Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2015

Správa  o výsledkoch ukončených  kontrol hlavného kontrolóra

mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2015 

 

 

Správa   o výsledku následnej finančnej kontroly dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v súvislosti s obstaraním väčšieho počtu HDD MsÚ v termíne od 07. 03.  do 24. 03. 2015

 

Na základe podnetu poslankyne Ing. Babičovej a uznesenia MsZ č.107/2015 C, ktorým MsZ uložilo hlavnému kontrolórovi „vyňatie správy z kontroly vykonanej z podnetu poslankyne Ing. Babičovej a predloženie na nasledujúce zasadnutie MsZ“  bola vykonaná následná finančná kontrola dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v súvislosti s obstaraním väčšieho počtu HDD MsÚ v termíne od 07. 03.  do 24. 03. 2015.

 

Kontrolované obdobie:                  marec 2015

 

Miesto a čas vykonania kontroly:  Mestský úrad Piešťany

                                                       marec – jún/ 2015

 

Kontrolovaný subjekt:                   Mestský úrad Piešťany

 

Predmet následnej finančnej kontroly:

 

 • následná finančná kontrola dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v súvislosti s obstaraním väčšieho počtu HDD MsÚ v termíne od 07. 03.  do 24. 03. 2015

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení  s rozpočtovými prostriedkami mesta

 

Výsledok následnej finančnej kontroly:

 

MsZ na zasadnutí dňa 19.03.2015 schválilo uznesenie č. 54/2015 A, ktorým „poveruje hlavného kontrolóra prešetrením vzniknutej situácie v súvislosti s únikom informácií zo serverov úradu“.

 

Po schválení uznesenia poslancami MsZ kontrolný orgán dňa 24.03.2015 oznámil kontrolovanému subjektu, že začína na MsÚ vykonávať kontrolu „prešetrenia vzniknutej situácie v súvislosti s únikom informácií zo serverov úradu“. 

 

Dňa 24. 03. 2015 sa na kontrolný orgán obrátila poslankyňa MsZ, ktorá podala písomný podnet na vykonanie kontroly nákupu väčšieho množstva HDD  cca 9 ks v termíne od  07. 03 do 24. 03. 2015 v súvislosti s dodržaním zákona o verejnom obstarávaní a zákona o finančnej kontrole, t. j. či bolo postupované v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.

 

Na základe tohto písomného podnetu kontrolný orgán rozšíril predmet kontroly aj o preverenie dodržania príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s obstaraním predmetných HDD, nakoľko obstarávané HDD súviseli s predmetom kontroly, pretože na ne mali byť sťahované dáta s tým, že výsledok preverenia bude súčasťou správy o výsledku kontroly ktorá bola kontrolnému  orgánu mesta uložená v zmysle uznesenia MsZ č. 54/2015 A.

 

Dňa 24. 03. 2015 kontrolný orgán písomne oznámil kontrolovanému subjektu, že kontrolu podľa uznesenia MsZ  v predmete kontroly rozširuje aj o  kontrolu dodržania príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s obstaraním predmetných HDD.

 

V súlade s  § 13 ods. 1 písm. b/ zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany  kontrolný orgán dňa 24. 03. 2015 požiadal kontrolovaný subjekt, aby mu v lehote do 27. 03. 2015 poskytol písomné vyjadrenia a odpovede na otázky dôležité pre vysvetlenie kontrolovaných skutočností.

 

Spolu s vyjadrením a odpoveďami na otázky kontrolný orgán  požiadal o predloženie úplnej a kompletnej dokumentácie z procesu verejného obstarávania sprostredkovateľa a nákupu HDD.

 

Podľa§ 14 ods. 2 písm. e zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bol kontrolovaný subjekt požiadaný predložiť v určenej lehote vyžiadané vyjadrenie a dokumentáciu a vydať písomné potvrdenie o ich kompletnosti a úplnosti.

 

Kontrolovaný subjekt  v určenom termíne do 27.03.2015 nedoručil požadované písomné vyjadrenia spolu s dokumentáciou a dokladmi od kontrolovaného subjektu a od zodpovednej osoby.

 

Dňa 02. 04. 2015 kontrolný orgán písomne upozornil kontrolovaný subjekt  na neplnenie si povinností kontrolovaného subjektu a emailom urgoval ich predloženie.

 

Dokumentácia a doklady potrebné k prevereniu zákonnosti postupu kontrolovaného subjektu  pri obstaraní nákupu HDD nebola doručená  kontrolnému orgánu ani  v termíne do 09. 04. 2015 a tak bol so vzniknutou situáciou  dňa 10. 04. 2015 osobne oboznámený viceprimátor mesta. Nakoľko sa predmetná dokumentácia a doklady  nenachádzali  na sekretariáte primátora mesta, bolo  kontrolnému orgánu  oznámené, že tieto doklady sa nachádzajú v učtárni, ktorá ich kontrolnému orgánu poskytne.  Príslušné doklady boli doručené dňa 10.04.2015 pokladníčkou mesta do kancelárie hlavného kontrolóra.

 

Dokumentácia a doklady potrebné k prevereniu zákonnosti postupu kontrolovaného subjektu  pri obstaraní nákupu HDD boli poskytnuté po osobnom rozhovore s viceprimátorom mesta dňa 10.04.2015.

 

Po preverení obsahu týchto dokladov bolo kontrolným orgánom zistené, že tieto nie sú úplné a kompletné. Kontrolný orgán po vyhotovení príslušnej fotodokumentácie, vrátil  kontrolovanému subjektu doklady s tým, aby bola kontrolnému orgánu predložená  úplná dokumentácia preukazujúca obstaranie HDD.

 

Dňa 14. 04. 2015 boli  kontrolnému orgánu  odovzdané fotokópie žiadanej dokumentácie preukazujúcej obstaranie HDD.  Kontrolný orgán upozornil kontrolovaný subjekt na povinnosť predkladať originály dokladov; na základe tohto upozornenia boli tieto doklady v dňoch 16. 04. - 17. 04.2015 porovnané na ekonomickom odbore s originálnymi dokladmi  preukazujúcimi obstaranie HDD.

 

Po preverení obsahu dokladov a pre objektívne  objasnenie kontrolovaných skutočností si kontrolný orgán interným listom zo dňa 27. 04. 2015 ( kontrolovaným subjektom prevzatým dňa 29. 04. 2015) vyžiadal od kontrolovaného subjektu písomné vyjadrenie majúce vzťah k preverovaným skutočnostiam. Termín na predloženie vyjadrenia stanovil pôvodne do 05. 05. 2015, avšak kontrolovaným subjektom bolo naliehané na zmenu  termínu, s čím nakoniec kontrolný orgán súhlasil a stanovil ho do  08. 05. 2015.

 

Kontrolovaný subjekt nepodal písomné vyjadrenie kontrolnému orgánu do tohto termínu. Písomné vyjadrenie bolo  kontrolnému orgánu doručené dňa 18. 05. 2015. V  tom čase  už  bol termín na predkladanie materiálov do MsZ a teda  v zmysle procesných pravidiel na vykonávanie kontroly, ktoré upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole  a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva nebolo možné výsledok kontroly predložiť na rokovanie MsZ, pretože kontrola nebola ukončená v zmysle vyššie cit. predpisov.

 

Kontrolný orgán uvedené konanie zo strany kontrolovaného subjektu považuje za neposkytnutie súčinnosti pri výkone kontroly.

 

Podľa §14 ods. 2 písm. e) zákona o finančnej kontrole kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch predložiť v lehote určenej kontrolným orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti, poskytnúť informácie o predmete následnej finančnej kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie následnej finančnej kontroly

 

Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci nepredložením požadovanej dokumentácie potrebnej k výkonu kontroly v lehote určenej kontrolným orgánom si neplnili povinnosti, ktoré im vyplývajú z §14 ods. 2 písm. e) zákona o finančnej kontrole.

 

Kontrolovaný subjekt má povinnosť vykonávať u každej finančnej operácie predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole sa predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola overuje každá finančná operácia, alebo jej časť.

 

Podľa § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania

podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c) osobitnými predpismi,

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e) uzatvorenými zmluvami,

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a

h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

 

Kontrolovaný subjekt dňa 10. 04. 2015 ako doklady preukazujúce  overenie finančných operácií  predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola  predložil kontrolnému orgánu výdavkové a príjmové pokladničné doklady (VPD a PPD).

 

Kontrolou bolo zistené, že na týchto dokladoch súvisiacich s týmito finančnými operáciami (VPD a PPD), ktoré boli kontrolnému orgánu predložené dňa 10. 04. 2015, t. j. už po uskutočnení platby za HDD, nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.

 

Predbežná finančná kontrola sa vykonáva pred vstupom do záväzku, v tomto prípade pred rozhodnutím o nákupe HDD a pred uskutočnením platby v hotovosti. Kontrolovaný subjekt ku kontrole nepredložil doklad, ktorý by preukazoval vykonanie predbežnej finančnej kontroly v tejto časti  finančnej operácie.

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom nekonal  v súlade s § 6 ods. 1 a § 9 ods.1 zákona o finančnej kontrole.

 

Kontrolný orgán po preskúmaní a porovnaní obsahu predloženej dokumentácie súvisiacej s obstarávaním a zúčtovaním HDD zistil, že kontrolovaný subjekt ešte ku dňu 10. 04. 2015 predbežnou finančnou kontrolou neoveril tieto  časti finančných operácií  zúčtovaných VPD č. 328/15 zo dňa 31.03.2015 – rôzne kanc. primátora 365,67 € - z toho HDD 2,5“ 1000 GB – 72,90 €,  PPD č. 1570/15 zo dňa 31.03.2015 – vrátená záloha 500 €,VPD č. 231/15 zo dňa 11.03.2015 – nákup elektroniky – kanc. prednostky  HDD 2,5“ 1000 GB - 72, 90 €, VPD č. 226/15 zo dňa 11.03.2015 – nákup elektroniky + CD – 2 ks HDD 2,5 “ 1000 GB a 1 ks CD R80 700 mb, PPD č. 1118/15 zo dňa 11.03.2015 – vrátená záloha – 200 €, VPD č. 252/15 zo dňa 13.03.2015 – pevné disky – z toho 2 ks pevný disk HDD 500 GB / 3,5“  po 62,5 €, 5 ks pevný disk HDD 1 TB / SATA  po 68 €,  1 ks SSD disk ADATA 256 GB za 123 €, spolu za 588 €, PPD č. 1186/15 zo dňa 13.03.2015 – vrátená záloha – 900 €.

 

Podľa § 9a zákona o finančnej kontrole vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci uvedení v § 9 ods.2  na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením či finančná operácia alebo jej časť je alebo nie je v súlade so skutočnosťami uvedenými v § 9a písm. a) až h).

 

Kontrolným orgánom bolo zistené, že kontrolovaný subjekt na vyššie uvedených VPD a PPD, ktoré boli kontrolnému orgánu predložené prednostkou dňa 14.04.2015 a ktoré mali predtlačenú tabuľku na overenie súladu finančných operácií so skutočnosťami uvedenými v § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a ktoré ešte  ku dňu 10. 04. 2015 predbežnou finančnou kontrolou overené neboli, vykonal predbežnú finančnú kontrolu podpisom a uvedením dátumu jej vykonania:

VPD č.231/15 – dátum 11.3.2015

VPD č. 328/15 -  dátum 31.3.2015

Podľa dátumov z pokladničných dokladov z registratúrnych pokladní predajcov je zrejmé, že kontrolovaný subjekt nakupoval v hotovosti dňa 07. 03. 2015  v čase 11:10 hod. a 20.01 hod.

 

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly a overenie súladu s rozpočtom a s verejným obstarávaním po vykonaní nákupu a zrealizovaní platby nie je v súlade s  § 9a zákona o finančnej kontrole. Predbežná finančná kontrola – overenie súladu s rozpočtom a s verejným obstarávaním mala byť vykonaná  pred rozhodnutím o nákupe HDD a po vykonaní verejného obstarávania, ktoré bolo vykonané pred nákupom. V prípade platieb za HDD z poskytnutej zálohy mal byť súlad s rozpočtom uvedený na doklade, na základe ktorého sa poskytla záloha.

 

Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil doklad, ktorý preukazuje vykonanie predbežnej finančnej kontroly  po realizácii nákupu v  časti  finančnej operácie – zúčtovanie zálohy a hotovostnej platby.

 

Podľa § 9a zákona o finančnej kontrole „vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci uvedení v § 9 ods. 2 na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením....“. Kontrolný orgán na základe uvedeného konštatuje, že kontrolovaný subjekt pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly pri zúčtovaní obstarania HDD, ktoré nakupoval v hotovosti (v čase od 11:10 hod. dňa 07. 03. 2015 - do 20.01 hod. dňa 07. 03. 2015), nepostupoval v súlade s  § 9a zákona o finančnej kontrole.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri overovaní časti finančných operácií predbežnou finančnou kontrolou na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou   v súlade s § 9a  zákona o finančnej kontrole.

 

Podľa § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.

Kontrolou bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou a súvisiacu s vyúčtovaním obstarávania predmetných HDD  vykonal ako zodpovedný zamestnanec za vykonanie predbežnej finančnej kontroly vo viacerých prípadoch primátor mesta alebo viceprimátor mesta.

Kontrolný orgán konštatuje, že primátor a ani viceprimátor mesta nemôžu vykonávať predbežnú finančnú kontrolu, nakoľko primátor a ani viceprimátor mesta nie sú zamestnancami mesta a primátor mesta je vedúcim orgánu verejnej správy, ktorý dáva poverenie vedúcemu zamestnancovi na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.

Kontrolovaný subjekt pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly nepostupoval  v súlade s § 9 ods. 2  zákona o finančnej kontrole.

Pre zistenie a objasnenie objektívnych skutočností v súvislosti s nákupom a vyúčtovaním zálohy na nákup časti HDD, kontrolný orgán dňa  21.04.2015 požiadal o vysvetlenie  nákupu a vyúčtovania tovaru zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorý časť predmetných HDD - tzv.  externé HDD nakupoval, resp. niektoré nenakupoval, len ich zúčtovával. Za týmto účelom s ním bola dňa  22. 04. 2015 spísaná zápisnica, z ktorej obsahu vyplýva priebeh nákupu, či zúčtovania externých HDD. Tento zamestnanec dňa 22. 04. 2015 do zápisnice uviedol cit.:

„ 1. Dňa 11. 3. 2015 som bol kanceláriou prednostky MsÚ požiadaný, aby som zakúpil tovar (viď pokladničný doklad). V pokladni som vybral zálohu 200 eur na nákup tovaru. Požadovaný tovar som zakúpil v predajni DATART (OC AUPARK) v čase 9:22 hod. v celkovej cene 152,79 eur, viď pokladničný doklad. Vyúčtovanie nákupu som vykonal v ten istý deň, viď priložené doklady.

-Výdavkový pokladničný doklad č. 226/15 z 11. 03. 2015

-Výdavkový pokladničný doklad č. 223/15 z 11. 03. 2015

-Príjmový pokladničný doklad č. 1118/15 z 11. 03. 2015

 

2.Dňa 11. 3. 2015 v popoludňajších hodinách som v kancelárii prednostky MsÚ obdržal účtenku zo dňa 07. 03 2015, čas nákupu 20:01 hod, v sume 72, 90 eur, za účelom jej vyúčtovania do pokladne. Vyúčtovanie bolo vykonané na moje meno, doklad o vyúčtovaní som podpísal a peniaze odovzdal v kancelárii prednostky MsÚ Piešťany. Predmetný tovar som nekupoval, ani som nevyberal zálohu na jeho nákup, iba som vyúčtoval sumu, viď priložený doklad.

-Výdavkový pokladničný doklad č. 231/15 z 11. 03. 2015

 

3.Dňa 12. 3. 2015 som bol kanceláriou prednostky MsÚ požiadaný, aby som zakúpil tovar (viď pokladničný doklad). V pokladni som vybral zálohu 100 eur, požadovaný tovar som zakúpil v predajni DATART (OC AUPARK) v čase 9:45 hod. Vyúčtovanie som vykonal v ten istý deň, viď priložené doklady.

-Výdavkový pokladničný doklad č. 237/15 z 12. 03. 2015

-Výdavkový pokladničný doklad č. 235/15 z 12. 03. 2015

-Príjmový pokladničný doklad č. 1169/15 z 12. 03. 2015.“

 

Za tým istým účelom ako aj pre posúdenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia prostriedkov rozpočtu mesta na nákup HDD si kontrolný orgán dňa listom zo dňa 27. 04. 2015 a kontrolovaným subjektom prevzatý dňa 29. 04. 2015 vyžiadal od vedúceho kontrolovaného subjektu písomné vyjadrenie majúce vzťah k preverovaným skutočnostiam v nasledovnom znení:

 

„Dňa 14.04.2015 boli kontrolnému orgánu z Vašej strany predložené kópie pokladničných dokladov (VPD a PPD), na ktorých už bola predbežná finančná kontrola vykonaná.  V dňoch 16. 04. - 17. 04.2015 boli kontrolnému orgánu po emailovej komunikácii predložené aj originály požadovaných dokladov.

 

Na základe uvedených nezrovnalostí v obsahu predložených pokladničných dokladov Vás žiadam o vysvetlenie tejto skutočnosti (nezrovnalosti) medzi predloženými dokladmi zo strany kontrolovaného subjektu. Rovnako Vás žiadam o písomné potvrdenie kedy bola na týchto pokladničných dokladoch vykonaná predbežná finančná kontrola (uveďte presný dátum).

 

Zároveň Vás žiadam o písomné vyjadrenie k nasledujúcim otázkam:

 

 1. Z akého dôvodu bolo nakúpených celkom 5 + 8 HDD a kto rozhodol o ich nákupe?
 2. Z akého dôvodu boli HDD nakupované v hotovosti a nie na základe faktúry ako je to pri nákupe tohto druhu drobného majetku obvyklé  a to v priebehu dní 07. – 13.03.215?
 3. Aký vážny dôvod bol, aby sa  nákup dvoch kusov HDD realizoval dňa 07. 03. 2015  t.j. v sobotu a teda  nie v pracovný deň. ?
 4. Prečo bol  jeden HDD nakupovaný o 11 hod. a druhý HDD o 20 hod.  uvedeného dňa

a kto ich nakupoval?

 1. Prečo sa  nákup jedného HDD (zo dňa 07.03.2015) realizoval z bežnej  zálohy, ktorá sa poskytuje vedúcej sekretariátu primátora a ktorú konkrétne prijala ešte dňa 02.03.2015 na bežný chod sekretariátu, t. j. na nákup bežného materiálu potrebného pre potreby sekretariátu a nie HDD, majetku, ktorý bol podľa vyhodnotenia prieskumu trhu obstarávaný odborným garantom  - pani prednostkou a ktorý slúži na odborné činnosti?
 2. Prečo bol nákup druhého HDD (zo dňa 07.03.2015) realizovaný bez vydanej zálohy na jeho nákup a následne bol tento nákup v hotovosti zúčtovaný na  časť nezúčtovanej zálohy poskytnutej vodičovi MsÚ o niekoľko dní neskôr? Ako bolo v tomto prípade zabezpečené vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole?
 3. Bol majetok – obstarané HDD (s obstarávacou cenou do 333 eur) zaradený aj do operatívno-technickej evidencie, ak áno žiadam predložiť aj túto dokumentáciu.

 

Vyššie uvedené vyjadrenie Vás žiadam predložiť kontrolnému orgánu do termínu 05. 05. 2015. Termín na predloženie vyjadrenia bol  pôvodne stanovený kontrolným orgánom  do 05. 05. 2015, avšak kontrolovaným subjektom bolo naliehané na jeho zmenu, s čím nakoniec kontrolný orgán súhlasil a stanovil ho do  08. 05. 2015.“

 

Kontrolný orgán vyššie uvedenými otázkami sledoval zdôvodnenie účelnosti a hospodárnosti nákupu HDD, spôsoby obstarania, zdôvodnenie mimoriadnych nákupov čo sa týka času a osôb zodpovedných za ich obstaranie ako aj použitia verejných prostriedkov nesúvisiacich s pôvodným účelom na ich použitie a tiež aj nezvyčajnou formou úhrady(hotovostná platba), keďže takéto objemy obstarávania sú obvykle hradené na faktúru. 

 

Kontrolovaný subjekt podal písomné vyjadrenie kontrolnému orgánu dňa 18. 05. 2015, v písomnom vyjadrení uviedol:

        

         „Vážený pán hlavný kontrolór, keďže v oznámení o začatí kontroly sa odvolávate na zák. č. 502/2001 Z. z. nie je mi jasné, aký to má súvis s kontrolou vykonávanou v zmysle poverenia MsZ – uznesenie č. 54/2015A, ktoré vychádza zo zákona č. 369/1990 Z.z.

Napriek uvedenému Vám oznamujem, že nemám vedomosť o tom, že pri nákupe HDD došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov. Pokiaľ máte zistené nejaké porušenie predpisov, žiadam Vás o upresnenie, kto, kedy, čo porušil, len tak sa môžem k danej veci vyjadriť.

Zároveň si dovoľujem upozorniť na „Pravidlá kontrolnej činnosti hl. kontrolóra útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany“, najmä vo vzťahu na postup, začatie a priebeh kontroly ak takúto aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. mienite vykonať, okrem vami oznámenej kontroly v zmysle uznesenia MsZ č. 54/2015A.

Predbežná finančná kontrola, ktorou sa v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p. overuje každá finančná operácia alebo jej časť bola na VPD, ktorými boli vyplatené zálohy z pokladne MsÚ vykonaná. Na uvedených dokladoch bolo preverené, či sú splnené náležitosti uvedené v § 9, ods. 1) písm. a) až h) zákona č . 502/2001 Z. z. v. n. p.

Pretože zamestnanci, ktorí podľa smernice jednotného obehu dokladov vykonávajú predbežnú finančnú kontrolu, nesedia v pokladni MsÚ bola na dokladoch, ktorými boli predmetné zálohy zúčtované, predbežná finančná kontrola bola vykonaná obvyklým spôsobom. Tento spôsob bol konzultovaný aj s Najvyšším kontrolným úradom počas kontroly v roku 2013 a MsÚ nebolo odporúčané žiadne iné riešenie.

 

Odpoveď na otázku č. 1: 8 kusov HDD bolo zakúpených ako náhrada originálnych pevných diskov z odobratých počítačov, a forma nákupu v hotovosti bola riešená z dôvodu, aby nebola narušená činnosť mestského úradu. 5 kusov externých HDD je využívaných nasledovne: 2 ks slúžia na zálohovanie, vyplývajúce z Bezpečnostnej smernice, 1 ks slúži pre pracovné potreby viceprimátora, 1 ks slúži pre pracovné potreby prednostky a 1 ks slúži pre pracovné potreby bezpečnostného správcu.

 

Odpoveď na otázky č. 2, 3, 4:  Žiadam Vás o úplné paragrafové znenie zákona, na základe ktorého ma ako hlavný kontrolór žiadate o odpoveď, a z ktorého by vyplývalo porušenie zákona, na základe Vašej otázky.

 

 Odpoveď na otázku č. 5 a 7:   Vzhľadom na cenu HDD sa nejedná o majetok, ako uvádzate vo Vašej žiadosti o písomné vyjadrenie, ale sa jedná o drobný nákup, ktorý je účtovaný priamo do spotreby a je zaevidovaný v súlade s internou normou MsÚ do operatívno-technickej evidencie (OTE). Vo svojej vnútornej norme mesto Piešťany obmedzuje výšku poskytnutej zálohy, určuje spôsob a termín jej zúčtovania, ale neobmedzuje to, na čo môže byť záloha použitá, ak je použitie riadne zdokladované. V tejto súvislosti uvádzame taktiež zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý stanovuje sumy, ktoré je možné v hotovosti zaplatiť, ale neobmedzuje dôvod použitia finančných prostriedkov.

 

Odpoveď na otázku č. 6:  Predbežnou finančnou kontrolou bolo overené vyplatenie zálohy. V tom, že nákup bol uskutočnený v určitý deň a hodinu, nevidím porušenie zákona a nie je v mojej právomoci určovať čas nákupu.“      

 

V poskytnutých vyjadreniach a odpovediach  kontrolovaný subjekt uvádza, že nemá vedomosť o tom, žeby pri nákupe HDD došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

 

K porušeniu zákona o finančnej kontrole kontrolovaný subjekt uvádza, že „..... zamestnanci, ktorí podľa smernice jednotného obehu účtovných dokladov vykonávajú predbežnú finančnú kontrolu, nesedia v pokladni MsÚ na dokladoch, ktorými boli predmetné zálohy zúčtované, predbežná finančná kontrola bola vykonaná obvyklým spôsobom. Tento spôsob bol konzultovaný aj s najvyšším kontrolným úradom počas kontroly v roku 2013 a MsÚ nebolo odporučené žiadne iné riešenie“.

 

Nákup 8 ks HDD odôvodňuje kontrolovaný subjekt ako náhradu originálnych pevných diskov  odobratých počítačov, a forma nákupu v hotovosti bola riešená z dôvodu aby nebola narušená činnosť mestského úradu. 5 kusov externých HDD je podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu využívaných nasledovne: 2 ks slúži na zálohovanie, vyplývajúce z Bezpečnostnej smernice, l ks slúži pre pracovné potreby viceprimátora, l ks slúži pre pracovné potreby prednostky a l ks slúži pre pracovné potreby bezpečnostného správcu.

 

Verejné obstarávanie upravuje zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v podmienkach mesta  povinnosti kontrolovaného subjektu upravuje  interná smernica č. 1/2015 upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Vzhľadom k celkovej zistenej cene obstarávaných HDD, ktorá bola vo výške 805,40 € bez DPH, čo predstavuje 966,48 € s DPH kontrolný orgán konštatuje, že predmetné verejné obstarávanie celkovo 13 ks. HDD spadá do kategórie obstarávania podľa § 9, ods. 9 citovaného zákona a Čl. V.  bod 5.3.1.  písm. a) citovanej internej smernice.

 

Podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 (podlimitná alebo nadlimitná zákazka), verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia ako než 1000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnu správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

 

Podľa výkladového stanoviska č. 11/2013 k  § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnenom Úradom pre verejné obstarávanie zákon o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou, neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať pi jej zadávaní. Je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké pravidlá si pre zadávanie takejto zákazky zvolí, pričom sa odporúča vziať do úvahy najmä charakter, rozsah, hodnotu a dostupnosť predmetu zákazky vychádzajúc predovšetkým z ekonomických, prevádzkových a kapacitných možností verejného obstarávateľa.

 

Mesto Piešťany si postup pri verejnom obstarávaní upravilo vo svojej internej smernici č. 1/2015 upravujúcej postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Podľa Čl. V.  bod 5.3.1.  písm. a)  tejto smernice, tovary a služby v hodnote rovnej alebo nižšej ako 1 000 EUR bez DPH jednotliví  zodpovední zamestnanci – odborní garanti  obstarávajú v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti a efektívnosti na základe informácií  o predmete  zákazky získaných z predchádzajúcich informácií alebo  prieskumu trhu - zdôvodnenie výberu odborný garant zaznamená v dokumentácii ( formulár – príloha č. 3 ). Fotokópiu formulára predložia koordinátorovi verejného obstarávania.

 

Kontrolou verejného obstarávania predmetných HDD nebolo zistené porušenie § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Bolo však zistené, že v jednom prípade nebola do termínu konania kontroly  koordinátorovi verejného obstarávania predložená jedna fotokópia  formulára - Vyhodnotenia prieskumu trhu pri zadávaní zákazky na predmet zákazky WD Elements Portable USB 3.0 1 TB Ext. HDD 2,5 “, čierny a to v zmysle čl. V. bod 5.3.1. písm. a) internej smernice č. 1/2015 upravujúcej postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Podľa vyjadrenia zodpovedného zamestnanca – koordinátora verejného obstarávania cit. „kópia predmetného vyhodnotenia mi bude následne dodaná. Odovzdanie predmetného vyhodnotenia v neskoršom termíne nemá vplyv na žiadne vyhodnotenie nakoľko sa jedná o zákazku do 1000 Eur bez DPH ( V smernici v bode 5.3.1 písm. a) nie je stanovené u týchto zákaziek termín odovzdania ). Predmetné vyhodnotenie je predkladané referentovi pre verejné obstarávanie len  z dôvodu vyhodnotenia realizácie plánu verejného obstarávania v roku 2015. Keby to bola zákazka nad 1000 Eur bez DPH malo by to vplyv nezačlenenia predmetnej zákazky do štvrťročnej súhrnnej správy o zadávaných zákazkách v danom štvrťroku, ktorá je 1x štvrťročne zverejňovaná na stránke mesta v profile verejného obstarávateľa a na stránke úradu pre verejné obstarávanie v profile zákaziek nad 1000 EUR bez DPH realizovaných  podľa § 9 od 9 a cestou elektronického trhoviska“.         

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri vyhodnotení prieskumu trhu nepredložil v jednom prípade fotokópiu formulára na vyhodnotenie prieskumu trhu koordinátorovi verejného obstarávania, čím nepostupoval podľa čl. V. bod 5.3.1. internej smernice č. 1/2015 upravujúcej postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrolný orgán akceptuje vyjadrenie koordinátora verejného obstarávania, že odovzdanie predmetného vyhodnotenia v neskoršom termíne nemalo vplyv na žiadne vyhodnotenie, nakoľko sa jedná o zákazku do 1000 € bez DPH, pričom zákonná povinnosť jej zverejnenia  v profile nie je.

Pri samotnom prerokovaní správy sa všetci účastníci mali možnosť ústne vyjadriť k obsahu správy z kontroly a ku kontrolným zisteniam. Tieto ústne vyjadrenia nemenili obsah kontrolných zistení uvedených v správe z kontroly a uvádzané skutočnosti  mali charakter vysvetlení prípadne možných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

 

Kontrolovaný subjekt sa k správe o výsledku kontroly do termínu určeného kontrolným orgánom a ani do dňa jej prerokovania písomne nevyjadril a po jej prerokovaní sa v zmysle § 22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole následná finančná  kontrola považuje za skončenú.

 

Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe z kontroly sa v zmysle §13 ods.2 písm. h)  zákona č.502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá vedúcemu kontrolovaného subjektu povinnosť:

 

a/         prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložiť hlavnému kontrolórovi mesta v termíne do 15. 07. 2015

 

b/         predložiť hlavnému kontrolórovi mesta správu o splnení opatrení na odstránenie  nedostatkov  a ich príčin v termíne do 31.08. 2015

 

c/         určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené  kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 15. 07. 2015.

 

Výsledky následných finančných kontrol vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a a jeho útvaru na I. polrok 2015

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 vykonal hlavný kontrolór mesta a kontrolór na útvare hlavného kontrolóra  ku dňu 7. zasadnutia MsZ 4 následné finančné kontroly, ktoré boli vykonané na nižšie uvedených kontrolovaných subjektoch.

 

Z dôvodu, že  všetky kontrolované  subjekty mali rovnaký predmet následnej finančnej kontroly, jednotlivé výsledky kontrol boli po oboznámení sa kontrolovaných subjektov s výsledkom kontroly ukončené v jednom prípade správou o výsledku kontroly a v troch prípadoch záznamom, ktoré prezentujeme  v súhrnnej skrátenej forme.  

 

Kontrolované subjekty:               - Služby mesta Piešťany  p. o.

-  ZŠ E. F. Scherera

-  CVČ Ahoj

                                -  MsKS p. o.

 

Kontrolované obdobie:                I. – II. / 2015

 

Miesto a čas vykonania kontroly:  mesto Piešťany, útvar hlavného kontrolóra

                                                       máj - jún / 2015

 

Predmet následnej finančnej kontroly:

 

 • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach mestskej samosprávy

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi so zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení  s verejnými prostriedkami a majetkom mesta

 

Kontrolované  subjekty -  ZŠ E. F. Scherera, CVČ Ahoj a MsKS p. o. mali rovnaký predmet následnej finančnej kontroly a jednotlivé výsledky kontrol boli  ukončené záznamom, a tak  sú výsledky týchto následných finančných kontrol prezentované v súhrnnej skrátenej forme.  

 

V rámci predmetu kontroly bolo preverené aj dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení v z.n.p., zákona o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p., zákona o verejnom obstarávaní v z.n.p., zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p., zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., zákona o majetku obcí v z.n.p. ako aj Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, teda zákonných noriem, ktoré upravovali kontrolované skutočnosti v preverovaných oblastiach.

 

Ku kontrole boli kontrolným orgánom mesta vyžiadané a kontrolovanými subjektmi predložené príslušné účtovné doklady - dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, pokladničné doklady, cestovné príkazy, uzatvorené zmluvy a objednávky za preverované obdobie,  interné doklady ako aj ostatná dokumentácia za obdobie  I. – II. / 2015. 

 

Na základe preverenia vybraných finančných operácií vybraných na základe neštatistickej metódy výberu vzorky výberom založeným na základe úsudku kontrolóra nebolo kontrolou u týchto kontrolovaných subjektoch zistené porušenie príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Zároveň tiež preverením vybraných finančných operácií nebolo u vyššie uvedených kontrolovaných subjektoch zistené nehospodárne, neefektívne a neúčelné vynakladanie verejných prostriedkov a tiež neboli zistené prípady nehospodárneho nakladania s majetkom mesta.  

 

Nakoľko neboli kontrolným orgánom v preverovanej oblasti zistené nedostatky, všetky tri kontroly, t.j. následná finančná kontrola v ZŠ E. F. Scherera, v CVČ Ahoj a v MsKS p. o.   boli ukončené záznamom o výsledku kontroly.

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach príspevkovej organizácie SMP

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bola vykonaná kontrola zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach príspevkovej organizácie SMP

 

Ku kontrole boli kontrolným orgánom vyžiadané a kontrolovaným subjektom predložené zmluvy, faktúry, objednávky, interné doklady a tiež dokumentácia z verejného obstarávania,  a teda doklady a dokumentácia preukazujúca nákladovú stránku rozpočtu   Služieb mesta Piešťany, p. o. (ďalej len SMP)  za obdobie I. – II. / 2015.

 

Kontrolný orgán uskutočnil výber finančných operácií na základe neštatistickej metódy výberu vzorky výberom založeným na základe úsudku kontrolóra.

Kontrola zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach SMP vychádza z príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, podľa ktorých  obecné zastupiteľstvo  pri výkone samosprávy okrem iného podľa § 11, ods. 4 písm. l zákona o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov pri výkone samosprávy zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie.

 

Kontrolný orgán konštatuje, že obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11, ods. 4 písm. l zákona o obecnom zriadení  zriadilo k 01. 07. 2001 SMP, ktorá v zmysle § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení zabezpečuje údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína a ďalších obecných zariadení, zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s  komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavajú čistotu v obci, údržbu a správu verejnej zelene a verejného osvetlenia a chráni životné prostredie.

 

Na základe § 18 d ods. 1 a 2 vyššie uvedeného zákona hlavný kontrolór mesta  vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce a dodržiavanie interných predpisov.

 

Kontrolným orgánom bolo overené dodržiavanie zákonnosti  pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pričom v kontrolovanom období kontrolou nebolo na vybraných finančných operáciách zistené porušenie tohto osobitného právneho predpisu zo strany kontrolovaného subjektu.

 

Kontrolným orgánom bolo tiež preverené dodržiavanie základných princípov a zákonných povinností verejného obstarávateľa v procese verejného obstarávania pri obstarávaní zákaziek na tovary služby a práce, ktoré patria do kontrolnej pôsobnosti vnútorného kontrolného orgánu.

 

Kontrolou procesu verejného obstarávania súvisiacich s obstarávaním zákaziek na tovary služby a práce v preverovanom období na vybraných finančných operáciách nebolo kontrolou zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Procesy vo verejnom obstarávaní v kontrolovanom subjekte upravuje Interná smernica č. 006/2014 „upravujúca postup verejného obstarávateľa Služby mesta Piešťany  p. o., pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“,  ktorá nadobudla  účinnosť dňom 17. 4. 2014.

 

V zmysle uvedenej smernice sa v bode v Čl. II., bod 2.15 uvádza

„Správa o zákazke – odborný garant, procesný garant alebo koordinátor, ktorý realizoval obstarávanie vypracuje správu o každej zákazke podľa § 9 ods. 9, podlimitnej a nadlimitnej zákazke a zverejní ju na profile verejného obstarávateľa.“

 

Podľa bodu 2.16 smernice Manažér odborného strediska  alebo ním poverený zamestnanec vypracuje správu o každej zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona a odovzdá ju koordinátorovi verejného obstarávania alebo ním poverenej osobe na zverejnenie.

 

Podľa Čl. V. bod. 5.1. písm. a)  tovary a služby v hodnote rovnej alebo nižšej ako 1000 EUR bez DPH jednotlivý zodpovední zamestnanci - manažér odborného strediska  alebo ním poverený zamestnanec obstarajú v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti a efektívnosti na základe informácii o predmete zákazky získaných z predchádzajúcich informácii alebo prieskumu trhu – zdôvodnenie výberu zaznamená v dokumentácii Príloha č. 3. Fotokópiu formulára Prílohy č. 3 predloží koordinátorovi verejného obstarávania.

 

Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ si v internej smernici v Čl. II, bode 2.15  uložil zverejňovanie správy o každej zákazke podľa § 9 ods. 9 na profile verejného obstarávateľa. Toto nariadenie internej smernice však nedodržal, nakoľko všetky zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona (teda aj zákazky do 1000 €) na profile nezverejňoval. Dodržaná je ale zo zákona vyplývajúca povinnosť zverejňovania štvrťročnej súhrnnej správy o zákazkách podľa § 9  ods. 9 s hodnotou nad 1000 EUR bez DPH na profile verejného obstarávateľa.

 

Uvedený postup nie je v súlade s Čl. II., bod 2.15 internej smernice SMP

Ďalej bolo kontrolou zistené že jednotliví zodpovední zamestnanci nepostupujú v zmysle  Čl. V. ods. 5.1. písm. a)  a nepredkladajú fotokópiu formulára Prílohy č. 3 koordinátorovi verejného obstarávania.

 

Uvedený postup nie je v súlade s Čl. V., bod . 5. 1. písm. a)  internej smernice SMP

 

Vo vyjadrení ku kontrolnému zisteniu kontrolovaný subjekt uviedol:

Naša organizácia nezverejňovala na profile verejného obstarávateľa správy o každej zákazke podľa      § 9, ods. 9, čo bolo v rozpore s Čl. II. Bod 2.15 smernice o verejnom obstarávaní. Pripravujeme novú smernicu, ktorá v krátkom čase vstúpi do platnosti, kde sa táto administratívne náročná povinnosť nad rámec zákona vypúšťa, zostane len povinnosť podľa § 9, ods. 9 raz štvrťročne zverejňovať  zákazky v profile vo forme súhrnnej správy.

 

Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole bola predmetom preverenia vybraných finančných operácií  kontrolovaného subjektu.

 

Podľa § 9 ods. 2 zákona predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. 

 

Podľa § 9a  zákona vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú  zamestnanci uvedení v § 9 ods. 2 na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c) osobitnými predpismi,

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e) uzatvorenými zmluvami,

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a

g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a

h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

 

Kontrolou bolo zistené, že na doklade súvisiacom s finančnou operáciou, alebo s ich časťou konkrétne na predložených vybraných odberateľských faktúrach za preverované obdobie a tiež na objednávke č. 325/2015 nebola vykonaná predbežná finančná kontrola overujúca súlad s rozpočtom a to vedúcim zamestnancom  povereným vedúcim orgánu verejnej správy a zodpovedným zamestnancom v zmysle § 9 ods. 2 v spojitosti s §  9a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval  v súlade s § 9 a § 9a zákona o finančnej kontrole.

Kontrolou bolo zistené, že u dodávateľskej faktúry č. 184 bolo vykonané overenie súladu zákonom predpísaných náležitostí predbežnou finančnou  kontrolou len jedným zamestnancom.

 

Vo vyjadrení ku kontrolnému zisteniu kontrolovaný subjekt uviedol:

Súlad finančných výdavkov  s rozpočtom overuje manažérka ekonomicko-obchodného strediska. Iste nedopatrením chýba na faktúre č. 184 jej podpis.

 

Na dodávateľských faktúrach č. 26 a č. 161 bola predbežná finančná kontrola vykonaná  aj za zodpovedného zamestnanca a aj za vedúceho zamestnanca povereného vedúcim orgánu verejnej správy len jedným a tým istým zamestnancom, pričom kontrolovaný subjekt  disponuje dostatočným počtom vedúcich zamestnancov, ktorí mohli byť poverení vedúcim orgánu verejnej správy.

 

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole.

 

Vo vyjadrení ku kontrolnému zisteniu kontrolovaný subjekt uviedol:

V časti predbežnej finančnej kontroly spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti chýba na dodávateľských faktúrach č. 26 a č. 161 podpis poverenej pracovníčky, čo sa takisto stalo len nedopatrením.

 

Kontrolným orgánom bolo tiež overené dodržiavanie príslušných ustanovení rozpočtových pravidiel verejnej správy, pričom v kontrolovanom období kontrolou nebolo na vybraných finančných operáciách zistené porušenie tohto osobitného právneho predpisu zo strany kontrolovaného subjektu.

 

Kontrolou správy majetku obce, ktorú ako správca vykonáva kontrolovaný subjekt zriadený v roku 2001 mestom Piešťany, nebolo zistené porušenie § 6 ods. 1 – 5 zákona o majetku obcí.

 

Podľa § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä

a) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,

c) postup prenechávania majetku do užívania,

d) nakladanie s cennými papiermi,

e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,

f) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv22aa) s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.

 

Pritom podľa čl. V. Právomoci pri hospodárení s majetkom mesta – schválených Zásad hospodárenia s majetkom mesta  Piešťany (ďalej len zásady)

1.Ak Zásady neustanovujú inak, pri hospodárení s majetkom mesta má rozhodovaciu právomoc za dodržania podmienok ustanovených v Zásadách:

a)primátor,

b)mestské zastupiteľstvo,

      c)  štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby, s ktorou mesto

           uzatvorilo zmluvu o výkone správy za účelom výkonu správy majetku mesta,

      d)  štatutárny orgán mestskej príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie.

2.   Primátor mesta schvaľuje:

a)predaj hnuteľného majetku mesta v hodnote do 10 000,00 eur obstarávacej ceny,

b)naloženie s prebytočným alebo neupotrebiteľným hnuteľným majetkom mesta v hodnote do 10 000,00 eur obstarávacej ceny v súhrne  za jeden kalendárny rok, od jednej mestskej právnickej osoby,

c)nájom (v súlade s čl. VII Zásad) alebo výpožičku nehnuteľného majetku mesta do výmery 150 m2

d)nájom (v súlade s čl. VII Zásad) alebo výpožičku hnuteľného majetku mesta v hodnote do 10 000,00 eur obstarávacej ceny,

e)dotácie v zmysle platného VZN.

Ak nájomnú zmluvu v zmysle čl. V ods. 2 písm. c) a d) uzatvára mestská právnická osoba, žiadosť o predchádzajúce schválenie nájmu primátorom mesta musí byť doložená listom štatutárneho orgánu mestskej právnickej osoby o súlade navrhovanej zmluvy s platnými právnymi predpismi, ako aj Zásadami.

3.   MsZ schvaľuje:

a)spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce, to neplatí ak je mesto povinné previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,

b)podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

c)predaj a kúpu nehnuteľného majetku mesta, s výnimkou prevodu nehnuteľného majetku v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov,

d)predaj hnuteľného majetku mesta od hodnoty 10 000,01 eur obstarávacej ceny,

e)naloženie s prebytočným alebo neupotrebiteľným majetkom mesta v hodnote od  10 000, 01 eur obstarávacej ceny v súhrne za jeden kalendárny rok, od jednej mestskej právnickej osoby,

f)nájom (v súlade s čl. VII Zásad) alebo výpožičku nehnuteľného majetku mesta, ak výmera presahuje 150 m2

g)nájom (v súlade s čl. VII Zásad) alebo výpožičku nehnuteľného majetku mesta, v prípade, keď doba trvania presahuje 3 roky,

h)nájom (v súlade s čl. VII Zásad) alebo výpožičku hnuteľného majetku mesta v hodnote od 10 000,01 eur  obstarávacej ceny,

i)nájom (v súlade s čl. VII Zásad) nehnuteľného majetku mesta v prípade vyžadujúcom zápis nájmu do katastra,

j)rozdelenie väčšej výmery pozemkov do menších celkov,

k)prijatie úveru a s prijatím tohto úveru súvisiace zriadenie záložného práva,

l)nakladanie s majetkovými právami mesta nad hodnotu určenú Zásadami (čl. X Zásad),

m)vydávanie cenných papierov a nakladanie s nimi,

n)bezodplatný prevod nehnuteľného majetku mesta s príslušenstvom, ak to povoľuje osobitný predpis,

o)dotácie v zmysle platného VZN,

p)schválenie, zmena a ukončenie zmluvy o výkone správy za účelom výkonu správy majetku mesta,

q)určenie vkladu majetku mesta do majetku existujúcich alebo zakladaných obchodných spoločností, pričom spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv musia byť realizované s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom,

r)zmluva o zriadení vecného bremena v prípadoch inžinierskych sietí (kanalizácia, voda, plyn, telekomunikácie, elektrické rozvody a pod.), zmluva o zriadení vecného bremena v prípade práva prechodu pešo, vozidlom a pod., zmluvy o zriadení záložného práva,

s)schvaľovanie dohôd o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,

t)zmluva o združení finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu,

u)prevod vlastníctva inžinierskych sietí,

v)prevod vlastníctva dokončených stavieb (verejné osvetlenie, rozvody a podobne) v prospech mesta, ak je mesto v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov povinné o tieto stavby sa starať a prevádzkovať ich,

w)prevod vlastníctva majetku mesta alebo nájom majetku mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorých MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,

x)koncesná zmluva na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesná zmluva na poskytnutie služby uzatvorená podľa osobitného predpisu (ďalej len „koncesná zmluva“), a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Právny režim koncesných zmlúv a koncesného majetku je upravený v § 9c a § 9d zákona o majetku obcí.

 

a ďalej  podľa § 9 ods. 2 zák. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu, 22a)

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,
d)prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom,
e) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia,
f) vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
g) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu22ab) (ďalej len "koncesná zmluva"), a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Kontrolou dodržiavania príslušných ustanovení zákona o majetku obcí a vnútornej normy mesta pri nakladaní a hospodárení s majetkom mesta z pohľadu uplatňovania týchto ustanovení kontrolovaným subjektom bolo zistené, že MsZ v roku 2013 uzn. č. 15/2013 schválilo okrem iného v zmysle svojej právomoci vyplývajúcej zo zásad, ako dôvod hodný osobitného zreteľa Zmluvu o nájme č. 2-4-340/2013 medzi SMP, p. o. a príslušným nájomcom. V roku 2015 však bola táto zmluva o nájme zmenená Dodatkom č. 1 a to v čl. cena nájmu, splatnosť a spôsob úhrady, kedy sa zmenila splatnosť z jednoročnej splatnosti na štyri štvrťročné splátky. Túto zmenu zmluvy však už neschvaľoval príslušný orgán - teda MsZ, ktoré schvaľovalo pôvodnú zmluvu o nájme č. 2-4-340/2013, ale tento dodatok bol schválený  štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu, aj keď podľa § 9 zákona o majetku obcí v nadväznosti na čl. V zásad, štatutárny orgán mestskej príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie takúto právomoc nemá.

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že podobne ako v predchádzajúcom prípade, kontrolovaný subjekt uzatvoril s nájomcom a to bez schválenia oprávneným orgánom mesta Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-26-330/2005, pričom došlo k zmene na strane nájomcu a to z fyzickej osoby – podnikateľa na novú právnickú osobu – s.r.o., a to z dôvodu transformácie nájomcu na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú založil pôvodný nájomca. Pri aplikácii § 9 zákona o majetku obcí a v nadväznosti na čl. V zásad, však pri hospodárení s majetkom mesta v takomto prípade nemá rozhodovaciu právomoc  štatutárny orgán mestskej príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie.

Kontrolovaný subjekt pri uzatváraní Dodatku č. 1 k zmluve o nájme č. 2-4-340/2013 a Dodatku č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-26-330/2005 nepostupoval v súlade s § 9 zákona o majetku obcí  v nadväznosti na čl. V zásad

 

Vo vyjadrení ku kontrolnému zisteniu kontrolovaný subjekt uviedol:

Dodatok č. 1 zo dňa 30.1.2015 ku zmluve o nájme č. 2-4-350/2013 uzatvorený medzi prenajímateľom SMP, p. o. ako správcom prenajatých nehnuteľností a nájomcom, ktorým bol zmenený bod 5.2. v článku 5 „Cena nájmu, spôsob úhrady“ bol z dôvodu jeho predchádzajúceho neschválenia MsZ mesta Piešťany zrušený. Naša organizácia v zmysle článku X. bodu 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany upraví spôsob úhrady nájomného formou splátkového kalendára.

Dodatok č. 4 zo dňa 2.2.2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-26-330/2005 uzatvorený medzi prenajímateľom SMP, p. o. a nájomcom -  stavebná a obchodná firma, ktorým sa mení označenie nájomcu, bude dodatočne v zmysle článku V. bodu 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany predložený primátorovi mesta na jeho schválenie.

 

Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe z kontroly sa v zmysle §13 ods.2 písm. h)  zákona č.502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá vedúcemu kontrolovaného subjektu povinnosť:

 

a/         prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložiť hlavnému kontrolórovi mesta v termíne do 15. 07. 2015

 

b/         predložiť hlavnému kontrolórovi mesta správu o splnení opatrení na odstránenie  nedostatkov  a ich príčin v termíne do 31.08. 2015

 

c/         určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené  kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 15. 07. 2015.

 

Správa  o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bola vykonaná kontrola  vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany

 

Kontrolované obdobie:   I. – V./ 2015 

                                        II. polrok 2014 pre kontrolu plnenia opatrení prijatých

                                        k odstráneniu opodstatnených sťažností

 

Miesto a čas                    Mestský úrad mesta Piešťany

vykonania kontroly:        VI./2015  

 

Kontrolovaný subjekt:    Mestský úrad Piešťany

 

Predmet kontroly:          

 

 • kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany

 

Účel  kontroly:

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami
 • preveriť splnenie prijatých opatrení u opodstatnených sťažností za II. polrok 2014

 

Vybavovanie sťažností a petícií doručených mestu Piešťany upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sú zákon  č.  9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákon  č. 85/1990 Zb.  o petičnom práve  v znení neskorších predpisov

 

V rámci predmetu kontroly bolo preverené aj dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení internej normy - Zásad upravujúcich postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní  sťažností a petícií  podaných fyzickými alebo právnickými osobami v meste Piešťany, ktorá upravovala kontrolované skutočnosti v preverovanej oblasti.

 

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonných lehôt pre vybavovanie sťažností a petícií, obsah, úplnosť a formálnu správnosť predpísanej dokumentácie v zmysle zákona č. 9/2010  Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a plnenie prijatých opatrení opodstatnených sťažnosti za II. polrok roka 2014.

Za kontrolované obdobie január – máj 2015  bolo prijatých celkom 23 podaní, z toho bolo

-15 sťažností

-  0 petícií

-  8 iných podaní (podľa § 4 zákona č. 9/2010 Z. z. v  z. n. p. o sťažnostiach)

 

Z celkového počtu 15 sťažností  posúdených ako sťažnosti v zmysle § 3  zákona o sťažnostiach boli:

-  3 neopodstatnené

-  2 opodstatnené

-  1 postúpená

-  5 odložené

-  4 v štádiu vybavovania (v zákonných lehotách)

 

Dve opodstatnené sťažnosti boli na:

-nepreplatenie dovolenky pri ukončení pracovného pomeru, prijaté opatrenie – preplatenie náležitostí a ospravedlnenie

-sťažnosť na postup orgánu ver. správy pri podávaní sťažnosti, prijaté opatrenie – upozornenie na dôsledné dodržiavanie procesného postupu pri vybavovaní sťažnosti.

 

Štyri odložené sťažnosti neobsahovali náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona  o sťažnostiach (anonymné sťažnosti) a  preto boli v zmysle  § 6 ods. 1 písm. a)  zákona odložené. Rovnako bola odložená jedna sťažnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) preto, že sa preukázalo, že vo veci ktorá je predmetom sťažnosti koná orgán činný v trestnom konaní. Sťažovateľ bol o odložení sťažnosti vyrozumený.

 

Jedna sťažnosť bola postúpená orgánu príslušnému na jej vybavenie podľa § 9 zákona o sťažnostiach a sťažovateľ bol o postúpení sťažnosti informovaný v zákonnej lehote.

 

V dobe kontroly boli ešte 4 sťažnosti v štádiu vybavovania v zákonnej lehote.

 

V prvom polroku 2015  neboli v preverovanom období mestom Piešťany prijaté a zaevidované žiadne petície.

Podľa § 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

1. Orgány verejnej správy sú povinné viesť centrálnu evidenciu sťažnosti podľa tohto zákona (ďalej len evidencia) oddelene od evidencie ostatných písomnosti. Evidencia musí obsahovať hlavne tieto údaje:

a)dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti,

b)údaje podľa § 5 ods. 2,

c)predmet sťažnosti,

d)dátum pridelenia sťažnosti a komu bola pridelená,

e)výsledok prešetrenia sťažnosti,

f)prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,

g)dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,

h)výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,

i)dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,

j)dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,

k)poznámku.

 

2. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti , s ktorou súvisí.

 

3.  Orgány verejnej správy sú povinné na požiadanie ústrednému orgánu štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažnosti predkladať ročnú správu o vybavovaní sťažnosti v ním stanovenom termíne a štruktúre.

 

Sťažnosti adresované mestu, resp. mestskému úradu mesta Piešťany (ďalej len MsÚ Piešťany) sú evidované v samostatných knihách centrálnej evidencie sťažnosti a centrálnej evidencie petícií v zmysle § 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve . Okrem evidenčných kníh je zavedená aj elektronická evidencia, zvlášť sťažností a zvlášť petícii. Kontrolou kníh centrálnej evidencie neboli zistené nedostatky v evidencii sťažností a petícií.

 

Podľa § 13 zákona o sťažnostiach

1.  Príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.

2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa ods. 1 predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní . Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť prešetruje. Orgán verejnej správy oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

Podľa § 20 ods. 1 zákona o sťažnostiach sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach. 

Vybavovanie sťažnosti prijatej dňa 05. 02. 2015 od sťažovateľa pod podacím č. 4395  bola z dôvodu obsahovej príbuznosti zlúčená k spisu sťažnosti tohto istého sťažovateľa pod podacím č. 27204  zo dňa 17. 12. 2014, ktorá bola po predĺžení lehoty stále v štádiu jej vybavovania. Vybavenie oboch sťažností zlúčených do jednej sťažnosti od toho istého sťažovateľa bolo predĺžené o 30 dní, čo bolo sťažovateľovi písomne oznámené a nový termín na vybavenie tejto zlúčenej sťažnosti bol stanovený na 05. 05. 2015. Vzhľadom k citovanej právnej úprave,  § 20 ods. 1 zák. o sťažnostiach sa sťažnosť považuje za vybavenú odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. Keďže skutočný dátum odoslania odpovede sťažovateľovi bol 11. 05. 2015 hoci zákonný termín na jej odoslanie sťažovateľovi a teda aj jej vybavenie bol 05. 05. 2015,  došlo tým k prekročeniu termínu na vybavenie sťažnosti o 3 pracovné dni, čím nebol dodržaný zákonný termín odoslania písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia a teda aj vybavenia sťažnosti zo strany kontrolovaného subjektu v zmysle § 13 zákona o sťažnostiach.

Kontrolovaný subjekt nedodržaním zákonného termínu odoslania písomného oznámenia výsledku  prešetrenia sťažnosti a tým aj jej vybavenia nepostupoval  v súlade s ustanovením  § 13 zákona  o sťažnostiach 

Kontrolou plnenia prijatých opatrení u piatich opodstatnených sťažností vybavovaných v II. polroku 2014 neboli kontrolou zistené nedostatky.

 

Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe z kontroly sa v zmysle §13 ods.2 písm. h)  zákona č.502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá vedúcemu kontrolovaného subjektu povinnosť:

 

a/         prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku a jeho príčin a písomne ich predložiť hlavnému kontrolórovi mesta v termíne do 15. 07. 2015

 

b/         predložiť hlavnému kontrolórovi mesta správu o splnení opatrení na odstránenie  nedostatku  a jeho príčin v termíne do 31.08. 2015

 

c/         určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatok zistený  kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 15. 07. 2015.

 

Správa  o výsledkoch  kontrol  vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom mestskej samosprávy  

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bola vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených vybraným subjektom mestskej samosprávy.

 

Z dôvodu, že  kontrolované  subjekty - CVČ Ahoj a MsKS mali rovnaký predmet  kontroly a jednotlivé kontroly boli  ukončené záznamom, sú výsledky týchto  kontrol prezentované v súhrnnej skrátenej forme.  

 

Kontrolou evidencie bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vedie predpísanú evidenciu oddelene od evidencie ostatných písomností.

 

Kontrolou prijatých sťažností a petícií za kontrolované obdobie bolo zistené, že za toto obdobie kontrolované subjekty neprijali žiadnu sťažnosť alebo petíciu.

 

Na základe týchto skutočností, kontrola bola ukončená záznamom o výsledku kontroly.

                                                                         

Správu dňa 22. 06. 2015 predkladá:

Ing. Peter Konečný

hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 26. 6. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť