Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6. zasadnutia MsZ r. 2016

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6. zasadnutia MsZ r. 2016

 

Správa o výsledku kontroly č. 12/2016

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach mestskej samosprávy so zameraním na poskytovanie dátových a telefónnych služieb za vybrané obdobie roku 2015 na MsÚ

 

Kontrolovaný:                                         Mestský úrad Piešťany

Miesto vykonania kontroly:                  Mestský úrad Piešťany

Kontrolované obdobie:                         rok 2015

Termín kontroly:                                    jún - august/ 2016

Predmet kontroly:

kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach mestskej samosprávy so zameraním na poskytovanie dátových a telefónnych služieb za vybrané obdobie roku 2015 na MsÚ.

Cieľ kontroly:

overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi mesta Piešťany za kontrolované obdobie

 

Dňa 10.08.2016 bol primátorovi mesta Piešťany a prednostovi MsÚ doručený návrh správy o výsledku kontroly č. 12/2016. Mesto nepredložilo písomné námietky k návrhu správy o výsledku kontroly č. 12/2016 a v ňom uvedeným kontrolným zisteniam a navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, v termíne stanovenom hlavným kontrolórom mesta. Tým sa v súlade so zákonom považujú zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku za akceptované.

 

Výsledok kontroly:

 

1./ Právna úprava kontrolovanej oblasti a informácia o predmete kontroly

 

Kontrolovaná oblasť sa riadila všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú:

 

 • zákon č. 25/2006 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní v z.n.p. 
 • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v z.n.p.
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • interná smernica(č. 1/2007, 2/2011, 5/2013, 1/2014, 5/2015) upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podľa predloženej dokumentácie mesto má na mobilné telefónne služby uzatvorené zmluvy vrátane ich dodatkov od roku 1996, z ktorých je zrejmé že tieto služby boli poskytované postupne spoločnosťou Eurotel Bratislava, a.s., od roku 2007 jej nástupcom - spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s. a od roku 2011 sú poskytované spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., pričom posledné zmluvy a ich dodatky mesto uzatváralo v roku 2015.

Dátové služby mestu od roku 2003 poskytovala na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť KIOS s.r.o. V roku 2010 mesto bez verejného obstarávania uzatvorilo zmluvy na pripojenie odberateľa do siete internet pevným mikrovlnným okruhom so spoločnosťou KIOS s.r.o. a od roku 2013 ich na základe zmluvy o prechode práv a povinností mestu poskytuje spoločnosť XtraNet Piešťany, s.r.o. Časť týchto služieb prostredníctvom ADSL pripojenia mestu t.č. poskytuje spoločnosť GTS Slovakia, s.r.o.

 

2./ Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri uzatváraní zmluvných vzťahov so zameraním na poskytovanie mobilných telefónnych služieb MsÚ mesta Piešťany

Mesto Piešťany sa okrem všeobecne záväzných právnych predpisov pri obstarávaní tovarov prác a služieb riadilo aj vlastnými internými smernicami, ktoré boli vydávané po schválení zákona o VO a to počnúc internou smernicou č. 2/2006 upravujúcou postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesiu na stavebné práce a súťaž návrhov a končiac internou smernicou č. 5/2015 upravujúcou postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňom 02.11.2015 a ktorá platila do prijatia nového zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Pri kontrole sme vychádzali z príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon o VO) a tiež z metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len UVO) na základe § 112 písm. i) zákona o VO, podľa ktorého UVO metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania.

V predmetnej veci už UVO metodicky usmerňoval účastníkov procesu verejného obstarávania týchto služieb a to napríklad aj vo svojich metodických usmerneniach pod č. 546-2000/2009, č. 966-5000/2011, č. 93-5000/2012 ako aj č. 841-5000/2012.

Podľa metodického usmernenia č. 966-5000/2011 zo dňa 04.10.2011, cit.: "Verejný obstarávateľ je podľa § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona. V tejto súvislosti uvádzame, že pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti, pričom jedným z cieľov uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní je rozvoj účinnej hospodárskej súťaže pri zadávaní zákaziek.

Z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní sú vyňaté zákazky a zmluvy, pri ktorých nie je možné z rôznych dôvodov (ochranné a bezpečnostné dôvody, pravidlá a postupy určené medzinárodnou organizáciou, pravidlá a postupy určené v špecifickej medzinárodnej zmluve, uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov atď.) aplikovať pravidlá a postupy ustanovené týmto zákonom. Výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní pre verejného obstarávateľa sú upravené v ustanovení § 1 ods. 2 až 5.

Liberalizácia odvetvia telekomunikácií sa prejavila aj v smerniciach ES pokrývajúcich oblasť verejného obstarávania, ktoré bola Slovenská republika, ako členský štát Európskej únie, povinná prebrať do národnej legislatívy. V tejto súvislosti bolo nevyhnutné odstrániť prekážky brániace efektívnej hospodárskej súťaži v odvetví telekomunikácií, teda aj výnimku z aplikácie pravidiel verejného obstarávania, ktorou podľa zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (účinného do 31. januára 2006) bolo poskytovanie hlasových služieb a dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým, terestriálnym alebo satelitným spôsobom.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. 03. 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v článku 13 ustanovuje osobitné výnimky v oblasti telekomunikácií – smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky, ktorých hlavným účelom je umožniť verejným obstarávateľom, aby poskytovali alebo využívali verejné telekomunikačné siete alebo poskytovali verejnosti jednu alebo viacero telekomunikačných služieb. Článok 13 smernice bol prebraný do ustanovenia § 1 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (účinného od 1. februára 2006), preto je toto ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní potrebné interpretovať aj v kontexte príslušnej smernice ES.

Vyňaté spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní sú teda zákazky určené na to, aby verejnému obstarávateľovi umožnili vykonávanie určitých činností v odvetví telekomunikácií, najmä čo sa týka poskytovania elektronických komunikačných sietí a/alebo elektronických komunikačných služieb ako subjektu, ktorý tieto siete a/alebo služby poskytuje podľa zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Zákon o verejnom obstarávaní v § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vymedzuje zákazku na poskytnutie služby ako zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 alebo 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z. V prílohe č. 2 k tomuto zákonu sú uvedené prioritné služby, medzi ktoré patria aj telekomunikačné služby uvedené v kategórii č. 5.

Vychádzajúc z uvedeného, na zadávanie zákazky na poskytnutie hlasových, dátových a multimediálnych elektronických komunikačných služieb je verejný obstarávateľ povinný aplikovať pravidlá a postupy verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Čo sa týka problematiky uzatvárania dodatkov k uzavretej zmluve (ktorá je výsledkom uskutočneného verejného obstarávania) uvádzame, že legislatíva upravujúca oblasť verejného obstarávania, účinná od 1. januára 2010, vymedzuje v § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní okolnosti, za akých sa zakazuje uzavrieť dodatok k zmluve, pričom sa vychádza z rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „SDEÚ“) vo veci C-454/06. Z tohto rozsudku vyplýva, že na účely zabezpečenia transparentnosti postupov a rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi sa zmeny ustanovení zmluvy vykonané počas doby jej platnosti považujú za nové uzavreté zmluvy vtedy, ak majú podstatne odlišné znaky, ako pôvodná

zmluva, a teda preukazujú vôľu strán nanovo sa dohodnúť na podstatných náležitostiach tejto zmluvy. V odôvodnení rozsudku vo veci C-454/06 (body 34 až 37) SDEÚ formuluje kritériá, dôležité pre posúdenie vecnej podstaty zmeny existujúcej zmluvy, ktoré si vyžadujú vykonanie nového verejného obstarávania.

V § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je ustanovené, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k zmluve uzavretej podľa § 45 tohto zákona vtedy, ak by sa jeho obsahom 

 1. menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 1. dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 1. menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.

Vzhľadom na uvedené je potrebné posúdiť, či uzatvorením dodatku k pôvodnej zmluve nedochádza k takým zmenám ustanovení pôvodnej zmluvy (bez toho, aby pôvodná zmluva upravovala pravidlá riešení takýchto zmien počas doby jej platnosti), ktoré by mohli mať za následok podstatne odlišné znaky ako pôvodná zmluva a v tej súvislosti bolo potrebné preukázanie vôle zmluvných strán nanovo sa dohodnúť na podstatných náležitostiach tejto zmluvy. V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že pôvodne uzavretá zmluva, ktorá je výsledkom uskutočneného verejného obstarávania, nesmie byť podľa § 45 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v rozpore so súťažnými podkladmi (podmienkami zadávania zákazky) a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

V prípade, ak už došlo k ukončeniu platnosti zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami uvedenými v takejto zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť nový zmluvný vzťah, ktorého predmet plnenia má charakter zákazky na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, len v súlade s pravidlami a postupmi zadávania zákazky upravenými zákonom o verejnom obstarávaní.

Zodpovednosť za uplatnenie výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky je výlučne na verejnom obstarávateľovi. V prípade, že verejný obstarávateľ využije niektorú z výnimiek z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní, alebo uplatní niektorý z postupov vo verejnom obstarávaní, ktorého použitie je podmienené splnením určitej podmienky, je povinný uvedenú skutočnosť riadne odôvodniť".

V ostatnom uvádzanom metodickom usmernení č. 841-5000/2012 zo dna 07.09.2012 ÚVO okrem iného uviedol, že: cit.

"Verejný obstarávateľ, ktorý chce zabezpečiť pre svoje potreby poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby, akou je poskytovanie mobilnej telefónnej služby, t. z. uzatvoriť s poskytovateľom týchto služieb zmluvu o ich poskytovaní, je povinný pri zadávaní takejto zákazky aplikovať pravidlá a postupy upravené zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. použiť pravidlá a postupy upravené v zákone o verejnom obstarávaní, a to v závislosti od typu zákazky z hľadiska finančného limitu ustanoveného v § 4 tohto zákona".

Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona o VO a usmernení ÚVO na zadávanie zákazky na poskytnutie hlasových, dátových a multimediálnych elektronických komunikačných služieb je verejný obstarávateľ povinný aplikovať pravidlá a postupy verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

Kontrolné zistenie č. 1

Kontrolou príslušnej dokumentácie týkajúcej sa obstarania mobilných telefónnych služieb bolo zistené, že mesto má toho času uzatvorených celkom 25 zmlúv o pripojení do mobilnej telefónnej siete to so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., pričom tieto zmluvy a dodatky k uvedeným zmluvám mesto postupne uzatváralo od roku 1996. Posledné zmluvy o pripojení do mobilnej telefónnej siete mesto uzatvorilo vo februári 2015 (príloha č.1- nachádza sa v Návrhu správy o výsledku kontroly č. 12/2016) a dodatky k týmto zmluvám boli uzatvárané do konca roku 2015 (príloha č. 2-nachádza sa v Návrhu správy o výsledku kontroly č. 12/2016). Bolo pritom zistené, že za rok 2015 mesto uhradilo zo svojho rozpočtu za tieto telefónne služby spolu 6 725,49 eur bez DPH.

Kontrolou príslušnej dokumentácie týkajúcej sa obstarania mobilných telefónnych služieb bolo zistené, že mesto nevykonávalo verejné obstarávanie mobilných telefónnych služieb - neurčilo predpokladanú hodnotu zákazky a na základe toho neaplikovalo pravidlá a postupy upravené zákonom o verejnom obstarávaní to v závislosti od typu zákazky z hľadiska finančného limitu ustanoveného v § 4 zákona o VO. Na výber dodávateľa mobilných telefónnych služieb neboli doposiaľ aplikované pravidlá a postupy verejného obstarávania podľa zákona o VO.

Mesto tak nekonalo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona o VO, podľa ktorého sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona. Mesto Piešťany malo vo svojich interných smerniciach o VO zadefinované v bode 5.5., že pri zadávaní zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako 1000 eur (od 02.11.2015 nižšou ako 5000 eur) bez DPH, sa prieskum trhu nebude vykonávať pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác a potravín.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že obstarané mobilné telefónne služby mesta celkovo presahovali finančný limit 1000 eur, resp. aj sumu 5000 eur bez DPH (za rok 2015 boli výdavky za mobilné telefónne služby v sume 6 725,49 eur bez DPH).

Mesto Piešťany tak bolo v zmysle § 9 ods. 1 zákona o VO, ako aj podľa metodických usmernení ÚVO povinné pri obstarávaní tejto služby použiť pravidlá a postupy upravené v zákone o verejnom obstarávaní, a to v závislosti od typu zákazky z hľadiska finančného limitu ustanoveného v § 4 tohto zákona. Zároveň pri výbere dodávateľa mobilných telefónnych služieb malo mesto aplikovať postupy podľa vlastnej internej smernice, platnej v čase zadávania zákazky.

Mesto dosiaľ pri obstarávaní dodávateľa na mobilné telefónne služby nepostupovalo v súlade s § 9 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nepostupovalo podľa pravidiel a postupov upravených v zákone o verejnom obstarávaní a v súlade s príslušnými ustanoveniami vlastnej internej smernice o verejnom obstarávaní, platnej v čase zadávania zákazky.

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ:

 • prijať novú vnútornú normu mesta, ktorá podrobne upraví postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek tovarov, služieb a prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a na základe nej realizovať verejné obstaranie dodávateľa mobilných telefónnych služieb

 

Kontrolné zistenie č. 2

Kontrolou bolo zistené, že dodávateľ mobilných telefónnych služieb v niektorých prípadoch fakturoval mestu aj také poplatky za poskytnuté telefónne služby, ktoré mali byť od zamestnancov spätne preplatené, nakoľko nesúviseli s výkonom ich práce (príloha č. 3 - nachádza sa v Návrhu správy o výsledku kontroly č. 12/2016). Po upozornení boli tieto poplatky ešte v priebehu kontroly zo strany zamestnancov finančne vysporiadané v pokladni MsÚ.

Hlavný kontrolór konštatuje, že napriek skutočnosti, že neuhradenie poplatkov bolo v priebehu kontroly odstránené, mesto uvedeným postupom nezabezpečilo dôslednú predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.,

Mesto nezabezpečilo dôslednú kontrolu fakturácie za poskytnuté mobilné telefónne služby, čím došlo k formálnemu výkonu predbežnej finančnej kontroly. Mesto tak nepostupovalo v súlade s §6 ods.1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p..

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ:

 • zabezpečiť dôslednú základnú kontrolu fakturácie za poskytnuté mobilné telefónne služby u zamestnancov, aby nemohlo dochádzať k prípadom neoprávneného použitia verejných prostriedkov pri použití služobných mobilných telefónov.

 

3./ Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri uzatváraní zmluvných vzťahov so zameraním na poskytovanie dátových služieb MsÚ mesta Piešťany

Mesto Piešťany malo povinnosť pri obstarávaní dátových služieb riadiť sa všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj vlastnými internými smernicami, ktoré boli vydávané po schválení zákona o VO. Týmito internými smernicami o verejnom obstarávaní boli interná smernica č. 2/2006 upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesiu na stavebné práce a súťaž návrhov a poslednou bola interná smernica č. 5/2015 upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dnom 02.11.2015 a ktorá platila do prijatia nového zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Pri obstarávaní dátových služieb bolo preto mesto povinné, podobne ako v predchádzajúcom bode verejne obstarávať dodávateľa dátových služieb, nakoľko pre túto službu neexistovali žiadne výnimky zo zákona o VO.

Výnimky si mesto stanovilo v zmysle svojich interných smerníc pre verejné obstarávanie formou prieskumu trhu len pri finančných limitoch na zákazky s cenou nižšou ako 1000 eur, ktoré platili do 02.11.2015 a od tohto dátumu na zákazky s cenou nižšou ako 5000 eur, avšak tieto výnimky pre povinné vykonanie prieskumu trhu sa týkali len vyšpecifikovaných tovarov a služieb v zmysle bodu 5.5.2. písm. a) a b) podľa vtedy platnej internej smernice o verejnom obstarávaní, pričom sa v týchto výnimkách obstaranie dátových služieb nenachádzalo. Z uvedeného teda vyplýva, že verejný obstarávateľ - mesto Piešťany bolo povinné pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona o VO, ako aj v zmysle vtedy platnej internej smernice, vychádzajúc z finančných limitov, ktoré si v nej stanovilo.

 

Kontrolné zistenie č. 3

Mesto Piešťany v roku 2015 využívalo nasledovné dátové služby vrátane zariadení mesta a to na základe týchto zmlúv a ich dodatkov:

 • Zmluva č. 0871013 uzatvorená medzi spol. KIOS s.r.o a mestom Piešťany (pre MsÚ) zo dňa 05.03.2010. O obstarávaní tohto dodávateľa nebol kontrolnému orgánu predložený žiadny doklad, pričom doteraz platná zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú a cena služby za internetové pripojenie pevným mikrovlnným okruhom je 263,33 eur s DPH mesačne (244,44 eur bez DPH), čo predstavuje 2 633,3 eur ročne bez DPH (príloha č. 4 - nachádza sa v Návrhu správy o výsledku kontroly č. 12/2016). Dodatkom č. 1 k zmluve zo dňa 18.03.2013 prešli práva a záväzky spol. KIOS s.r.o. na spol. XtraNet Piešťany s.r.o.
 • Zmluva č. 4851013 uzatvorená medzi spol. KIOS s.r.o a mestom Piešťany (pre zberné stredisko) zo dňa 01.10.2010.O obstaraní tohto dodávateľa nebol kontrolnému orgánu predložený žiadny doklad, pričom doteraz platná zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú a cena služby za internetové pripojenie pevným mikrovlnným okruhom je uzatvorená na dobu neurčitú a cena služby za internetové pripojenie je 26,55 eur mesačne bez DPH, čo predstavuje 318,66 eur ročne bez DPH. (príloha č. 5 - nachádza sa v Návrhu správy o výsledku kontroly č. 12/2016)

Dodatkom č. 1 k zmluve zo dňa 18.03.2013 prešli práva a záväzky spol. KIOS s.r.o. na spol. XtraNet Piešťany s.r.o.

Podľa pravidiel výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 5 ods. 9 písm. b) vtedy účinného znenia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní platilo, že cit. "Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas dlhší ako 48 mesiacov, alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48 násobok mesačnej platby".

Obstaranie zákazky v zmysle § 9 ods. 1 zákona o VO na dodanie tejto služby sa v roku 2010

 • v čase povinnosti začať verejné obstarávanie pre príslušný typ zákazky malo riadiť vtedy platným ust. § 102 zákona o verejnom obstarávaní, vzhľadom k finančnému limitu v zmysle § 4 zákona. Zároveň podľa vtedy platnej internej smernice č. 1/2007 v zmysle jej novely č. 1 z roku 2008 platilo pre obstaranie tejto zákazky ustanovenie § 5 internej smernice č. 1 - Postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, ak sa neobstaráva elektronickou aukciou (bod 5.5.2.), cit.: "zamestnanec v kompetencii ktorého je zadanie zákazky, vyberie dodávateľa na základe prieskumu trhu a to oslovením minimálne troch možných dodávateľov. Výzvu zároveň zverejní na www stránkach mesta Piešťany prostredníctvom organizačného referátu. O výbere najvhodnejšieho uchádzača rozhoduje komisia, ktorú na písomný návrh zamestnanca zabezpečujúceho zadávanie zákazky menuje primátor mesta". Okrem iného bolo tiež stanovené, že komisia je minimálne 3 členná a že o vyhodnotení ponúk komisia spíše správu, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.

Obe zákazky na internetové pripojenie pevným mikrovlnným okruhom boli obstarané na dobu neurčitú a pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky bolo preto potrebné vychádzať z § 5 ods. 9 písm. b) vtedy účinného znenia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, pri ktorom sa mal pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky zahrnúť 48 násobok mesačnej platby. Tento 48 násobok mesačnej platby predstavuje spolu 11 807,96 eur.

Podľa zistení kontroly a taktiež aj podľa vyjadrení zodpovedných zamestnancov MsÚ výsledok verejného obstarania na predmetnú službu nemá mesto k dispozícii a preto nám tento výsledok ani nebol predložený, na základe čoho konštatujem, že mesto Piešťany ako verejný obstarávateľ nepreukázalo, že pri obstarávaní dodávateľa dátových služieb pevným mikrovlnným okruhom postupovalo v súlade s § 9 ods. 1, zákona o verejnom obstarávaní a tiež že zároveň bol dodržaný postup s vtedy platným bodom 5.5.2. internej smernice č . 1/2007 v zmysle novely č. 1 o verejnom obstarávaní.

Mesto nepostupovalo pri obstaraní dodávateľa dátových služieb pevným mikrovlnným okruhom v roku 2010 v súlade s § 9 ods. 1, zákona o VO a zároveň nepostupovalo ani v súlade s vtedy platným bodom 5.5.2 svojej internej smernice č.1/2007 v zmysle jej novely č. 1

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite odporúča:

 • pri obstarávaní dátových služieb vždy postupovať v súlade so zákonom a urýchlene prijať novú vnútornú normu mesta, ktorá podrobne upraví postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek tovarov, služieb a prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a na základe nej realizovať verejné obstaranie dodávateľa dátových služieb

Vzhľadom ku skutočnosti, že niektoré zariadenia mesta nie je možné napojiť na využívanie siete pevným mikrovlnným pripojením, pretože to ich technické parametre neumožňovali, ich pripojenie k sieti internet sa muselo v minulosti riešiť systémom ADSL (prostredníctvom telefónnej linky). Dodávateľom internetového pripojenia mestských jaslí, jedálne dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby cez systém ADSL bola od VIII./2011 na základe výsledku uskutočneného verejného obstarávania zo dna 01.07.2011 spol. GTS Slovakia a.s., a to na základe uzatvorenej zmluvy č. 2351113 (pripojenie jedálne - Staničná 22), uzatvorenej zmluvy č . 239113 (pripojenie ZOS Kalinčiakova 12) a uzatvorenej zmluvy č. 2381113 pripojenie mestských jaslí - Javorová 27). K vyššie uvedeným zmluvám boli v roku 2013 a 2014 - teda po ukončení viazanosti pôvodne uzatvorených zmlúv so spoločnosťou GTS Slovakia a.s. uzatvorené dodatky, avšak už s novým právnym subjektom GTS Slovakia s.r.o

Dodávateľ internetového pripojenia systémom ADSL na Winterovej ul. V Piešťanoch bol v mesiaci VIII./2011 vybraný na základe uskutočnenej elektronickej aukcie. Na základe jej výsledku bola vybraná fi. dFlex s.r.o., avšak táto spoločnosť ako víťaz aukcie odstúpila od uzatvorenia zmluvy a preto bola zmluva nakoniec uzatvorená s druhým v poradí - spol. KIOS s.r.o., s účinnosťou od X./2011. V mes. VIII./2014 bol výber nového dodávateľa tejto služby vykonaný prieskumom trhu a to oslovením viacerých subjektov, pričom na základe jeho výsledkov bola uzatvorená nová zmluva na 24 mesiacov s fi. GTS Slovakia, s.r.o.)

Nakoľko bolo v predchádzajúcom bode mestu odporučené urýchlene prijať novú vnútornú normu, ktorá by mala podrobne upraviť postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek tovarov, služieb a prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a na základe nej realizovať verejné obstaranie dodávateľa dátových služieb, odporúčam, aby súčasťou obstarávania bolo (pokiaľ to technické parametre dovolia) aj internetové pripojenie troch uvádzaných zariadení a terminálu na Winterovej ulici.

 

Správa o výsledku kontroly č. 13/2016

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór, kontrolu hospodárenia a vynakladania finančných prostriedkov OOCR za rok 2015

 

Kontrolovaný:                                       Rezort Piešťany, Kukučínova 2, Piešťany

Miesto vykonania kontroly:               Mestský úrad Piešťany

Kontrolované obdobie:                       rok 2015

Termín kontroly:                                  VIII./ 2016

Predmet kontroly: 

kontrola hospodárenia a vynakladania finančných prostriedkov Rezortu Piešťany za rok 2015

Cieľ kontroly:

overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi za kontrolované obdobie

 

Výsledok kontroly:

 

1./Právna úprava kontrolovanej oblasti a informácia o predmete kontroly

 

Kontrolovaná oblasť sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č.  91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Rezort Piešťany ako oblastná organizácia cestovného ruchu bol ako nezisková organizácia založený dňa 10. 02. 2012 v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu (ďalej len zákon o podpore cestovného ruchu) v znení neskorších predpisov. Členstvo mesta v tejto organizácii bolo schválené podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany na jeho zasadnutí dňa 02. 02. 2012.Dňa 17. 02. 2012 bola táto organizácia registrovaná v registri organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len MDVRR SR).

 

Členmi Rezortu Piešťany k 01.01.2015 boli:

 

 1. Mesto Piešťany
 2. Obec Moravany nad Váhom
 3. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
 4. ESPA LINE, spol. s r.o.
 5. MERK REALITY, a.s.
 6. Fakulta cestovného ruchu v Piešťanoch

 

Oblasti činnosti vykonáva organizácia podľa §15 zákona o podpore cestovného ruchu a vykonáva tiež ďalšie činnosti:

 

 1. realizuje marketingový výskum trhu cestovného ruchu podľa jeho základných zložiek, vývoj potrieb a požiadaviek, dopytu, analýzu ponuky a konkurencie,
 1. tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály regiónu ako destinácie cestovného ruchu,
 1. tvorí pozitívny obraz regiónu ako cieľového miesta cestovného ruchu,
 1. koordinuje aktivity doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky cestovného ruchu regiónu s dopytom zo zahraničia,
 1. zabezpečuje účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
 1. zabezpečuje realizáciu informačného systému cestovného ruchu s dôrazom na rozvoj elektronického informačného systému, vytvára informačný systém cestovného ruchu,
 1. tvorí databázu domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území regiónu,
 1. poskytuje aktuálne informácie masmédiám, organizuje tlačové konferencie doma a v zahraničí, organizuje študijno poznávacie cesty po regióne pre zahraničných novinárov a iných relevantných partnerov,
 1. spolupracuje s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na území regiónu, s orgánmi miestnej samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR, záujmovými združeniami, odbornými školami, so štátnymi a súkromnými múzeami, galériami, kultúrnymi inštitúciami, výskumnými a poradenskými organizáciami doma a v zahraničí,
 1. spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a jej oficiálnymi zastúpeniami v zahraničí, obchodnoekonomickými oddeleniami zastupiteľských úradov SR v zahraničí pri prezentácii regiónu a vytváraní partnerských vzťahov,
 1. zabezpečuje alebo vykonáva medzinárodnú spoluprácu a plní záväzky v rámci členstva v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a zároveň spolupracuje na medzinárodnej úrovni s medzinárodnými organizáciami cestovného ruchu, v ktorých nie je členom.

 

Zákon o podpore cestovného ruchu vytvoril legislatívne pravidlá pre zakladanie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, pričom nový spôsob financovania týchto organizácií definovaný zákonom má za cieľ motivovať mestá a obce aby zefektívnili výber dane za ubytovanie na svojom území a aby takto získané finančné prostriedky vracali späť do rozvoja cestovného ruchu. Znamená to, že čím viac prostriedkov samosprávy vyberú a následne vložia späť do organizácie cestovného ruchu ktorej sú členom, tým vyššiu dotáciu môžu získať zo strany štátu.

Na financovaní rozvoja cestovného ruchu sa podľa § 27 zákona o podpore cestovného ruchu podieľajú štát, vyššie územné samosprávy, obce a fyzické a právnické osoby, pričom zdrojom financovania organizácií cestovného ruchu sú podľa § 28  zákona:

 

 1. členské príspevky,
 2. dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len "dotácia"),
 3. dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb na aktivity
 4. organizácie cestovného ruchu,
 5. príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb,
 6. odmeny za sprostredkovanie,
 7. výnosy z činnosti turistických informačných centier,
 8. príjmy z predaja reklamnej plochy,
 1. nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov vrátane príspevkov z prostriedkov Európskej únie,
 1. ostatné príjmy.

Podľa § 29 zákona o podpore cestovného ruchu, štát poskytne organizáciám cestovného ruchu registrovaným ministerstvom na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom ich činnosti dotácie na príslušný rozpočtový rok, s výnimkou prvého roku činnosti organizácie cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly ministerstva a to na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a organizáciou cestovného ruchu.

Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže podľa § 29 ods. 4zákona o podpore cestovného ruchu oblastnej organizácii cestovného ruchu na základe písomnej žiadosti poskytnúť ministerstvo v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90% súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku,

Orgánmi oblastnej organizácie cestovného v zmysle § 16 zákona o podpore cestovného ruchu ako aj jej zakladateľskej listiny a stanov sú:

 1. valné zhromaždenie
 2. predstavenstvo
 3. dozorná rada
 4. výkonný riaditeľ

Najvyšším orgánom Rezortu Piešťany je valné zhromaždenie, ktoré musí byť zvolané najmenej dvakrát do roka, pričom rozhoduje o všetkých zásadných otázkach organizácie a jeho priebeh sa riadi ustanovením § 17 zákona o podpore cestovného ruchu ako aj schválenými stanovami.

Predstavenstvo je riadiaci orgán Rezortu Piešťany, ktorý svoju činnosť vykonáva podľa § 18 zákona o podpore cestovného ruchu a ktorý zabezpečuje jeho činnosť a fungovanie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Na čele tohto orgánu stojí predseda predstavenstva ako jeho štatutár. Predseda alebo podpredseda sú oprávnení konať v mene organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva a v súlade so schválenými stanovami.

Dozorná rada je kontrolným orgánom Rezortu Piešťany, pričom jej členovia sú v zmysle § 19 zákona o podpore cestovného ruchu oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti.

 

Dozorná rada okrem iného:

 • kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva organizácie,
 • preskúmava ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti a predkladá svoje vyjadrenie
 • valnému zhromaždeniu,
 • kontroluje hospodárenie s majetkom oblastnej organizácie,
 • kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon o účtovníctve,
 • kontroluje, či oblastná organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami,
 • upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom,
 • prešetruje podané sťažnosti členov oblastnej organizácie,
 • predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

 

2./Kontrola hospodárenia a vynakladania finančných prostriedkov OOCR za rok 2015

 

Podľa § 18d ods. 2 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. kontrolnej činnosti (vykonávanej hlavným kontrolórom) podľa tohto zákona podlieha:

 

 1. obecný úrad,
 2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 1. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 1. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu (zák. č. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Ako je z vyššie uvedenej právnej úpravy zrejmé (podľa § 18 d. ods. 2 zákona o obecnom zriadení a §19 zákona o podpore cestovného ruchu), zákonodarca upravil pôsobnosť hlavného kontrolóra obce podľa príslušných ustanovení § 18 d. zákona o obecnom zriadení a to na obecný úrad (MsÚ)

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, čo v danom prípade Rezort Piešťany nie je.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra tiež podliehajú právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. Rezort Piešťany ale nie je právnickou osobou, v ktorej má mesto Piešťany majetkovú účasť, nakoľko mesto je len jedným z členov tejto organizácie a na jej činnosť prispieva členským príspevkom v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu ako aj stanov organizácie. Rezort Piešťany teda nenakladá s majetkom mesta Piešťany, ale hospodári s členským príspevkom, ktorý mu naše mesto spolu s ďalšími ostatnými členmi rezortu v zmysle stanov poskytuje na prevádzku vo forme transferu.

Zo zákona o obecnom zriadení vyplýva, že kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu (týmto predpisom je zák. č. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) a to v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Nakoľko Rezortu Piešťany neboli mestom poskytnuté ani účelové dotácie, resp. nenávratné, či návratné finančné výpomoci podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ale mu bol poskytnutý členský príspevok, ktorý mu bol poskytnutý podľa § 28 zákonom o podpore cestovného ruchu, hlavný kontrolór mesta nemá kompetenciu kontrolovať nakladanie s týmito prostriedkami, pretože priamo zo zákona o podpore cestovného ruchu vyplýva, že zákonodarca ustanovil samostatný kontrolný orgán na kontrolu hospodárenia organizácií cestovného ruchu, tiež na preskúmanie ročnej účtovnej závierky, plnenia uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva organizácie, a tiež toho, či táto organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami a ďalšími skutočnosťami vyplývajúcimi z § 19 zákona. Týmto kontrolným orgánom je v zmysle § 19 zákona o podpore cestovného ruchu dozorná rada.

Napriek vyššie uvedenej právnej úprave, dokumentujúcej, že hlavný kontrolór mesta nie je orgánom, ktorý je oprávnený kontrolovať hospodárenie oblastnej organizácie cestovného ruchu ako takej, som na základe schváleného uznesenia MsZ požiadal predsedu predstavenstva Rezortu Piešťany o predloženie dokladov preukazujúcich použitie členských príspevkov poskytnutých mestom Piešťany.

Doklady preukazujúce čerpanie výdavkov v roku 2015 na prevádzku Rezortu Piešťany mi boli predložené, pričom ale poukazujem na tú skutočnosť, že členské príspevky poskytuje Rezortu Piešťany okrem mesta Piešťany aj ďalších päť subjektov a preto nie je možné jednoznačne identifikovať, na úhrady ktorých výdavkov boli použité práve finančné prostriedky mesta Piešťany.

Rezort Piešťany bol požiadaný aj o vyjadrenie k použitiu finančných prostriedkov mesta z členského príspevku. Podľa Rezortu Piešťany finančné prostriedky boli použité na krytie bežných potrieb súvisiacich s prevádzkovou činnosťou Rezortu Piešťany, čo je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o podpore cestovného ruchu.

Na základe našej žiadosti nám bol predložený aj Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly c. 40-D130/2015-OKSDD vypracovaný kontrolným orgánom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 18. 11. 2015, z ktorého vyplýva, že vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolou bolo zistené, že mesto Piešťany poskytlo v roku 2016 zo svojho rozpočtu Rezortu Piešťany nielen členský príspevok, ale aj tzv. dobrovoľný príspevok na aktivity organizácie cestovného ruchu, pričom použitie tohto príspevku bolo v rozpočte mesta účelovo viazané.

V zmysle platnej legislatívy ako som uviedol vyššie, má právo kontroly použitia týchto prostriedkov dozorná rada ako kontrolný orgán Rezortu Piešťany. Ako hlavný kontrolór mesta preto odporúčam presadiť do stanov Rezortu Piešťany schválenie povinnosti Rezortu Piešťany každoročne zdokladovať poskytovateľovi dobrovoľného príspevku jeho použitie a súčasne pre poskytovateľa dobrovoľného príspevku právo preveriť použitie dobrovoľného príspevku, a to predovšetkým s ohľadom na účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia.

Kontrolou bolo preverené plnenie povinností Rezortu Piešťany pri zverejňovaní informácií, ktoré je oblastná organizácia cestovného ruchu povinná zverejniť na svojom webovom sídle v zmysle § 15 písm. p) zákona o podpore cestovného ruchu.

Konštatujem, že tieto povinnosti boli zo strany Rezortu Piešťany za rok 2015 splnené.

Tiež bolo preverené plnenie povinnosti Rezortu Piešťany v zmysle § 2 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám pri aplikácii § 5a a 5b zákona, kde tiež konštatujem, že táto organizácia si svoje povinnosti v zmysle cit. zákona v roku 2015 plnila.

Z verejne prístupných údajov zverejnených na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bolo tiež zistené, že Rezortu Piešťany boli v súlade s § 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako aj §§ 29 - 31 zákona o podpore cestovného ruchu poskytnuté za roky 2012 - 2015 nasledovné dotácie na podporu aktivít v cestovnom ruchu:

 • rok 2012 poskytnutá dotácia MDVRR SR v sume 45 000 eur
 • rok 2013 poskytnutá dotácia MDVRR SR v sume 45 000 eur
 • rok 2014 poskytnutá dotácia MDVRR SR v sume 37 500 eur + v sume 7 500
 • rok 2015 poskytnutá dotácia MDVRR SR v sume 45 000 eur

 

Na základe uvádzaných údajov konštatujem, že Rezort Piešťany využíval v priemere ročne asi len 8 % zo sumy dotácií na podporu cestovného ruchu, ktorú Rezort Piešťany mal právo žiadať vzhľadom na zákonom stanovené podmienky, keď maximálna výška dotácie je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybranej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku (pre Rezort Piešťany je to na úrovni 90 % z 580 tisíc eur vybratej dane ročne za ubytovanie). Z toho vyplýva, že Rezort Piešťany by mohol každoročne dostať dotáciu z MDVRR SR pre podporu cestovného ruchu prevyšujúcu čiastku 520 tis. eur.

Hlavný kontrolór mesta na základe týchto skutočností preto odporúča zvýšiť v maximálne možnej miere tento dobrovoľný členský príspevok mesta do Rezortu Piešťany a iniciovať takýto krok aj u ostatných členov, a to z dôvodu, aby sa čo najviac využila poskytovaná dotácia na podporu cestovného ruchu pre mesto Piešťany a členské obce Rezortu Piešťany ako aj ostatných členov, ktorými sú právnické a fyzické osoby.

 

Správa o výsledku kontroly č. 14/2016

 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 a v zmysle uzn. MsZ č.153/2016 vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór "preverenie procesu verejného obstarávania na opravu strechy na budove mestskej polície".

 

Kontrolovaný:                                     Mestský úrad Piešťany

Miesto vykonania kontroly:              Mestský úrad Piešťany a objekty mestskej polície

Kontrolované obdobie:                      rok 2016

Termín kontroly:                                 august - september/ 2016

Predmet kontroly:

kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, uznes. MsZ a interných predpisov mesta súvisiacich s procesom verejného obstarávania opravy strechy na budove mestskej polície

Cieľ kontroly:

overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, uznes. MsZ a internými predpismi mesta Piešťany za kontrolované obdobie

 

Výsledok kontroly:

 

1./ Právna úprava kontrolovanej oblasti a informácia o predmete kontroly

 

Kontrolovaná oblasť sa riadila všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú:

 • zákon č. 343/2015 zákon o verejnom obstarávaní v z.n.p.
 • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v z.n.p.
 • zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

 

K zvýšeniu transparentnosti a otvorenosti bolo v meste prijaté

 • uzn. MsZ č. 162-D/2015

Mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ) uložilo hlavnému kontrolórovi mesta uznesením č. 153/2016 z 5. zasadnutia MsZ v roku 2016 preveriť proces verejného obstarávania na opravu strechy na budove mestskej polície (ďalej len MsP).

V roku 2015 vznikol požiar na priľahlej nehnuteľnosti susediacej s budovou MsP, ktorý úplne zničil strechu samostatne stojaceho objektu, v ktorom boli umiestnené šatne a posilňovňa MsP. Ešte v tom istom roku MsZ schválilo na svojom júlovom zasadnutí uzn. č. 146 H/2015, aby sa na tento účel presunula suma 40 tis. EUR a to na novovytvorenú rozpočtovú položku 717 002 - rekonštrukcia strechy MsP v programe Bezpečnosť. Táto rekonštrukcia sa však začala realizovať až od 18.07.2016 (po odovzdaní staveniska) a to napriek skutočnosti, že už v mes. X./2015 bola vyhotovená projektová dokumentácia, na základe ktorej mali byť zničené priestory šatní a posilňovne mestskej polície zrekonštruované.

Proces verejného obstarania na výber dodávateľa rekonštrukcie šatní MsP sa začal až v máji roku 2016, a teda v období, keď sa na toto obstarávanie už vzťahovali ustanovenia nového zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. a to nasledovne:

Dňa 04.05.2016 bola primátorom mesta schválená výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Rekonštrukcia objektu posilňovne a šatní mestskej polície v Piešťanoch.

Následne bol postup realizácie zákazky s nízkou hodnotou na základe predloženej výzvy a dokumentácie k predmetnej zákazke interným listom zo dňa 05.05.2016 odporučený vedúcim oddelenia IT a majetkových služieb a schválený prednostom MsÚ.

 

Zo schváleného postupu vyplývalo, že:

 • sa jedná o zákazku na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu,
 • predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 60 000 € bez DPH,
 • e-mailom mali byť oslovené nasledujúce firmy:

 

Kreditstav a.s., Piešťany - kreditstav@kreditstav.sk

REKOSTA Piešťany s.r.o., Piešťany - zenkay@rekosta.sk

Spazio Immobiliare, s.r.o., Bratislava - belko@spazio.sk

Z predloženej mailovej výzvy zaslanej týmto subjektom vyplýva, že tieto tri firmy boli e-mailom dňa 06. 05. 2016 oslovené a požiadané o predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákazka na uskutočnenie stavebných prác "Rekonštrukcia objektu posilňovne a šatní mestskej polície v Piešťanoch". V zaslanom e-maile bolo tiež uvedené, že v prílohe je zasielaná výzva na predloženie cenovej ponuky a ďalšie podklady potrebné na vypracovanie ponuky.

Na základe mestom zaslanej e-mailovej požiadavky všetky tri oslovené subjekty dňa 20.05.2016 osobne doručili svoje cenové ponuky do podateľne mesta.

Z vyhodnotenia ponúk bola vypracovaná Zápisnica z vyhodnotenia ponúk, z ktorej obsahu vyplýva, že zápisnicu vyhotovila (zapísala) zamestnankyňa oddelenia IT a majetkových služieb mesta. Obsah zápisnice nepotvrdzuje komisionálne vyhodnocovanie ponúk a nie je z nej ani zrejmé, kto ponuky vyhodnocoval.

Podľa obsahu predloženej Zápisnice z vyhodnotenia ponúk predložených v prieskume trhu na základe výzvy na predloženie ponúk v predmete obstarania: Rekonštrukcia objektu posilňovne a šatní mestskej polície v Piešťanoch bola podľa určeného kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia ponúknutá cena, vybratá ako víťazná cenová ponuka fi. KREDITSTAV, a.s., ktorá predložila v ponuke najnižšiu cenu vo výške 63 665,04 EUR bez DPH, pričom druhá v poradí fi. REKOSTA Piešťany, s.r.o. za predmet obstarávania ponúkla cenu vo výške 68 235,53 EUR bez DPH. Tretia cenová ponuka od fi. Spazio Immobiliare, s.r.o., ktorá ponúkla cenu za predmet obstarania vo výške 74 834,64 EUR bez DPH bola z verejného obstarávania vylúčená z dôvodu, že tento uchádzač nepredložil doklady na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO.

Zo strany MsÚ boli ďalej predložené kópie listov, z obsahu ktorých vyplývalo, že nimi mal MsÚ oznámiť všetkým účastníkom výsledok verejného obstarávania, resp. jednému z účastníkov, že jeho ponuku vylúčil pre nesplnenie podmienok. Obsah zápisnice bol porovnaný s obsahom predloženej dokumentácie k tomuto VO uloženej v jednotlivých obálkach zahŕňajúcich cenovú ponuku, výkaz - výmer a ostatné požadované doklady. Na základe preverenia obsahu zápisnice s obsahom predloženej dokumentácie k tomuto verejnému obstarávaniu konštatujem, že zo zákona o VO stanoveným podmienkam ako aj ďalším určeným podmienkam zo strany samotného verejného obstarávateľa neboli medzi obsahom zápisnice a obsahom predloženej dokumentácie zistené rozdiely.

 

2./ Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri obstarávaní zákazky na opravu strechy na budove mestskej polície

V čase začatia verejného obstarávania zákazky na výber dodávateľa  na rekonštrukciu objektu posilňovne a šatní mestskej polície v Piešťanoch, t.j. v máji roku 2016 už platili ustanovenia nového zákona o VO č. 343/2015 Z.z., nakoľko predmetné verejné obstarávanie mesto v roku 2015 už nezrealizovalo a nezačalo ho ani do termínu 17.04.2016, kedy by ho ešte bolo povinné uskutočniť podľa ustanovení starého zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.

Verejný obstarávateľ bol pri výbere dodávateľa na rekonštrukciu šatní a posilňovne MsP povinný postupovať už podľa súčasne platnej právnej úpravy, t.j. - zákona č. 343/2015 Z.z. o VO, konkrétne:

Podľa § 5 ods. 1 zákona o VO zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

Podľa § 5 ods. 3 zákona o VO podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

 1. 5 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
 2. 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a),
 1. 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,
 1. 20 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a), okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
 1. 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
 1. 70 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).

Podľa § 5 ods. 4 zákona o VO Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Podľa § 10 ods. 1 zákona o VO verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona (zákon č. 343/2015 Z.z.).

Podľa § 10 ods. 2 zákona o VO verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Podľa § 117 ods. 1 zákona o VO verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ďalej tiež:

 • je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
 • pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
 • verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije.

Podľa obsahu dôvodovej správy k novému zákonu o verejnom obstarávaní a povinnosti dodržiavania samotných princípov na ktorých stojí celý proces verejného obstarávania uvádzam, že cit. "verejné obstarávanie sa musí realizovať v súlade so zásadami Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ide najmä o zásadu voľného pohybu tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, ako aj s princípmi, ktoré z nich vyplývajú, ako sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné uznávanie, proporcionalita a transparentnosť. Predmetné princípy sledujú primárny cieľ, aby sa verejné obstarávanie otváralo hospodárskej súťaži, aby túto rozvíjalo a chránilo. Tieto zásady (princípy) majú zabezpečiť voľnú a efektívnu súťaž dodávateľov o zákazky, ktoré sú financované z verejných zdrojov, t. j. prvotný záujem je na efektívnej konkurencii s tým, že záujem na účelnom vynakladaní verejných prostriedkov pristupuje až následne, keď tento cieľ má byť dosiahnutý práve prostredníctvom zabezpečenia nediskriminačného a transparentného zaobchádzania so všetkými dodávateľmi, ktorí sú vzájomnými konkurentmi. Zásada rovnakého zaobchádzania je pritom určitou špecifikáciou všeobecnejšej zásady nediskriminácie. Podstatou tejto zásady je pravidlo, že žiadny zo záujemcov alebo uchádzačov nesmie byť priamo alebo nepriamo, vedome alebo nevedome zvýhodnený alebo znevýhodnený oproti iným subjektom v rovnakom postavení. Zásada transparentnosti má zabezpečiť, aby zadávanie verejných zákaziek prebiehalo priehľadným, právne korektným a predvídateľným spôsobom. Transparentnosť procesu zadávania zákaziek je nielen podmienkou existencie účinnej konkurencie medzi dodávateľmi, ale aj predpokladom účelného vynakladania verejných prostriedkov. Princíp transparentnosti predstavuje hlavnú zásadu pre celé verejné obstarávanie, pričom podmienkou dodržania tohto princípu je priebeh verejného obstarávania takým spôsobom, ktorý sa navonok javí ako férový a riadny".

Mesto bolo teda povinné pri zákazke s nízkou hodnotou a v situácii, keď sa jednalo o zákazku na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu a pri predpokladanej hodnote 60 000 € bez DPH postupovať v súlade s vyššie uvedenou právnou úpravou a postupom upraveným v § 117 zákona o VO pre zákazky s nízkou hodnotou. Uvádzam tiež, že predmetom preverenia nebola kontrola samotnej projektovej dokumentácie (vrátane výkazu - výmer) z októbra roku 2015, ale len procesu verejného obstarávateľa na výber dodávateľa rekonštrukcie.

Okrem postupu verejného obstarávateľa podľa§ 117 zákona o VO malo mesto ako VO pre realizáciu postupu vo VO s účinnosťou od 02.11.2015 prijatú aj Internú smernicu č. 5/2015 upravujúcu postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto smernica však bola primátorom mesta od 18.04.2016, kedy nadobudol účinnosť nový zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zrušená, a to napriek skutočnosti, že mesto nemalo schválenú novú smernicu upravujúcu postup pri verejnom obstarávaní.

V minulosti sa pri novelách zákonov alebo pri prijatí novej právnej úpravy interné smernice rušili vždy v rámci záverečných ustanovení novej smernice, ktorou bola rušená stará smernica. Postupom, ktoré mesto zvolilo v tomto prípade, sa stalo, že v období od 18.04.2016 do 15.09.2016 absentovala interná právna úprava postupov verejného obstarávania v meste Piešťany.

Zákon o VO síce neukladá žiadnemu verejnému obstarávateľovi mať vypracovanú internú normu upravujúcu postup pri VO, zastávam však názor, že je mimoriadne potrebné takúto smernicu mať a podľa nej pri VO postupovať pretože pre veľkú časť zákaziek na tovary, služby a práce, ktoré mesto musí obstarávať (- jedná sa o zákazky s nízkou hodnotou), nie je ani v zmysle súčasne platného zákona o VO ustanovený žiadny formálny postup, ktorý by mesto ako VO malo dodržiavať, pričom sa môže jednať o zákazky v rozsahu od 1000 € až do 70 000 € bez DPH (napríklad na stavebné práce).

Uvedená požiadavka je legitímna a mimoriadne dôležitá aj vzhľadom ku skutočnosti, že v minulosti mesto vždy malo takúto internú normu upravujúcu postupu verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri verejnom obstarávaní zákaziek.

Pre ilustráciu uvádzam, že do 17.04.2016 malo mesto Piešťany obstarávanie stavebných prác vo svojej internej smernici upravené nasledovne:

 

Bod 5.3.2. (internej smernice č. 5/2015)         Stavebné práce

 1. stavebné práce bežne a nie bežne dostupné na trhu v hodnote nižšej ako 5 000 EUR bez DPH jednotliví zodpovední zamestnanci – odborní garanti obstarávajú v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti a efektívnosti na základe informácií o predmete zákazky získaných z predchádzajúcich informácií alebo prieskumu trhu (telefonicky, faxom, cez cenové katalógy, reklamné letáky, internet – písomné výstupy sú súčasťou dokumentácie). Na základe prieskumu trhu bude realizovaný výber najvhodnejšieho dodávateľa so spísaním vyhodnotenia prieskumu trhu. Fotokópiu predložia koordinátorovi verejného obstarávania do 10 dní od vykonania prieskumu;
 1. stavebné práce nie bežne dostupné na trhu v hodnote rovnej a vyššej ako 5 000 EUR bez DPH do hodnoty 7 000 EUR bez DPH vrátane, jednotliví zodpovední zamestnanci

– odborní garanti obstarávajú na základe vykonaného a zaznamenaného prieskumu trhu (telefonicky, faxom, cez cenové katalógy, reklamné letáky, internet – písomné výstupy sú súčasťou dokumentácie). Na základe prieskumu trhu bude realizovaný výber najvhodnejšieho dodávateľa so spísaním vyhodnotenia prieskumu trhu. Fotokópiu predložia koordinátorovi verejného obstarávania do 10 dní od vykonania prieskumu;

 1. stavebné práce nie bežne dostupné na trhu v hodnote viac ako 7 000 EUR bez DPH do 30 000 EUR bez DPH jednotliví zodpovední zamestnanci – odborní garanti vykonajú prieskum trhu nasledovne:

- oznámenie o zadávaní zákazky – písomnú výzvu zverejnia prostredníctvom referenta IT v profile verejného obstarávateľa;- oslovia minimálne 3 dodávateľov na predloženie písomných cenových ponúk zaslaním uvedenej výzvy (e-mailom alebo poštou);

 • ponuky vyhodnocuje 3-členná komisia menovaná primátorom na návrh odborného garanta. Odborný garant postupuje podklady na e-aukciu spoločnosti, s ktorou má verejný obstarávateľ zmluvný vzťah a ktorá zrealizuje e-aukciu. Odborný garant vypracuje menovacie dekréty členov komisie a čestné vyhlásenia členov komisie. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky;
 • ponuky sa vyhodnocujú prostredníctvom e-aukcie;
 • po vyhodnotení ponúk sa vyhotoví zápisnica o vyhodnotení ponúk, ktorej fotokópiu predložia koordinátorovi verejného obstarávania za účelom vyhodnotenia plánu verejného obstarávania;
 • oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk zasiela odborný garant (e-mailom alebo poštou) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že mesto by v prípade, keby nedošlo k zrušeniu internej smernice o VO č. 5/2015 muselo postupovať podľa starej internej smernice, to znamená prísnejším postupom vo VO, pričom by už pri výbere dodávateľa na zákazku na stavebné práce do finančného limitu 30 000 € muselo okrem iného:

 • zverejniť oznámenie o zadávaní zákazky – písomnú výzvu prostredníctvom referenta IT v profile verejného obstarávateľa;
 • ponuky by vyhodnocovala 3-členná komisia menovaná primátorom na návrh odborného garanta. Odborný garant postupuje podklady na e-aukciu spoločnosti, s ktorou má verejný obstarávateľ zmluvný vzťah a ktorá zrealizuje e-aukciu. Odborný garant vypracuje menovacie dekréty členov komisie a čestné vyhlásenia členov komisie. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky;
 • ponuky sa vyhodnocujú prostredníctvom e-aukcie;

Až počas vykonávania kontroly mesto Piešťany s účinnosťou od 15.09.2016 vypracovalo a schválilo novú internú smernicu o VO č. 2/2016, v ktorej na rozdiel od poslednej zrušenej smernice č. 5/2015 pri zákazkách s nízkou hodnotou na stavebné práce:

 • už oznámenie o zadávaní zákazky – písomnú výzvu mesto nemusí zverejniť prostredníctvom referenta IT v profile verejného obstarávateľa; (a ani na webovom sídle VO)
 • odborný garant nepostupuje podklady na e-aukciu spoločnosti, s ktorou má verejný obstarávateľ zmluvný vzťah a ktorá zrealizuje e-aukciu.
 • ponuky sa nevyhodnocujú prostredníctvom e-aukcie;

Znamená to, že na obstaranie dodávateľov omnoho drahších zákaziek ako doteraz sa bude používať menej transparentný postup, ktorým mesto upravilo proces VO vo svojej najnovšej internej norme o VO a ktorý musia zamestnanci mestského úradu dodržiavať. Namiesto udržania aspoň tých podmienok, aké platili v rámci postupu pri vo verejnom obstarávaní doteraz, bude podľa novej internej smernice stačiť zaslať iba výzvu na predloženie minimálne troch ponúk potenciálnym dodávateľom vybraným do prieskumu trhu. Oznamovanie výziev na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie už podľa obsahu internej smernice o VO nebude povinne zverejňované na webovom sídle mesta a všetky zákazky s nízkou hodnotou (aj pri stavebných prácach do 70 000 eur) už nebudú predmetom vyhodnocovania prostredníctvom e-aukcie.

Všetky tieto aspekty novo nastavených podmienok verejného obstarávania z pohľadu uplatňovania princípov transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a princípu rovnakého zaobchádzania v novej smernici o verejnom obstarávaní účinnej od 15.09.2016 hodnotím ako posun dozadu a nastolenie nižšej úrovne otvorenosti a transparentnosti, a tiež hospodárnosti, efektívnosti a ostatných princípov uplatňovaných pri verejnom obstarávaní mestom Piešťany oproti predchádzajúcemu obdobiu. Pritom však nemôžem konštatovať, žeby došlo k porušeniu konkrétnych všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Z uvedeného dôvodu odporúčam mestu, pri zákazkách s nízkou hodnotou, pre čo možno najväčšiu mieru transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a princípu rovnakého zaobchádzania, opätovne zaviesť do novej smernice o verejnom obstarávaní, účinnej od 15.09.2016 a pri nastavení finančných limitov, ktoré obsahovala aj predchádzajúca interná smernica č. 5/2015, opätovne povinnosť pre VO a to tak, že:

 • oznámenie o zadávaní zákazky – písomnú výzvu zverejní prostredníctvom referenta IT v profile verejného obstarávateľa a tiež na webovom sídle VO;
 • odborný garant by postupoval podklady na e-aukciu spoločnosti, s ktorou má verejný obstarávateľ zmluvný vzťah a ktorá zrealizuje e-aukciu. Odborný garant by vypracoval menovacie dekréty členov komisie a čestné vyhlásenia členov komisie. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky;
 • ponuky by sa vyhodnocovali prostredníctvom e-aukcie.

Pri kontrole bolo ďalej zistené, že mesto po podpísaní zmluvy o dielo s víťazom prieskumu trhu následne uzatvorilo dodatok k zmluve č. 1 a neskôr aj dodatok k zmluve č.2. Vzhľadom ku skutočnosti, že uzatváranie dodatkov v starom zákone o VO č. 25/2006 Z. z. upravoval § 10a rozdielne od ustanovenia § 18 nového zákona o VO č. 343/2015 Z.z., požiadal som Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) o metodické usmernenie k tejto problematike a zároveň som požiadal o posúdenie zákonnosti postupu verejného obstarávateľa pri obstarávaní dodávateľa na túto zákazku, t.j. na rekonštrukciu objektu posilňovne a šatní mestskej polície v Piešťanoch.

Na základe uvedených skutočností som ÚVO okrem iného polozil otázku, či bol takýto postup mesta zákonný, resp. či boli v tomto prípade dodržané princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosti, proporcionality a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

 

V predmetnej veci mi ÚVO poskytlo nasledovné metodické usmernenie, cit.:

„Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaží návrhov postupovať podľa tohto zákona a dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Pri zákazke na poskytnutie stavebných prác postupuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (§ 117 zákona o verejnom obstarávaní) v prípade, ak predpokladaná hodnota tejto zákazky je nižšia ako 70 000 eur bez DPH a predmetom zákazky sú stavebné práce iné ako bežne dostupné na trhu. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty (§ 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní). V nadväznosti na Vami popisovaný prípad, je zrejmé, že napriek uzavretiu dodatku k pôvodnej zmluve, nedošlo k prekročeniu finančného limitu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou.

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou zákon o verejnom obstarávaní v ustanoveniach § 117 neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ pri nej aplikovať. Znamená to, že tento zákon neupravuje ani jednotlivé kroky, ktoré je potrebné uskutočniť vo vzťahu k zadávaniu takýchto zákaziek. Je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké pravidlá si pre zadávanie takejto zákazky zvolí, postupuje však tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Na záver Vám odporúčame špecifikovať pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, vo svojich interných predpisoch alebo riadiacich aktoch. Pri úprave pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou je vhodné okrem zásad stanovených v ustanoveniach § 117 ods. 1 až 4 zákona o verejnom obstarávaní zohľadniť aj predpokladanú hodnotu zákazky. Pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre daný typ zákazky, je vhodné zohľadniť aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení príliš formalizovaných pravidiel mohli viesť k predraženiu zákazky. Naopak, ak ide o zákazku s vyššou predpokladanou hodnotou, je vhodné, aby verejný obstarávateľ prijal aspoň elementárne pravidlá zadávania s prihliadnutím na princípy verejného obstarávania.“

Z dôvodu maximálnej objektivity výkonu kontroly som požiadal MsÚ o zodpovedanie otázok, ktoré uvádzam spolu so zaslanými odpoveďami v skrátenom znení, pričom pri vynechaní citácií zákona o VO a vykonávacej vyhlášky nebol zmenený obsah odpovede. Poznámka: odpovede VO sú uvádzané kurzívou.

 

Otázka:

Prečo mesto Piešťany doteraz nešpecifikovalo žiadne pravidlá po nadobudnutí účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by následne uplatňovalo pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a to vo svojich interných predpisoch alebo riadiacich aktoch?

 

Odpoveď:

Zákon o verejnom obstarávaní, platný od 18.04.2016 neurčuje verejným obstarávateľom povinnosť upravovať postup zadávania zákazky aj interným predpisom alebo iným riadiacim aktom.

Mesto Piešťany postupuje pri výbere úspešných uchádzačov pri zákazkách s nízkou hodnotou prieskumom trhu tak, aby obstarávanie bolo primerané kvalite a cene predmetu obstarávania. Pri zákazkách, kde podľa predpokladanej hodnoty zákazky sú tieto zákazky nadlimitné alebo podlimitné má verejný obstarávateľ ustanoveniami platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní presne určený postup zadávania týchto zákaziek, a z tohto dôvodu nie je potrebné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní opisovať do interných predpisov verejného obstarávateľa.

Ako je vyššie uvedené verejný obstarávateľ nemá platným zákonom o verejnom obstarávaní určenú povinnosť v zákazkách s nízkou hodnotou a tiež v zákazkách nadlimitných alebo podlimitných mať vypracovanú Smernicu verejného obstarávania (Interný predpis týkajúci sa verejného obstarávania).

V terajšom období sa vypracováva nová "Interná smernica upravujúca postupu verejného obstarávateľa: Mesta Piešťany pri zadávaní zákaziek podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Keďže bolo potrebné v meste Piešťany vykonať prieskumy trhu na výber úspešných uchádzačov na uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovarov a služieb v zákazkách s nízkou hodnotou a zabezpečenie podpísania zmluvy, a tiež na ich realizáciu, verejný obstarávateľ nemal dostatočný časový priestor na vypracovanie interných predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania.

 

Otázka:

 1. Aký bol dôvod, že mesto na svojom webovom sídle nezverejnilo oznámenie (výzvu) na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu objektu posilňovne a šatní MsP, keď táto povinnosť priamo vyplývala z bodu 31 a 32 v rámci prijatého uzn. MsZ č. 162/2015, ktorým boli MsZ schválené Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti?

Navyše sa tu jednalo o zákazku, ktorej hodnota sa pohybuje na hornej hranici finančného limitu pre daný typ zákazky (zákazka s nízkou hodnotou) a tiež s prihliadnutím na princípy, ktoré musí verejný obstarávateľ v zmysle § 10 zákona o verejnom obstarávaní dodržať.

Podotýkam tiež, že v období mes. IV. - VII. /2016 bolo v tom čase na webovom sídle mesta zverejnených šesť iných výziev na predloženie cenovej ponuky s predpokladanou hodnotou v rozmedzí 6 826 - 19 100 eur bez DPH, tzn. s hodnotami ďaleko nižšími ako 60 000 eur, čo bola predpokladaná hodnota zákazky na rekonštrukciu objektu posilňovne a šatní MsP.

 

Odpoveď:

Zákonodarca v § 117 ods. 1 zákona o č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý je účinný od 18.04.2016 na obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou neurčil postup, pretože v tomto ustanovení zákona o verejnom obstarávaní iba uviedol, že verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou má postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Mesto Piešťany na výber úspešného uchádzača na Rekonštrukcia objektu posilňovne a šatní mestskej polície v Piešťanoch použil prieskum trhu, čo je bežný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Vzhľadom  k  uvedenému......  verejný  obstarávateľ  vypracováva  oznámenia  v  nadlimitných zákazkách a nadlimitných koncesiách. Taktiež podlimitných zákazkách a podlimitných koncesiách sa oznámenia uvádzajú iba ako oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a subdodávke v oblasti obrany a bezpečnosti, oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, oznámenie o oprave, oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti a tiež o zmene zmluvy, rámcovej dohody a koncesie. Verejný obstarávateľ od začiatku roka 2016 nevydal oznámenie o vyhlásení verejného podľa vyššie uvedenej vyhlášky a z tohto dôvodu nemal povinnosť zverejniť oznámenie na webovej stránke mesta Piešťany.

Chcem uviesť, že v podlimitných zákazkách bez použitia elektronického trhoviska sa vydáva a zasiela na zverejnenie Úradu pre verejné obstarávanie Výzva na predkladanie ponúk. Taktiež verejný obstarávateľ používa pri zákazkách s nízkou hodnotou, kde na výber úspešného uchádzača vykoná prieskum trhu zasiela záujemcom Výzvu na predkladanie ponúk.

V rámci prijatého Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti je požadované cit .. "Zverejňovanie oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke mesta"... Ako bolo už uvedené, keďže verejný obstarávateľ od januára 2016 do augusta 2016 nevyhlásil žiadnu nadlimitnú zákazku a ani koncesiu, a tiež nevyhlásil žiadnu zákazku, kde je povinný vypracovať a zasielať oznámenie v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, a tým nemohol ani postupovať v rozpore s bodom 31 uznesením MsZ č. 162/2015, ktorým boli MsZ schválené Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti.

Tak ako je vyššie uvedené zákonodarca v § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je účinný od 18.04.2016 na obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou neurčil postup, pretože v tomto ustanovení zákona o verejnom obstarávaní iba uviedol, že verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou má postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene

Podľa predpokladanej hodnoty, čo je cena bez DPH, ktorú určil projektant je táto zákazka definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou (predpokladaná hodnota zákazky je menej ako 70 000,- EUR). Chcem upozorniť, že predpokladanú hodnotu zákazky určil projektant a verejný obstarávateľ nemá právomoc ju akýmkoľvek spôsobom upravovať.

Platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní definuje zákazku s nízkou hodnotou ako zákazku na stavebné práce s predkladanou hodnotou zákazky nižšou ako 70 000, 00 EUR a nie bližšou alebo vzdialenejšou prostredníctvom k predpokladanej hodnote zákazky podlimitnej zákazke. Vydané Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie je potrebné chápať podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ako informáciu voči tretím osobám a pravidlo určené do vnútra Úradu pre verejné obstarávanie. Úrad vo svojich vydaných metodických usmerneniach uvádza, že ich obsah nie je právne záväzný.

Mesto Piešťany na výber úspešného uchádzača na Rekonštrukcia objektu posilňovne a šatní mestskej polície v Piešťanoch použil prieskum trhu, čo je bežný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Požiadavka na zverejnenie výzvy na predloženie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou na webovej stránke mesta sú nad rámec povinnosti vyplývajúcich z platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní a aj nad rámec bodu 31 uznesenia MsZ č. 162/2015, ktorým boli MsZ schválené Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti.

Ak mestské zastupiteľstvo malo inú požiadavku na zverejnenie zákaziek, malo túto svoju požiadavku presne definovať v súlade s ustanovenia platných a účinných právnych predpisov. Chcem tiež uviesť, že ako kontrolór Mesta Piešťany nemôžete zameniť Výzvu na predkladanie ponúk za "Oznámenia" používanými vo verejnom obstarávaní. Výzva na predkladanie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou nie je Oznámenie o vyhlásení nadlimitnej zákazky.

Taktiež chcem upozorniť na to, že zákonom č 343/2015 Z. z. zákonodarca zvýšil v zákazkách na uskutočnenie stavebných prác finančný limit pre zákazku s nízkou hodnotou.

Zvýšenie limitu vyplynulo na základe praxe vo verejnom obstarávaní. Zákonodarca týmto zvýšením limitu v zákazkách na uskutočnenie stavebných prác s nízkou hodnotou vyriešil primeranosť vynaložených nákladov na predmet zákazky (čo sú aj náklady za obstaranie) jeho kvalite a cene. Proces zadávania podlimitnej zákazky je proces administratívne veľmi náročný

 

Otázka:

Na základe čoho boli vybrané do prieskumu trhu a k zaslaniu výzvy na predloženie cenovej ponuky, pri tejto pomerne vysokej hodnote zákazky na stavebné práce, práve tieto tri subjekty: Kreditstav, a.s., Rekosta Piešťany, s.r.o. a Spazio immobiliare, s.r.o. ?

 

Odpoveď:

Mesto Piešťany je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a tiež právnická osoba, ktorú

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta a tiež aj štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta. Okrem iného tiež rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené MsZ.

Vzhľadom k vyššie uvedenému štatutárny orgán, resp. osoba poverená štatutárnym orgánom mesta má oprávnenie rozhodovať aj o tom, komu bude zaslaná Výzva na predloženie ponúk v zákazkách s nízkou hodnotou, pretože rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené MsZ. Platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní a ani iné právne predpisy neurčujú, že výber záujemcom, ktorým sa zašle Výzva na predloženie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou sú vyhradené činnosti pre MsZ.

Verejný obstarávateľ tiež chcel dať možnosť predložiť ponuky a byť úspešným uchádzačom aj iným právnickým osobám, ako boli v predchádzajúcom období.

 

Otázka:

Prečo v rámci procesov vo verejnom obstarávaní na obstaranie dodávateľa na rekonštrukciu objektu posilňovne a šatní MsP nebola za účelom dosiahnutia jej čo najvyššej hospodárnosti a efektívnosti použitá aj forma elektronickej aukcie, a prečo nebol oslovený väčší počet možných uchádzačov o danú zákazku ?

 

Odpoveď:

Platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní neurčuje verejnému obstarávateľovi povinnosť na výber úspešného uchádzača použiť v zákazkách s nízkou hodnotou elektronickú aukciu. Neviem z akých porovnateľných ukazovateľov vychádzate, keď uvádzate, že na dosiahnutia čo najvyššej hospodárnosti a efektívnosti má byť použitá aj forma elektronickej aukcie. Ak uchádzač predloží ponuku v postupe zákazky s nízkou hodnotou, kde bude na výber uchádzača použitá aj elektronická aukcia, tak v ponuke uvedie vyššiu cenu ako by uviedol v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou bez použitia elektronickej aukcie. Pri použití elektronickej aukcii má uchádzač možnosť znižovať cenu. Ak na výber úspešného uchádzača nie je použitá elektronická aukcia uchádzač uvedie nižšiu cenu za predmet obstarávania, pretože ju nemôže dodatočne znížiť ako v elektronickej aukcie. Nemôžete porovnávať ceny predložené vo verejných obstarávaniach, kde sa výber úspešného uchádzača použije aj elektronická aukcia a kde sa nepoužije elektronická aukcia.

 

Taktiež chcem uviesť, že cena uvedená v ponuke úspešného uchádzača nebola výrazne vyššia ako cena určená príslušným projektantom.

Otázka týkajúca sa možnosti zaslať Výzvu viacerým záujemcom je otázka zavádzajúca a týkajúca sa právomoci oprávnenej, resp. oprávnených osôb. Oprávnená osoba, resp. osoby ktoré majú oprávnenie rozhodnúť sa počte a osobách, ktorým sa zašle Výzva na predloženie ponúk sa rozhodla, resp. rozhodli. Zaslanie výzvy na predloženie ponúk trom záujemcom je štandardné riešenie. Podľa verejného obstarávanie verejný obstarávateľ postupoval pri zadávaní tejto zákazky s nízkou hodnotou štandardne a neporušil žiadne ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ani iných právnych predpisov.

 

Otázka:

Prečo bola zmluva o dielo na rekonštrukciu objektu posilňovne a šatní MsP uzatvorená s úspešným uchádzačom až dňa 12.07.2016, pričom zápisnica z vyhodnotenia ponúk predložených v prieskume trhu bola vypracovaná a predložená mestu už 09.06.2016, t. j. už o viac ako mesiac skôr?

 

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nemôže ovplyvniť účasť, resp. neúčasť a nezastupiteľnosť konateľa úspešného uchádzača v jeho obchodnej spoločnosti, čo sa aj v júni 2016 stalo a konateľ bol na dovolenke. Z toho dôvodu sa proces podpisovania zákazky zdržal. To však nebol len jeden dôvod zdržania. Ďalší dôvod zdržania boli práce naviac.

Úspešný uchádzač uviedol vo svojej ponuke aj práce naviac. Verejný obstarávateľ musel požiadať projektanta o stanovisko k oprávnenosti práce naviac. Vzhľadom k tomu, že bolo potrebné dodatočne riešiť práce naviac, ktoré podľa úspešného uchádzača sú potrebné na realizáciu predmetu zákazky a tento podmienil podpísanie Zmluvy o dielo schválením dodatku, tak verejný obstarávateľ musel vyriešiť oprávnenosť dodatku a až potom podpísanie predmetnej Zmluvy o dielo. Z týchto dôvodov došlo k podpísaniu Zmluvy o dielo až v uvedenom termíne. Chcem upozorniť, že platný zákon o verejnom obstarávaní a ani právne predpisy neurčujú lehotu na podpísanie predmetnej zmluvy.

 

Odpoveď 6.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk predložených v prieskume trhu na základe Výzvy na predloženie ponúk v predmete obstarávania „Rekonštrukcia objektu posilňovne a šatní mestskej polície v Piešťanoch“ bola podpísaná a ukončená dňa 9.6.2016. Po oznámení výsledkov obstarávania uchádzačom, víťaz obstarávania spoločnosť Kreditstav, a.s. vyjadrila námietku k podpisu zmluvy s vyjadrením, že stavbu nie je možné úspešne realizovať nakoľko v súťažnom projekte (výkaz / výmer) chýbajú práce a materiál, bez ktorých nie je možné úspešne dokončiť práce podľa výkresovej dokumentácie. Prebehlo niekoľko rokovaní s dodávateľom, ten trval na doplnení pôvodného výkazu realizovaných prác bez ktorých odmietal podpísať zmluvu. Dňa 30.5.2016 bol oslovený projektant, aby sa vyjadril k námietke spoločnosti Kreditstav, a.s., a bol mu zaslaný kompletný zoznam navrhovaných dodatočných prác a materiálu. V ten istý deň projektant odpovedal, že zaslaný zoznam je v súvislosti s projektom výstavby opodstatnený. Po uvedenom odsúhlasení projektantom sa konalo stretnutie s dodávateľom a dohodol sa podpis zmluvy a dohodli sa aj podmienky dodatku ku zmluve, ktorým sa v ktorom boli uvedené práce nad pôvodný výkaz / výmer.

Pre kompletnosť dopĺňam mnou neuvedenú otázku v zaslaných odpovediach kontrolovaného subjektu:

 

Otázka:

Aké boli dôvody na uzatvorenie dodatku č. 1 zo dňa 13.07.2016 a dodatku č. 2 zo dňa 15.08.2016 k zmluve o dielo na rekonštrukciu objektu posilňovne a šatní MsP, ktorá bola podpísaná 12.07.2016?

 

Odpoveď:

Dôvod uzatvorenia dodatku č.1 je uvedený v bode č.5, skrátene sú v ňom dohodnuté práce a materiál ktoré chýbali v pôvodnom projekte a dodávateľ ich potrebu podmienil úspešným dokončením stavby.

Z obsahu odpovedí a zo skutočností, ktoré boli zistené je zrejmé, že MsÚ pri verejnom obstarávaní predmetnej zákazky postupoval podľa zákona o VO , t. j. podľa veľmi všeobecnej úpravy procesu obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami v §117, zákona c. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Dodržal však pritom len minimálnu formu transparentnosti, ktorú vyžaduje § 117 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, keď výsledok VO zverejnil v štvrťročnej súhrnnej správe o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, pričom uviedol všetky tri požadované údaje o dodávateľovi. Vlastná právna úprava, ktorá konkrétnejšie, prísnejšie a tým aj transparentnejšie upravovala obstarávanie týchto zákaziek, bola príkazom primátora zrušená a obsah a význam uznesenia MsZ č.162/2015 ktorým boli MsZ schválené Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti, bol zo strany MsÚ spochybnený.

 

K mestom zaslaným odpovediam na moje otázky uvádzam nasledovné:

Odpoveď mesta na moju otázku v bode č. 2, v ktorej žiadam o vysvetlenie prečo mesto na svojom webovom sídle nezverejnilo oznámenie (výzvu) na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu objektu posilňovne a šatní MsP, keď táto povinnosť priamo vyplývala z bodu 31 a 32 v rámci prijatého uzn. MsZ č. 162/2015, ktorým boli MsZ schválené Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti (ďalej len Opatrenia mesta...), mestský úrad odôvodnil tým, že na výber úspešného uchádzača mesto použilo prieskum trhu, čo je bežný postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a tiež, že požiadavka na zverejnenie výzvy na predloženie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou na webovej stránke mesta je nad rámec povinností vyplývajúcich z platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní a aj nad rámec bodu 31 uznesenia MsZ č. 162/2015, ktorým boli MsZ schválené Opatrenia mesta..... Citujúc ďalej z ich odpovedí mesto uviedlo, že ak mestské zastupiteľstvo malo inú požiadavku na zverejnenie zákaziek, malo túto svoju požiadavku presne definovať v súlade s ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov.

Ja som položenie otázky v súvislosti s neplnením bodov 31 a 32 Opatrení mesta..... odôvodnil jednak tou skutočnosťou, že táto povinnosť mestu vyplývala zo schválených Opatrení mesta...., a spomínané dva body boli MsZ prijaté z dôvodov uvedených v dôvodovej správe a to, že ich plnenie bolo dovtedy len čiastočné. Z toho vyplýva, ze MsZ schválením aj týchto bodov v rámci Opatrení mesta .... sledovalo otvorenejšiu a transparentnejšiu súťaž subjektov vo verejnom obstarávaní.

Je tiež faktom, že proces zverejňovania samotných oznámení o VO ako aj výsledkov VO bol legislatívne upravený už aj v pôvodnom (starom) zákone o VO a zverejňovanie oznámení a výsledkov VO legislatívne upravuje aj nový zákon o VO. Zákon však upravuje túto povinnosť zverejňovania len pri zákazkách nadlimitných a podlimitných, pričom verejný obstarávateľ má povinnosť takéto oznámenia uverejniť v profile VO resp. zasielať na publikačný úrad.

Zároveň tiež poukazujem na skutočnosť, že zverejňovanie oznámení o VO a výsledkov VO bolo v roku 2015 t.j. čase prijímania týchto Opatrení mesta ..... upravené vo vtedy platnej internej smernici o VO c. 5/2015, kde však nebola ustanovená povinnosť VO zverejňovať tieto oznámenia a výsledky VO aj na webovom sídle mesta, ale len na profile VO, ktorý má mesto zriadené v rámci elektronického úložiska. Aj vzhľadom ku skutočnosti že pri povinnosti zverejňovania týchto oznámení o VO a výsledkoch VO nebola nikde mestom upravená povinnosť pri VO zverejňovať tieto informácie aj na svojom webovom sídle, MsZ takúto povinnosť mestu uložilo v rámci bodov 31 a 32 Opatrení mesta...... . Faktom tiež je, že v rámci uvedených bodoch 31 a 32 Opatrení mesta ...... nebol         stanovený žiadny finančný limit, od výšky ktorého by sa mali takéto oznámenia o VO ako aj o výsledkoch VO na webovom sídle mesta zverejňovať. Kvôli úplnosti tiež uvádzam, že mesto zaslalo pri tejto preverovanej zákazke v rámci prieskumu trhu tzv. "výzvu na predloženie ponuky", pričom je zrejmé, že sa pojmy: oznámenie o verejnom obstarávaní a výzva na predloženie ponuky gramaticky odlišujú, ale významovo sa pojem výzva na predloženie ponuky tiež dá chápať, ako oznámenia o VO.

Pri mojej otázke som tiež poukázal na skutočnosť, že v období mes. IV. - VII. /2016 bolo v tom čase na webovom sídle mesta zverejnených šesť iných výziev na predloženie cenovej ponuky, s predpokladanou hodnotou v rozmedzí od 6 826 - 19 100 eur bez DPH, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta, tzn. že všetko to boli zákazky s cenami ďaleko nižšími ako 60 000 eur, čo bola predpokladaná hodnota preverovanej zákazky pričom tieto oznámenia boli na webovom sídle mesta zverejnené aj napriek argumentom, ktoré mesto použilo pre svoje odôvodnenie nezverejnenia zákazky na výber dodávateľa rekonštrukcie objektu posilňovne a šatní MsP na webovom sídle mesta.

V uvedenom kontexte preto poukazujem práve na tú skutočnosť, že úmyslom mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní uznesenia o Opatreniach mesta .... bolo do jednotlivých bodov zakomponovať opatrenia mesta k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti, (teda nie k opaku t.j. k zníženiu otvorenosti a transparentnosti) a to na základe hodnotenia Transparency International Slovensko v roku 2014, ako aj na základe vlastných návrhov mesta a vyplývajúce z hodnotenia 100 samospráv na základe ich úrovne transparentnosti, obsahu a množstva poskytovaných informácií, kvalitu proti korupčných mechanizmov a otvorenosti v informovaní občanov.

Znamená  to,  že  v  uznesení  o  prijatí  Opatrení  mesta  ....  nemalo  ísť  len o  mechanické preberanie tých povinností, ktoré mestu vyplývajú priamo z príslušnej legislatívy. Z tohto aspektu sa preto nemôžem stotožniť s predloženým vyjadrením mesta k plneniu bodov 31 a 32 Opatrení mesta....., navyše keď v tom istom období vo viacerých prípadoch prebiehalo takéto zverejňovanie na webovom sídle mesta, ako som už uviedol, a to v mes. IV. - VII. a to s hodnotami zákaziek ďaleko nižšími ako 60 000 eur, čo bola predpokladaná hodnota preverovanej zákazky.

Z dôvodu nedostatočného plnenia prijatého uznesenia o Opatreniach mesta Piešťany na zvýšenie otvorenosti a transparentnosti odporúčam mestu, aby bola pre reálne plnenie povinnosti zverejňovať takéto oznámenia o verejnom obstarávaní ako aj výsledkov týchto verejných obstarávaní na webovom sídle mesta doplnená jeho povinnosť spočívajúca aj vo zverejňovaní výziev na predkladanie ponúk, a tiež aby bol do bodov 31 a 32 Opatrení mesta Piešťany na zvýšenie otvorenosti a transparentnosti doplnený finančný limit, od výšky ktorého sa oznámenia, výzvy a výsledky VO budú povinne zverejňovať na webovom sídle mesta.

Kontrolou bolo tiež zistené, že v rámci realizovanej rekonštrukcie objektu šatní a posilňovne MsP v zmysle projektovej dokumentácie, sa nad šatňami a posilňovňou vytvorili aj dodatočné podkrovné priestory, pričom mesto nestanovilo pri zadávaní podmienok projektantovi aj podmienku zapracovať do projektu aj možnosť ich využitia pre potreby MsP. Samotná projektová dokumentácia vôbec nerieši žiadne napojenie týchto podkrovných priestorov na existujúce siete v spodnej časti objektu (voda, odpady, elektrina, plyn), v rámci podkrovia sa nepočítalo ani so žiadnymi oknami, resp. vnútornými priečkami a vnútornými dverami a dokonca, táto časť podľa projektovej dokumentácie nie je prístupná ani samostatným schodiskom.

Na základe týchto skutočností a z dôvodu posúdenia hospodárnosti a najmä efektívnosti využitia rozpočtových prostriedkov mesta som požiadal prednostu MsÚ o vyjadrenie sa k týmto skutočnostiam:

1.) Ako plánuje mesto využiť rekonštrukciou vytvorené podkrovné priestory? Ak mesto plánuje tieto nové priestory využívať, aké finančné zdroje budú musieť byť dodatočne použité na ich sprevádzkovanie?

2.) Z akého dôvodu mesto požiadavku na využitie týchto priestorov nezadalo projektantovi v rámci jednej projektovej dokumentácie?

3.) Prečo nemohla byť naraz realizovaná komplexná rekonštrukcia pre využitie nielen pôvodných šatní a posilňovne, ale aj podkrovných priestorov tohto objektu MsP?

Vedúci oddelenia IT a majetkových služieb, zastupujúci prednostu MsÚ mi na uvedené otázky poskytol nasledovnú odpoveď:

 

Odpoveď na žiadosť o predloženie vyjadrenia.

Dňa 26.8.2016 ste adresovali prednostovi MsÚ v Piešťanoch p. Ing. Eduardovi Strapatému list so žiadosťou o predloženie vyjadrenia na otázky týkajúce sa rekonštrukcie šatní Mestskej polície v Piešťanoch (ďalej MsP). Podľa otázok Vám za Oddelenie IT a majetkových služieb odpovedám nasledovne:

Dňa 10.7.2015 sa stala živelná udalosť požiaru prevádzky zábavného nočného podniku Coolturák, patriaceho spoločnosti Kapital Invest s.r.o. Piešťany, ktorá mala za následok aj značné poškodenie objektu Mesta Piešťany, konkrétne budovy šatní Mestskej polície na Teplickej ul. č.103, súpisne číslo 2242. Na objekte bolo požiarom a jeho následným hasením poškodená v celom rozsahu strecha, stropné časti, prvky krovu, podlahy, okná, dvere, vnútorné omietky, elektroinštalácia a stožiar kamerového systému s príslušenstvom. MsZ svojim uznesením č.146/2015 zo dňa 23.7.2015 presunulo sumu 40 000 € z ušetrených úverových zdrojov z rozpočtovej položky 717 001 – Vybudovania chodníkov MČ Kocurice II. etapa do novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia strechy na budove Mestskej polície a na základe poistnej zmluvy bolo poisťovňou následne výška plnenie škodovej udalosti vo výške 11.699,83 €. Výška finančných prostriedkov limitovala plánované obnovenie budovy len do pôvodného stavu t.j. pre účel rekonštrukcie stávajúceho objektu ako šatní a posilňovne . Pri zadávaní vypracovania projektovej dokumentácii neboli písomne predložené žiadne požiadavku na zmenu účelu využitia pôvodného objektu alebo požiadavky na vybudovanie podkrovných priestorov. Projektová dokumentácia rekonštrukcie šatní zmenila stavebné riešenie objektu voči pôvodnému stavu iba zvýšením prednej steny múru strechy o približne 1m, čím sa zároveň znížil aj sklon strechy. Projekt realizácie rekonštrukcie šatní MsP je realizovaný výlučne ako rekonštrukcia objektu s jeho opätovného sfunkčnenia do pôvodného účelu využitia. Riešenie zvýšenia prednej steny múru strechy objektu, v prípade požiadavky zo strany MsP a odsúhlasenia finančných prostriedkov MsZ, umožňuje v budúcnosti vybudovať v podkrovnom priestore miestnosti ako napríklad klubovňu alebo rokovaciu miestnosť.

Konštatujem, že mesto v odpovedi na moje otázky okrem iného uviedlo že, cit. Riešenie zvýšenia prednej steny múru strechy objektu, v prípade požiadavky zo strany MsP a odsúhlasenia finančných prostriedkov MsZ, umožňuje v budúcnosti vybudovať v podkrovnom priestore miestnosti ako napríklad klubovňu alebo rokovaciu miestnosť.

Z uvedeného vyplýva, že už pri zadávaní požiadaviek na rekonštrukciu tohto objektu a to už vo fáze vypracovania projektovej dokumentácie a tiež v súbehu so zabezpečením finančného krytia v rámci rozpočtu mesta neboli zohľadnené všetky potreby MsP pri daných celkových možnostiach využitia tohto rekonštruovaného objektu. Na základe týchto skutočností preto konštatujem, že ďalšie zobytnenie a tým aj využitie už vytvorených podkrovných priestorov sa preto v budúcnosti bude musieť realizovať dodatočne, čo bezpochyby zvýši celkové náklady na túto investičnú akciu oproti tým nákladom, ktoré by bolo potrebné vynaložiť iba pri jednej komplexnej realizácii investície.

 

Správa o výsledku kontroly č. 14/2016

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 vykonal Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór, kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta upravujúcich nakladanie s pokladničnou hotovosťou a kontrolu pokladničných dokladov

 

Kontrolovaný:                                      Mestský úrad Piešťany

Miesto vykonania kontroly:               Mestský úrad Piešťany

Kontrolované obodobie:                     V/2016

Termín kontroly:                                   august - september/2016

Predmet kontroly:                          

kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta upravujúcich  nakladanie s pokladničnou hotovosťou a kontrola pokladničných dokladov

Cieľ kontroly:

overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi mesta Piešťany za kontrolované obdobie

 

Výsledok kontroly:

 

Predmetom a cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj internej smernice mesta pri nakladaní s pokladničnou hotovosťou ako aj kontrola súvisiacich pokladničných dokladov.

 

1./Právna úprava kontrolovanej oblasti a informácia o predmete kontroly

Kontrolovaná oblasť – nakladanie s pokladničnou hotovosťou a kontrola pokladničných dokladov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • interná smernica č. 06/2013 - Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov

 

2./ Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných dokladov za vybrané obdobie V./2016

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len zákon o účtovníctve) účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

 1. slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
 2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 3. peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 4. dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 5. dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 6. podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
 7. označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

 

Zároveň podľa § 10 ods. 2 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5 zákona o účtovníctve.

Kontrolou pokladničných dokladov za sledované obdobie mesiaca V./2016 nebolo zistené porušenie príslušných ustanovení zákona o účtovníctve alebo internej smernice mesta.

Kontrolou nakladania s pokladničnou hotovosťou ku dňu 12.09.2016 nebol zistený rozdiel medzi účtovným stavom vykázaným v pokladničnej knihe a skutočným fyzickým stavom v pokladni mesta.

Kontrolou finančných operácií za sledované obdobie mesiaca V./2016 nebolo zistené porušenie príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo internej smernice mesta.

Na základe predošlej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta upravujúcich nakladanie s pokladničnou hotovosťou a kontrolou pokladničných dokladov boli zistené nedostatky a preto MsÚ prijalo dňa 13.06.2016 na základe odporúčaní hlavného kontrolóra mesta opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a to nasledovne:

 • V zmysle usmernenia hlavného kontrolóra mesta „dôsledne sledovať a dodržiavať zákonom a internou smernicou stanovené termíny na predloženie a vyúčtovanie pracovných ciest“, prednostom MsÚ poverená zamestnankyňa, upozornila e-mail. správou všetkých zamestnancom MsÚ na ich povinnosť.
 • V zmysle usmernenia hlavného kontrolóra MsÚ pristúpi k prijatiu novej internej normy mesta, ktorá podrobne upraví výkon základnej finančnej kontroly v podmienkach v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
 • V zmysle usmernenia hlavného kontrolóra mesta, prednostom MsÚ poverená zamestnankyňa, upozornila e-mail. správou všetkých zamestnancom MsÚ na povinnosť zabezpečiť výkon a dôsledne vykonávať základnú finančnú kontrolu v zmysle § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
 • V zmysle usmernenia hlavného kontrolóra mesta, prednostom MsÚ poverená zamestnankyňa, upozornila e-mail. správou všetkých zamestnancom MsÚ o ich povinnostiach pred nástupom na pracovnú cestu ako aj po jej vykonaní.

 

Kontrolou plnenia týchto opatrení bolo zistené, že MsÚ na základe nedostatkov konštatovaných v správe o výsledku kontroly č. 10/2016, okrem iného prijal aj opatrenie, že pristúpi k prijatiu novej internej normy mesta, ktorá podrobne upraví výkon základnej finančnej kontroly v podmienkach v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, pričom si však MsÚ neurčil konkrétny termín prijatia tejto internej normy. Na základe uvedeného preto konštatujem, že mesto takúto internú normu, ktorá podrobne upraví výkon základnej finančnej kontroly v podmienkach v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z dosiaľ neprijalo.

Odporúčam preto MsÚ urýchliť práce na tejto internej norme a to najmä s poukazom na uplatnenie a následnú aplikáciu § 5 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého - Orgán verejnej správy je povinný určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami.

 

V Piešťanoch, dňa 21. 09. 2016

 

Správu predkladá:

Ing. Peter Konečný

hlavný kontrolór mesta 

Vyvesené: 21. 9. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť