Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2016

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2016 

Správa o výsledku kontroly č. 1/2016

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 vykonal Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór

kontrolu vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany

Kontrolovaný:                         Mestský úrad v Piešťanoch

Kontrolované obdobie:          jún 2015 – december 2015

Predmet kontroly:                   Kontrola vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií doručených mestu

Piešťany

Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

S návrhom správy č. 1 o výsledku kontroly bol oboznámený a návrh správy o výsledku kontroly prevzal prednosta MsÚ dňa 17. 02. 2016.

V zmysle § 21 ods.1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite prednosta MsÚ mal oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 26.02.2016 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Prednosta MsÚ toto oprávnenie využil a dňa 24. 02. 2016 interným listom pod označením Opatrenia k návrhu správy č. 1/2016 oznámil hlavnému kontrolórovi jednu písomnú námietku ku kontrolnému zisteniu č. 1. Hlavný kontrolór túto námietku preveril a po jej zohľadnení vypustil kontrolné zistenie č. 1.

Výsledok kontroly:

Kontrolu vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sú:

 • zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonných lehôt pre vybavovanie sťažností a petícií, obsah, úplnosť a formálnu správnosť predpísanej dokumentácie v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Kontrolou vybavovania sťažností ukončených za sledované obdobie VII. - XII./2015 neboli zistené nedostatky.

Kontrolou vybavovania petícií za VII. – XII./2015 bolo zistené že za sledované obdobie boli vybavené 2 petície zaslané mestu Piešťany. Jedna za zrušenie prevádzky poskytujúcej pohostinské resp. reštauračné služby v obytnom dome z dôvodu rušenia nočného pokoja a poškodzovania okolia a druhá za vybudovanie spomaľovačov na cestnej komunikácii.

Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. (ďalej len zákon o petičnom práve) príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Ak nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný orgán verejnej správy písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

Kontrolou bolo zistené, že dňa 30. 06. 2015 bola mestu Piešťany doručená petícia pod podacím č. 16332, ktorou sa občania mesta domáhajú zrušenia prevádzky poskytujúcej pohostinské resp. reštauračné služby v obytnom dome z dôvodu rušenia nočného pokoja a poškodzovania okolia prevádzky

Petícia bola vybavená a osobe určenej na zastupovanie bol zaslaný výsledok vybavenia petície dňa 10. 09. 2015, t. j. v lehote 51 pracovných dní, pričom MsÚ nepredlžoval lehotu na vybavenie petície, čo preukazuje vyjadrenie zamestnankyne prešetrujúcej petíciu.

Kontrolou bolo zistené, že Mestský úrad mesta Piešťany nedodržaním zákonnej 30 dňovej lehoty vybavenia petície pod podacím číslom 16332 nepostupoval v súlade s § 5 ods. 7 zákona o petíciách a z tohto dôvodu bol výsledok vybavenia petície zaslaný osobe určenej na zastupovanie po zákonom stanovenom termíne.

MsÚ nepostupoval pri vybavovaní petície pod podacím č. 16332 na zrušenie prevádzky pohostinských a reštauračných služieb v súlade s ustanovením § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve a z tohto dôvodu bol výsledok vybavenia petície zaslaný osobe určenej na zastupovanie po zákonom stanovenom termíne.

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ prijať nasledovné opatrenia:

 • poučiť resp. preškoliť zamestnancov vybavujúcich petície o ich povinnostiach pri vybavovaní petícií v zmysle zákona o petičnom práve,
 • dôslednejšie kontrolovať dodržiavanie a plnenie ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zo strany príslušných vedúcich zamestnancov s dôrazom na dodržiavanie zákonných lehôt na vybavenie petícií.

V zmysle § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite prednosta MsÚ je povinný prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku v lehote určenej hlavným kontrolórom. Prednosta MsÚ takéto opatrenia prijal ešte v priebehu kontroly a zaslal ich hlavnému kontrolórovi dňa 24. 02. 2016.

MsÚ boli prijaté nasledovné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov:

a) Poučiť, resp. preškoliť zamestnancov vybavujúcich sťažnosti o ich povinnostiach pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach.

b) Dôslednejšie kontrolovať dodržiavanie a plnenie ustanovení zákona č. 9/2012 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení zo strany vedúcich zamestnancov s dôrazom na dodržiavanie zákonného postupu pri ich vybavovaní ako aj dodržiavania zákonných lehôt na vybavovanie sťažností.

c) Pred pridelením podania na vybavenie sekretariát prednostu zabezpečí konzultáciu s právnikom, ktorý určí, či ide o sťažnosť alebo iný druh podania.

d) Poučiť, resp. preškoliť zamestnancov vybavujúcich petície o ich povinnostiach pri vybavovaní petícii v zmysle zákona o petičnom práve.

e) Dôslednejšie kontrolovať dodržiavanie a plnenie ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení zo strany vedúcich zamestnancov s dôrazom na dodržiavanie zákonného postupu pri ich vybavovaní ako aj dodržiavania zákonných lehôt na vybavovanie petícií.

Tieto opatrenia boli hlavným kontrolórom akceptované

V zmysle § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prednosta MsÚ predložil dňa 24.02. 2016 hlavnému kontrolórovi.

Zoznam splnených opatrení

Opatrenie uvedené v bode 2, písm. a) bolo splnené po porade vedúcich zamestnancov MsÚ dňa 23. 02. 2016. Vedúci oddelenia právneho a klientskych služieb JUDr. Pavol Vermeš preškolil prítomných zamestnancov o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o sťažnostiach a petičnom práve.

Opatrenia uvedené v bode 2, písm. b), c) a e) budú vedúci zamestnanci podľa usmernenia prednostu MsÚ zabezpečovať priebežne.

 

Správa o výsledku kontroly č. 2/2016

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 vykonal Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór

kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta pri použití výdavkov na reprezentačné a propagačné účely uhrádzaných platobnou kartou

Kontrolovaný:                          Mestský úrad v Piešťanoch

Kontrolované obdobie:          rok 2014 a 2015

Predmet kontroly:                   kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych

predpisov a interných predpisov mesta pri použití výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta uhrádzaných platobnou kartou

Cieľ kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dňa 07. 03. 2016 bol MsÚ doručený návrh správy č. 2/2016. Do termínu, učenom hlavným kontrolórom sa k nemu vyjadril prednosta MsÚ, pričom vzniesol námietku ku kontrolnému zisteniu č. 3 v návrhu správy. Vo svojom vyjadrení upozornil na e-mailovú komunikáciu, ktorá prebehla v dňoch 13. - 14. 04. 2015 medzi pracovníčkou sekretariátu vedenia mesta a vtedajšou vedúcou ekonomického odboru, z ktorej vyplýva, že výdavky na reprezentačné účely realizované z platobnej karty boli dodatočne zdôvodnené, t.j. bol dodatočne uvedený účel použitia výdavkov na reprezentačné účely. Na základe tejto skutočnosti hlavný kontrolór námietku akceptoval a vypustil kontrolné zistenie č. 3. Na základe tejto skutočnosti zároveň došlo k prečíslovaniu kontrolného zistenia č. 4 na kontrolné zistenie č. 3 a kontrolného zistenia č. 5 na kontrolné zistenie č. 4.

Výsledok kontroly:

Kontrolovaná oblasť - použitie výdavkov na reprezentačné a propagačné účely sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú:

 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25.februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 v znení výnosu č. MF/009246/2006-421 z 28.marca 2006 a výnosu č. MF/24851/2009- 421 z 30. septembra 2009
 • interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany č. 7/2013
 • interná smernica č. 06/2013 - Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov

Oprávnenosť uhrádzať z rozpočtu obce výdavky na reprezentačné a propagačné účely vyplýva z ustanovenia§ 34 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého „Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely“.

Nakoľko samotný zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo svojom § 34 nestanovuje podrobnosti ohľadom zadefinovania toho, čo je nevyhnutný rozsah výdavkov na reprezentačné a propagačné účely, zákonodarca pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie vydal Výnos MF SR č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorý postupne upravovali ďalšie výnosy MF SR, pričom poslednú zmenu priniesol výnos MF SR č. MF/24851/2009-421 z 30. septembra 2009.

Podľa § 2 ods. 1 tohto Výnosu MF SR výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú politické, hospodárske, spoločenské alebo pracovné dôvody, a to na 7

a) pohostenie pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí,

b) občerstvenie účastníkov porád, konferencií a iných pracovných stretnutí.

Podľa § 2 ods. 2 výnosu na účely tohto výnosu sa za oficiálnu návštevu považuje tuzemská delegácia alebo zahraničná delegácia, ktorá prerokúva politické otázky alebo hospodárske otázky; za občerstvenie sa považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aj alkoholické nápoje a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie. Výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie. Vedúci ústredného orgánu štátnej správy môže poskytnúť zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí a výnimočne v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v spoločensky potrebnej miere primeraný vecný dar; za primeraný vecný dar sa pri zahraničnej delegácii považuje dar v hodnote do 70 eur na jednu osobu, pri tuzemskej delegácii dar v hodnote do 35 eur na jednu osobu. Vedúci rozpočtovej organizácie, ktorá je orgánom štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí, vecný dar v hodnote do 70 eur na jednu osobu.

Podľa Dôvodovej správy k úplnému zneniu výnosu MF SR, návrh výnosu určuje pre štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie okruh ďalších výdavkov, ktoré uhrádza zo svojho rozpočtu a ktoré nesúvisia priam s činnosťou organizácie, pre ktorú je zriadená. Podľa doterajšieho zákona o rozpočtových pravidlách sú tieto výdavky upravené ako osobitné výdavky. Oproti doterajšej právnej úprave navrhovaný výnos upravuje podrobnosti hospodárenia pre štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie. Vo vzťahu k hospodáreniu rozpočtových a príspevkových organizácií obcí a vyšších územných celkov je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky ponechaná úprava podrobností hospodárenia na obec a vyšší územný celok

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zákonodarca ponechal na orgány samosprávy aby si samé určili podrobnosti, čo budú považovať za nevyhnutné výdavky na tieto účely.

Mesto Piešťany s ohľadom na vyššie uvedené ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy aplikovalo vyššie uvedené ustanovenia výnosu MF SR tak, že s účinnosťou od 01. 07. 2013 prijalo vlastnú internú smernicu č. 7/2013 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany (ďalej len smernica).

Podľa článku 1 smernice, môže Mesto Piešťany uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely v rozsahu schválenom v rozpočte mesta Piešťany na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, účelnosti a vecnej preukázateľnosti.

Podľa článku 2 smernice, tieto výdavky môžu byť použité v nevyhnutnom rozsahu, ak si to vyžadujú reprezentačné, hospodárske a iné spoločenské alebo pracovné dôvody, a to na:

 1. pohostenie pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí
 2. občerstvenie účastníkov pracovných porád, konferencií a rokovaní
 3. občerstvenie pri príležitosti kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Piešťany
 4. vecné dary alebo odmeny
 5. výdavky na propagačné účely

 

Podľa článku 3 je:

1. Oficiálna návšteva pre účely tejto smernice je tuzemská alebo zahraničná delegácia, ktorá prerokúva so zástupcami mesta dôležité spoločenské alebo hospodárske otázky mesta Piešťany.

2. Za pohostenie pri oficiálnych návštevách sa považuje spoločný obed, večera, recepcia, v rámci ktorých môže byť poskytnuté jedlo a nápoje.

3. Za občerstvenie sa považuje káva, čaj, nealkoholické nápoje, víno, jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie.

4. Ďalšími výdavkami spojenými s pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrne a spoločenské podujatia.

5. Vecný dar je upomienkový predmet (napr. kniha, výtvarné dielo, dielo ľudovej umeleckej tvorby, kvety, darčekový kôš a pod.). Pri významných športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach sa môže poskytnúť vecný dar v hodnote do 200 € na jedno podujatie, osobám reprezentujúcim mesto Piešťany v oblasti kultúrneho, spoločenského života a športu v hodnote do 50 €, v prípade reprezentácie mesta Piešťany na medzinárodnej úrovni v hodnote do 100 € na jednu osobu. Zahraničnej alebo tuzemskej delegácii sa môže poskytnúť primeraný vecný dar. Za primeraný vecný dar sa pri zahraničnej delegácii považuje dar v hodnote do 50 € na jednu osobu, pri tuzemskej delegácii dar v hodnote do 30 € na jednu osobu. Kvety sa môžu poskytnúť osobám pri významných politických, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, prípadne zamestnancom mesta Piešťany pri príležitosti životného jubilea v hodnote do 30 €.

Pri príležitosti významného životného jubilea občana mesta Piešťany sa môže poskytnúť vecný dar v hodnote do 50 €.

6. Z prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely poskytuje primátor mesta aj ďalšie vecné dary a odmeny v zmysle platného Štatútu mesta Piešťany.

7. Výdavky na propagačné účely môžu byť použité na propagáciu a reklamu, ktorá bezprostredne súvisí s činnosťou mesta (novoročné pozdravy, inzerciu, vizitky, účasť na výstavách a sympóziách a pod.).

 

Podľa článku 4 smernice, ktorý určuje zásady používania výdavkov na reprezentačné a propagačné účely:

1. Limit výdavkov na reprezentačné účely a výdavky na propagačné účely je daný schváleným rozpočtom mesta Piešťany na príslušný rok. O použití prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely rozhoduje primátor mesta Piešťany. V prípade rozpočtovaných reprezentačných výdavkov prednostu mestského úradu alebo náčelníka mestskej polície o ich použití rozhoduje prednosta mestského úradu alebo náčelník mestskej polície.

2. Výdavky na reprezentačné a propagačné účely musia byť riadne preukázané a zdokladované. Doklady preukazujúce výdavky na uvedený účel musia obsahovať okrem všeobecne platných náležitostí účtovného dokladu aj tieto údaje:

- pri akej príležitosti boli výdavky poskytnuté (účel)

- termín akcie (dátum, hodina)

- miesto konania akcie

- označenie daru a jeho hodnotu

3. Tlačivo - Vyúčtovanie prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto smernice.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a internej smernice mesta pri úhrade výdavkov na reprezentačné a propagačné účely prostredníctvom platobnej karty za obdobie rokov 2014 a 2015.

 

ROK 2014 

Limit výdavkov na reprezentačné účely a výdavky na propagačné účely je daný schváleným rozpočtom mesta Piešťany na príslušný rok. O použití prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely rozhoduje primátor mesta Piešťany.

Celkový limit výdavkov na reprezentačné a propagačné účely bol v rozpočte na rok 2014 schválený MsZ vo dvoch sumách a to na reprezentačné výdavky – catering, v sume 13 000 € a na reprezentačné výdavky – vecné dary v sume 14 000 €. Celkovo k 31. 12. 2014 mesto na reprezentačné výdavky - catering vynaložilo sumu 12 793 € a po realizovanom rozpočtovom opatrení mesto Piešťany vynaložilo na reprezentačné výdavky – vecné dary sumu 15 932 €.

Za rok 2014 bolo platobnou kartou uhradených 13 platieb, v súhrnnej hodnote 5 286 €. Vyúčtovanie výdavkov uhrádzaných platobnou kartou bolo zo strany kancelárie primátora realizované vždy súhrnne za príslušný mesiac, kedy k výdavku došlo. V roku 2014 bola platobná karta použitá na úhradu nasledovných výdavkov na reprezentačné a propagačné účely:

 

Výdavky v mesiaci jún/2014

 

Zariadenie:                                                                         Suma:

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE                                    363,- €

Darčekové propagačné predmety pre hostí OLKS z partnerských miest s motívmi Piešťan

KURSALÓN                                                                     134,05 €

Občerstvenie pre hostí OKLS z partnerských miest

HOTEL PARK AVENUE                                                   438, - €

Večera pre hostí

OLKS KURSALÓN                                                            645, - €

Večera pre hostí

OLKS BALNEA ESPLANADE – Venezia salón            567,50 €

Slávnostný rozlúčkový obed s hosťami OLKS z partnerských miest

BALNEA ESPLANADE – Park café                               100, - €

Dezert a káva po obede

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE                                     93, - €

Darčekové propagačné predmety pre zahraničných hostí

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE                                   120, - €

Pohostenie na pracovné rokovanie vedenia mesta, vyhodnotenie

OLKS DOMOSS Technika                                                722,50 €

Ceny pre víťazov súťaže na bicykli do práce

 

Výdavky v mesiaci júl/2014

 

Zariadenie:                                                                          Suma:

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE a.s.                              109,40 €

Darčekové balenie kávy a čaju pre družobné mesto

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE a.s.                              124, - €

Darčekové propagačné predmety pre družobné mesto

 

Výdavky v mesiaci november/2014

 

Zariadenie: Suma: Penzión DIANA                                 1369,15 €

Slávnostná večera po záverečnom zasadnutí MsZ

KURSALÓN                                                                            500,40 €

Reštauračné služby (charitatívna aukcia ADELI dňa 23.10. 2014)

 

Podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.

Kontrolou bolo zistené, že MsÚ v roku 2014 pri vyúčtovaní úhrad platobnou kartou za reprezentačné výdavky v troch prípadoch a to buď ako vedúci zamestnanec, alebo ako zodpovedný zamestnanec overoval súlad finančnej operácie alebo jej časti so zmluvami, osobitnými predpismi, internými aktmi riadenia primátor, ktorý však v zmysle § 9 ods. 2 zákona predbežnú finančnú kontrolu nevykonáva, ale v súlade so zákonom poverí jej vykonaním vedúceho zamestnanca. V týchto prípadoch tak nebolo postupované v súlade s § 9 ods.1 a 2 zákona .

MsÚ v roku 2014 nevykonával v troch zistených prípadoch predbežnú finančnú kontrolu v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ:

- prijať novú internú normu mesta, ktorá upraví pôsobnosť osôb vo vzťahu k výkonu základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

 

ROK 2015 

Limit výdavkov na reprezentačné účely a výdavky na propagačné účely je daný schváleným rozpočtom mesta Piešťany na príslušný rok. O použití prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely rozhoduje primátor mesta Piešťany.

Celkový limit výdavkov na reprezentačné a propagačné účely bol v rozpočte na rok 2015 MsZ schválený vo dvoch sumách a to na reprezentačné výdavky – catering, v sume 13 000 € a na reprezentačné výdavky – vecné dary v sume 14 000 €. Celkovo k 31. 12. 2015 mesto na reprezentačné výdavky - catering vynaložilo sumu 10 256 € a na reprezentačné výdavky – vecné dary vynaložilo sumu 9 666 €.

Za rok 2015 bolo platobnou kartou uhradených 16 platieb v súhrnnej sume 3 785,09 €. Vyúčtovanie výdavkov uhrádzaných platobnou kartou bolo kanceláriou primátora realizované súhrne za príslušný mesiac, kedy k výdavku došlo. V roku 2015 bola platobná karta použitá na úhradu nasledovných výdavkov na reprezentačné a propagačné účely:

 

Výdavky v mesiaci Marec 2015 

Zariadenie:                                                           Suma:

Penzión DIANA                                                   112,90 €

Hotel Sandor Pavilón                                           28,69 €

NordSee EUROVEA                                               29,70 €

                 

Výdavky v mesiaci Máj 2015 

Zariadenie: Suma: CHATEAU KRAKOVANY       33,35 €

(pracovný obed s obchodnými partnermi, 12. 5. 2015)

Penzión DIANA                                                       21,30 €

(pracovný obed, 25. 5. 2015)

 

Výdavky v mesiaci Jún 2015 

Zariadenie:                                                                 Suma:

KURSALÓN                                                                474,36 €

(slávnostná večera pre delegácie partnerských miest počas OLKS dňa 6. 6. 2015)

SLK Piešťany                                                              556, - €

(slávnostný obed pre delegácie partnerských miest počas OLKS dňa 8. 6. 2015, účtenka zo dňa 23. 6. 2015)

SLK Piešťany                                                               611, - €

(občerstvenie OLKS zo dňa 8. 6. 2015, účtenka z 23. 6. 2015)

HOTEL PARK AVENUE                                               524,30 €

(obed – delegácia partnerských miest OLKS, 5. 6. 2015)

KAZIMEX (bowling)                                                   110,85 €

(občerstvenie bowling turnaj OLKS, 5. 6. 2015)

KAZIMEX (bowling)                                                    226,26 €

(prenájom bowlingových dráh + príslušenstvo, bowling turnaj OLKS 2015, 5. 6. 2015)

 

Výdavky v mesiaci Júl 2015 

Zariadenie:                                                                    Suma:

CHATEAU KRAKOVANY                                                75,50 €

(pracovný obed s potenciálnymi investormi a partnermi, 31.7. 2015)

 

Výdavky v mesiaci Október 2015 

Zariadenie:                                                                     Suma:

Penzión DIANA                                                                27,40 €

(večera s obchodným partnerom, 23. 10. 2015)

 

Výdavky v mesiaci November 2015  

Zariadenie:                                                                       Suma:

CHATEAU KRAKOVANY                                                 81,90 €

(pracovný obed s obchodnými partnermi, 30. 10. 2015)

 

Výdavky v mesiaci December 2015 

Zariadenie:                                                                      Suma:

EL BRASERO                                                                 118,20 €

(pracovná večera s delegáciou z partnerského mesta EILAT, 11. 12. 2015)

Penzión DIANA                                                             753,38 €

(koncoročná večera s poslancami, riaditeľmi organizácii a vedúcimi oddelení, 18. 12. 2015)

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť.

Kontrolou bolo zistené, že v mesiaci marec 2015 boli realizované výdavky mesta na reprezentačné účely, konkrétne:

Zariadenie:                                                     Suma:

Penzión DIANA s.r.o.                                  112,90 € z 2. 3. 2015 

Hotel Sandor Pavilón                                    28,69 € z 11. 3. 2015 

NordSee EUROVEA                                        29,70 € z 3. 3. 2015 13 

 

Tiež bolo zistené, že v mesiaci júl 2015 boli realizované výdavky mesta reprezentačné účely, konkrétne :

Výdavky v mesiaci Júl 2015 

Zariadenie:                                                       Suma:

CHATEAU KRAKOVANY                                   75,50 €

(pracovný obed s potenciálnymi investormi a partnermi, 31.7. 2015)

Kontrolou bolo zistené, že v roku 2015 pri vyúčtovaní úhrad za reprezentačné výdavky platobnou kartou vo dvoch prípadoch a to za mesiac marec a júl MsÚ vôbec nevykonal overenie skutočností podľa § 9 ods. 1 zákona predbežnou finančnou kontrolou v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.

MsÚ nepostupoval v roku 2015 v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keď vo dvoch prípadoch vôbec nevykonal na doklade súvisiacom s finančnou operáciou predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 ods.1 a 2 zákona.

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ:

- prijať novú internú normu mesta, ktorá upraví pôsobnosť osôb vo vzťahu k výkonu základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zabezpečiť dôslednejšiu kontrolu plnenia tejto povinnosti zo strany vedúcich zamestnancov mesta.

Podľa čl. 2 ods. 3 internej smernice č. 06/2013 - Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov „Všetky doklady súvisiace s príjmami a výdavkami rozpočtu mesta, účtovaním nákladov a výnosov, bankovými operáciami alebo majetkom mesta sa vyhotovujú bez zbytočného odkladu po zistení skutočností, ktoré sa nimi dokladujú“.

Kontrolou bolo zistené, že v mesiaci júl 2015 boli realizované výdavky mesta reprezentačné účely, konkrétne :

Výdavky v mesiaci Júl 2015 

Zariadenie:                                                          Suma:

CHATEAU KRAKOVANY                                     75,50 €

(pracovný obed s potenciálnymi investormi a partnermi, 31.7. 2015)

Zároveň bolo zistené, že tieto výdavky boli vyhotovené (vyúčtované) až dňa 06. 10. 2015 teda až viac ako dva mesiace po zistení skutočností, ktoré sa nimi dokladovali a nie bez zbytočného odkladu, ako to určuje čl. 2 ods. 3 internej smernice č. 06/2013 - Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov.

MsÚ nepostupoval pri vyúčtovaní výdavkov použitých na reprezentačné účely uskutočnené v mesiaci júl roku 2015 v súlade s čl. 2 ods. 3 internej smernice č. 06/2013.

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ:

- pri vyúčtovaní výdavkov na reprezentačné účely dôsledne postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami internej smernice č. 06/2013

Podľa internej smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany č. 7/2013 čl. 4 ods. 2 

„Výdavky na reprezentačné a propagačné účely musia byť riadne preukázané a zdokladované“.

Kontrolou bolo zistené, že v mesiaci máj 2015 boli realizované výdavky mesta na reprezentačné účely, konkrétne:

Zariadenie:                                                Suma:

Penzión Diana s.r.o.                                  21,30 €

(pracovný obed, 25. 5. 2015)

Kontrolou bolo zistené, že doklad o výdavkoch použitých na reprezentačné účely v mesiaci máj roku 2015, zaslaný na vyúčtovanie ekonomickému odboru interným listom zo dňa 25. 06. 2015 v jednom prípade neobsahoval aj doklad z registračnej pokladne, ktorý by preukazoval výdavok na uvedený účel. Doložená bola len fotokópia dokladu z terminálu, že prebehla platba platobnou kartou v sume 21,30 €. MsÚ tak nepostupoval pri vyúčtovaní výdavku na reprezentačné účely podľa čl. 4, bod 2 smernice.

Kontrolovaný MsÚ nepostupoval v jednom prípade v mesiaci máj pri vyúčtovaní výdavku na reprezentačné účely ktoré boli uhradené platobnou kartou, v súlade s ustanovením čl. 4, bod 2 smernice.

Hlavný kontrolór v zmysle § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/3015 Z.z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ:

- výdavky na reprezentačné a propagačné účely predkladať k vyúčtovaniu len riadne preukázané a zdokladované

- rozšíriť z dôvodu zvýšenia transparentnosti čerpania výdavkov na reprezentačné výdavky do ustanovenia čl. 4, bod 2 smernice aj ďalšie údaje (napr. bližšie odôvodnenie nevyhnutnosti výdavku na reprezentačný účel, konkrétne počty osôb na ktoré boli takéto výdavky čerpané a pod.)

K vyššie uvedeným nedostatkom došlo aj z dôvodu, že pri vyúčtovaní výdavkov na reprezentačné a propagačné účely nebolo v priebehu roka 2015 používané tlačivo, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1, v zmysle čl. 4 ods. 3, smernice.

V zmysle § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite prednosta MsÚ je povinný prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku v lehote určenej hlavným kontrolórom. Prednosta MsÚ takéto opatrenia prijal ešte v priebehu kontroly a zaslal ich hlavnému kontrolórovi dňa 11. 03. 2016. 

MsÚ boli prijaté nasledovné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov:

Kontrolné zistenie č. 1 

a) Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov Kontrolného zistenia č. 1 

V súčasnej dobe zodpovedný pracovník, vedúci oddelenia finančných služieb vyhotovuje novú internú normu mesta, ktorá upraví pôsobnosť osôb k výkonu základnej finančnej kontroly v zmysle Zák. č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

zodpovedný Ing. Stanislav Mikúš                                        termín do 21.3.2016

Kontrolné zistenie č. 2 

Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov Kontrolného zistenia č. 2 

a) V súčasnej dobe zodpovedný pracovník, vedúci oddelenia finančných služieb vyhotovuje novú internú normu mesta, ktorá upraví pôsobnosť osôb k výkonu základnej finančnej kontroly v zmysle Zák. č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

zodpovedný Ing. Stanislav Mikúš                                         termín do 21.3.2016

b) V súvislosti s poučením o povinnosti dôslednejšej kontroly plnenia povinností vyplývajúcich z internej normy mesta, ktorá upraví pôsobnosť osôb k výkonu základnej finančnej kontroly v zmysle Zák. č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, vedúci zamestnanci mesta budú preškolení po uvedení nového predpisu, ktorý upraví pôsobnosť osôb k výkonu základnej finančnej kontroly v zmysle Zák. č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

zodpovedný Ing. Stanislav Mikúš                                          termín do konca marca 2016 

Ostatní zamestnanci mesta boli preškolení na spoločnom školení 19. Januára 2016. 

Kontrolné zistenie č. 3 

Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov Kontrolného zistenia č. 4 

Vedúci zamestnanci mesta budú preškolení o postupe v súlade s príslušnými ustanoveniami internej smernice č.6/2013

zodpovedný Ing. Stanislav Mikúš                                           termín do konca marca 2016 

Kontrolné zistenie č. 4 

Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov Kontrolného zistenia č. 5 

a) Vedúci zamestnanci mesta budú preškolení v rámci školenia výkonu základnej finančnej kontroly v zmysle Zák. č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vzhľadom na nevyhnutnú potrebu postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami.

b) Na potrebu zvýšenia transparentnosti v zmysle upozornenia hlavného kontrolóra mesta budú vedúci zástupcovia mesta upozornení v rámci už spomínaného školenia.

zodpovedný Ing. Stanislav Mikúš                                            termín do konca marca 2016 

Uvedené kontrolné opatrenia z kontrolných zistení 1. – 5. budú realizované priebežne podľa uvedených termínov.

V zmysle § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prednosta MsÚ predloží do dňa 31. 03. 2016 hlavnému kontrolórovi mesta.

 

Správa o výsledku kontroly č. 3/2016

Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok I. polrok 2016 vykonali Ing. Peter Konečný - hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák - kontrolór

kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru

Kontrolovaný:               Základná škola, Brezová 2876/19 v Piešťanoch

Kontrolované                obdobie: rok 2015 

Predmet kontroly:     Kontrola dodržiavania a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru v ZŠ Brezová 19 v Piešťanoch v roku 2015 

Cieľ kontroly:              overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami ZŠ za kontrolované obdobie.

 

Výsledok kontroly:

Predmetom kontroly bolo preveriť dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru s ZŠ Brezová 19 v Piešťanoch (ďalej len ZŠ) v roku 2015. 

Oblasť prijímania zamestnancov do pracovného pomeru sa u kontrolovanej ZŠ v roku 2015 riadila zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práve vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Za kontrolované obdobie roku 2015 bolo v ZŠ uzatvorených celkom 15 pracovných zmlúv.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že u kontrolovanej ZŠ bol každý pracovný pomer za kontrolované obdobie založený písomnou pracovnou zmluvou v zmysle ustanovení §§ 41 – 43 Zákonníka práce ako aj v súlade s § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Znamená to, že pracovné zmluvy u kontrolovaného subjektu za sledované obdobie obsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti, prípadne odkaz na príslušné ustanovenia kolektívnej zmluvy.

Kontrolou neboli zistené nedostatky v oblasti uzatvárania pracovných zmlúv ZŠ za obdobie roku 2015. 

 

Správa o výsledku kontroly č. 4/2016

Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok I. polrok 2016 vykonali Ing. Peter Konečný - hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák - kontrolór

kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru

Kontrolovaný:                          Materská škola, Valová 40 v Piešťanoch

Kontrolované obdobie:          rok 2015 

Predmet kontroly:                   Kontrola dodržiavania a uplatňovanie všeobecne záväzných 17 právnych

predpisov pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru v MŠ Valová 40 v Piešťanoch v roku 2015 

Cieľ kontroly:                           overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne

záväznými právnymi predpismi a internými normami MŠ za kontrolované obdobie.

 

Výsledok kontroly:

Predmetom kontroly bolo preveriť dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomer s MŠ Valová 40 v Piešťanoch (ďalej len MŠ) v roku 2015. 

Oblasť prijímania zamestnancov do pracovného pomeru sa u kontrolovanej MŠ v roku 2015 riadila zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práve vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Za kontrolované obdobie roku 2015 bolo v MŠ uzatvorených celkom 8 pracovných zmlúv.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že u kontrolovanej MŠ bol každý pracovný pomer za kontrolované obdobie založený písomnou pracovnou zmluvou v zmysle ustanovení §§ 41 – 43 Zákonníka práce ako aj v súlade s § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Znamená to, že pracovné zmluvy u kontrolovaného subjektu za sledované obdobie obsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti, prípadne odkaz na príslušné ustanovenia kolektívnej zmluvy.

Kontrolou neboli zistené nedostatky v oblasti uzatvárania pracovných zmlúv MŠ za obdobie roku 2015. 

 

Správa o výsledku kontroly č. 5/2016

na základe plánu kontrolnej činnosti na rok I. polrok 2016 vykonali Ing. Peter Konečný - hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák - kontrolór

kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta upravujúcich nakladanie s pokladničnou hotovosťou a kontrola pokladničných dokladov

Kontrolovaný:                          Mestský úrad mesta Piešťany

Kontrolované obdobie:          I./ 2016 

Predmet kontroly:                   kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov

a interných predpisov mesta upravujúcich nakladanie s pokladničnou hotovosťou a kontrola pokladničných dokladov

Cieľ kontroly:                           overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne

záväznými právnymi predpismi a internými 18 predpismi mesta Piešťany za kontrolované obdobie

 

Výsledok kontroly:

Predmetom a cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj internej smernice mesta pri nakladaní s pokladničnou hotovosťou ako aj kontrola súvisiacich pokladničných dokladov.

Kontrolovaná oblasť – nakladanie s pokladničnou hotovosťou a kontrola pokladničných dokladov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • interná smernica č. 06/2013 - Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov

 

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len zákon o účtovníctve) účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,

f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Podľa § 10 ods. 2 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5 zákona o účtovníctve.

Kontrolou nakladania s pokladničnou hotovosťou nebol zistený rozdiel medzi účtovným stavom vykázaným v pokladničnej knihe a skutočným fyzickým stavom v pokladni mesta.

Kontrolou pokladničných dokladov za sledované obdobie mesiaca I./2016 nebolo zistené porušenie príslušných ustanovení zákona o účtovníctve alebo internej smernice mesta č. 06/2013 - Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov.

V Piešťanoch, dňa 29. 03. 2016 

Správu predkladá:

    Ing. Peter Konečný

hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 29. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť