Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 12. zasadnutia MsZ r. 2015

Správa  o výsledkoch ukončených  kontrol hlavného kontrolóra

mesta Piešťany ku dňu 12. zasadnutia MsZ r. 2015 

 

1. Záznam   o výsledku následnej finančnej kontroly

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 bola vykonaná následná finančná kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných  právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach mestskej samosprávy so zameraním na poskytovanie dátových a hlasových služieb za vybrané obdobie roku 2015

 

Kontrolný orgán:                               Mesto Piešťany – hlavný kontrolór mesta

 

Kontrolované obdobie:                      I. – VI. / 2015

 

Miesto a čas vykonania kontroly:        Základná škola na Holubyho ul. v Piešťanoch

                                                             IX. – XI. / 2015

Kontrolovaný subjekt                        Základná škola na Holubyho ul. v Piešťanoch

 

Predmet  následnej finančnej kontroly:        

 

 • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných  právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach mestskej samosprávy so zameraním na poskytovanie dátových a hlasových služieb za vybrané obdobie  roku 2015

 

Účel následnej finančnej kontroly:   

 

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s  rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta
 • skontrolovať zverejňovanie informácií a vykonávanie predbežnej finančnej kontroly 

 

Výsledok následnej finančnej kontroly:

 

1./  Informácia o predmete následnej finančnej kontroly

 

V súlade s § 13 ods. 1 písm. b/ zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si kontrolný orgán od kontrolovaného subjektu vyžiadal doklady potrebné k vykonaniu následnej finančnej kontroly (ďalej len „kontrola“):

 

1/  úplnú a kompletnú dokumentáciu z realizovaných verejných obstarávaní zákaziek (aj prieskumy trhu) v organizácií  od 1.1.2015 do 30.06.2015 (pokiaľ boli realizované) so zameraním na poskytnuté dátové a hlasové služby

2/    uzatvorené zmluvy so všetkými dodatkami platné v organizácii k 30.06.2015 (dodávateľské zmluvy týkajúce sa poskytnutých dátových a hlasových služieb).

 

Na základe vykonanej kontroly kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt mal v I.

polroku 2015 poskytovanie hlasových a dátových služieb zabezpečované tromi zmluvami

v znení dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb, z čoho jedna  bola uzatvorená na

poskytovanie mobilných hlasových služieb jedna na poskytovanie pevných hlasových služieb a jedna zmluva bola uzatvorená na poskytovanie dátových služieb. Tieto zmluvy vecne súviseli s predloženými faktúrami vystavovanými za úhradu poskytovaných služieb.

 

2./  Kontrola dodržiavania povinností verejného obstarávateľa v procese verejného obstarávania zákaziek

 

Oblasť verejného obstarávania je upravená v zákone č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“); oblasť zamerania kontroly je upravená v  §9 ods. 9 cit. zákona. V podmienkach kontrolovaného subjektu je kontrolovaná oblasť upravená vo vnútornej norme, ktorou je „Interná smernica č. 3 Upravujúca postup verejného obstarávateľa Základnej školy Holubyho pri verejnom obstarávaní prác, tovarov a služieb “ (ďalej len „smernica“) schválená  riaditeľom školy a účinná od 10.03.2015.

 

Podľa  § 9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona. Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

 

Kontrolovaný subjekt mal vo svojej internej smernici zakotvené, že  tovary, služby a práce do 1000 € sa budú obstarávať priamym nákupom. Po 01. 01. 2015 kontrolovaný subjekt obstarával jednu novú službu v rámci mobilných hlasových služieb, pričom predpokladaná hodnota zákazky  neprevýšila sumu 1000 € bez DPH počas platnosti zmluvy a z tohto dôvodu v súvislosti s plnením povinností verejného obstarávateľa nie sú zistené nedostatky.

 

2.1./  Kontrola dodržiavania zákonných povinností pri zverejňovaní informácií o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní

 

Podľa  § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v znení od 27.02.2014 do konca kontrolovaného obdobia (31.12.2014) ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 cit. zákona, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období neobstarával zákazku na hlasové alebo dátové služby s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1 000 € a teda nemal povinnosť  zverejniť štvrťročne súhrnnú správu o takejto zákazke.

 

3./        Kontrola  dodržiavania a uplatňovania zákona o slobode informácií a Občianskeho zákonníka 

Podľa § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o slobode informácií“)  povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy, vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

 

V zmysle ods.9 cit. ustanovenia povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu.  Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku. Lehota na zverejnenie zmlúv podľa vyššie uvedeného pre povinnú osobu  výslovne nie je v § 5 zákona o slobode informácií určená;  z dikcie odseku 10tohto ustanovenia vyplýva, že ak sa  tak nestane do siedmich  dní odo dňa uzavretia alebo od doručenia súhlasu príslušného orgánu, pokiaľ sa takýto úkon vyžaduje, môže účastník podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

 

Zverejňovaniu informácií podľa vyššie uvedenej právnej úpravy  sa priamo dotýka tiež úprava daná v ustanovení §-u  47a ods.1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.; podľa ods.2 tohto ustanovenia účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.

 

Kontrolou bolo zistené, že za I. polrok 2015 boli zákonným spôsobom zverejnené na webovom sídle kontrolovaného subjektu faktúry ako aj jeden uzatvorený dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.

 

4./  Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v podmienkach kontrolovaného subjektu

 

Výkon predbežnej finančnej kontroly je upravená v zákone č. č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

V podmienkach kontrolovaného subjektu je kontrolovaná oblasť upravená v „Internom predpise – Vnútorná smernica č. 7 Smernica o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly (ďalej len „smernica“), schválenej riaditeľom kontrolovaného subjektu. Smernica je účinná od 01. 07. 2012. Preverením obsahu smernice bolo zistené, že ustanovenia zákona, ktoré upravujú oblasť vykonávania predbežnej finančnej kontroly nie sú v smernici dostatočne upravené po posledných dvoch novelách zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť.

 

Podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie, alebo jej časti. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú títo zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou, podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c) osobitnými predpismi,

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e) uzatvorenými zmluvami,

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a

g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.

 

Podľa § 2 ods.2 písm. j) zákona finančnou operáciou je príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

 

Kontrolný orgán preveril vykonávanie predbežnej finančnej kontroly  u finančných operácií, alebo ich častí, ktorými sú právne úkony, konkrétne uzatvorenie zmluvných vzťahov zo strany kontrolovaného subjektu a úhrad faktúr. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly  prekontroloval na dokladoch súvisiacich s týmito finančnými operáciami alebo ich časťami.

 

Kontrolou neboli v uvedenej oblasti zistené nedostatky.

 

 

2. Správa   o výsledku následnej finančnej kontroly

                                                        

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 bola vykonaná následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných  právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach mestskej samosprávy so zameraním na poskytovanie dátových a hlasových služieb za vybrané obdobie roku 2015

 

Kontrolný orgán:                              mesto Piešťany – hlavný kontrolór mesta

 

Kontrolované obdobie:                    I. – VI. / 2015

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      Základná škola na Mojmírovej ul. v Piešťanoch

                                                           IX. – XI. / 2015

Kontrolovaný subjekt                      Základná škola na Mojmírovej ul. v Piešťanoch

 

Predmet  následnej finančnej kontroly:        

 

 • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných  právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach mestskej samosprávy so zameraním na poskytovanie dátových a hlasových služieb za vybrané obdobie  roku 2015

 

Účel následnej finančnej kontroly:   

 

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s  rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta
 • skontrolovať zverejňovanie informácií a vykonávanie predbežnej finančnej kontroly 

 

Výsledok následnej finančnej kontroly:

 

1./  Informácia o predmete následnej finančnej kontroly

 

V súlade s § 13 ods. 1 písm. b/ zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si kontrolný orgán od kontrolovaného subjektu vyžiadal doklady potrebné k vykonaniu následnej finančnej kontroly (ďalej len „kontrola“):

 

1/  úplnú a kompletnú dokumentáciu z realizovaných verejných obstarávaní zákaziek (aj prieskumy trhu) v organizácií  od 1.1.2015 do 30.06.2015 (pokiaľ boli realizované) so zameraním na poskytnuté dátové a hlasové služby

2/    uzatvorené zmluvy so všetkými dodatkami platné v organizácii k 30.06.2015 (dodávateľské zmluvy týkajúce sa poskytnutých dátových a hlasových služieb).

 

Na základe vykonanej kontroly kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt mal v I.

polroku 2015 poskytovanie hlasových a dátových služieb zabezpečované štyrmi zmluvami

v znení dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb, z čoho dve  boli uzatvorené  na

poskytovanie mobilných hlasových služieb jedna na poskytovanie pevných hlasových služieb a jedna zmluva bola uzatvorená na poskytovanie pevných hlasových aj dátových služieb súčasne. Tieto zmluvy vecne súviseli s predloženými faktúrami vystavovanými za úhradu poskytovaných služieb.

 

 

2./  Kontrola dodržiavania povinností verejného obstarávateľa v procese verejného obstarávania zákaziek

 

Oblasť verejného obstarávania je upravená v zákone č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“); oblasť zamerania kontroly je upravená v  §9 cit. zákona. V podmienkach kontrolovaného subjektu je kontrolovaná oblasť upravená vo vnútornej norme, ktorou je „Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Základnej školy pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „smernica“) schválená  riaditeľom školy a účinná od 01.03.2014.

 

Podľa  § 9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona. Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

 

Kontrolovaný subjekt mal vo svojej internej smernici zakotvené, že  tovary, služby a práce do 1000 € sa budú obstarávať priamym nákupom. Po 01. 01. 2015 kontrolovaný subjekt neobstarával žiadnu novú službu v rámci hovorových ako aj  dátových služieb a z tohto dôvodu v súvislosti s plnením povinností verejného obstarávateľa nie sú zistené nedostatky.

 

2.1./  Kontrola dodržiavania zákonných povinností pri zverejňovaní informácií o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní

 

Podľa  § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v znení od 27.02.2014 do konca kontrolovaného obdobia, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 cit. zákona, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období neobstarával zákazky na hlasové alebo dátové služby s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1 000 eur a teda nemal povinnosť zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách.

 

3./        Kontrola  dodržiavania a uplatňovania zákona o slobode informácií a Občianskeho zákonníka 

 

Podľa § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o slobode informácií“)  povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy, vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

 

V zmysle ods.9 cit. ustanovenia povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu.  Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku. Lehota na zverejnenie zmlúv podľa vyššie uvedeného pre povinnú osobu  výslovne nie je v § 5 zákona o slobode informácií určená;  z dikcie odseku 10 tohto ustanovenia vyplýva, že ak sa  tak nestane do siedmich  dní odo dňa uzavretia alebo od doručenia súhlasu príslušného orgánu, pokiaľ sa takýto úkon vyžaduje, môže účastník podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

 

Zverejňovaniu informácií podľa vyššie uvedenej právnej úpravy  sa priamo dotýka tiež úprava daná v ustanovení §-u  47a ods.1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.; podľa ods.2 tohto ustanovenia účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.

 

Kontrolou bolo zistené, že za I. polrok 2015 boli zverejnené na webovom sídle kontrolovaného subjektu faktúry k poskytovaným verejným službám  zákonným spôsobom.

 

4./  Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v podmienkach kontrolovaného subjektu

 

Výkon predbežnej finančnej kontroly je upravený v zákone č. č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

V podmienkach kontrolovaného subjektu je kontrolovaná oblasť upravená v „Internom predpise - Uplatňovanie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (ďalej len „smernica“), schválenej riaditeľom kontrolovaného subjektu. Smernica je účinná od 01. 03. 2014. Preverením obsahu smernice bolo zistené, že ustanovenia zákona, ktoré upravujú oblasť vykonávania predbežnej finančnej kontroly nie sú v smernici dostatočne upravené po posledných novelách zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť.

 

Podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie, alebo jej časti. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú títo zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou alebo jej časťou, podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c) osobitnými predpismi,

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e) uzatvorenými zmluvami,

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a

g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.

 

Podľa § 2 ods.2 písm. j) zákona finančnou operáciou je príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

 

Kontrolný orgán preveril vykonávanie predbežnej finančnej kontroly  u finančných operácií, alebo ich častí, ktorými sú právne úkony, konkrétne uzatvorenie zmluvných vzťahov zo strany kontrolovaného subjektu a úhrad faktúr. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly  prekontroloval na dokladoch súvisiacich s týmito finančnými operáciami alebo ich časťami.

 

Kontrolné zistenie č. 1

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt od januára roku 2010 pravidelne mesačne uhrádzal telekomunikačnému operátorovi ním fakturovanú sumu  3 €, ako paušálnu úhradu za poskytnutie hlasových služieb, hoci  k tejto službe kontrolnému orgánu nebola predložená žiadna zmluva alebo dodatok k zmluve a z obsahu došlých faktúr vyplýva,  že platby boli realizované bez toho aby boli  hlasové služby využívané.

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom konal v rozpore s ustanovením § 19 ods.1, 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a §13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

 

Nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov a porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu mesta je porušením finančnej disciplíny podľa §31 ods. 1 písm. j) , m) cit. zákona.

 

Podľa §31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.

 

Kontrolné zistenie č. 2

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že predbežná finančná kontrola bola u týchto finančných operácií vykonávaná len formálne, nakoľko pri dôsledne vykonávanej predbežnej finančnej kontrole by bol tento nedostatok zistený a finančná operácia by bola zastavená.

 

Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu dôsledne  v  súlade  s ust. § 9 ods.1 a 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj príslušných ustanovení smernice.

 

Kontrolný orgán v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite oboznámil kontrolovaný subjekt dňa 06. 11. 2015 so správou. Kontrolovaný subjekt bol zároveň  požiadaný  kontrolným orgánom aby v lehote do 20. 11. 2015 predložil svoje vyjadrenia ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe.

 

Kontrolovaný subjekt sa k správe v termíne určenej kontrolným orgánom  písomne vyjadril, pričom v prvom prípade akceptoval kontrolné zistenie, avšak v druhom prípade sa vyjadril, že predbežnú finančnú kontrolu vykonávajú dôsledne. Kontrolný orgán následnou finančnou kontrolou však zistil neúčelnú a nehospodárnu platbu, z čoho vyplýva, že pri dôslednom vykonaní predbežnej finančnej kontroly by bola neúčelná a nehospodárna platba poplatku zistená.

 

 

3.  Správa   o výsledku následnej finančnej kontroly

 

Na základe podnetu poslanca MsZ Ing. Hudcoviča a v zmysle plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2015, schváleného uznesením MsZ v Piešťanoch bola vykonaná následná finančná kontrola zákonnosti a hospodárnosti

čerpania verejných prostriedkov použitých na vyplácanie uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Kontrolný orgán:                             mesto Piešťany  - hlavný kontrolór mesta 

 

Kontrolované obdobie:                      I. – IX./ 2015

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      útvar hlavného kontrolóra mesta

                                                           november - december/2015

 

Kontrolovaný subjekt:                       MsÚ mesta Piešťany 

 

Predmet  následnej finančnej kontroly:

 

 • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  a interných predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými  prostriedkami
 • skontrolovať zákonnosť postupu pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

1./ Informácia o predmete kontroly a legislatívna úprava kontrolovanej oblasti

 

Podľa § 223 ods. 1 a 2 zákona  č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce  v znení neskorších predpisov  (ďalej len Zákonník práce) zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

 
Kontrolný orgán si ku kontrole vyžiadal nasledovné:

 

 • evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak ju vediete
 • úplné a kompletné spisy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru aj s dokladom o zúčtovaní odmien vyplatených na základe dohôd
 • evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • interný predpis upravujúci kontrolovanú oblasť (napr. Pracovný poriadok alebo iný predpis).
 • na vyžiadanie aj  osobné spisy vybraných zamestnancov zamestnaných na základe pracovnej zmluvy

 

Kontrolovaný subjekt uzatvoril v priebehu prvých deviatich mesiacov roku 2015 spolu 143 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z čoho 111 bolo uzatvorených formou dohody o  vykonaní práce a 32 bolo uzatvorených formou dohody o  pracovnej činnosti.

 

2./ Kontrola  dodržiavania  povinností zamestnávateľa pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

2.1./  Kontrola uzatvárania dohôd o vykonaní práce

 

Podľa § 226 ods. 1 zákonníka práce dohodu o vykonaní práce (ďalej len DoVP) zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

 

Kontrolou nebolo zistené porušenie tohto ustanovenia Zákonníka práce.

 

Podľa § 226 ods. 2 Zákonníka práce v  DoVP musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.

 

Skontrolované boli DoVP, ktoré boli vybrané neštatistickou metódou podľa úsudku hlavného kontrolóra.

 

Kontrolovaný subjekt  uzatvoril v priebehu kontrolovaného obdobia dohody o vykonaní práce na činnosti, konkrétne:

 

 • DoVP ev. č. 1 – uzatvorená na obdobie od 02. 01. do 20. 01. 2015 na prípravu mestských periodík, aktualizáciu web stránky mesta, tlačových správ pre médiá, zabezpečovanie fotodokumentácie mesta

 

 • DoVP ev. č. 27  – uzatvorená na obdobie od 14. 01. do 31. 01. 2015 na pomocné administratívne a archivačné práce

 

 • DoVP ev. č. 28 – uzatvorená na obdobie od 15. 01.do 31. 01. 2015 na spracovanie štatistických a administratívnych dát

 

 •  DoVP ev. č. 29 – uzatvorená na obdobie od 01. 02. do 28. 02. 2015 na spracovanie a prípravu dohôd a zmlúv na archiváciu, spracovanie a prideľovanie pošty, organizovanie stretnutí primátora, spracovanie podkladov pre primátora na rokovanie MsZ spracovanie objednávok a faktúr kancelárie primátora, bežná pošta

 

 • DoVP ev. č. 34 – uzatvorená na obdobie od 16. 02. Do 31. 03. 2015 na pomocné práce na matričnom úrade (pozakladanie dokumentov, archivovanie spisovej dokumentácie, reparácia poškodených matričných kníh) ukončené písomným vyhodnotením 

 

 • DoVP ev. č. 37 – uzatvorená na obdobie od 01. 03. do  31. 03. 2015 na vedenie evidencie rokovaní, stretnutí, návštev primátora mesta, zakladanie zápisov z konaní a komisií MsZ v zmysle štatútu komisií, evidencie a zoznamu uzn. MsR a MsZ, príprava písomných podkladov na interpelácie zo zasadnutí MsZ

 

 • DoVP ev. č. 67 – uzatvorená na obdobie od 01. 04. do 13. 04. 2015 na koordináciu stretnutí primátora mesta s občanmi mesta, vedenia úloh vyplývajúcich s osobného styku obyvateľov a organizácií, kontrola náležitostí pred podpisom primátora

 

Kontrolné zistenie č. 1

 

Kontrolou bolo zistené, že v týchto vyššie uvedených prípadoch boli so zamestnancami uzatvorené dohody o vykonaní práce, čo nie je v súlade s cit. právnou úpravou, pretože

-zZákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom;

-z § 226, ods. 2 Zákonníka práce vyplýva, že v dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha a rozsah práce.

 

Kontrolný orgán konštatuje, že vyššie uvedené činnosti nie sú výnimočnou prácou vymedzenou výsledkom a ani rozsahom vymedzenou pracovnou úlohou. Uvedené činnosti majú charakter opakovaných a nie príležitostných činností a do času  a aj v čase uzatvorenia predmetných dohôd ich vykonávali zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu na základe riadne uzatvorenej pracovnej zmluvy.  Na základe uvedených skutočností a cit. právnej úpravy kontrolný orgán konštatuje, že v týchto prípadoch ide o závislú prácu, ktorú zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa podľa jeho pokynov za mzdu alebo odmenu a v rámci riadne určeného pracovného času a nie o pracovnú úlohu, ktorú zamestnanec vykonáva samostatne v rámci dohodnutých podmienok, tak ako je to ustanovené v  § 226 Zákonníka práce. Na základe uvedeného mali byť takéto pracovné činnosti vykonávané na základe riadne uzatvorenej pracovnej zmluvy.

 

Kontrolovaný subjekt uzatvorením uvedených dohôd o vykonaní práce nepostupoval v súlade s § 223 a §226 Zákonníka práce.

 

Kontrolovaný subjekt  uzatvoril v priebehu kontrolovaného obdobia ďalšie dohody o vykonaní práce na činnosti, konkrétne:

 

 • DoVP ev. č. 101 – uzatvorená na obdobie od 01. 06. 2015 do 05. 06. 2015 na pomocné práce na MsÚ v zmysle pokynov vedúceho referátu majetku mesta

 

 • Dohoda o vykonaní práce ev. č. 106 – uzatvorená obdobie od 01. 07. do 06. 07. 2015  na pomocné práce v zariadení Jedáleň Staničná

 

 • DoVP ev. č. 109 – uzatvorená na obdobie od 01. 08. Do 31. 08. 2015 na pomocné práce pri opatrovaní klientov v ZOS Lumen , pranie, žehlenie, dezinfekcia pomôcok

 

 • DoVP ev. č. 112 – uzatvorená na obdobie od 01. 09. do 31. 12. 2015 na pomocné práce pri aktivitách klientov, pomocné práce pri opatrovaní klientov, pomocné práce pri upratovaní a žehlení v zariadení ZPS Vila Juliana

 

Kontrolné zistenie č. 2

 

Kontrolou bolo zistené, že v týchto  prípadoch boli so zamestnancami uzatvorené dohody o vykonaní práce v rozpore s cit. právnou úpravou, pretože ako už bolo vedené  

-zZákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom;

-z § 226, ods. 2 Zákonníka práce vyplýva, že v dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha a rozsah práce.

 

Kontrolný orgán aj v tomto prípade konštatuje, že vyššie uvedené činnosti nie sú výnimočnou prácou vymedzenou výsledkom a ani rozsahom vymedzenou pracovnou úlohou. Uvedené činnosti majú charakter opakovaných a nie príležitostných činností Na základe uvedených skutočností a cit. právnej úpravy kontrolný orgán konštatuje, že ani v týchto prípadoch nešlo o pracovnú úlohu, ktorú zamestnanec vykonáva samostatne v rámci dohodnutých podmienok, tak ako je to ustanovené v  § 226 Zákonníka práce. Na základe uvedeného mali byť takéto pracovné činnosti vykonávané na základe dohody o pracovnej činnosti alebo pracovnej zmluvy.

 

Kontrolovaný subjekt uzatvorením uvedených dohôd o vykonaní práce nepostupoval v súlade s § 223 a §226 Zákonníka práce.

 

Kontrolné zistenie č. 3

 

Kontrolou bolo zistené, že u finančných operácií - uzatvorenie DoVP nebola vykonaná predbežná finančná kontrola v súlade s §9 a §9a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).

 

Na doklade, ktorým je DoVP, nebol overený  súlad finančnej operácie s osobitnými predpismi, ktorým je Zákonník práce zamestnancom, ktorý overoval súlad finančnej operácie s týmto predpisom.

 

Aj na základe tejto skutočnosti boli zistené nedostatky až následnou finančnou kontrolou vykonávanou kontrolným orgánom.

 

Kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu v súlade s §9 ods. 1 a 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení platnom v kontrolovanom období.

 

2.2./  Kontrola hospodárnosti, účelnosti a účinnosti  pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce

 

Kontrolou bolo  zistené, že DoVP -   jedna  uzatvorená od 13. 01. 2015 a druhá od 14. 01. 2015 boli dojednané na - DoVP  e. č. 27 -  Pomocné  administratívne a archivačné práce a DoVP   e. č. 28 - Spracovanie štatistických a administratívnych dát

 

Ďalej boli v termíne od 01. 02. 2015 pravidelne mesačne uzatvárané ďalšie DoVP ako to vyplýva z predchádzajúceho bodu a to na vyššie uvedené činnosti, ktoré sú totožné s niektorými činnosťami uvedenými v pracovnej náplni vedúcej kancelárie primátora mesta ako aj podľa § 9 Organizačného poriadku Mestského úradu v Piešťanoch č. 3/2014 zo dňa 01. 08. 2014.  Práve z tejto  internej normy vyplýva, že vedúca kancelárie primátora cit.:

 • sleduje, eviduje a zhromažďuje podklady k rokovaniam primátora
 • eviduje a sleduje zoznam uznesení, úloh a termínovník
 •  vedie evidenciu agendy podľa potreby a pokynov primátora
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z písomného a osobného styku obyvateľov a organizácií s primátorom
 • vykonáva hospodársku agendu primátora, spravuje inventár, sklad darčekov
 • zabezpečuje tuzemské a zahraničné služobné cesty primátora
 • vykonáva sekretárske práce a plní iné úlohy v zmysle príkazov primátora   

 

Zároveň bolo zistené, že niektoré z činností, ktoré boli obsahom vyššie uvedených DoVP čiastočne zabezpečovala aj referentka organizačného referátu, a to cit.:

 • zabezpečuje organizačné a administratívne práce súvisiace s rokovaním MsR a MsZ
 • sumarizuje materiály predkladané na rokovanie MsR a MsZ
 • zabezpečuje spracovanie a distribúciu materiálov k rokovaniu  MsR a MsZ, zodpovedá za ich formálnu stránku
 • zabezpečuje spracovanie uznesení a ostatnej agendy zo zasadnutí MsR a MsZ a ich expedíciu
 • vedie evidenciu a zabezpečuje archiváciu zmlúv, dodatkov, dohôd a pod.. Zbierky zákonov, VZN, interných smerníc a noriem, uznesení MsR a MsZ,

 

Na otázku kontrolného orgánu,  kto zo zamestnancov MsÚ v Piešťanoch vykonával činnosti  podľa uzatvorených DoVP  pod e. č. 27, 28,  a tiež  podľa uzatvorených DoVP pod e. č. 29, 37 a 67 pred 14. 01. 2015 a kto následne od 14. 04. 2015 vykonával a aj v súčasnosti vykonáva tieto činnosti, kontrolovaný subjekt vo svojom vyjadrení uviedol, že cit. „Činnosti uvedené v DoVP  27, 29, 37, 67  nie  identickom rozsahu a do 14.01.2015  zabezpečovala vedúca kancelárie primátora a od 14.04. 2015 vedúca kancelárie primátora ako aj referentka kancelárie primátora.

 

Kontrolovaný subjekt bol zároveň požiadaný o zodpovedanie otázky, aké výnimočné dôvody viedli v mesiacoch I. – IV./2015 k uzatvoreniu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru evidovaných v evidencii DoVP pod číslami 27, 28, 29, 37 a 67, ktoré boli uzatvorené na nasledovné činnosti:

 • pomocné administratívne a archivačné práce (DoVP ev. č. 27).
 • spracovanie štatistických a administratívnych dát (DoVP ev. č. 28)
 • spracovanie a príprava dohôd a zmlúv na archiváciu, spracovanie a prideľovanie pošty, organizovanie stretnutí primátora, spracovanie podkladov pre primátora na rokovanie MsZ spracovanie objednávok a faktúr kancelárie primátora, bežná pošta (DoVP ev. č. 29).
 • vedenie evidencie rokovaní, stretnutí, návštev primátora mesta, zakladanie zápisov z konaní a komisií MsZ v zmysle štatútu komisií, evidencie a zoznamu uzn. MsR a MsZ, príprava písomných podkladov na interpelácie zo zasadnutí MsZ (DoVP ev. č. 37)
 • koordinácia stretnutí primátora mesta s občanmi mesta, vedenia úloh vyplývajúcich s osobného styku obyvateľov a organizácií, kontrola náležitostí pred podpisom primátora (DoVP ev. č. 67).

 

Kontrolovaný subjekt vo svojom vyjadrení uviedol, že cit:

„Dohody o vykonaní práce č. 27, 28, 29, 37, 67 boli uzatvorené v období január až apríl 2015 a dôvodom riešenia predmetnej agendy dohodami bola skutočnosť, že pracovný pomer L.M. bol skončený dohodou a bolo nutné kontinuálne zabezpečiť najmä vykonávanie agendy súvisiacej s prípravou podkladov pre primátora. Predmetom uvedených dohôd bolo najmä oboznamovanie sa s agendou kancelárie primátora a následné prerozdelenie agendy v rámci kancelárie primátora, pričom vzhľadom na jej nárast došlo k vytvoreniu trvalého pracovného miesta v apríli 2015.

 

Kontrolou bolo zistené, že v období 14. 01. Do 13. 04. 2015 činnosti, ktoré celý rok 2014 – až do14. 01. 2015  vykonávala vedúca kancelárie primátora a čiastočne referentka organizačného odboru, od tohto obdobia  vykonávali okrem týchto zamestnancov v pracovnom pomere ďalší dvaja zamestnanci na dohody o mimopracovnej  činnosti a od 01. 02. do 13. 04. 2015  okrem zamestnancov v pracovnom pomere ďalší jeden zamestnanec  na dohodu o mimopracovnej činnosti. V predchádzajúcom období boli v  prípadoch mimoriadnej potreby na tomto úseku využívaní vlastní zamestnanci mestského úradu.

 

Podľa § 2 ods. 2 písm. l, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole „hospodárnosťou na účely tohto zákona sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.“

 

Podľa § 2 ods. 2 písm. m, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole „efektívnosťou sa na účely tohto zákona rozumie maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom“

 

Kontrolné zistenie č. 4

 

Keď vychádzame z definície hospodárnosti ako aj efektívnosti, v tomto prípade nemožno konštatovať, že uvedeným postupom došlo k minimalizovaniu nákladov na vykonanie predmetných činností ako aj k maximalizovaniu výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom.

 

Táto skutočnosť je zrejmá aj z porovnania výdavkov na platy a odmeny pre zamestnancov, ktorí tieto činnosti zabezpečovali - tieto výdavky  vzrástli po prijatí dvoch ďalších zamestnankýň pracujúcich na dohodu o vykonaní práce  v mesiaci január  2015 o ďalších 900 € (+ odvody)

 

Z ďalšieho porovnania výdavkov na platy  na tomto úseku činnosti vyplýva ich zvýšenie za

obdobie  II. – IV./2015 oproti porovnateľnému obdobiu roku 2014 o 825 € a aj za obdobie  I. – IX./2015 oproti stavu, aký by bol v prípade pôvodného obsadenia len jednou zamestnankyňou za porovnateľné  obdobie I. – IX./2015 vyplýva zvýšenie týchto výdavkov o 3 153 €.   Od 01. 02. 2015 vykonávali túto činnosť už dve zamestnankyne, z čoho jedna na základe pracovnej zmluvy a druhá ju vykonávala na základe dohody o vykonaní práce až do termínu 13. 04. 2015 a od 14. 04. 2015 sa pracovná činnosť aj druhej zamestnankyne  začala vykonávať na základe pracovnej zmluvy.

 

Kontrolný orgán nespochybňuje oprávnenie štatutárneho orgánu mesta vykonávať takúto  reorganizáciu činnosti kancelárie primátora; ide o  kompetenciu primátora v zmysle § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Je však dôležité upozorniť, že ako štatutárny orgán je podľa §19 ods.4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy. Rovnako je dôležité upozorniť, že podľa  § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

 

Z vyššie uvedenej právnej úpravy teda vyplýva, že ak štatutárny orgán  mesta, ktorý je oprávnený rozhodovať vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu a tiež je ako jediný oprávnený vydávať Organizačný poriadok mestského úradu, je zároveň ako štatutárny orgán subjektu verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.

 

V uvedenom prípade nebolo preukázané  použitie verejných prostriedkov hospodárne a efektívne, tak ako vyplýva z osobitných predpisov, nakoľko v čase prijatia dvoch zamestnankýň na práce vykonávané v mimopracovnom pomere disponoval kontrolovaný subjekt dostatkom vlastných zamestnancov zamestnaných v pracovnom pomere, ktorí mali podľa svojich pracovných zmlúv, pracovných náplní ako aj v rámci vtedy platného Organizačného poriadku zabezpečovať aj tie činnosti, na ktoré boli v mesiaci január 2015 prijaté na dohody ďalšie dve zamestnankyne. Znamená to, že činnosti vykonávané v minulom období jednou zamestnankyňou sa k termínu od polovice januára tohto roka začali vykonávať dvomi zamestnancami.  Uvedené zvýšenie počtu zamestnancov v kancelárii primátora znamenalo zvýšené čerpanie verejných prostriedkov v mesiaci január roku 2015 o  900 € + odvody, za II. – IV./2015 toto zvýšenie predstavovalo ďalších 825 € a za prvých deväť mesiacov roku 2015 pôvodne rozpočtované mzdové výdavky na túto činnosť vzrástli minimálne o 3 153 € + odvody.

 

Podľa §19 ods.4 zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy. Subjekt verejnej správy je podľa §19 ods.6 zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy  povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

 

Kontrolovaný subjekt nepreukázal kontrolnému orgánu, že pri hospodárení s verejnými prostriedkami postupoval v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

 

Nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov je porušením finančnej disciplíny podľa §31 ods. 1 písm. j) zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

Podľa §31 ods. 7 zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.

 

Kontrolou bolo ďalej  zistené, že kontrolovaný subjekt uzatvoril v kontrolovanom období I. – IX/2015 aj tri dohody o vykonaní práce a to:

 

 • Dohoda o vykonaní práce e. č. 38 – uzatvorená na obdobie od 01. 03. do 31. 03. 2015 na personálne poradenstvo, efektivitu práce, poradenstvo v oblasti inovácií a spracovanie uvedených analýz v období od 01. 03. do 31. 03. 2015

 

 • Dohoda o vykonaní práce e. č. 69 – uzatvorená na obdobie od 01. 04. 2015 do 30. 04. 2015 na analýzu pracovných postupov v súvislosti s možnou implementáciou SW riešení, prieskum a analýzu dostupných riešení pre samosprávu, rešerš a príprava podkladov a analýz, príprava podkladov pre zmenu interných predpisov v oblasti personalistiky v období  

 

 • Dohoda o vykonaní práce e. č. 71 – uzatvorená na obdobie od 01. 05. do 15. 05. 2015  na výstupnú analýzu výkazov činnosti zamestnancov za rok 2014

 

Kontrolné zistenie č. 5

 

Kontrolný orgán si od kontrolovaného subjektu vyžiadal predloženie analýz  vyplývajúcich z uzatvorených dohôd o vykonaní práce  k uzatvorenej dohode pod č. 38, k dohode pod č. 69  a k dohode pod č. 71, ktoré mali preukazovať splnenie dojednanej úlohy.

 

Kontrolný orgán požiadal o predloženie predmetných analýz dňa 6.11.2015 a určil termín ich predloženia do 10.11.2015. Kontrolovaný subjekt v uvedenom termíne analýzy nepredložil. Kontrolný orgán opätovne žiadal o ich predloženie obratom v rámci vyžiadania iných dokladov a vyjadrení listom zo dňa 24.11.2015.  Kontrolovaný subjekt opätovne analýzy nepredložil. Kontrolný orgán viackrát osobne aj mailom urgoval predloženie analýz. Analýzy boli nakoniec predložené dňa 07.12.215

 

Ako vyplýva z popísaného sledu udalostí kontrolnému orgánu boli predložené predmetné analýzy až po viacerých urgenciách, hoci ich kontrolovaný subjekt podľa názoru kontrolného orgánu  mal mať k dispozícii na mestskom úrade.

 

Kontrolnému orgánu neboli predložené výstupné dokumenty – analýzy, tak ako je zvykom pri zadaní u profesionálnych tímov alebo odborníkov; ku kontrole boli predložené nasledovné výstupy:

 

 1. Správy o činnosti odborov a referátov MsÚ za rok 2014, pracovné náplne po odboroch od 15. 1. 2015 a tiež  vypracované snímky pracovného dňa  zamestnancov MsÚ vykonané v dňoch 19. – 25. 02. 2015, ktoré boli vypracované  samotnými zamestnancami v zmysle príkazu vtedajšej prednostky MsÚ v Piešťanoch.

 

 1. Výkazy činnosti zamestnanca za rok 2014, ktorých súčasť tvorili pracovné náplne zamestnancov– tieto  boli spracované tiež samotnými zamestnancami koncom mesiaca apríl

 

Súčasťou tejto dokumentácie boli vyhodnotenia rozdielov medzi disponibilným fondom pracovného času a skutočne vykázaným odpracovaným časom, ktoré z vyššie uvedenej dokumentácie spracovával spracovateľ úlohy v zmysle uzatvorenej DoVP.

 

 1. Porovnávacie tabuľky o počtoch zamestnancov MsÚ -  ktoré nie sú označené  menom, priezviskom a podpisom autora a ani termínom ich vyhotovenia, avšak po ich preskúmaní z nich vyplýva, že časť z nich bola spracovaná k termínu 31. 08. Sú to napríklad: porovnávacia tabuľka počtu zamestnancov MsÚ v porovnávaných mestách Piešťany, Ružomberok, Lučenec, Levice, Bardejov, Humenné a Nové Mesto nad Váhom s uvedením počtu zamestnancov na výkone jednotlivých činností.

 

 1. Výpočty potrieb finančných prostriedkov na organizačné zmeny – výpoveď v zmysle

            ZP

 

 1. Vývoj počtu zamestnancov MsÚ za roky 1995 – 2015

 

 1. Analýza činnosti na jednotlivých odboroch mesta Piešťany v súvislosti so zosúladením pracovných náplní a zníženia administratívneho zaťaženia v súvislosti s podpismi na jednotlivých referátoch a odboroch

 

 1. Porovnanie zamestnancov Klientskeho centra v rokoch 2004 – 2015

 

 1. Porovnávacie tabuľky počtu zamestnancov MsÚ podľa referátov v rokoch 1995 - 2015

 

Kontrolnému orgánu boli ďalej predložené dva písomné materiály, z ktorých jeden bol bez označenia ich autora a termínu vyhotovenia, resp. odovzdania:

 

Prvý - trojstranový s označením Analýza činnosti na jednotlivých odboroch mesta Piešťany v súvislosti so zosúladením pracovných náplní a zníženia administratívneho zaťaženia, ktorý je prakticky identický s vyššie uvedeným materiálom Analýza činnosti na jednotlivých odboroch mesta Piešťany.... Tento dokument formou požiadavka, návrh, výstup rozoberá oblasti ako podpisovanie spisov na jednotlivých referátoch a odboroch a zaoberá sa prerozdeľovaním agend, čo demonštruje  na jednom príklade. Tento materiál tiež bez nejakých hlbších analýz  priamo navrhuje  zmeny a to pri

 • spracovaní jednoduchých nájomných zmlúv
 • prevodoch pozemkov, nájmoch pozemkov a budov
 • zmlúv o dielo – súčinnosť verejného obstarávateľa
 • dotačných zmlúv
 • priestupkových konaní a správnych konaní
 • exekúcií
 • podkladoch od vedúcich odborov
 • náplní práce

 

V závere materiálu sa uvádza:

Potreba zefektívnenia chodu úradu a zjednodušenia procesov za účelom skvalitnenia služieb klientom a zrýchlenia vybavovania agendy na mestskom úrade. Potreba vykonania nasledujúcich krokov:

 • Optimalizácia vybraných procesov
 • Zabezpečenie spätnej väzby na práci úradníkov
 • Centralizácia relevantných dát a ich prístupnosť v organizácii pre všetkých kompetentných zamestnancov
 • Vytvorenie ucelenej agendy patriacej pod jeden referát/odbor
 • Podpisový poriadok – prerozdelenie agendy na podpis podľa zložitosti

 

Kontrolnému orgánu neboli predložené spracované analytické materiály, ktoré by jednoznačne identifikovali ich autora aj s termínom ich spracovania a ktoré mali v súlade s predmetom dohôd zabezpečiť spracovanie analýzy zameranej  na efektivitu práce a inovácie v oblasti personalistiky. Na základe predloženého anonymného dokumentu pod vyššie uvedeným označením Analýza činnosti na jednotlivých odboroch mesta Piešťany v súvislosti so zosúladením pracovných náplní a zníženia administratívneho zaťaženia ako aj po praktickej skúsenosti, ktorá nastala po 01. 09. roku 2015, teda po realizácii organizačných zmien na MsÚ, nezískal kontrolný orgán uistenie, že bol naplnený cieľ vyplývajúci z uzatvorenej prvej a tretej DoVP.

 

Druhý  - štvorstranový  materiál nazvaný Výstup Návrh Software riešení pre mesto Piešťany, v ňom už je  uvedený jeho autor  aj s uvedením dátumu jeho odovzdania. Obsahom je rozbor danej problematiky, pričom sa vychádza z cieľa analýzy, ktorým bolo čo najpodrobnejšie a najobjektívnejšie zmapovať súčasný stav a poskytnúť štrukturované dáta, na základe ktorých je možné robiť rozhodnutia, ak sa ukážu ako potrebné.

 

Autor vychádza zo zmapovania súčasného stavu a  tiež uvádza, že čiastkové výstupy, ako aj konečný výstup bol prezentovaný na viacerých osobných stretnutiach s vedením mesta a mal podobu workshopu. Tiež uvádza, že analytik nijakým spôsobom nezasahoval do rozhodovacieho procesu a jeho úlohou nebolo navrhovať personálne zmeny.

 

Pokračuje tiež, že po zoznámení a s bežným pracovným životom na MsÚ a zmapovaní rutinných procesov, analytik navrhol v prvej fáze zvážiť implementáciu nasledovných SW riešení. Navrhovaným riešením problému, kedy vedúci zamestnanci musia sledovať termíny a pripomínať vykonanie úloh, kedy dochádza k dezinterpretácii požiadaviek na výstup, čo má kritický dopad na kvalitu výstupu je podľa analytika SW riešenia tzv. kolaboračný project management software. Ďalej v ňom uvádza, že implementácia PM SW umožní sprehľadnenie a zjednodušenie procesov, odbúranie časti byrokracie, umožní transparentnejšiu a efektívnejšiu diaľkovú spoluprácu s externými dodávateľmi  a tiež odbúra časť záťaže na životné prostredie. Druhým navrhnutým riešením pri neexistencii adekvátneho spôsobu pre zákazníka mesta (občana) na odovzdanie spätnej väzby na poskytnuté služby mestským úradom je podľa neho tzv. Staffino, pričom uvádza ako riešenie – implementáciu platformy pre hodnotenie poskytovaných služieb mestským úradom. Slovenský projekt Staffino, ktorý poskytuje nezávislý priestor pre odovzdanie spätnej väzby, bol navrhnutý ako riešenie problému.

 

V konfrontácii s vyššie uvádzaným zhrnutím výsledku analýzy pod názvom Výstup – Návrh software riešení pre mesto Piešťany a skutočným znením zadanej pracovnej úlohy podľa uzatvorenej druhej DoVP zo dňa 31. 03. 2015 je možné konštatovať, že spracovateľ prakticky naplnil prvú časť zadania, resp. úlohy, pričom úplne absentuje  písomný výstup analýzy t.j. rešerš a príprava podkladov a analýz, príprava podkladov pre zmenu interných predpisov v oblasti personalistiky.

 

Na základe tejto skutočnosti kontrolný orgán jednoznačne nezískal uistenie, že bol naplnený požadovaný cieľ zadania.

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že za uvedené analýzy mesto uhradilo spracovateľovi spolu celkovo 3 300 € + odvody do poistných fondov, kontrolný orgán požiadal kontrolovaný subjekt o vyjadrenie, prečo boli tieto dohody o vykonaní práce uzatvorené, aké boli dôvody a čo bolo z vykonaných analýz aplikované v podmienkach mesta Piešťany.

 

Kontrolovaný subjekt sa k uvedenej otázke vyjadril nasledovne:

 

Potreba prijať dohodára na analýzu skutkového stavu na MsÚ vznikla za účelom získania externého pohľadu na súčasný stav procesov na MsÚ, ktoré sa nám zdali neefektívne a zastarané. Našim cieľom bolo vytvorenie moderne fungujúceho úradu s optimalizovanými procesmi, ktoré budú prínosom pre obyvateľov. Na mestskom úrade v tom čase nepracoval žiadny zamestnanec, ktorý by spĺňal predpoklady na úlohy, ktoré sme požadovali – personálne poradenstvo, efektivita práce, poradenstvo v oblasti inovácií a spracovanie uvedených analýz. Našim cieľom bolo získať ucelený obraz o fungovaní mestského úradu a o vyťažení jednotlivých zamestnancov, aj preto sme požadovali analýzu pracovných postupov v súvislosti s možnou implementáciou SW riešení, prieskum a analýzu dostupných riešení pre samosprávu, rešerš a prípravu podkladov pre zmenu interných predpisov v oblasti personalistiky. Mesto Piešťany získalo ucelený prehľad o vtedajšom aktuálnom stave, výkonnosti, personálnom stave a identifikácii potrieb jednotlivých zamestnancov a referátov. V súvislosti s uvedeným boli predložené návrhy na implementáciou SW riešení pre potreby mesta s cieľom efektívnejšieho vykonávania práce zamestnancami a ponúknutia kvalitnejších služieb pre obyvateľov.     

 

Kontrolný orgán konštatuje, že predmetné analýzy sú výsledkom duševnej práce ich autora a v tomto prípade býva zložité zhodnotiť  ich kvalitu. Ich prínos pre mestský úrad by mal byť teda ľahko identifikovateľný výstupmi z týchto analýz a z naplnenia ich cieľov, napr. aj vo forme SWOT analýz, tabuliek, grafov apod.. Tieto by mali byť súčasťou analýz a malo by byť z nich zrejmé na základe výstupov a výsledkov, konkrétne z analýz zadaných MsÚ

 • aká bude dosiahnutá efektivita práce, konkrétne na podmienky MsÚ,
 • aký bude v kvantifikovateľných výstupoch prínos navrhovaných inovácií a o aké konkrétne inovatívne postupy v podmienkach MsÚ ide,
 • aký bude v kvantifikovateľných výstupoch prínos implementácie SW riešení a o aké konkrétne SW riešenia v podmienkach MsÚ ide,
 • k akým konkrétnym dostupným riešeniam pre samosprávu Piešťan sa v analýze dospelo,
 • aké konkrétne zmeny interných predpisov v oblasti personalistiky budú realizované  a v akom časovom slede,
 • čo je výsledkom výstupnej analýzy výkazov činnosti zamestnancov za rok 2014 podľa jednotlivých zamestnancov MsÚ.

 

Z predložených materiálov nie je možné naplnenie cieľa identifikovať. Kontrolný orgán  tak zastáva názor, že kontrolovaný subjekt len sčasti preukázal naplnenie cieľa, pre ktorý boli všetky tri DoVP  uzatvorené a teda jednoznačne nepreukázal, že všetky verejné prostriedky uhradené za predmetné  DoVP boli vynaložené efektívne a účinne.   

 

Podľa §19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

 

Kontrolovaný subjekt nepreukázal kontrolnému orgánu, že pri hospodárení s verejnými prostriedkami postupoval v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

 

Nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov je porušením finančnej disciplíny podľa §31 ods. 1 písm. j) zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

Podľa §31 ods. 7 zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.

 

 

3./ Kontrola plnenia rozpočtu na úseku dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Kontrolovaný subjekt mal vo svojom rozpočte na rok 2015 na účely dohôd schválenú sumu v celkovej výške 50 220 € podľa výstupu z predloženej účtovnej zostavy . Podľa programového rozpočtu na účely na ktoré boli uzatvárané DoVP pod e. č. 1, 27, 28, 29, 34, 37, 38, 67, 69, 71, 101  neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky. Napriek tejto skutočnosti bola pri uzatváraní týchto DoVP vykonaná predbežná finančná kontrola a bol overený súlad týchto finančných operácií s rozpočtom. Na základe tohto overenia sa pristúpilo k uzatváraniu predmetných DoVP bez ich rozpočtového zabezpečenia v programoch rozpočtu.

 

Kontrolné zistenie č. 6

 

Kontrolný orgán konštatuje nesprávne a formálne vykonanie predbežnej finančnej kontroly.

 

Kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu v súlade s § 9a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení platnom v kontrolovanom období.

 

Kontrolou čerpania rozpočtu  na účel vyplácania DoVP za I. – X./2015 bolo zistené,  že za toto obdobie bolo vyčerpaných celkovo 49 660,43 €,  čo znamená až 98,9 % čerpanie rozpočtu za 10 mesiacov, pričom k tomuto dátumu neboli rozpočtovými opatreniami upravené viaceré prečerpané rozpočtové podpoložky . 

 

 

4./ Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o finančnej kontrole

 

Kontrolovaný subjekt má povinnosť vykonávať u každej finančnej operácie, alebo jej časti predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).

 

Podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú títo zamestnanci (uvedení v § 9 ods. 2 zákona) na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či finančná operácia alebo jej časť  je alebo nie je v súlade s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c) osobitnými predpismi,

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e) uzatvorenými zmluvami,

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a

g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a

h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

Kontrolné zistenie č. 7

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v niektorých prípadoch pri overovaní súladu finančnej operácie so skutočnosťami v zmysle § 9 ods.       1 zákona o finančnej kontrole vykonával predbežnú finančnú kontrolu u DoVP tak, že zodpovednou osobou za finančnú operáciu bol u týchto prípadov primátor, ktorý však v zmysle § 9 ods. 2 zákona predbežnú finančnú kontrolu nevykonáva, ale v súlade so zákonom poverí jej výkonom vedúceho zamestnanca. Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri overovaní  finančných operácií v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona ako aj s príslušných ustanovení  internej smernice Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov.

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom nekonal v  súlade  s  § 9 ods. 1 a 2  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj smernice.

 

Kontrolou bolo zistené, že predbežná finančná kontrola pri finančnej operácii – uzatvorenie DoVP nebola vykonaná v súlade s cit. ustanoveniami zákona o finančnej kontrole v znení platnom v kontrolovanom období.

 

Na doklade, ktorým je DoVP, nebol overený  súlad finančnej operácie s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami zodpovedným zamestnancom.

 

Kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu v súlade s § 9 ods. 1 a 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení platnom v kontrolovanom období.

 

Kontrolné zistenie č. 8        

 

Podľa § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole  v znení platnom v kontrolovanom období predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.

 

Podľa § 9 ods. 4 zákona  o finančnej kontrole finančnú operáciu alebo jej časť nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak finančná operácia alebo jej časť nie sú v súlade so skutočnosťami uvedenými v zákone o finančnej kontrole.

 

Kontrolou bolo zistené porušenie zákona o finančnej kontrole, finančná operácia – vyplatenie odmien DoVP  nebola overená predbežnou finančnou kontrolou so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť, účelnosť použitia verejných prostriedkov zo strany vedúceho zamestnanca ako aj zamestnanca zodpovedného za  iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie (prevzatie práce, odsúhlasenie evidencie pracovného času). Predbežná finančná kontrola nebola vykonaná a napriek tomu  boli odmeny z DoVP vyplatené.

 

Kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu v súlade s  § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom v kontrolovanom období.

 

Kontrolovaný subjekt  sa ku kontrolným zisteniam do určeného termínu  písomne nevyjadril

 

Kontrolný orgán zároveň pri prerokovaní správy o výsledku kontroly na základe jej výsledkov uložil vedúcemu kontrolovaného subjektu povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči  nim opatrenia podľa osobitných predpisov.

 

 

V Piešťanoch, dňa  11. 12. 2015

 

Správu predkladá:                                                                                  Ing. Peter Konečný

                                                                                                              hlavný kontrolór mesta

 

 

 

Na  písomnú  žiadosť  p. poslanca Malíka predkladá hlavný kontrolór  v prílohe dve analýzy, ktoré nám ku kontrole boli poskytnuté.

 

 

 

Prílohy:

 

Príloha č. 1 Analýza činností na jednotlivých odboroch mesta Piešťany v súvislosti so zosúladením pracovných náplní a zníženia administratívneho zaťaženia

 

Príloha č. 2 VÝSTUP  Návrh Software riešení pre mesto Piešťany

Vyvesené: 11. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť