Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2015

 Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra

mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ  r. 2015 

 

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 vykonal hlavný kontrolór mesta  ku dňu 2. zasadnutia MsZ v roku 2015 tri následné finančné kontroly,  ktoré boli  ukončené správou:

 

  1. Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v MsKS, p. o. v roku 2014,
  2. Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v CVČ Ahoj v roku 2014,
  3. Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v SMP, p. o. v roku 2014,

 

I.  Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v MsKS, p. o.  v roku 2014

 

Kontrolný orgán:                               mesto Piešťany  - hlavný kontrolór mesta 

 

Kontrolované obdobie:                      rok  2014

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      útvar hlavného kontrolóra mesta.

                                                            I./2015          

                                              

Kontrolovaný subjekt:                       MsKS, p .o.   v Piešťanoch 

 

Predmetom a účelom   následnej finančnej kontroly bolo:

 

  • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (príslušné ustanovenia zákonov  č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
  • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj osobitnými predpismi

 

1../ Kontrola  dodržiavania zákona  č. 311/2001 Z. z.  zákonníka práce v znení neskorších predpisov

 

  1. Kontrola dodržiavania  povinností zamestnávateľa

 

Podľa § 223 ods. 1 a 2 zákona  č. 311/2001 Z. z. zákonník práce  v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákonník práce)


Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

 
Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1 a šiestej časti zákonníka práce. Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas. Ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí. Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia ustanovenia § 129 až 132.

 

V roku 2014 bolo MsKS, p. o. v Piešťanoch uzatvorených celkom 19 dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, z toho bolo 7 dohôd o pracovnej činnosti, 12 dohôd o vykonaní práce. K 2 dohodám boli vypracované dodatky, z toho 1 k dohode o pracovnej činnosti a 1 k dohode o vykonaní práce.

Kontrolou nebolo zistené porušenie povinnosti zo strany zamestnávateľa vyplývajúce z ust. § 223 zákonníka práce.

 

Podľa § 224 ods. 2 písm. b) je zamestnávateľ okrem iného  povinný  - oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

 

Kontrolou bolo zistené, že zamestnávateľ preukázal priamo obsahom dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, že oboznámil zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

1.2. Kontrola uzatvárania dohôd o vykonaní práce

 

Podľa § 226 ods. 1 zákonníka práce dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

 

Kontrolou nebolo zistené uzatvorenie dohôd o vykonaní práce zamestnávateľom, ktorý by uzatvorením takejto dohody prekročil rozsah práce s fyzickou osobou  viac ako  350 hodín v kalendárnom roku.

 

Podľa § 226, ods. 2 dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako zamestnávateľ uzatvoril v priebehu roka 2014 celkom 12 dohôd o vykonaní práce. Z uvedeného počtu boli s 2 zamestnancami  uzatvorené dohody o vykonaní práce na dojednanú pracovnú úlohu  - moderovanie podujatia a zhotovenie rozprávkových postavičiek. Kontrolou týchto dvoch uzatvorených dohôd  o vykonaní práce na dojednanú pracovnú úlohu- moderovanie neboli zistené nedostatky.

 

Kontrolné zistenie č.1

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že s ďalšími 10 zamestnancami bolo uzatvorených celkom 10 dohôd o vykonaní práce a to na práce  upratovanie, galérista,  pokladníčka v KSC, zriadenec a šatnárka.  Z ustanovenia § 226, ods. 2 zákonníka práce vyplýva, že v dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha a teda nie opakovaná pracovná činnosť, ktorými činnosť pokladníčky, šatnára, galéristu, zriadenca alebo opakovaná pracovná činnosť pri upratovaní priestorov sú. Pri uvedených prácach išlo o opakovanú závislú prácu, ktorú zamestnanec vykonával pre zamestnávateľa podľa jeho pokynov za mzdu alebo odmenu a v rámci riadne určeného pracovného času a nie o pracovnú úlohu, ktorú mal zamestnanec vykonať samostatne v rámci dohodnutých podmienok, tak ako je to ustanovené § 226, ods. 2 zákonníka práce. Na základe uvedeného mali byť takéto pracovné činnosti vykonávané napríklad na základe uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti pri neprekročení max. 10 hod. za týždeň, alebo pracovnej zmluvy na dobu určitú (napr. do ukončenia PN nahrádzaného zamestnanca).

 

Kontrolovaný subjekt uzatvorením 10 dohôd  o vykonaní práce na také práce, v ktorých

nebola vymedzená pracovná úloha, ale sa v nich jednalo o opakovanú pracovnú činnosť, nepostupoval v súlade s § 226, ods. 2 zákonníka práce.

 

Kontrolovaný subjekt sa ku kontrolnému zisteniu vyjadril nasledovne:

 

MsKS je kultúrna inštitúcia, ktorá zabezpečuje kultúrne akcie v rámci svojej hlavnej činnosti. Kultúrne akcie zabezpečuje podľa plánu akcií prednostne svojimi zamestnancami. Nakoľko však v rámci organizovania predmetných akcií sa vyskytujú situácie, ktoré nie je možné zabezpečiť výlučne kmeňovými zamestnancami, uzatvára MsKS dohody s ďalšími fyzickými osobami. 

Pri organizovaní akcií MsKS je potrebné, aby napr. galeristka, šatniarka, pokladníčka, zriadenec či upratovačka boli k dispozícii viac ako 10 hodín týždenne (pracovná činnosť). MsKS zabezpečuje aj prevádzku Kina Fontána. Predpredaj a predaj vstupeniek je zabezpečovaný v pokladni kina. Filmy, ktoré MsKS premieta sú v rôznych dĺžkach trvania.  Predpredaj a predaj vstupeniek je zabezpečovaný vždy  1 hodinu pred predstavením. Premietanie sa uskutočňuje vždy pravidelne -  2 x opakovane po sebe, klubové filmy a mimoriadne – nepravidelné detské predstavenia a európske filmy. Z dôvodu, že nejde o pravidelne sa opakujúcu sa činnosť (práca sa vykonáva v rôznych časových intervaloch), nie je možné stanoviť pokladničke, šatniarke a zriadencovi pevný pracovný čas a preto je zabezpečovaná uvedená práca dohodami.

Z uvedených dôvodov uzatvára MsKS s fyzickými osobami aj dohody o vykonaní práce v zmysle § 226 zákonníka práce, pričom dodržuje všetky ustanovenia predmetného § - rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, dohoda je uzatvorená písomne, je v nej uvedená úloha, odmena, doba na ktorú sa dohoda uzatvára.      

 

Po oboznámení sa s obsahom vyjadrenia MsKS, p. o.  ku kontrolnému zisteniu uvedenému v správe  o výsledku následnej finančnej kontroly kontrolný orgán oznámil kontrolovanému subjektu, že jeho vyjadrenie má charakter vysvetlenia, resp. zdôvodnenia doterajšieho postupu kontrolovaného subjektu, prečo na zabezpečenie svojich potrieb uzatváral s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a to na rovnaké pracovné činnosti s tými istými osobami raz dohodou o pracovnej činnosti a neskôr na tú istú činnosť uzatvorením dohody o vykonaní práce.

Zákonník práce v § 223 pritom ustanovuje, že  zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce).  Vo vykonávaných pracovných činnostiach, tak ako bolo v správe uvedené sa preto nejednalo o prácu vymedzenú výsledkom.

Na základe uvedeného  preto kontrolný orgán oznámil kontrolovanému subjektu, že  zaslané vyjadrenie nemení obsah správy o výsledku následnej finančnej kontroly ako ani kontrolné zistenie v ňom obsiahnuté.

 

1.3. Kontrola uzatvárania dohôd o pracovnej činnosti

 

Uzatváranie dohôd o pracovnej činnosti sa riadi príslušnými ustanoveniami § 228a zákonníka práce

 

Kontrolou postupu pri uzatváraní dohôd o pracovnej činnosti neboli zistené nedostatky.  

 

1.4. Kontrola uzatvárania dohôd o brigádnickej práci študentov

 

Kontrolou nebolo zistené žiadne uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov.

 

2../ Kontrola  dodržiavania zákona  č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov

2.1. Kontrola plnenia predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme

 

Podľa § 3 ods. 1 Zákonníka práce sa pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme spravujú Zákonníkom práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Týmto je vymedzená subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce, čo znamená, že sa na riešenie konkrétnej pracovnej otázky aplikuje iba vtedy, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.  Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. (ďalej len zákon o verejnej službe) upravuje len špecifické aspekty pracovnoprávnych vzťahov, pričom platí, že nad rámec týchto osobitostí sa uplatňuje Zákonník práce.

 

Takýmto špecifickým aspektom ustanoveným v zákone o verejnej službe sú predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme, ktoré sú ustanovené v §§  1 a 3 zákona o verejnej službe.

 

Kontrolou postupu pri aplikácii príslušných ustanovení zákona o verejnej službe v súvislosti s uzatváraním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru neboli zistené nedostatky.

 

II.  Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v CVČ v roku 2014

 

Kontrolný orgán:                                mesto Piešťany  - hlavný kontrolór mesta 

 

Kontrolované obdobie:                      rok  2014

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      útvar hlavného kontrolóra mesta, CVČ Ahoj Piešťany

                                                           február/2015

 

Kontrolovaný subjekt:                       CVČ Ahoj Piešťany   

 

Predmet a účel následnej finančnej kontroly:

  • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (príslušné ustanovenia zákonov  č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)
  • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj osobitnými predpismi

 

1../ Kontrola  dodržiavania zákona  č. 311/2001 Z. z.  zákonníka práce v znení neskorších predpisov

 

1.1./ Kontrola dodržiavania  povinností zamestnávateľa

 

Podľa § 223 ods. 1 a 2 zákona  č. 311/2001 Z. z. zákonník práce  v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákonník práce)


Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

 
Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas.

 

V roku 2014 bolo v CVČ Ahoj v Piešťanoch uzatvorených podľa evidencie celkom 235 dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, z toho bolo 14 dohôd o pracovnej činnosti, 221 dohôd o vykonaní práce.

 

Kontrolou neboli v súvislosti s dodržiavaním § 223 zákonníka práce zistené nedostatky.

 

Podľa § 224 ods. 2 písm. d) zákonníka Práce  je zamestnávateľ okrem iného  povinný  - viesť evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí v akom boli uzatvorené.

 

Kontrolou vedenia evidencie pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru neboli zistené nedostatky.

 

Podľa § 224 ods. 2 písm. b) je zamestnávateľ okrem iného  povinný  - oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Kontrolné zistenie č. 1

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri uzatvorení 221 dohôd o vykonaní práce nepreukázal kontrolnému orgánu zabezpečenie svojej povinnosti, podľa ktorej mali byť  zamestnanci  vykonávajúci prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru oboznámení  s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Kontrolovaný subjekt nezabezpečením svojej povinnosti oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce aj s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nekonal v súlade s § 224 ods. 2 písm. b) zákonníka práce.

 

1.2./ Kontrola uzatvárania dohôd o vykonaní práce

 

Podľa § 226 ods. 1 zákonníka práce dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

 

Kontrolou nebolo zistené uzatvorenie dohôd o vykonaní práce zamestnávateľom, ktorí by uzatvorením takejto dohody prekročili rozsah práce s fyzickou osobou  viac ako  350 hodín v kalendárnom roku.

 

Podľa § 226, ods. 2  zákonníka práce dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

 

Kontrolou sa preukázalo, že kontrolovaný subjekt ako zamestnávateľ uzatvoril v priebehu roka 2014 celkom 221 dohôd o vykonaní práce. Jednalo sa o práce spojené so zabezpečovaním projektov vykonávaných podľa uzatvorených zmlúv medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Okresným úradom Trnava, odborom školstva a rozpočtovou organizáciou CVČ Ahoj Piešťany.

 

Kontrolné zistenie č. 2

 

Kontrolou bolo zistené, že 8 dohôd o vykonaní práce bolo uzatvorených v ten istý deň ako bol začiatok výkonu práce, čo nie je v súlade s ustanovením § 226, ods. 2 zákonníka práce.

Kontrolovaný subjekt  uzatvorením viacerých dohôd v deň výkonu práce nepostupoval v súlade s § 226, ods. 2 zákonníka práce.

 

1.3./ Kontrola uzatvárania dohôd o brigádnickej práci študentov

 

Uzatváranie dohôd o pracovnej činnosti sa riadi príslušnými ustanoveniami § 228a zákonníka práce

 

Kontrolou nebolo zistené žiadne uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov.

 

1.4./ Kontrola uzatvárania dohôd o pracovnej činnosti

 

Uzatváranie dohôd o pracovnej činnosti sa riadi príslušnými ustanoveniami § 228a zákonníka práce

 

Kontrolou postupu pri uzatváraní dohôd o pracovnej činnosti nebolo zistené porušenie ustanovení  § 228a zákonníka práce.  

 

 

2./ Kontrola  dodržiavania zákona  č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov

2.1./ Kontrola plnenia predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme

 

Podľa § 3 ods. 1 Zákonníka práce sa pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme spravujú Zákonníkom práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Týmto je vymedzená subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce, čo znamená, že sa na riešenie konkrétnej pracovnej otázky aplikuje iba vtedy, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.  Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. (ďalej len zákon o verejnej službe) upravuje len špecifické aspekty pracovnoprávnych vzťahov, pričom platí, že nad rámec týchto osobitostí sa uplatňuje Zákonník práce.

 

Takýmto špecifickým aspektom ustanoveným v zákone o verejnej službe sú predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme, ktoré sú ustanovené v § 3 ods. 1 zákona o verejnej službe.

 

Podľa § 3, ods. 1 zákona o verejnej službe sa zamestnancom podľa tohto zákona môže stať fyzická osoba, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b) je bezúhonná,

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis,

d) má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis,

e) bola zvolená alebo vymenovaná, ak tento zákon alebo osobitný predpis voľbu alebo vymenovanie ustanovuje ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme,

f) je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,  ak sa takéto oprávnenie na dohodnutú prácu vyžaduje.

g) má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 8) ak vyučuje náboženstvo.

 

Podľa § 1 ods. 5 zákona o verejnej službe sa tento zákon  nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce.

 

Kontrolou plnenia predpokladov pre výkon práce vo verejnom záujme  pri uzatváraní dohôd o pracovnej činnosti nebolo zistené porušenie príslušných ustanovení zákona  o verejnej službe.  

 

3../ Kontrola  dodržiavania zákona  č. 502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite  v znení neskorších predpisov

3.1. Kontrola overovania finančných operácií predbežnou finančnou kontrolou

Podľa § 6 ods. 1 zák. o finančnej kontrole a vnútornom audite, predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.

Podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú títo zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c) osobitnými predpismi,

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e) uzatvorenými zmluvami,

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a

g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.

 

Kontrolné zistenie č. 3

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v prípade preverovaných dokladov súvisiacich s finančnými operáciami a to pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce a pri uzatváraní zmlúv na materiálno technické zabezpečenie olympiád nevykonával pred ich uzatvorením predbežnú finančnú kontrolu v súlade s ustanoveniami § 6 a § 9 ods. 2 a 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorých predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu a vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovední zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade so skutočnosťami uvedenými v zákone o finančnej kontrole.

 

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v prípade preverovaných dokladov súvisiacich s finančnými operáciami a to pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce a pri uzatváraní zmlúv na materiálno technické zabezpečenie olympiád v súlade s ustanoveniami § 6 a § 9 ods. 2 a 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

 

Kontrolovaný subjekt nevyužil svoje právo v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a k zisteniam uvedeným v správe o výsledku následnej finančnej kontroly sa pred prerokovaním správy písomne nevyjadril.

 

III.  Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v  SMP, p. o.  v roku 2014

 

Kontrolný orgán:                               mesto Piešťany  - hlavný kontrolór mesta 

 

Kontrolované obdobie:                      rok  2014

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      útvar hlavného kontrolóra mesta, SMP, p. o.

                                                           február - marec/2015

 

Kontrolovaný subjekt:                       SMP,  p. o.    

 

Predmet a účel následnej finančnej kontroly:

  • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (príslušné ustanovenia zákonov  č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)
  • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj osobitnými predpismi

 

 

1../ Kontrola  dodržiavania zákona  č. 311/2001 Z. z.  zákonníka práce v znení neskorších predpisov

 

1.1./ Kontrola dodržiavania  povinností zamestnávateľa vyplývajúca z § 223 zákonníka práce

 

Podľa § 223 ods. 1 a 2 zákona  č. 311/2001 Z. z. zákonník práce  v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákonník práce)


Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

 
Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas.

 

Kontrolou nebolo zistené prekročenie zákonom stanoveného pracovného času 12 hodín v priebehu 24 hodín.

 

Kontrolovaný subjekt uzatvoril v roku 2014 celkom 10 dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, z toho bolo 5 dohôd o pracovnej činnosti, 4 dohody o vykonaní práce a 1 dohoda o brigádnickej práci študentov.

 

Kontrolné zistenie č. 1

 

Kontrolovaný subjekt uzatvoril z dôvodu zastupovania svojich kmeňových zamestnancov na pracovnej pozícii pracovník bezpečnostno - informačnej služby uzatvoril s jedným zamestnancom dohodu o vykonaní práce a s tou istou osobou neskôr uzatvoril na tú istú prácu aj dohodu o pracovnej činnosti. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 223 ods. 1 zákonníka práce, nakoľko na pracovnú činnosť, ktorá je podľa tohto ustanovenia vymedzená druhom práce (pracovník bezpečnostno – informačnej služby) a preto mala byť uzatvorená buď dohoda o pracovnej činnosti, alebo dohoda o brigádnickej práci študenta, alebo pracovný pomer na dobu určitú, z čoho vyplýva, že na takúto pracovnú činnosť nemal zamestnávateľ uzatvárať ďalšiu dohodu o vykonaní práce, nakoľko pre uzatvorenie takejto dohody musí byť v zmysle ust. § 223, ods. 1 zákonníka práce splnená podmienka, že takáto práca musí byť vymedzená výsledkom, čo však pracovná činnosť pracovníka bezpečnostno - informačnej služby nespĺňa.

 

Kontrolovaný subjekt uzatvorením dvoch druhov dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného  pomeru na vykonávanie tej istej pracovnej činnosti nekonal v súlade s § 223 ods. 1  zákonníka práce.

 

Kontrolovaný subjekt sa ku kontrolnému zisteniu č. 1 vyjadril nasledovne:

 

Po vyčerpaní limitu odpracovaných hodín na dohodu o pracovnej činnosti mal byť s pracovníkom správne uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú a nie dohoda o vykonaní práce, preto že ide o opakovanú činnosť.

 

 Kontrolné zistenie č. 2

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že kontrolovaný subjekt uzatvoril s viacerými  zamestnancami   dohodu o vykonaní práce a to na činnosť pracovník bezpečnostno – informačnej služby, avšak  pre uzatvorenie takejto dohody musí byť v zmysle ust. § 223, ods. 1 zákonníka práce splnená podmienka, že takáto práca musí byť vymedzená výsledkom, čo však pracovná činnosť pracovníka bezpečnostno - informačnej služby nespĺňa, nakoľko ide o sústavnú opakovanú prácu vymedzenú druhom práce.

 

Kontrolovaný subjekt uzatvorením viacerých  dohôd o vykonaní práce so zamestnancami, pričom nebola splnená podmienka, že takáto práca musí byť vymedzená výsledkom, nekonal v súlade s § 223 ods. 1  zákonníka práce.

 

Kontrolovaný subjekt sa ku kontrolnému zisteniu č. 2 vyjadril nasledovne:

 

Podobne na prácu bezpečnostno-informačnej služby uzatvorila naša organizácia so 4 pracovníkmi dohodu o vykonaní  prace v rozpore s § 223 ods. 1. zákonníka práce, pretože táto práca nie je vymedzená výsledkom, ale ide o opakovanú činnosť. Na túto prácu mal byť uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú.

 

1.2./ Kontrola dodržiavania  povinností zamestnávateľa vyplývajúca z § 224 zákonníka práce

Podľa 224 ods. 2 písm. e) zákonníka práce je zamestnávateľ okrem iného povinný - viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti, tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu, a viesť evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.


Kontrolné zistenie č. 3

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri uzatvorení 4 dohôd o vykonaní pracovnej činnosti nepreukázal kontrolnému orgánu zabezpečenie svojej povinnosti, podľa ktorej bol zamestnávateľ povinný - viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.

 

Kontrolovaný subjekt nezabezpečením svojej povinnosti viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu nekonal v súlade s § 224 ods. 2 písm. e) zákonníka práce.

 

Kontrolovaný subjekt sa ku kontrolnému zisteniu č. 3 vyjadril nasledovne:

 

U uvedených 4 dohôd o pracovnej činnosti nezabezpečili vedúci stredísk evidenciu pracovného času týchto zamestnancov, čím nekonali v súlade s § 224 ods. 2. písm. e) zákonníka práce.

 

1.3./ Kontrola dodržiavania  povinností zamestnávateľa vyplývajúca z § 228a zákonníka práce

 

Podľa § 228a ods. 1 zákonníka práce na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

 

Kontrolné zistenie č. 4

 

Kontrolou bolo zistené, že na základe uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti s jedným zamestnancom zo dňa 24.10. 2014, tento zamestnanec podľa tzv. výpočtového listu odpracoval v dňoch od 27. – 31.10. 2014, t.j. v 44 pracovnom týždni, 36 hodín a v dňoch od 26. -  29. 11. 2014, t.j. v 48 pracovnom týždni, odpracoval 24 hodín, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle § 228a, ods. 1 zákonníka práce.

 

Kontrolovaný subjekt prekročením výkonu pracovnej činnosti vykonávanej na základe dohody o pracovnej činnosti u zamestnanca nad rozsah 10 hodín v týždni nekonal v súlade s § 228a  ods. 1  zákonníka práce.

Kontrolovaný subjekt sa ku kontrolnému zisteniu č. 4 vyjadril nasledovne:

 

Tým, že pri práci bezpečnostno-informačnej služby nie je možné podľa § 228a ods. 1. zákonníka práce dodržať výkon práce v rozsahu najviac 10 hodín týždenne, preto že ide o 12 hodinové zmeny, len potvrdzuje to, že tieto práce musí naša organizácia uzatvárať pracovný pomer na dobu určitú.

 

2./ Kontrola  dodržiavania zákona  č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov

2.1./ Kontrola plnenia predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme

 

Podľa § 3 ods. 1 Zákonníka práce sa pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme spravujú Zákonníkom práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Týmto je vymedzená subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce, čo znamená, že sa na riešenie konkrétnej pracovnej otázky aplikuje iba vtedy, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.  Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. (ďalej len zákon o verejnej službe) upravuje len špecifické aspekty pracovnoprávnych vzťahov, pričom platí, že nad rámec týchto osobitostí sa uplatňuje Zákonník práce.

 

Takýmto špecifickým aspektom ustanoveným v zákone o verejnej službe sú predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme, ktoré sú ustanovené v § 3 ods. 1 zákona o verejnej službe.

 

Podľa § 3, ods. 1 zákona o verejnej službe sa zamestnancom podľa tohto zákona môže stať fyzická osoba, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b) je bezúhonná,

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis,

d) má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis,

e) bola zvolená alebo vymenovaná, ak tento zákon alebo osobitný predpis voľbu alebo vymenovanie ustanovuje ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme,

f) je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,  ak sa takéto oprávnenie na dohodnutú prácu vyžaduje.

g) má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak vyučuje náboženstvo.

 

Podľa § 1 ods. 5 zákona o verejnej službe sa tento zákon  nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce.

 

Kontrolou plnenia predpokladov pre výkon práce vo verejnom záujme  pri uzatváraní dohôd o pracovnej činnosti nebolo zistené porušenie príslušných ustanovení zákona  o verejnej službe, nakoľko všetky dohody uzatvorené kontrolovaným subjektom na vykonávané  práce alebo pracovné činnosti mali charakter manipulačných alebo manuálnych činností s prevahou fyzickej práce.

 

Na základe doručeného vyjadrenia k zisteniam z následnej finančnej kontroly kontrolný orgán konštatoval vo svojej odpovedi, že vyjadrenia SMP, p. o. ku kontrolným zisteniam nemenia obsah kontrolných zistení a vyjadrenia v nich uvedené majú charakter vysvetlení, prípadne predbežného návrhu opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov.

 

Nakoľko z vykonaných následných finančných kontrol uvedených pod  bodmi I. – III. boli kontrolným orgánom zistené nedostatky, na základe tejto skutočnosti boli z kontrol vypracované správy z následných finančných kontrol, v ktorých po ich prerokovaní bola vedúcim kontrolovaných subjektov uložená povinnosť:

 

a/         prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich hlavnému kontrolórovi v určenom termíne

 

b/         predložiť hlavnému kontrolórovi mesta správu o splnení opatrení na odstránenie  nedostatkov  a ich príčin v určenom termíne

 

c/         určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatok zistený  kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v určenom termíne

 

 

Správu dňa 10. 03. 2015 predkladá:

 

Ing. Peter Konečný, v.r.

hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 12. 3. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť