Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 11. zasadnutia MsZ r. 2015

Správa  o výsledkoch ukončených  kontrol hlavného kontrolóra

mesta Piešťany ku dňu 11. zasadnutia MsZ r. 2015 

 

 

 1. Správa  o výsledku následnej finančnej kontroly

                                                          

Na základe podnetu prednostky MsÚ a následnej požiadavky primátora mesta a v zmysle príslušného ustanovenia plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2015 vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór  mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór na útvare hlavého kontrolóra mesta

 

následnú finančnú kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly

 

Kontrolný orgán:                               Mesto Piešťany – hlavný kontrolór mesta

Kontrolované obdobie:                      od 01. 11. 2014 do 31. 08. 2015

Miesto a čas vykonania kontroly:      MsÚ

                                                           október/ 2015

Kontrolovaný subjekt                        MsÚ

 

Predmet  následnej finančnej kontroly:

 • dodržiavanie a uplatňovanie vybraných ustanovení zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia

 

Výsledok následnej finančnej kontroly:

 

Oblasť  následnej finančnej kontroly (ďalej len „kontrola“) je upravená v zákone č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť.

 

Podľa § 5 ods. 2 zákona predbežná finančná kontrola sa vykonáva ako administratívna kontrola a kontrola na mieste. Administratívna kontrola sa vykonáva ako vnútorná administratívna kontrola alebo ako administratívna kontrola kontrolovanej osoby. Kontrola na mieste sa môže vykonať u kontrolovanej osoby.

 

V podmienkach kontrolovaného subjektu je kontrolovaná oblasť upravená v smernici „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ schválenej vedúcim orgánu verejnej správy. Smernica je účinná od 01. 07. 2013.

 

Preverením obsahu smernice bolo zistené, že ustanovenia zákona, ktoré upravujú oblasť vykonávania predbežnej finančnej kontroly a z nich vyplývajúce povinnosti kontrolovaného subjektu neboli v smernici po novele zákona o finančnej kontrole s účinnosťou od 01.11. 2014 dostatočne upravené.

 

1./  Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly – vnútornej administratívnej kontroly v podmienkach kontrolovaného subjektu

 

Podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú títo zamestnanci (uvedení v § 9 ods. 2 zákona) na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či finančná operácia alebo jej časť  je alebo nie je v súlade s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c) osobitnými predpismi,

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e) uzatvorenými zmluvami,

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a

g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a

h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

 

1.1./  Kontrola  vykonávania predbežnej finančnej kontroly u pokladničných dokladov

 

Kontrolou bola preverená vzorka účtovných dokladov, ktorá bola vybraná neštatistickými metódami na základe úsudku kontrolného orgánu so zameraním sa na kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly.

 

K zdokumentovaniu vykonávania predbežnej finančnej kontroly (ďalej len PFK) sú uvedené nasledovné konkrétne zistenia:

 

PFK na príjmových pokladničných dokladoch (ďalej PPD) a výdavkových pokladničných dokladoch (VPD) za obdobie od XI. – XII. /2014 sa vykonávala priamo na dokladoch, alebo súhrnne na internom doklade v prípade potvrdeniek o zaplatení, s uvedením dátumu, čísiel dokladov (od-do) a súhrnnej sumy za potvrdenky.

 

Za toto obdobie nebolo zistené nevykonanie predbežnej finančnej kontroly na doklade súvisiacom s finančnou operáciou.

 

PFK na PPD č. od 8876/15 do 9452/15 sa rovnako vykonávala priamo na doklade v spodnej časti, predtlačeným textom.

 

Pri kontrole bolo zistené, že:   

-v texte PPD nie je v ani jednom doklade podpis v kolónke schválil,

-v texte predtlačeného vykonania PFK sa vo väčšine dokladov nachádzajú 2 podpisy zamestnancov zodpovedných za danú oblasť (v týchto dokladoch konkrétne vedúcej ekonomického odboru za rozpočet a vedúcou referátu daní a poplatkov za súlad s osobitnými predpismi, rozhodnutiami, internými predpismi) ale chýba podpis vedúceho zamestnanca povereného primátorom (v tomto prípade prednostky MsÚ),

-každá kolónka má v texte predtlačený dátum vykonania PFK a to aj v prípade že chýba podpis, čo svedčí o tom že PFK nebola vykonaná v uvedenom dátume,

-na 60 PPD bola PFK vykonaná len jedným zamestnancom zodpovedným za rozpočet a to vedúcou ekonomického odboru.

 

Vykonanie PFK na VPD č. 789/15 z 31. 7. 2015 bolo potvrdené priamo na doklade v spodnej časti, predtlačeným textom.

 

Pri kontrole bolo zistené, že:    

-obsahuje podpis primátora ako osoby zodpovednej za súlad dokladu so zákonom o verejnom obstarávaní, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami, internými predpismi.

 

Vykonanie PFK na PPD č. 9472/15 a 9508/15 z 1. 6. 2015.

 

Pri kontrole bolo zistené: 

-PFK obsahuje len 1 podpis zamestnanca zodpovedného za súlad dokladu s rozpočtom.

 

Vykonanie PFK na VPD č. 869/15 z 31. 8. 2015. 

 

Pri kontrole bolo zistené: 

-PFK obsahuje 3 podpisy, z toho 1 podpis primátora ako osoby zodpovednej za súlad dokladu so zákonom o verejnom obstarávaní, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami, internými predpismi.

 

Vykonanie PFK na VPD č. 840/15, 838/15 a 839/15 z 20. 8. 2015. 

 

Pri kontrole bolo zistené: 

-PFK obsahuje 3 podpisy, z toho 1 podpis primátora ako osoby zodpovednej za súlad dokladu so zákonom o verejnom obstarávaní, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami, internými predpismi.

 

Vykonanie PFK na PPD č. 12582/15, 12580/15, 12584/15, 12567/15 a 12563/15 z 25.8.2015.

 

Pri kontrole bolo zistené: 

-v texte PPD nie je v ani jednom doklade podpis v kolónke schválil,

-v texte predtlačenej na výkon PFK nebol nikým potvrdený súlad s......,

-každá kolónka ma v texte predtlačený dátum vykonania PFK a to aj napriek tomu že chýbajú podpisy.

 

Vykonanie PFK na internom doklade potvrdeniek o zaplatení z 26. 8. 2015, čísiel od 9893579 – do 9893587 so súhrnnou  sumou 122,50 €.

 

Vykonanie PFK na internom doklade potvrdeniek o zaplatení z 31. 8. 2015, čísiel od M 9858272 – do M 9858279 so súhrnnou  sumou 21 €.

 

Vykonanie PFK na internom doklade potvrdeniek o zaplatení z 31. 8. 2015, čísiel od 9893588 – do  9893595 so súhrnnou  sumou 101 €.

 

Vykonanie PFK na internom doklade potvrdeniek o zaplatení z 31. 8. 2015, čísiel od M 9858594 – do M 9858633 so súhrnnou  sumou 135 €.

 

 Pri kontrole uvedených dokladov bolo zistené, že nebol overený súlad vedúcim zamestnancom povereným primátorom.

 

Vykonanie PFK na internom doklade potvrdeniek o zaplatení z 28. 8. 2015, čísiel od M 9858577 – do M 9858593 so súhrnnou  sumou 70,50 €. Vykonanie PFK na internom doklade potvrdeniek o zaplatení z 28. 8. 2015, čísiel od M 9858266 – do M 9858271 so súhrnnou  sumou 22,50 €.

 

Pri kontrole bolo zistené:

-nebol overený súlad vedúcim zamestnancom povereným primátorom,

 • chýba podpis zamestnanca zodpovedného za súlad dokladu s rozpočtom.

 

Vykonanie PFK na PPD č. 12596/15, 12592/15, 12585/15 a 12584/15 z 25.8.2015. Vykonanie PFK na PPD č. 12636/15, 12632/15, 12629/15, 12628/15, 12626/15 12621/15 z 28.8.2015.

 

Pri kontrole bolo zistené: 

-v texte PPD nie je v ani jednom doklade podpis v kolónke schválil,

-v texte predtlačenej PFK sa nenachádza ani jeden podpis,

-každá kolónka ma v texte predtlačený dátum vykonania PFK a to aj napriek tomu že chýbajú podpisy.

 

Kontrolné zistenie č. 1:

 

Kontrolou vybraných PPD a VPD bolo zistené, že v období od marca 2015 kontrolovaný subjekt vo väčšine prípadov na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou predbežnú finančnú kontrolu vykonával len jedným zamestnancom (overovanie súladu s rozpočtom) alebo  v niektorých prípadoch týmto zamestnancom spolu s povereným vedúcim zamestnancom.

 

Znamená to že predbežnou finančnou kontrolou bola overená len jedna skutočnosť týkajúca sa finančnej operácie, ďalšie skutočnosti v zmysle § 9 ods. 1 zákona v mnohých prípadoch overované neboli.

 

Samotný súlad finančnej operácie alebo jej časti so zmluvami, osobitnými predpismi, internými aktmi riadenia často ako zodpovedný zamestnanec  overoval primátor, ktorý však v zmysle § 9 ods. 2 zákona predbežnú finančnú kontrolu nevykonáva, ale v súlade so zákonom poverí jej výkonom vedúceho zamestnanca. V týchto prípadoch tak nebolo postupované  v súlade s § 9 ods.1 a 2 zákona ako aj s príslušnými ustanoveniami smernice.

 

Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu dôsledne  v  súlade  s ust. § 9 ods.1 a 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj príslušných ustanovení smernice.

 

Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že v období od III./2015 do termínu vykonania kontroly bola prednostke MsÚ z pokladne vyplácaná peňažná hotovosť formou zálohových platieb. Tieto zálohové platby boli vyplácané pravidelne a pravidelne boli po niekoľkých týždňoch vrátené do pokladne, pričom vždy v ten istý deň, alebo najbližší pracovný deň ako bola záloha do pokladne vrátená, jej bola opäť a to ešte vo vyššej sume vyplatená. Vo dvoch prípadoch nebol predbežnou finančnou kontrolou overený súlad s osobitnými predpismi a vnútornými aktmi riadenia a tiež nebolo realizované overenie zo strany vedúceho zamestnanca pri poskytnutí a vyúčtovaní záloh. Tieto zálohy boli vyplatené a vrátené nasledovne, pričom posledné dve vyplatené zálohy boli vrátené k termínu ukončenia kontroly, t. j dňa 26. 10. 2015:

-vyplatená záloha v zmysle VPD č. 202/15 v sume 224 €  dňa 04. 03. 2015

-vrátená záloha v zmysle PPD č. 5335/15 v sume 224 € dňa 30. 04. 2015

-vyplatená záloha v zmysle VPD č. 418/15 v sume 450 € dňa 30 04. 2015

-vrátená záloha v zmysle PPD č. 11097/15 v sume 450 € dňa 30. 06. 2015

-vyplatená záloha v zmysle VPD č. 694/15 v sume 500 € dňa 03. 07. 2015

-vyplatená záloha v zmysle VPD č. 932/15 v sume 600 € dňa 21. 09. 2015

-vrátená záloha v zmysle PPD č. 14051/15 v sume 1100 € dňa 26.10. 2015

 

Kontrolné zistenie č. 2:

 

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta označené ako záloha boli z pokladne vyplatené a následne po niekoľkých týždňoch vrátené bez realizácie výdavkov, resp. vyúčtovania výdavkov spojených s činnosťou MsÚ, t. j. nebolo preukázané na aký účel boli verejné prostriedky vyplatené z pokladne  prednostke MsÚ.

 

Tento postup kontrolný orgán hodnotí ako postup nezákonný, ide o konanie v rozpore s § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., ako aj v zmysle § 19 ods. 1, 4 a 6  zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom konal v rozpore s ustanovením § 19 ods.1, 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a §13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

 

Nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov a porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu mesta je porušením finančnej disciplíny podľa §31 ods. 1 písm. j) , m) cit. zákona.

 

Podľa §31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

 

Smernica Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov, v čl. 6.1.2. písm. a) a b) určuje na čo majú byť zálohy poskytnuté – a to ako

a) zálohu na cestovné

b) zálohu na nákup materiálu alebo zabezpečenie služieb.

 

Finančné prostriedky vyplácané z pokladne ako záloha ani v jednom prípade na účel uvedený v smernici použité neboli, ale boli vrátené do pokladne.

 

Ďalej bolo zistené, že tieto zálohy neboli zúčtované v predposledný pracovný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bola záloha poskytnutá, ako to určuje príslušný čl. 6.1.2. internej smernice Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov.

 

Kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s internou smernicou Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

 

Tieto finančné operácie síce  boli overené predbežnou finančnou kontrolou, nebol ale dôsledne overený súlad s osobitnými predpismi zodpovedným zamestnancom, resp. tento súlad pri vracaní záloh nebol overený nikým, tzn. že predbežná finančná kontrola bola vykonaná formálne alebo neúplne a neboli ňou zistené vyššie uvedené nedostatky, ktoré boli zistené až následnou finančnou kontrolou.

 

Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu dôsledne  v  súlade  s  § 9 ods.1 a 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom následnou finančnou kontrolou  bol zistený nesúlad s osobitnými predpismi ako aj s príslušnými ustanoveniami smernice.

 

1.2./  Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly u  finančných operácií – právnych úkonov

 

Podľa § 2 ods.2 písm. k) zákona finančnou operáciou alebo jej časťou je príjem, poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

 

Kontrolný orgán preveril vykonávanie predbežnej finančnej kontroly  u finančných operácií, ktorými sú právne úkony a iné úkony majetkovej povahy. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly prekontroloval na dokladoch súvisiacich s týmito finančnými operáciami.

 

V oblasti záväzkových vzťahov kontrolný orgán skontroloval vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na zmluvách uzatvorených a platných v kontrolovanom subjekte (nájomných zmluvách, zmluvách o dielo, kúpnych zmluvách a iných zmluvách)vybraných náhodným výberom podľa úsudku kontrolóra.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu u právnych úkonov majetkovej povahy t.j. pri uzatváraní niektorých zmlúv, napr. zmluva č. 1201508,   č. 1801500, alebo ju v niektorých prípadoch  vykonával ako zodpovedná osoby za finančnú operáciu primátor, ktorý však v zmysle § 9 ods. 2 zákona predbežnú finančnú kontrolu nevykonáva, ale v súlade so zákonom poverí jej výkonom vedúceho zamestnanca. napr. zmluva č. 0801503, 0721503 a tak kontrolovaný subjekt nepostupoval pri overovaní takýchto finančných operácií v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona ako aj s ust. ods. 1.1. internej smernice Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov.

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom nekonal v  súlade  s  § 9 ods. 1 a 2  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj smernice.

 

Ďalej boli prekontrolované rozhodnutia, ktorými sa vyrubujú dane alebo ktorými sa určujú poplatky

 

 

 

Kontrolné zistenie č. 6:

 

Kontrolou bolo zistené, že od konca decembra roku 2014 až doteraz kontrolovaný subjekt  nevykonával predbežnú finančnú kontrolu u  právnych úkonov majetkovej povahy pri vydávaní všetkých rozhodnutí, ktorými sa vyrubujú dane alebo ktorými sa určujú poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a príslušných VZN. Jedná sa o niekoľko tisíc takýchto vydaných rozhodnutí. Tiež bolo zistené, že sa predbežnou finančnou kontrolou doteraz  neoverovali aj všetky ostatné rozhodnutia, ktorými sa vyrubujú dane alebo ktorými sa určujú poplatky na základe ďalších osobitných predpisov a v zmysle zákona o správnych poplatkoch a to na úseku územnej správy, ochrany prírody a krajiny a podobne, ako aj v zmysle príslušných VZN mesta. Pri prijímaní a realizácii takýchto  právnych úkonov majetkovej povahy bol kontrolovaný subjekt v zmysle § 6 a § 9 ods. 1 a 2  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný vykonávať  predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona, čo však do termínu vykonania kontroly realizované nebolo.

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom nekonal v  súlade  s  § 6 a § 9 ods. 1 a 2  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kontrolné zistenie č. 7:

 

Kontrolou bolo tiež zistené, že kontrolovaný subjekt k termínu vykonania tejto kontroly ešte neuhradil platby SAD Trnava, a.s. na základe nimi mesačne zasielaných Výkazov o nákladoch a výnosoch a to za mesiace III., V., VII., roku 2015 v celkovej sume 103 042,25 €, na čo bol kontrolovaný subjekt upozornený dňa 28.08.2015  zo strany hlavného kontrolóra mesta v internom liste  Oznámenie – upozornenie v súvislosti s kontrolou v SAD Trnava, a.s.  K tomu je potrebné pripočítať aj neuhradenú stratu za VIII./2015 v sume 31 829,07 € a tiež nevysporiadanú úhradu straty za rok 2014 v sume 6 660,17 € a ktorá vyplýva z vykonanej kontroly v SAD Trnava a.s. za rok 2014.  V súvislosti s neuhradením hrozí mestu, že si poskytovateľ môže uplatniť voči mestu zákonný úrok z omeškania, čo bude škoda, ktorá mestu môže vzniknúť. Na základe týchto zistených skutočnosti je zrejmé nevykonanie predbežnej finančnej kontroly na dokladoch súvisiacich s týmito finančnými operáciami.

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom nekonal v  súlade  s  § 6 a § 9 ods. 1 a 2  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj smernice.

 

1.3./  Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly u  finančných operácií – rozpočtových opatrení

 

Kontrolné zistenie č. 8:

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že pri príprave a realizácii rozpočtových opatrení – ako finančných operácií nebolo postupované v súlade s   § 6 a § 9 ods. 1 a 2  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom nekonal v  súlade  s  § 6 a § 9 ods. 1 a 2  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

1.4./  Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly u  finančných operácií – príjem a použitie verejných prostriedkov bezhotovostne

 

Kontrolný orgán preveril vykonávanie predbežnej finančnej kontroly u finančných operácií, ktorými sú príjem alebo použitie verejných prostriedkov bezhotovostne.  Vykonanie predbežnej finančnej kontroly prekontroloval na dokladoch súvisiacich s týmito finančnými operáciami, konkrétne na dodávateľských a odberateľských faktúrach a na interných účtovných dokladoch, ktoré boli v kontrolovanom subjekte realizované a ktoré boli kontrolou vybrané náhodným výberom.

 

Kontrolné zistenie č. 9:

 

Kontrolou bolo tiež zistené, že kontrolovaný subjekt predbežnou finančnou kontrolou po novele zákona o finančnej kontrole neoveroval finančné operácie v časti ich bezhotovostných príjmov, alebo pri použití či poskytnutí verejných prostriedkov (súlad s rozhodnutiami, zmluvami, internými aktmi riadenia a pod.)

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom nekonal v  súlade  s  § 6 a § 9 ods. 1 a 2  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2./  Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly – administratívnej kontroly kontrolovanej osoby u  finančných operácií – pri poskytovaní verejných prostriedkov iným právnickým a fyzickým osobám

 

Podľa § 9b ods. 6 a 7 zákona o zistených nedostatkoch z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby orgán verejnej správy vypracuje návrh správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a správu z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby. Ak neboli zistené nedostatky, orgán verejnej správy vypracuje iba správu z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby.

 

Návrh správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby obsahuje

a) označenie orgánu verejnej správy, ktorý vykonal administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby,

b) mená a priezviská zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvaných osôb, ktorí vykonali administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby,

c) označenie kontrolovanej osoby,

d) predmet administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,

e) opis zistených nedostatkov spolu s návrhmi opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,

f) závery administratívnej kontroly kontrolovanej osoby vrátane vyjadrenia o súlade finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 9 ods. 1,

g) zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,

h) zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby,

i) dátum vyhotovenia návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,

j) podpisy zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvaných osôb, ktorí vykonali administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby,

k) lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom,

l) lehotu na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby a o odstránení príčin ich vzniku.

 

Podľa § 9b ods. 8 zákona administratívna kontrola kontrolovanej osoby je skončená dňom zaslania správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby kontrolovanej osobe.

 

Kontrolné zistenie č. 10:

 

Kontrolou bola zistená nesprávna aplikácia zákona o finančnej kontrole, konkrétne §9, kedy pri poskytnutí  verejných prostriedkov nemalo byť postupované len podľa § 9 a § 9a zákona, t.j. nemala byť vykonaná len predbežná finančná kontrola -  vnútorná administratívna kontrola,  ale malo byť postupované aj podľa § 9b  zákona, t.j. mala byť vykonaná predbežná finančná kontrola – administratívna kontrola kontrolovanej osoby.

 

Kontrolovaný subjekt síce overoval finančné operácie súvisiace s poskytovaním verejných prostriedkov, avšak nepostupoval v súlade s príslušným § 9b zákona o finančnej kontrole v zmysle ktorého mal o zistených nedostatkoch vypracovať návrh správy a v prípade nezistenia nedostatkov mala byť vypracovaná a žiadateľovi zaslaná správa z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby kontrolovanej osobe.

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom nekonal v  súlade  s § 9b  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Na záver je potrebné zo strany kontrolného orgánu uviesť, že kontrolovaný subjekt v priebehu vykonávania následnej finančnej kontroly prijal a schválil s účinnosťou od 12. 10. 2015 Dodatok č. 1 k internej smernici „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov,“ v ktorej určil postup pri výkone predbežnej finančnej kontroly na MsÚ.

 

Kontrolný orgán na základe výsledkov kontroly uložil vedúcemu kontrolovaného subjektu povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči  nim opatrenia podľa osobitných predpisov.

 

 

         2. Správa o výsledku  kontroly na základe uzn. MsZ č. 157/A/2015

 

 

V zmysle uznesenia MsZ č. 157 A/2015 bodu a v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vykonali - Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór ÚHK kontrolu zabezpečenia výkonu štátnej správy v oblasti ochrany prírody – povoľovania výrubov, či mesto  nepoberá neoprávnene za tento výkon štátne dotácie a či môžu vykonávať túto zodpovednosť zo zákona ľudia, keď pôjdu na školenie“

 

Kontrolované obdobie:                      IX. – X./ 2015 

 

Kontrolný orgán:                                Mesto Piešťany – hlavný kontrolór mesta

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      Mestský úrad v Piešťanoch

             október/ 2015

Kontrolovaný subjekt:                       Mestský úrad v Piešťanoch

 

 

Predmet následnej finančnej kontroly:

 

 • v súlade s uznesením MsZ č. 157 A/2015 „preveriť či bol v mesiaci september zabezpečený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody – povoľovania výrubov, či mesto  nepoberá neoprávnene za tento výkon štátne dotácie a či môžu vykonávať túto zodpovednosť zo zákona ľudia, keď pôjdu na školenie“

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami
 • skontrolovať ako boli v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie termínov na vybavenie žiadostí

 

Výsledok  kontroly:

 

1./Poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní kontroly v zmysle uzn. MsZ č. 157 A/2015

 

Podľa § 14 ods. 2 písm. e) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.  kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch predložiť v lehote určenej kontrolným orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti, poskytnúť informácie o predmete následnej finančnej kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie následnej finančnej kontroly.

 

Kontrolné zistenie č. 1

 

Kontrolný orgán dňa 09.10. 2015 oznámil kontrolovanému subjektu začatie kontroly v zmysle uzn. MsZ č. 157 A/2015 a zároveň požiadal o sprístupnenie  a predloženie príslušnej dokumentácie a  dokladov súvisiacich s predmetom kontroly. Následne dňa 13. 10. 2015 bol kontrolovaný subjekt písomne kontrolným orgánom požiadaný aby v termíne do 19. 10. 2015  poskytol aj písomné vyjadrenie k nasledovným otázkam:

 

 • ako bol mestom Piešťany zabezpečený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody   -  povoľovanie výrubov v mesiaci september;
 • kým (personálne) bol tento výkon v mesiaci september zabezpečený;
 • aké výdavky boli v mesiaci september  na tento účel mestom realizované;
 • ako a kým (personálne) bude výkon štátnej správy  zabezpečený v mesiaci október a nasl. mesiace, akým spôsobom a odkedy bude mesto túto svoju zákonnú povinnosť riešiť.

Nakoľko do určeného termínu, t.j. do 19. 10. 2015 nebolo poskytnuté žiadne písomné vyjadrenie k uvedeným otázkam, kontrolný orgán zaslal kontrolovanému subjektu urgenciu žiadosti o  vyjadrenie, avšak ani do ďalšieho určeného termínu, t.j. do 26. 10. 2015 kontrolný orgán takéto vyjadrenie nedostal. Vyjadrenie nebolo doručené ani do dňa odovzdania správy o výsledku kontroly kontrolovanému subjektu.

 

Neposkytnutím vyjadrení na žiadosť kontrolného  orgánu kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 14 ods. 2 písm. e) zákona o finančnej kontrole

 

2./ Kontrola zákonnosti pri vybavovaní žiadostí o výrub stromov adresovaných mestu Piešťany 

 

Pri kontrole zákonnosti pri vybavovaní žiadostí o výrub stromov adresovaných mestu Piešťany kontrolný orgán vychádzal z príslušných ustanovení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v z.n.p.. 

 

Povinnosti pri vybavovaní žiadostí o výrub stromov adresovaných mestu Piešťany upravujú osobitné predpisy, ktorými sú najmä zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v z.n.p.  ako aj zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.

 

Podľa § 1 ods. 1 a 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v z.n.p. došlo k prechodu niektorých pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky

 

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. na obce okrem iného prešli pôsobnosti aj na úseku ochrany prírody a to:

1. vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,

2. ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní,

3. prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,

4. zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;

 

Nakoľko okresný úrad kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vykonávanej obcami v rozsahu zákonov uvedených v poznámke4) zákona č. 525/2003 Z.z, - teda v rozsahu zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, požiadal som listom Ministerstvo životného prostredia SR o zaujatie stanoviska, či má hlavný kontrolór mesta kompetenciu preverovať zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny.

 

Na uvedenú otázku Ministerstvo životného prostredia SR uviedlo, že „ v zmysle § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór má právomoc kontrolovať aj príslušné odbory obecného úradu v rozsahu uvedenom v § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

 

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že v právomoci hlavného kontrolóra mesta je  aj kontrola príslušných odborov resp. príslušných oddelení - po zmene Organizačného priadku Mestského úradu Piešťany (ďalej len Organizačného poriadku MsÚ), ktorý je účinný ako smernica č. 3/2015 od 01. 09. 2015 a od 11. 09. 2015 ako smernica č. 4/2015. A to znamená, že v zmysle § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení je hlavný kontrolór obce oprávnený preverovať aj dodržiavanie  všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce ich vedúcimi zamestnancami ako aj samotnými zamestnancami a dôvodiac vyššie uvedeným je teda legitímne preverovanie činnosti, resp. nečinnosti aj príslušného oddelenia  mestského úradu v rámci napĺňania jeho právomocí, či  plnenia jeho povinností.

 

Podľa § 11 Organizačného poriadku MsÚ – Náplň činností jednotlivých oddelení MsÚ, uvedenú oblasť na úseku ochrany prírody a krajiny v oblasti výrubu stromov u kontrolovaného subjektu zabezpečuje oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, pričom toto oddelenie poskytuje výkon samosprávnych činností a prenesených pôsobnosti na úseku stavebného poriadku, životného prostredia a projektov.

 

Podľa § 8 Organizačného poriadku MsÚ - Organizácia mestského radu, všeobecné povinnosti,  bodu 3. - Riadenie, na čele oddelenia stojí vedúci oddelenia, ktorý

 • riadi, organizuje a kontroluje činnosť príslušného oddelenia
 • jeho úlohy sú vymedzené v bode 5 toho paragrafu.

 

Podľa § 8 Organizačného poriadku MsÚ- Organizácia mestského radu, všeobecné povinnosti,  bodu 5.  - Vedúci oddelenia,

 

1. Na čele oddelení MsÚ sú vedúci, ktorí sú podriadení prednostovi MsÚ

2. Pri výkone svojej funkcie zabezpečujú najmä tieto úlohy:

       - riadia, zabezpečujú a zodpovedajú za plnenie úloh, ktoré pre oddelenia vyplývajú

         z obsahovej náplne činnosti jednotlivých oddelení a vytvárajú pre ich plnenie

         zodpovedajúc a primerané podmienky

       - riadia, koordinujú, kontrolujú a hodnotia prácu podriadených zamestnancov a plnenie

         ich úloh

       - určujú pre každého zamestnanca, ktorý spadá pod ich priamu riadiacu právomoc

         pracovnú náplň a túto v závislosti od zmien právnej úpravy operatívne upravujú a

         dopĺňajú

Podľa § 11 Organizačného poriadku MsÚ, - Náplň činností jednotlivých oddelení MsÚ

-          oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta poskytuje výkon samosprávnych činností a prenesených pôsobností na úseku stavebného poriadku, životného prostredia a projektov.

Podľa popisu hlavných úloh v oblasti Životné prostredie je pre činnosť
Zberné stredisko určené okrem iného:
 

-samostatne rieši  odborné úlohy v oblasti starostlivosti o zeleň a ochranu prírody a krajiny a zabezpečuje kontinuitu rozvoja všetkých zložiek verejnej zelene mesta

-plní samosprávne funkcie mesta v oblasti starostlivosti  o zeleň a ochrany prírody a krajiny

-kontroluje a metodicky riadi zabezpečovanie verejnoprospešných služieb na úseku starostlivosti  o verejnú zeleň (výsadbu, ošetrovanie a údržbu zelene parkov, cintorínov, sídlisk, alejí a uličných stromoradí) a prevádzkovanie záhradníctva Kanada, ktoré vykonávajú na  území mesta poverené mestské organizácie, príp. zmluvní partneri

-vedie evidenciu pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu na  území mesta podľa platného generelu zelene

-vypracúva alebo zabezpečuje vypracovanie projektov výsadby zelene v meste alebo jeho častiach a ich realizáciu

-vyjadruje sa k projektovým dokumentáciám všetkých stupňov z hľadiska výsadby  a údržby zelene, vrátane územných plánov

-zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň  a ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou

-dáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a  plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami, ak si nevyhradil túto pôsobnosť nadriadený úrad v chránených územiach s II. a III. stupňom ochrany

-vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním ním vydaných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

-monitoruje problematiku ochrany fauny na území mesta a spracováva podnety pre príslušné orgány štátnej ochrany prírody

 

Kontrolou bolo zistené, že do činnosti Zberné stredisko bola pričlenená činnosť na úseku starostlivosti o ochranu prírody a krajiny, čo nie je správne a mal by to kontrolovaný subjekt v Organizačnom poriadku MsÚ opraviť.

 

Pre zamestnancov je v zmysle § 8 ods. 7 Organizačného poriadku MsÚ stanovené, že:

1.Práva a povinnosti zamestnancov sú upravené v zákone č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v zákone č. 311/2001 Z.z. - Zákonníku práce v znení neskorších predpisov, v predpisoch na jeho vykonanie a v Pracovnom poriadku zamestnancov Mesta Piešťany, tiež v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, vo vnútroorganizačných právnych normách, v pokynoch a príkazoch primátora mesta a prednostu mestského úradu.

2.Povinnosťou každého zamestnanca je najmä:

-maximalizácia spokojnosti obsluhovaného klienta (občan, prijímateľ služby, návštevník, podnikateľ,...)

-kvalitné a včasné vykonávanie všetkých prác vyplývajúcich z jeho pracovnej náplne

-dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, morálky a etiky

Ďalej v zmysle § 8 ods. 8 Organizačného poriadku MsÚ je pre zamestnancov  stanovené, že: 

1.Ďalší zamestnanci sa zastupujú navzájom v rozsahu vymedzenom vedúcim oddelenia. Rozsah zastupovania musí byť stanovený tak, aby v prípade neprítomnosti ktoréhokoľvek zamestnanca bol zabezpečený výkon jeho agendy aspoň v nevyhnutnom rozsahu.

2.Pri dlhodobom zastupovaní presahujúcom spravidla viac ako 1 mesiac je vedúci zamestnanec povinný vymedziť rozsah jeho zastupovania v písomnom poverení   a informovať svojho zástupcu o všetkých záležitostiach a úlohách.

3.Zástupca je povinný informovať zastupovaného o všetkých úlohách a skutočnostiach, ktoré vybavil počas jeho neprítomnosti.

Podľa § 8 ods. 9 Organizačného poriadku MsÚ

1.Pri odovzdávaní funkcie sa vyhotoví zápis o stave plnenia úloh príslušného útvaru, spisov, korešpondencie a o stave majetkových hodnôt. Zápis podpíše odovzdávajúci, preberajúci a ich bezprostredný nadriadený. Zápis sa založí do osobného spisu.

2.Pri preberaní funkcie so zodpovednosťou za zverené hodnoty sa vykoná inventúra zverených hodnôt a spíše sa dohoda o hmotnej zodpovednosti, ktorú podpíše preberajúci.

Podľa § 8 ods. 10 Organizačného poriadku MsÚ

1.Za organizáciu a riadny chod správy registratúry zodpovedajú jednotliví vedúci organizačných útvarov.

2.Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami, včas ich vybavovať a zodpovedá za ich ochranu.

3.Vyhotovenie, odosielanie, označovanie, príjem a triedenie zásielok, obeh, archivovanie a skartáciu písomností podrobne upravuje Registratúrny poriadok.

4.Obeh písomností podrobne upravuje smernica Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie.

Kontrolné zistenie č. 2 

 

Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta má podľa§ 11 Organizačného poriadku MsÚ zabezpečovať a plniť výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň  a ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou.

 

Kontrolou bolo zistené, že táto povinnosť mesta, ktorú malo s účinnosťou od 01. 09. a následne tiež od 11. 09. 2015 (po zmene  Organizačného poriadku MsÚ)  zabezpečovať oddelenie stavebných služieb  a rozvoja mesta, nebola zabezpečená v zmysle ustanovenia § 11 Organizačného poriadku MsÚ, pretože poverený vedúci tohto oddelenia, ktorý prijal v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverenie, aby v celom rozsahu riadil oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, nezabezpečil na základe jemu určených úloh podľa § 8 ods. 5 Organizačného poriadku MÚ na úseku  životného prostredia v mesiaci september plnenie výkonu štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou.

 

Ďalej bolo pri kontrole zistené, že za celý mesiac september 2015 až do termínu 07. 10. 2015 neboli žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov vôbec vybavované v zmysle príslušnej legislatívy a tiež ako to vyplýva z § 11 Organizačného poriadku MsÚ pre oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, ktoré zabezpečuje plnenie výkonu štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochranu prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou a v termínoch v zmysle zák. č 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p.

 

Nečinnosťou  kontrolovaného subjektu pri podaných žiadostiach na výrub stromov v mesiaci september 2015 nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s  § 8 ods. 5 a § 11 Organizačného poriadku MsÚ v spojitosti s osobitnými predpismi.

Kontrolné zistenie č. 3

 

Kontrolou bolo tiež zistené, že  spisy odovzdané  zamestnancom mesta, ktorí sú od termínu 07. 10. 2015 poverení plnením výkonu štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň  a ochranu prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou im neboli odovzdané od všetkých žiadateľov.

 

V podateľni úradu sú zaevidované ďalšie dve žiadosti, ktoré im neboli postúpené a u ktorých už boli zaplatené aj správne poplatky.

Jedná sa o nasledovné žiadosti:

 • P.č. 20209 zo dňa 25. 08. 2015
 • P.č. 19661 zo dňa 14. 08. 2015

 

Neodovzdaním žiadostí o výrub stromov na žiadosť fyzických osôb k ich vybaveniu kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s §  8 ods. 10 – Správa registratúry a obeh písomností Organizačného poriadku MsÚ.

 

Zároveň tým došlo k nečinnosti  kontrolovaného subjektu pri týchto dvoch podaných žiadostiach na výrub stromov, čim kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s  § 8 ods. 5 a § 11 Organizačného poriadku MsÚ v spojitosti s osobitnými predpismi.

 

3./ Kontrola povinnosti zverejňovania  žiadostí o povolenie výrubov stromov

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. orgán ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Kontrolné zistenie č. 4

 

Kontrolným orgánom bolo preverené dodržiavanie zákonom stanovenej povinnosti kontrolovaného subjektu zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8 zákona č. 543/2002 Z. z. a túto evidenciu viesť na svojej internetovej stránke do troch pracovných dní od začatia konania. Bolo zistené, že napr. žiadosti: P.č. 20554 zo dňa 31. 08. 2015

                        P.č. 21405 zo dňa 11. 09. 2015

                        P.č. 21903 zo dňa 21. 09. 2015

                        P.č. 21996 zo dňa 22. 09. 2015

                        P.č. 22210 zo dňa 25. 09. 2015

                        P.č. 22732 zo dňa 05. 10. 2015

ktoré mali byť zverejnené do troch pracovných dní od začatia konania neboli v priebehu mesiaca septembra, resp. októbra zverejnené na internetovej stránke mesta, t.j. preukázateľne nebola splnená podmienka podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.

 

Pri podaných žiadostiach na výrub stromov v mesiaci september a v jednom prípade aj v mesiaci október 2015 nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.

 

4./  Kontrola účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu

 

Kontrolný orgán preveril skutočnosť, či mesto  nepoberá neoprávnene za tento výkon štátne dotácie.

 

Podľa § 9 ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. správca kapitoly podľa ods. 1 zákona je povinný oznamovať obciam a vyšším územným celkom, ktoré zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy, sumu výdavkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy v lehote do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

 

Túto skutočnosť kontrolovanému subjektu oznámil Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie svojím listom zo dňa 27. 02. 2015 prijatým mestom Piešťany pod p. č. 6476 dňa 05.03.2015, v ktorom mu oznámil, že „na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na rok 2015 bola určená celková dotácia pre Vašu obec 2625,97 €“.  Zároveň bol uvedený spôsob výpočtu a odvolanie sa na schválený zákon č. 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2015.

 

Na základe osobného preverenia na oddelení finančných služieb, do času výkonu kontroly  z pridelenej dotácie na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie neboli  čerpané tieto účelovo určené  prostriedky štátneho rozpočtu.

 

5./ Preverenie splnenia osobitných kvalifikačných predpokladov u zamestnancov  vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o životné prostredie

 

Kontrolný orgán požiadal svojím listom Ministerstvo životného prostredia o zaujatie stanoviska k otázke, či zamestnanci referátu životného prostredia vykonávajúci štátnu správu starostlivosti o životné prostredie a  disponujúci jednotlivými osvedčeniami o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na úseku ochrany ovzdušia, ochrany vôd a nakladania s vodami a odpadového hospodárstva (každý má osvedčenie na jeden úsek) môžu vykonávať štátnu správu starostlivosti o životné prostredie aj na úseku ochrany prírody a krajiny.

Ministerstvo životného prostredia vo svojej odpovedi uviedlo: „ V zmysle §  ods. 3 vyhlášky č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov štátny zamestnanec alebo zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme, ktorý vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na viacerých úsekoch uvedených v prílohe, spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad, ak získa osvedčenie aspoň na jeden z nich. V zmysle uvedeného tak zamestnanci, ktorí disponujú iba jedným osvedčením napr. na úseku ochrany ovzdušia môžu vykonávať štátnu správu aj na inom úseku napr. na úseku ochrany prírody a krajiny.

 

Kontrolný orgán preveril priamo na Ministerstve životného prostredia otázku uvedenú v uznesení MsZ č. 157 A/2015 a na základe zaslanej odpovede ako aj samotného znenia zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie v z.n.p. ako aj § 2 ods. 3 vyhlášky č. 462/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že zamestnanci, ktorí disponujú iba jedným osvedčením sú oprávnení vykonávať štátnu správu aj na úseku ochrany prírody a krajiny.

 

Kontrolou bolo zistené, že toho času disponujú na MsÚ osvedčením o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov od Ministerstva životného prostredia, na základe ktorého môžu vykonávať štátnu správu aj na úseku ochrany prírody a krajiny dvaja zamestnanci, ktorí túto činnosť začali vykonávať na základe uzatvorenej dohody o zmene pracovných podmienok zo dňa 07.10.2015.

 

Kontrolný orgán ku kontrolným zisteniam a nedostatkom, ktoré boli zistené uvádza, že niektoré boli v priebehu kontroly a v čase do predloženia správy o výsledku kontroly na MsZ odstránené.

 

Kontrolný orgán na základe výsledkov kontroly uložil vedúcemu kontrolovaného subjektu povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči  nim opatrenia podľa osobitných predpisov.

 

 

V Piešťanoch, dňa  06. 11. 2015

 

Správu predkladá:                                                                                    Ing. Peter Konečný, v.r.

                                                                                                                      hlavný kontrolór mesta

 

Vyvesené: 20. 11. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť