Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2016

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2016

 

Správa o výsledku kontroly č. 16/2016

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 vykonal Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór

 

Kontrolu výdavkov z bankomatovej karty a náležitých dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácii

 

Kontrolovaný:                          Mestský úrad Piešťany

Miesto vykonania kontroly:   Mestský úrad Piešťany

Kontrolované obdobie:          júl - august 2016

Termín kontroly:                      september 2016

Predmet kontroly:                   kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych

predpisov a interných predpisov mesta pri použití výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta

Cieľ kontroly:                           overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne

záväznými právnymi predpismi a internými predpismi mesta Piešťany za kontrolované obdobie

 

Výsledok kontroly - opis zistených nedostatkov:

 

Kontrola je zameraná na dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a internej smernice mesta pri úhrade výdavkov na reprezentačné a propagačné účely prostredníctvom platobnej karty za obdobie mesiacov júl - august roku 2016.

Oprávnenosť uhrádzať z rozpočtu obce aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely vyplýva z ustanovenia§ 34 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého

„Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely“.

Nakoľko samotný zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo svojom § 34 nestanovuje podrobnosti ohľadom zadefinovania toho, čo sú nevyhnutné výdavky na reprezentačné a propagačné účely, zákonodarca ponechal na orgány samosprávy aby si samé určili podrobnosti, čo budú považovať za nevyhnutné výdavky na tieto účely.

Mesto Piešťany pre aplikáciu vyššie uvedeného ustanovenia § 34 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy prijalo s účinnosťou od 01. 07. 2013 internú smernicu č. 7/2013 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany (ďalej len smernica).

Táto smernica je záväzná pre všetky organizačné zložky Mestského úradu a Mestskej polície mesta Piešťany.

Za kontrolované obdobie bola bankovou platobnou kartou realizovaná a skontrolovaná jedna platba, ktorá bola uhradená v sume 11,90 €. Vyúčtovanie výdavkov uhrádzaných platobnou kartou zo strany kancelárie primátora bolo realizované v nasledujúcom mesiaci. Platobná karta bola použitá na úhradu nasledovného výdavku na reprezentačné a propagačné účely:

 

Výdavky v mesiaci júl 2016

 

Zariadenie:                                                                        Suma:                               

Balnea Esplanade – kaviareň, kúpeľný ostrov            11,90 €

Pracovné stretnutie – návšteva z mesta Heviz

Kontrolou účtovných dokladov súvisiacich s používaním platobnej karty za sledované obdobie mesiacov VII. - VIII./2016 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo internej smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany č. 7/2013.

 

Správa o v

ýsledku kontroly č. 17/2016

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór

 

kontrolu dodržiavania povinností zverejňovania informácií v podmienkach Služieb mesta Piešťany, p.o. vyplývajúcich z § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.

 

Kontrolovaný:                                      Služby mesta Piešťany, p. o.

Miesto vykonania kontroly:               Mestský úrad Piešťany

Kontrolované obdobie:                       rok 2015

Termín kontroly:                                   september/ 2016

Predmet kontroly:                                kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 5 ods. 1 zákona č.

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. povinnými osobami v podmienkach Služieb mesta Piešťany, p.o.

Cieľ kontroly:                                        overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad

so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

Výsledok kontroly - opis zistených nedostatkov:

 

Kontrolovaná oblasť sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými je zákon  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.

Povinné osoby, ktorými sú okrem štátnych orgánov, obcí právnických a fyzických osôb, ktorým zákon zveril právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach iných fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy aj právnické osoby zriadené zákonom, štátom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., majú povinnosť okrem sprístupňovania informácií na žiadosť, zverejňovať aj informácie uvedené v § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. (ďalej len infozákon).

Predmetom a cieľom tejto kontroly bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri zverejňovaní povinných informácií v zmysle § 5 ods. 1 infozákona v podmienkach Služieb mesta Piešťany, p.o. (ďalej len SMP p.o.).

Podľa § 5 ods. 1 infozákona:

Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

 1. spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
 1. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 1. miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
 1. postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 1. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
 1. sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

 

Kontrolou bolo zistené, že SMP  p.o.

 1. má zriadené webovú stránku, na ktorej je zverejnený spôsob zriadenia tejto povinnej osoby. Zverejnené sú jej právomoci a kompetencie a tiež popis organizačnej štruktúry.
 1. zverejnené je miesto, čas aj spôsob, akým možno získavať informácie. Informácia o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je zverejnená v kontaktných údajoch sídla organizácie a spolu s kontaktmi na jej vedúcich zamestnancov,
 2. na webovej stránke sú zverejnené aj informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a to v tých prípadoch, ktoré vyplývajú z podaných žiadostí o sprístupnení informácie ktoré boli odmietnuté, kedy má žiadateľ v zmysle § príslušného ustanovenia infozákona právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť informáciu. Vo zverejnenom texte však chýba aj informácia, že rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Na základe tejto skutočnosti preto odporúčam doplniť do textu o postupe pri vybavovaní informácií aj informáciu, že rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

 1. na webovej stránke je zverejnený postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 1. na webovej stránke je zverejnený prehľad predpisov, pokynov, podľa ktorých povinná osoba koná alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
 1. SMP p. o. nebola zákonom zverená právomoc rozhodovať o právach povinnostiach iných fyzických alebo právnických osôb, z čoho vyplýva, že sa jej netýka povinnosť mať a zverejniť sadzobník správnych poplatkov, nakoľko tieto nevyberá, okrem sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií, ktorý je na webovom sídle SMP p. o. zverejnený.

Z uvedeného vyplýva, že kontrolou nebolo zistené porušenie právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly.

 

Správa o výsledku kontroly č. 18/2016

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór

 

kontrolu dodržiavania povinného zverejňovania informácií v podmienkach Materskej školy na Staničnej ul. V Piešťanoch vyplývajúcich z § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.

 

Kontrolovaný:                           Materská škola

Miesto vykonania kontroly:    Materská škola na Staničnej ul. v Piešťanoch

Kontrolované obdobie:            rok 2016

Termín kontroly:                       október/ 2016

Predmet kontroly:                    kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 5 ods. 1 zákona č.

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. povinnými osobami v podmienkach Materskej školy na Staničnej ul. v Piešťanoch

Cieľ kontroly:                           overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne

záväznými právnymi predpismi

Dňa 13.10.2016 bol riaditeľke Materskej školy na Staničnej ul. v Piešťanoch (ďalej len materská škola) doručený návrh správy o výsledku kontroly č. 18/2016. Riaditeľka materskej školy nepredložila v termíne stanovenom hlavným kontrolórom mesta písomné námietky k návrhu správy o výsledku kontroly č. 18/2016 a v ňom uvedeným kontrolným zisteniam a navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. Tým sa v súlade so zákonom považujú zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku za akceptované.

Materská škola sa podľa ústneho vyjadrenia p. riaditeľky po oboznámení sa so skutočnosťami a zisteniami nedostatkov uvedených v návrhu správy o výsledku kontroly, pristúpila k realizácii opatrení, na základe ktorých zriadi úradné tabule, v ktorých budú umiestnené povinne zverejňované informácie.

 

Výsledok kontroly - opis zistených nedostatkov:

 

Výsledok kontroly:

 

1./Právna úprava kontrolovanej oblasti a informácia o predmete kontroly

Kontrolovaná oblasť sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú:

 

 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.

Povinné osoby, ktorými sú okrem štátnych orgánov, obcí právnických a fyzických osôb, ktorým zákon zveril právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach iných fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy aj právnické osoby zriadené zákonom, štátom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., majú povinnosť okrem sprístupňovania informácií na žiadosť, zverejňovať aj informácie uvedené v § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. (ďalej len infozákon). Materská škola má túto oblasť upravenú aj vo vlastnej internej smernici.

Predmetom a cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri zverejňovaní povinných informácií v zmysle § 5 ods. 1 infozákona v podmienkach materskej školy na Staničnej ul.

2./ Kontrola dodržiavania povinností v zmysle § 5 ods.1 infozákona v podmienkach materskej školy

Podľa § 5 ods. 1 infozákona je každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 povinná zverejniť povinne zverejňované informácie (sú obsiahnuté už v správe o výsledku kontroly c. 17/2016)

 

Kontrolou bolo zistené, že materská škola

 

 1. nemala zverejnený spôsob svojho zriadenia, jej právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry;
 1. nemala zverejnené miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie a ani informáciu o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie;
 1. neboli zverejnené informácie o lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a ani o tom, že rozhodnutia je možné preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona;
 1. nebol zverejnený postup, ktorý musí materská škola dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 1. nebol zverejnený prehľad všetkých predpisov, pokynov, podľa ktorých materská škola ako povinná osoba koná alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
 1. materská škola nevyberá poplatky za správne úkony, z čoho vyplýva, že sa jej netýka povinnosť mať zverejnený sadzobník správnych poplatkov, okrem sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií, ktorý materská škola tiež nemá zverejnený.

 

Kontrolné zistenie:

 

Kontrolou bolo zistené, že materská škola nepostupovala pri povinnom zverejňovaní informácií v súlade s § 5 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite materskej škole odporučil:

 • doplniť v materskej škole v intenciách § 4 ods. 3 povinne zverejňované informácie v zmysle § 5 ods. 1 infozákona;

Riaditeľka materskej školy bola hlavným kontrolórom mesta požiadaná o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 15. 11. 2016.

 

Správa o výsledku kontroly č. 19/2016

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór

kontrolu dodržiavania povinností zverejňovania informácií v podmienkach Základnej školy na Brezovej ul. V Piešťanoch vyplývajúcich z § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.

 

Kontrolovaný:                           Základná škola na Brezovej ul. v Piešťanoch

Miesto vykonania kontroly:   Základná škola na Brezovej ul. v Piešťanoch

Kontrolované obdobie:           rok 2016

Termín kontroly:                      október/ 2016

Predmet kontroly:                   kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 5 ods. 1 zákona

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. povinnými osobami v podmienkach Základnej školy na Brezovej ul. v Piešťanoch

Cieľ kontroly:                           overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne

záväznými právnymi predpismi

 

Dňa 17.10.2016 bol riaditeľke Základnej školy na Brezovej ul. v Piešťanoch doručený návrh správy o výsledku kontroly č. 19/2016. Riaditeľka základnej školy predložila v termíne stanovenom hlavným kontrolórom mesta písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam uvedeným k návrhu správy o výsledku kontroly č. 19/2016. V ňom uviedla, že súhlasí s výsledkami a závermi, ktorých sa príslušné zistenia týkajú a tiež, že zamestnanci, ktorých sa príslušné zistenia týkajú boli s kontrolnými zisteniami oboznámení. Riaditeľka školy po obdržaní návrhu správy č. 19/2016 zároveň uviedla, že dňa 17.10.2016 boli odstránené všetky nedostatky o ktorých správa pojednáva a to tým, že zabezpečila zverejnenie smernice č. 4/2014 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Základnej školy Brezová 19, Piešťany - aplikácia zákona č. 211/2000 Z.z. v z.n.p.. Informácie k zákonu č. 211/2000 boli prístupné verejnosti na vývesnej tabuli vo vstupnej chodbe školy. Smernica č. 4/2014 bola zverejnená na webovom sídle školy dňa 17.10.2016. Prehľad predpisov a pokynov podľa ktorých škola ako povinná osoba koná bol taktiež doplnený na webovom sídle školy dňa 17.10.2016. V ten istý deň bol na webovom sídle školy zverejnený aj sadzobník úhrad, ako príloha smernice č. 4/2014.

 

Výsledok kontroly:

 

1./Právna úprava kontrolovanej oblasti a informácia o predmete kontroly

Kontrolovaná oblasť sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú:

 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.

 

Povinné osoby, ktorými sú okrem štátnych orgánov, obcí právnických a fyzických osôb, ktorým zákon zveril právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach iných fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy aj právnické osoby zriadené zákonom, štátom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., majú povinnosť okrem sprístupňovania informácií na žiadosť, zverejňovať aj informácie uvedené v § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. (ďalej len infozákon).

Predmetom a cieľom tejto kontroly bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri zverejňovaní povinných informácií v zmysle § 5 ods. 1 infozákona v podmienkach Základnej školy na Brezovej ul. v Piešťanoch (ďalej len škola).

 

2./ Kontrola dodržiavania povinností v zmysle § 5 ods.1 infozákona v podmienkach základnej školy

Podľa § 5 ods. 1 infozákona je každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 povinná zverejniť povinne zverejňované informácie (sú obsiahnuté už v správe o výsledku kontroly c. 17/2016)

 

Kontrolou bolo zistené, že škola

 1. má zriadené webové sídlo, na ktorom je zverejnený spôsob zriadenia tejto povinnej osoby. Zverejnené sú jej právomoci a kompetencie a tiež popis organizačnej štruktúry.
 1. škola má na webovom sídle zverejnené informácie o mieste, t.j. svojom sídle s mailovou adresou a telefónnymi číslami, kde možno získavať informácie, z čoho vyplýva čas a spôsob, akým možno získavať informácie a teda aj miesto, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie;
 1. na webovom sídle pri kontrole neboli zverejnené informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a ani o skutočnosti, že rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, čo znamená že neboli zverejnené povinne zverejňované informácie v zmysle § 19 infozákona.

Po tomto zistení škola tento nedostatok v zmysle svojho vyjadrenia obratom odstránila

 1. na webovej stránke školy taktiež nebol pri kontrole zverejnený postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať (t.j. vrátane žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle § 14 infozákona).

Po tomto zistení bol nedostatok dňa 17. 10.2016 odstránený a to zverejnením týchto údajov v rámci smernice o slobodnom prístupe k informáciám vo vstupných priestoroch školy ako aj na webovom sídle školy.

 1. na webovej stránke nebol pri kontrole zverejnený prehľad všetkých predpisov a pokynov, podľa ktorých škola ako povinná osoba koná alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe, nakoľko nebol zverejnený prehľad aj nasledovných právnych predpisov, podľa ktorých škola koná:

 

 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p.
 • zákon č.. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p.

 

Po tomto zistení bol prehľad predpisov a pokynov podľa ktorých škola ako povinná osoba koná dňa 17.10.2016 doplnený na webovom sídle školy.

 1. škola nevyberá poplatky za správne úkony, z čoho vyplýva, že sa jej netýka povinnosť mať zverejnený sadzobník správnych poplatkov, okrem sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií, ktorý pri kontrole nebol zverejnený na webovom sídle školy;

Po tomto zistení bol dňa 17.10.2016 na webovom sídle školy zverejnený aj sadzobník úhrad, ako príloha smernice č. 4/2014.

 

Kontrolné zistenie:

 

Kontrolou bolo zistené, že škola predtým nepostupovala pri povinnom zverejňovaní informácií v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) až f) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.

Hlavný kontrolór mesta v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite škole odporučil:

 

 • doplniť v rámci povinne zverejňovaných informácií školy aj povinne zverejňované informácie v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) - f) infozákona;

 

Riaditeľka základnej školy bola hlavným kontrolórom mesta požiadaná o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 15. 11. 2016.

 

 

Správa o výsledku kontroly č. 20/2016

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór

 

kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta v podmienkach Základnej umeleckej školy v Piešťanoch za rok 2015.

 

Kontrolovaný:                           Základná umelecká škola

Miesto vykonania kontroly:    Základná umelecká škola v Piešťanoch

Kontrolované obdobie:           rok 2015

Termín kontroly:                      október/ 2016

Predmet kontroly:                   kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení

s verejnými prostriedkami a majetkom mesta v podmienkach Základnej umeleckej školy v Piešťanoch za rok 2015

Cieľ kontroly:                           overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne

 záväznými právnymi predpismi a internými normami Základnej umeleckej školy v Piešťanoch za kontrolované obdobie

 

Dňa 26.10.2016 bol riaditeľovi Základnej umeleckej školy v Piešťanoch doručený návrh správy o výsledku kontroly č. 20/2016. Základná umelecká škola nepredložila písomné námietky k návrhu správy o výsledku kontroly č. 20/2016 a v ňom uvedeným kontrolným zisteniam a navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, v termíne stanovenom hlavným kontrolórom mesta. Tým sa v súlade so zákonom považujú zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku za akceptované.

 

Výsledok kontroly - opis zistených nedostatkov:

 

1./Právna úprava kontrolovanej oblasti

Dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom mesta a pri hospodárení s verejnými prostriedkami upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sú:

 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zásady hospodárenia s majetkom mesta Piešťany
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V rámci predmetu kontroly bolo v Základnej umeleckej škole v Piešťanoch (ďalej len v škole) preverené aj dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení interných noriem, ktoré upravovali kontrolované skutočnosti v preverovanej oblasti.

Ku kontrole boli kontrolným orgánom vyžiadané a kontrolovaným subjektom predložené účtovné a finančné výkazy zostavené k 31. 12. 2015, dokumentácia z vykonanej inventarizácie k 31. 12 2015, faktúry došlé za X.- XII. 2015, výpisy z príjmového účtu za rok 2015, výpisy z výdavkového účtu za rok 2015, pokladničné doklady za IX. – XII. 2015, pokladničná kniha za r. 2015, interné normy ZUŠ.

Kontrolný orgán uskutočnil výber finančných operácií na základe neštatistickej metódy výberu vzorky výberom založeným na základe úsudku kontrolóra.

 

2./ Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

2.1./ Kontrola dodržiavania povinností v zmysle § 5 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

Podľa § 5 ods. 1 infozákona je každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 povinná zverejniť povinne zverejňované informácie (sú obsiahnuté už v správe o výsledku kontroly c. 17/2016)

 

Kontrolou bolo zistené, že škola

 

 1. má zriadené webové sídlo, na ktorom však nebol zverejnený spôsob jej zriadenia. 12

Neboli zverejnené ani jej právomoci a kompetencie a tiež popis organizačnej štruktúry.

 1. škola má na webovom sídle zverejnené informácie o mieste, t.j. svojom sídle s mailovou adresou a telefónnymi číslami, kde možno získavať informácie. Nebol však uvedený čas a spôsob, akým možno získavať informácie a kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie;
 1. na webovom sídle neboli zverejnené ani informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a ani o skutočnosti, že rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona. Znamená to, že nie sú zverejnené povinne zverejňované informácie v zmysle § 19 infozákona.
 1. na webovej stránke školy taktiež nie je zverejnený postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať, t.j. vrátane žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle § 14 infozákona;
 1. na webovej stránke nie je zverejnený prehľad všetkých predpisov, pokynov, podľa ktorých škola ako povinná osoba koná alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe, a to napríklad zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školskej samospráve v z.n.p. zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p., zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v z.n.p., zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p., zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. a pod.
 1. škola nevyberá poplatky za správne úkony, z čoho vyplýva, že sa jej netýka povinnosť mať zverejnený sadzobník správnych poplatkov, okrem sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií, ktorý taktiež nie je zverejnený na webovom sídle školy;

 

Kontrolné zistenie č. 1:

 

Škola nepostupuje pri povinnom zverejňovaní informácií v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) až f) infozákona

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite škole odporúča:

 • doplniť v rámci povinne zverejňovaných informácií školy aj povinne zverejňované informácie v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) - f) infozákona;

 

2.2./ Kontrola dodržiavania povinností v zmysle § 5a a 5b infozákona v podmienkach školy

Kontrolou pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a a objednávok nebolo zistené porušenie infozákona zo strany kontrolovaného subjektu.

 

3./ Kontrola dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Kontrolou bolo tiež preverené dodržiavanie základných princípov a zákonných povinností verejného obstarávateľa v procese verejného obstarávania pri obstarávaní zákaziek na tovary služby a práce, ktoré patria do kontrolnej pôsobnosti vnútorného kontrolného orgánu.

Podľa § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon o VO) predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona (zákon č. 25/2006 Z.z. - poznámka) sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.

Podľa § 9 ods. 1 zákona o VO verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona (zákon č. 25/2006 Z.z.).

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolou bolo zistené, že škola obstarávala v IX./2014 a v IX./2015 dodávateľa stravných lístkov pre zamestnancov školy. Z oboch obstarávaní bola vypracovaná správa o zákazke, pričom z ich obsahu vyplýva, že zákazka bola na dodanie služby: dodanie stravných lístkov, pričom obstaranie tejto zákazky zahŕňalo len odmenu dodávateľa a poplatok za doručenie stravných lístkov. Na základe toho škola obstarávala dodanie stravných lístkov bez započítania predpokladanej hodnoty samotných stravných lístkov v objeme 9 000 ks stravných lístkov na rok a pri nominálnej hodnote 3,30 €/ks, teda spolu v sume 29 700 €. Do hodnoty zákazky však bolo potrebné zarátať aj cenu stravných lístkov (nielen náklady spojené s odplatou dodávateľa ale aj ostatné náklady vyplývajúce z predmetu zákazky), keďže predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v rozhodnom čase. Uvedený postup vyplýva aj z usmernenia UVO uverejneného na jeho stránke pod č. 307-5000/2015 zo 04. 02. 2015.

Škola na základe uvedenej skutočnosti obstarávala prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou ako samotnú službu obstarania týchto lístkov bez adekvátneho započítania ich hodnoty (v sume 29 700 €), pričom ich správne mala obstarávať postupom ako zákazku podlimitnú. V mesiaci IX./2015 - po zavedení ostrej prevádzky na elektronickom trhovisku mal byť zvolený postup obstarania cez tzv. elektronický kontraktačný systém.

Z uvedeného vyplýva, že škola ako VO nepostupovala pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie stravných lístkov pre zamestnancov v súlade s § 5 ods. 1 zákona, v čoho dôsledku nekonala v súlade s § 9 ods. 1 zákona o VO.

Škola nepostupovala pri verejnom obstarávaní na dodávateľa stravných lístkov v IX./2014 a IX./2015 v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite škole odporúča:

 • pri verejnom obstarávaní vždy dôsledne postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platného zákona o verejnom obstarávaní v z.n.p.

Ďalej bolo zistené, že škola ako VO má pre svoj postup vo VO vypracovanú „Smernicu o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upravujúcich postup verejného obstarávateľa Základnej umeleckej školy v Piešťanoch“, avšak túto smernicu dosiaľ škola neaktualizovala v súvislosti s platnosťou nového zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a preto ju odporúčam aktualizovať na podmienky nového zákona.

4./ Kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite bola predmetom preverenia vybraných finančných operácií kontrolovaného subjektu.

Podľa § 9a zákona o finančnej kontrole vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci uvedení v § 9 ods. 2 na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s

 1. rozpočtom orgánu verejnej správy,
 1. rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,
 1. osobitnými predpismi,
 1. medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
 1. uzatvorenými zmluvami,
 2. rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
 3. vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a
 4. inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

Kontrolou bolo zistené že pri časti finančnej operácie súvisiacej s vyslaním zamestnancov školy na pracovnú cestu nebola pri vystavovaní cestovných príkazov pred uskutočnením pracovných ciest vykonávaná predbežná finančná kontrola. Vykonávaná predbežná finančná kontrola uvedená v dokumentácii na výdavkových pokladničných dokladoch sa uvedeným dátumom vzťahuje iba k vyúčtovaniu pracovnej cesty, nie však ku kontrole súladu s rozpočtom a vnútornými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktorá samá vykonať k časti finančnej operácie a pred realizáciou pracovnej cesty, kde sa posudzuje, či sú na prac. cestu vyčlenené finančné prostriedky (súlad z rozpočtom), ďalej či vyslanie osoby na prac. cestu je v súlade s aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami. Toto overenie časti finančnej operácie predbežnou finančnou kontrolou musí byť doložené dátumom jej vykonania a uvedením súladu s tými skutočnosťami v zmysle § 9 zákona o finančnej kontrole, s ktorými sa táto časť finančnej operácie overuje a s uvedením podpisov zamestnancov zodpovedných za jej vykonanie. Po vykonaní pracovnej cesty pri jej zúčtovaní, sa táto druhá časť finančnej operácie overuje so skutočnosťami v súlade s ostatnými ustanoveniami § 9 zákona o finančnej kontrole a s uvedením dátumu a podpisov zamestnancov zodpovedných za jej vykonanie. To znamená, že škola pri finančných operáciách súvisiacich s vyslaním zamestnancov na pracovnú cestu vykonávala len druhú časť overenia súladu finančnej operácie so skutočnosťami v zmysle § 9 zákona o finančnej kontrole, t.j. len pri vyúčtovaní pracovnej cesty.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu na dokladoch súvisiacich s pracovnou cestou zamestnancov v priebehu celého trvania finančnej operácie, t. j. aj pred jej uskutočnením, ale len raz, až po jej vykonaní.

 

Škola nepostupovala pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v súvislosti s pracovnými cestami zamestnancov v súlade s § 9a zákona o finančnej kontrole

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite škole odporúča:

 • pri vykonávaní základnej kontroly vždy postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Kontrolovaný subjekt nevykonal dôsledne predbežnú finančnú kontrolu podľa § 9 zákona o finančnej kontrole pred vyslaním zamestnanca na pracovnú cestu, nakoľko na viacerých cestovných príkazoch bolo zistené, že zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu mu v zmysle § 3 ods. 1 zákona o cestovných náhradách písomne neurčil aj spôsob dopravy (A,R,AUV atd.)

Škola nepostupovala pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly dôsledne podľa § 9 a §9a zákona finančnej kontrole

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite škole odporúča:

 • pri  vyslaní  zamestnancov  na  pracovnú  cestu  postupovať  v  súlade  s  príslušnými

ustanoveniami zákona o cestovných náhradách pri dôslednom vykonávaní základnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

Ďalej bolo zistené, že škola má pre svoj postup pre výkon finančnej kontroly vypracovanú „Smernicu pre výkon finančnej kontroly na Základnej umeleckej škole" upravujúcu postup školy pri jej vykonávaní, avšak túto smernicu škola dosiaľ neaktualizovala v súvislosti s platnosťou nového zákona  o finančnej  kontrole  a  audite  č.  357/2015 Z.  z. a preto ju odporúčam aktualizovať na podmienky nového zákona.

 

5./ Kontrola dodržiavania zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy znení neskorších predpisov

Kontrolným orgánom bolo tiež overené dodržiavanie príslušných ustanovení rozpočtových pravidiel verejnej správy, pričom v kontrolovanom období kontrolou nebolo na vybraných finančných operáciách zistené porušenie tohto osobitného právneho predpisu zo strany kontrolovaného subjektu.

 

6./ Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Kontrolným orgánom bolo tiež overené dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o majetku obcí, pričom v kontrolovanom období kontrolou nebolo na vybraných finančných operáciách zistené porušenie tohto osobitného právneho predpisu zo strany kontrolovaného subjektu.

Riaditeľ školy bol hlavným kontrolórom mesta požiadaný o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 30. 11. 2016.

 

 

V Piešťanoch, dňa 31. 10. 2016

 

Správu predkladá:

Ing. Peter Konečný, v.r.

hlavný kontrolór mesta 

Vyvesené: 31. 10. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť