii kontrolovaný subjekt nedodržal zákonom stanovenú lehotu na jej vybavenie a ani neoznámil  žiadateľovi jej predĺženie. Jednalo sa o elektronickú žiadosť adresovanú MsÚ Piešťany o sprístupnenie výkazov o dani z nehnuteľnosti za roky 2009 – 2014. Žiadosť bola prijatá dňa 10. 06. 2015 a odpoveď s požadovanými informáciami bola odoslaná až dňa 01. 07. 2015, teda 7 dní po zákonnej lehote. Z obsahu zaslanej odpovede je zrejmé, že táto lehota bola prekročená z dôvodu čerpania dovolenky zodpovednej zamestnankyne mesta a že sa žiadateľovi pri zaslaní odpovede aj ospravedlnila. Zisteným nedostatkom je, že  kontrolovaný subjekt nezabezpečil sprístupnenie informácie inou osobou v zákonnej lehote resp. nepredĺžil lehotu na vybavenie žiadosti žiadateľovi.

 

Uvedeným postupom kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 17 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a Čl. 7, bod 7.3. internej smernice o slobodnom prístupe k informáciám č. 1/2012.

 

Kontrola bola vykonaná na základe uznesenia MsZ č. 150/2015 bodu 2., ktorým bolo hlavnému kontrolórovi uložené vykonať:

 

1.Následnú  finančnú kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii pracovnej cesty zástupcov mesta Piešťany v máji v roku 2015 v partnerskom meste Luhačovice.

2.Následnú kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií adresovaných mestu Piešťany v období od 1. 4. do 15. 7. 2015

 

Kontroly boli vykonávané v rovnakom čase a v niektorých prípadoch na základe tých istých dokladov. Na  základe tejto skutočnosti, kontrolný orgán preverovaním obsahu elektronicky zaslanej dokumentácie k pracovnej ceste zamestnancov mesta do Luhačovíc v máji t.r. v zmysle infozákona, vyžiadanej žiadateľom zo dňa 02. 06. 2015 zistil, že žiadateľovi bol zaslaný  naskenovaný cestovný príkaz č. 8, ktorý nebol totožný s originálom cestovného príkazu č. 8,  zúčtovanom VPD č. 18/15 zo dňa 29. 05. 2015 a ktorý bol predložený kontrolnému orgánu mesta v súvislosti s vykonávanou  kontrolou vyššie uvedenej pracovnej cesty zamestnancov mesta do Luhačovíc. Rozdielnym je odlišný čas odchodu zamestnanca na pracovnú cestu do Luhačovíc, oproti ostatným dvom zamestnancom, vykázaný na originálnom dokumente cestovného príkazu č. 8 a jeho zaslaným skenom.

 

Kontrolovaný subjekt sa k správe o výsledku kontroly v termíne určenom kontrolným orgánom  písomne nevyjadril.

 

Pri samotnom prerokovaní jednotlivých správ sa všetci účastníci mali možnosť ústne vyjadriť k obsahu prerokúvanej správy z kontroly a ku kontrolným zisteniam. Tieto ústne vyjadrenia nemenili obsah kontrolných zistení uvedených v správach z kontrol a uvádzané skutočnosti  mali charakter vysvetlení prípadne možných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

 

Na základe výsledkov kontrol uvedených v správach z kontrol bola v zmysle §13 ods.2 písm. h)  zákona č.502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložená vedúcim kontrolovaných subjektov povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložiť hlavnému kontrolórovi mesta v ním uložených termínoch. Tiež predložiť hlavnému kontrolórovi mesta správu o splnení opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich príčin a určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené  kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v ním uložených termínoch.

 

Správu dňa 22. 09. 2015 predkladá:

 

Ing. Peter Konečný

hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 24. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť