Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4. zasadnutia MsZ r. 2015

Správa  o výsledkoch ukončených  kontrol

hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4. zasadnutia MsZ r. 2015

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 vykonal hlavný kontrolór mesta a kontrolór na útvare hlavného kontrolóra  ku dňu 4. zasadnutia MsZ päť následných finančných kontrol, ktoré boli vykonané na nižšie uvedených vybraných kontrolovaných subjektoch. Výber kontrolovaných subjektov bol uskutočnený metódou náhodného výberu.

 

Z dôvodu, že  všetky kontrolované  subjekty mali rovnaký predmet následnej finančnej kontroly, jednotlivé výsledky kontrol boli po oboznámení sa kontrolovaných subjektov s výsledkom kontroly ukončené záznamom a  prezentujeme ich v súhrnnej skrátenej forme.  

 

Kontrolované subjekty:              - Klub vodného póla Kúpele Piešťany

                                                       - O.Z. Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany

                                                       - Cinematik, s.r.o.

                                                       - Mestský hádzanársky klub Piešťany

                                                       - ProPolis, n.o.

 

Kontrolované obdobie:                  rok  2014

 

Miesto a čas vykonania kontroly:  mesto Piešťany, útvar hlavného kontrolóra

                                                       marec / 2015

 

Predmet následnej finančnej kontroly:

 

kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia a zúčtovania účelovej dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2014

 

 - Klubu vodného póla Kúpele Piešťany

        - O.Z. Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany

        - Cinematik, s.r.o.

        - Mestský hádzanársky klub Piešťany

        - ProPolis, n.o.

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami so zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení  s rozpočtovými prostriedkami mesta

 

Výsledky  následných finančných kontrol:

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta je upravené v §7 ods. 2, 4 a  6 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

Podľa §7 ods.2 a 4 cit. zákona z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území. Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

 

Podľa §7 ods. 6 cit. zákona v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

 

Mesto Piešťany malo v kontrolovanom období upravené poskytovanie dotácií Všeobecne záväzným nariadením mesta   č. 12/2013 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob (ďalej len „VZN“).

 

Podľa § 6 písm. a) VZN žiadateľ o poskytnutie dotácie musí v stanovenom termíne predložiť na MsÚ písomnú žiadosť na tlačive podľa prílohy č. 1

Písomná žiadosť musí v zmysle § 9 obsahovať:

 

 1.  oblasť v súlade s § 8 písm. c), d ktorej je žiadosť nasmerovaná
 2.  žiadateľ
 3.  štatutárny zástupca organizácie
 4.  adresa žiadateľa alebo sídlo firmy
 5.  IČO žiadateľa
 6.  bankové spojenie žiadateľa
 7.  názov projektu
 8.  stručná charakteristika projektu
 9.  autor projektu
 10.  odborný garant projektu
 11.  miesto a dátum realizácie
 12.  rozpočet projektu
 13.  požadovaná výška príspevku
 14.  predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvateľov
 15.  prehlásenia FOP a PO o neexistencii záväzkov voči soc. poisťovni, daňovému úradu,  mestu.
 16.  písomné prehlásenie že žiadateľ nie je v konkurze alebo úpadku
 17.  počet členov v organizácii
 18.  poučenie o spôsobe vyplnenia a požadovaných prílohách k žiadosti
 19.  žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom alebo fyzickou osobou

.

Na poskytnutie dotácie nie je podľa § 6 písm. b) právny nárok.

 

Podľa § 8 písm. a) a b) VZN obdržané žiadosti sa sústredia najskôr na finančný referát a následne podľa tematických okruhov na príslušných referátoch MsÚ. Referáty MsÚ po uplynutí termínu stanoveného na sústredenie žiadosti, tieto predložia na posúdenie do odborných komisií MsZ.  Odborné komisie MsZ v termíne do 30 dní od uzávierky predkladania žiadosti tieto posúdia na základe stanovených kritérií, pričom kladú dôraz na to, aby požadovaný účel a rozpočet boli v súlade s ustanoveniami VZN a odporučia alebo neodporučia na schválenie – pri žiadosti o dotáciu do 1000 eur primátorovi mesta

                                                     – pri žiadosti o dotáciu nad 1000 eur MsZ 

 

Podľa § 12 písm. b) primátor mesta alebo MsZ v rámci svojich kompetencii môžu na základe písomnej žiadosti žiadateľa o dotáciu

                                                      – rozšíriť účel využitia poskytnutej dotácie v rámci

                                                         rozpočtu predloženého v žiadosti

                                                      – povoliť zmenu termínu konania podujatia v zmysle

                                                         predloženej žiadosti

 

1.  - Kontrolovaný subjekt - Klub vodného póla Kúpele Piešťany

- požiadal o poskytnutie dotácie listom „Žiadosť o poskytnutie dotácie“ zo dňa

  27.01.2014.

 

Dotácia vo výške 15 000 € bola schválená MsZ mesta Piešťany uznesením č. 28A/2014 zo dňa 26. 03. 2014 a kontrolovanému subjektu poskytnutá na základe „Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1721402“ (ďalej len „zmluva“), ktorá bola podpísaná dňa 15. 5. 2014, kedy nadobudla platnosť. Účinnosť mala podľa zmluvy nadobudnúť po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Kontrolou bolo zistené, že zmluva bola zverejnená na webovom sídle poskytovateľa dňa  15. 5. 2014.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vyúčtovanie predložil Mestskému úradu v zmluvne dohodnutom termíne.

 

Kontrolou dokladov, predložených k vyúčtovaniu, kontrolný orgán zistil, že poskytnutá dotácia bola čerpaná vo výške 15 000 € a to na úhradu časti výdavkov spojených s realizáciou projektu Letná prevádzka kúpaliska Eva – dodávka vody (vodné). Ku kontrole boli predložené doklady preukazujúce čerpanie výdavkov v celkovej výške 20 531, 56 € .

 

Kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt čerpal poskytnutú dotáciu v súlade s predloženou žiadosťou, uzatvorenou zmluvou a platnou legislatívou upravujúcou použitie dotácií z rozpočtu mesta Piešťany.

 

2.  -Kontrolovaný subjekt - O.Z. Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany

- požiadal o poskytnutie dotácie listom „Žiadosť o poskytnutie dotácie“ zo dňa

  31. 03. 2014.

 

Dotácia vo výške 2130 € bola schválená MsZ mesta Piešťany uznesením č. 25/2014 písm. B/ bod 1, zo dňa 26. 03. 2014 a kontrolovanému subjektu poskytnutá na základe „Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1081404“ (ďalej len „zmluva“), ktorá bola podpísaná dňa 8. 4. 2014, kedy nadobudla platnosť. Účinnosť mala podľa zmluvy nadobudnúť po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Kontrolou bolo zistené, že zmluva bola zverejnená na webovom sídle poskytovateľa dňa  8. 4. 2014.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vyúčtovanie predložil Mestskému úradu v zmluvne dohodnutých termínoch.

 

Kontrolou dokladov, predložených k vyúčtovaniu, kontrolný orgán zistil, že poskytnutá dotácia bola čerpaná vo výške 2130 € a to na úhradu časti výdavkov spojených s realizáciou projektu Nízkoprahový klub pre deti a mládež „Place 4 U“ – prevádzkové zabezpečenie. Ku kontrole boli predložené doklady preukazujúce čerpanie výdavkov vo výške 2130 € .

 

Kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt čerpal poskytnutú dotáciu v súlade s predloženou žiadosťou, uzatvorenou zmluvou a platnou legislatívou upravujúcou použitie dotácií z rozpočtu mesta Piešťany.

 

3. -  Kontrolovaný subjekt - Cinematik, s.r.o.

- požiadal o poskytnutie dotácie listom „Žiadosť o poskytnutie dotácie“ zo dňa

  31. 01. 2014.

 

Dotácia vo výške 800 € bola schválená MsZ mesta Piešťany uznesením č. 26/2014 písm. A/ zo dňa 26. 03. 2014 a kontrolovanému subjektu poskytnutá na základe „Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2801412“ (ďalej len „zmluva“), ktorá bola podpísaná dňa 11. 7. 2014, kedy nadobudla platnosť. Účinnosť mala podľa zmluvy nadobudnúť po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Kontrolou bolo zistené, že zmluva bola zverejnená na webovom sídle poskytovateľa dňa  21. 7. 2014.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vyúčtovanie predložil Mestskému úradu v zmluvne dohodnutých termínoch.

 

Kontrolou dokladov, predložených k vyúčtovaniu, kontrolný orgán zistil, že poskytnutá dotácia bola čerpaná vo výške 800 € a to na úhradu časti výdavkov spojených s realizáciou projektu – 9. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany – organizačné zabezpečenie. Ku kontrole boli predložené doklady preukazujúce celkové čerpanie výdavkov vo výške 1030 € .

 

Kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt čerpal poskytnutú dotáciu v súlade s predloženou žiadosťou, uzatvorenou zmluvou a platnou legislatívou upravujúcou použitie dotácií z rozpočtu mesta Piešťany.

 

4.  - Kontrolovaný subjekt - Mestský hádzanársky klub Piešťany

- požiadal o poskytnutie dotácie listom „Žiadosť o poskytnutie dotácie“ zo dňa

  25. 03. 2014.

 

Dotácia vo výške 720 € bola schválená v zmysle uzn. MsZ mesta Piešťany uznesením č. 181/2013 písm. E/ zo dňa 17. 12. 2013 a kontrolovanému subjektu poskytnutá na základe „Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1841412“ (ďalej len „zmluva“), ktorá bola podpísaná dňa 19. 5. 2014, kedy nadobudla platnosť. Účinnosť mala podľa zmluvy nadobudnúť po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Kontrolou bolo zistené, že zmluva bola zverejnená na webovom sídle poskytovateľa dňa  19. 5. 2014.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vyúčtovanie predložil Mestskému úradu v zmluvne dohodnutých termínoch.

 

Kontrolou dokladov, predložených k vyúčtovaniu, kontrolný orgán zistil, že poskytnutá dotácia bola čerpaná vo výške 720 € a to na úhradu časti výdavkov spojených s činnosťou klubu – prenájom telocvične. Ku kontrole boli predložené doklady preukazujúce celkové čerpanie výdavkov vo výške 728 € .

 

Kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt čerpal poskytnutú dotáciu v súlade s predloženou žiadosťou, uzatvorenou zmluvou a platnou legislatívou upravujúcou použitie dotácií z rozpočtu mesta Piešťany.

 

5. - Kontrolovaný subjekt   - ProPolis, n.o.

- požiadal o poskytnutie dotácie listom „Žiadosť o poskytnutie dotácie“ zo dňa

  31. 03. 2014.

 

Dotácia vo výške 500 € bola schválená v zmysle uzn. MsZ mesta Piešťany uznesením č. 181/2013 písm. E/ zo dňa 17. 12. 2013 a kontrolovanému subjektu poskytnutá na základe „Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2461406“ (ďalej len „zmluva“), ktorá bola podpísaná dňa 19. 6. 2014, kedy nadobudla platnosť. Účinnosť mala podľa zmluvy nadobudnúť po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Kontrolou bolo zistené, že zmluva bola zverejnená na webovom sídle poskytovateľa dňa  20. 6. 2014.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vyúčtovanie predložil Mestskému úradu v zmluvne dohodnutých termínoch.

 

Kontrolou dokladov, predložených k vyúčtovaniu, kontrolný orgán zistil, že poskytnutá dotácia bola čerpaná vo výške 500 € a to na úhradu časti výdavkov spojených s realizáciou projektu „Myslíme na našu Zem“ – program environmentálnej výchovy pre deti a mládež – organizačné zabezpečenie. Ku kontrole boli predložené doklady preukazujúce celkové čerpanie výdavkov vo výške 535 € .

 

Kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt čerpal poskytnutú dotáciu v súlade s predloženou žiadosťou, uzatvorenou zmluvou a platnou legislatívou upravujúcou použitie dotácií z rozpočtu mesta Piešťany.

 

Záver:

 

Nakoľko kontrolou dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem v oblasti použitia a zúčtovania účelových dotácií neboli kontrolou zistené nedostatky,  všetky vykonané kontroly u kontrolovaných subjektov boli ukončené záznamom.

 

 

V Piešťanoch, dňa 20. 04. 2015

 

Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného                           

kontrolóra mesta Piešťany  vypracoval a predkladá:                    Ing. Peter Konečný, v.r.

                                                                                                                hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 22. 4. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť