Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2016

Správa  o výsledkoch ukončených  kontrol hlavného kontrolóra

mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2016 

 

 

  1. Záznam   o výsledku následnej finančnej kontroly

                                                                                                                         

Na základe uznesenia MsZ č.198/2015 z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. 11. 2015 vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór

následnú finančnú kontrolu v zmysle schváleného uznesenia MsZ na dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných  právnych predpisov a interných predpisov pri poskytovaní a vyúčtovaní záloh u ostatných osôb ktoré majú prístup k pokladni alebo ktorým sú vyplácané zálohy

 

Kontrolný orgán:                               Mesto Piešťany – hlavný kontrolór mesta

 

Kontrolované obdobie:                      01. 11. 2014 – 31.8. 2015

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      MsÚ Piešťany

                                                           XII. / 2015

Kontrolovaný subjekt:                       MsÚ Piešťany

 

Predmet  následnej finančnej kontroly:        

 

  • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných  právnych predpisov a interných predpisov pri poskytnutí a vyúčtovaní záloh

 

Účel následnej finančnej kontroly:   

 

  • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s  rozpočtovými prostriedkami       -  poskytnutými zálohami
  • skontrolovať zákonnosť postupu pri poskytnutí a vyúčtovaní záloh. 

 

Výsledok následnej finančnej kontroly:

 

1.  Kontrola dodržiavania zákonných povinností pri poskytovaní a vyúčtovaní záloh

 

Kontrolovaná oblasť je upravená zákonmi č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom       č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., zákona                 č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a internou smernicou č. 06/2013 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“.  

 

Kontrolou boli prekontrolované všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady súvisiace s vyplatením a vrátením záloh v období od 1. 11. 2014 do 31. 8. 2015. Pri kontrole bol zistený jeden prípad vyplatenia zálohy pre kanceláriu prednostky vo výške 250,- € (VPD č. 336/15 z 01. 04. 2015), ktorá bola vrátená do pokladne dňa 30. 04. 2015 (PPD č. 5330/15) pričom záloha nebola zúčtovaná tovarom, prácou alebo službou. Táto záloha bola vybraná na uvažovaný nákup vybavenia kancelárie prednostky, ktorý sa v priebehu mesiaca nezrealizoval a preto bola záloha dňa 30. 04. 2015 vrátená do pokladne mesta. 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že tento prípad vyplatenia zálohy má rovnaký charakter a dotýka sa rovnakej osoby ako u predošlej kontroly ukončenej správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 15/2015 a tiež, že kontrolou neboli zistené iné prípady vyplatenia  hotovosti bez zúčtovania konkrétnych výdavkov, kontrolný orgán vypracoval z kontroly záznam.

 

Záznam o výsledku  následnej finančnej kontroly bol vyhotovený  dňa  05. 01. 2016

 

                                                                                 

2.  Správa   o výsledku následnej finančnej kontroly

 

Na základe uznesenia MsZ č. 199 A/2015 z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.11.2015 a v zmysle plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2015, schváleného uznesením MsZ v Piešťanoch, vykonali Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór a Ing. Ondrej Horňák, kontrolór 

 

následnú finančnú kontrolu efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančných

prostriedkov na mzdy zamestnancov, ktorí zo strany zamestnávateľa mali prekážky v práci a zostali tri mesiace doma.

 

Kontrolný orgán:                                mesto Piešťany  - hlavný kontrolór mesta 

 

Kontrolované obdobie:                      VIII./ 2015 – XII/ 2015

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      útvar hlavného kontrolóra mesta

                                                           XII./2015 – I./2016

 

Kontrolovaný subjekt:                       MsÚ  Piešťany

 

Predmet  následnej finančnej kontroly:

 

  • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  a interných predpisov v súvislosti s vynakladaním verejných prostriedkov na mzdy zamestnancov pri prekážkach v práci

 

Účel následnej finančnej kontroly:

 

  • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s rozpočtovými  prostriedkami určenými na výplatu miezd pri prekážkach v práci

 

Výsledok následnej finančnej kontroly:

 

MsZ mesta Piešťany uložilo hlavnému kontrolórovi mesta svojim uznesením č. 199 A/2015 „preveriť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť vynaložených finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov, ktorí zo strany zamestnávateľa mali prekážky v práci a zostali tri mesiace doma,“ a tak  predmetom kontroly nebolo preverovanie zákonností výpovedí zo strany zamestnávateľa.

Pri preverovaní hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov, ktorí zo strany zamestnávateľa mali prekážky v práci a zostali tri mesiace doma, kontrolný orgán teda vychádzal z legislatívnej úpravy, ktorá upravuje procesy pri organizačných zmenách - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (ďalej len zákon o obecnom zriadení), zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z.n.p. (ďalej len zákonník práce),  zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., (ďalej len zákon o výkone práce vo verejnom záujme), platná a účinná Kolektívna zmluva.

 

Mesto Piešťany, zastúpené primátorom mesta vydalo  „Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách č. 1/2015, zo dňa 27.08.2015“ (ďalej len rozhodnutie zamestnávateľa č. 1). Dňa 27.08.2015 zamestnávateľ oboznámil  OO SLOVES ZV Mesta Piešťany  (ďalej len odborová organizácia) s rozhodnutím o organizačných zmenách.

Rozhodnutím č. 1, ktoré  bolo vydané  na základe porady vedenia mesta Piešťany zo dňa 24.08.2015,  sa  dňom 31.08.2015  zrušili všetky referáty  a odbory MsÚ a tiež sa zrušili organizačné útvary - kancelária primátora a prednostu. Dňom 01.09.2015 ich nahradili nové organizačné útvary, konkrétne 6 oddelení a kancelária vedenia mesta.

 

Organizačná zmena vyplývajúca z rozhodnutia zamestnávateľa č. 1 sa týkala 10 zamestnancov. Na základe skutočnosti, že sa rozhodnutím č. 1 zrušili aj všetky miesta vedúcich referátov a niektorí z dovtedajších vedúcich referátov neprijali ponuku zamestnávateľa pracovať na mieste referenta, bolo prijaté „Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách č. 2 z 11. 09. 2015 (ďalej len rozhodnutie zamestnávateľa č. 2). Táto organizačná zmena sa týkala 5 zamestnancov. Dňa 11. 09. 2015 zamestnávateľ listom zaslal  odborovej organizácii Oznámenie organizačných zmien na MsÚ v Piešťanoch, pričom odborovej organizácii bolo toto oznámenie doručené až dňa 17. 09. 2015.

 

Dňa 27.08.215 boli za prítomnosti troch zamestnankýň mesta  s rozhodnutím o organizačných zmenách oboznamovaní jednotliví zamestnanci (deviati z desiatich, jedna zamestnankyňa bola v tom čase práceneschopná), dotknutí organizačnou zmenou. Bola im  ponúknutá dohoda o skončení pracovného pomeru podľa § 60 v spojení s  § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce. Ani jeden zamestnanec zamestnávateľom predloženú dohodu o skončení pracovného pomeru so zamestnávateľom neuzatvoril. Jedna zamestnankyňa, ktorá bola v tom čase práceneschopná, bola  s organizačnou zmenou oboznámená až po ukončení jej práceneschopnosti dňa 08. 09. 2015.

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že  títo 9 zamestnanci chodili do zamestnania až do 09.09. 2015, 1 zamestnankyňa – po ukončení práceneschopnosti od 08. 09. 2015. Zamestnávateľ  týmto zamestnancom od 01. 09. 2015 prestal prideľovať prácu. Uvedenú povinnosť zamestnávateľa, prideľovať im prácu v zmysle pracovnej zmluvy, zamestnanci zamestnávateľovi písomne oznámili; na základe uvedeného  boli zamestnávateľom v období  od 02. 09. 2015 do dňa 09. 09. 2015 najprv ústne a následne dňa 09. 09. 015 aj písomne usmernení, že od 01. 09. 2015 majú prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Od uvedeného dňa zamestnanci prestali chodiť do práce. Dňa 16. 09. 2015 im bolo  oznámené prerušenie prekážky v práci na strane zamestnávateľa a bolo im nariadené čerpanie dovolenky, ktorú nemali dočerpanú. 

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že štyria vedúci referátov a jedna vedúca odboru, ktorým boli zrušené ich dovtedajšie pracovné miesta ku dňu 31. 08. 2015,  neprijali ponuku zamestnávateľa pracovať na mieste referenta podľa nového organizačného poriadku. Písomne požiadali zamestnávateľa,  aby im prideľoval prácu v zmysle uzatvorenej pracovnej zmluvy.

 

V dňoch od 09. do 10. 09. 2015 boli títo zamestnanci  písomne usmernení, že od 01. 09. 2015 majú prekážku v práci zo strany zamestnávateľa, pretože ich pracovné miesta boli zrušené. Ani z týchto zamestnancov v mesiaci september nikto neuzatvoril so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru v zmysle § 60 zákonníka práce v spojení s  § 63, ods. 1 písm. b) zákonníka práce. 

 

Kontrolou bolo zistené, že títo piati dotknutí zamestnanci boli usmernení, že majú prekážku v práci zo strany zamestnávateľa, jeden, resp. dva dni predtým, ako bolo vydané rozhodnutie č. 2 a ktoré dňom 11. 09. 2015 zrušilo im ponúkaných 5 pracovných miest referentov.

 

Odborová organizácia prijala podľa predložených dokladov dňa 17. 09. 2015 ( teda až 17 dní odo dňa organizačnej zmeny) od kontrolovaného subjektu  - ako zamestnávateľa žiadosť o prerokovanie výpovedí 14 zamestnancov.

 

Odborová organizácia dňa 28. 09. 2015 oznámila kontrolovanému subjektu ako zamestnávateľovi, že 13 výpovedí prerokovali dňa 28. 09. 2015, okrem výpovede jednej zamestnankyne - členky odborového orgánu. Na ňu sa v zmysle § 240 ods. 9 zákonníka práce, vzťahovala dlhšia doba na prerokovanie. Jej výpoveď bola v zmysle zákonníka práce prerokovaná dňa 02. 10. 2015.

 

Dňom 28. 09. 2015 začal zamestnávateľ zamestnancom doručovať výpovede, avšak do konca mesiaca september sa mu podarilo doručiť len tri výpovede, a to z dôvodu že zamestnanci  na základe rozhodnutia zamestnávateľa neboli na pracovisku pre prekážku v práci. Títo zamestnanci trávili prekážku v práci na základe usmernenia samotného zamestnávateľa mimo svojho pracoviska – doma. Trom zamestnancom, ktorým bola výpoveď doručená ešte v septembri začala plynúť výpovedná doba  dňom 01. 10. 2015.

 

Všetky ostatné výpovede až na jednu výpoveď, boli zamestnancom doručené až v mesiaci október; týmto zamestnancom začali výpovedné doby plynúť až dňom 01. 11. 2015.

 

Výpoveď jednej zamestnankyne zaslal kontrolovaný subjekt ako zamestnávateľ odborovej organizácii na prerokovanie dňa 06. 10. 2015 a odborový orgán ju prevzal dňa 07. 10. 2015) a prerokoval ju dňa 16. 10. 2015. Nakoľko táto zamestnankyňa prijala dňom 09. 09. 2015 písomné usmernenie, že pre prekážku v práci nemusí byť na pracovisku, lebo jej pracovné miesto bolo zrušené, zamestnávateľ jej do konca mesiaca október  nebol schopný doručiť výpoveď – výpovedná doba jej preto začala plynúť až od 01. 12. 2015.

 

Znamená to, že týmto zamestnancom sa nepodarilo doručiť výpovede zo strany zamestnávateľa a to napriek skutočnosti, že v období doručovania výpovedí plynuli vynútené prekážky v práci na strane zamestnávateľa, ktoré podľa rozhodnutia zamestnávateľa zamestnanci trávili doma. Zamestnávateľ mal oprávnenie prerušiť trávenie prekážok práci v domácom prostredí a nariadiť zamestnancom účasť na pracovisku. Týmto spôsobom by zabezpečil doručenie výpovedí zamestnancom aspoň v mesiaci september, keď to už zlou organizáciou práce nestihol v mesiaci august, v ktorom pripravoval organizačné zmeny. Prerušenie prekážky v práci  raz urobil a to konkrétne 16. 09.2015, aby im nariadil čerpanie nevyčerpanej dovolenky. V tento deň im však nedoručil výpovede, lebo ich nemal prerokované s odborovou organizáciou.

 

V priebehu mesiaca október jedna zamestnankyňa uzatvorila so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru a jej pracovný pomer bol ukončený dňom  31.10.2015.

 

V priebehu mesiaca január 2016, jedna zamestnankyňa, ktorej pracovný pomer mal byť dňom 31. 01. 2016 skončený výpoveďou zo strany zamestnávateľa, prijala dohodu o zmene pracovných podmienok podľa § 54 zákonníka práce a nastúpila na uvoľnené miesto matrikárky.

 

Kontrolný orgán na základe zistených skutočností požiadal kontrolovaný subjekt o nasledovné vyjadrenie sa k týmto otázkam:

 

  1. Prečo nebol proces organizačných zmien na MsÚ vykonaný takým spôsobom, aby výpovedné doby zamestnancov plynuli odo dňa vykonanej organizačnej zmeny v zmysle Rozhodnutia zamestnávateľa č. 1/2015, t.j. od 01. 09. 2015 a v súlade s Rozhodnutím zamestnávateľa č. 2/2015, t.j. od 01. 10. 2015?

 

  1. Aké objektívne prekážky na strane zamestnávateľa a aké objektívne prekážky na strane zamestnancov viedli ku skutočnosti, že výpovedné doby zamestnancov plynuli až od 01. 10. 2015, resp. od 01. 11. 2015 a v jednom prípade od 01. 12. 2015, t.j. mesiac, dva mesiace, resp. tri mesiace po uskutočnenej organizačnej zmene?

 

Kontrolovaný subjekt sa k uvedeným otázkam vyjadril nasledovne:

 

„Podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení primátor konal v súlade s kompetenciami vyplývajúcimi z uvedených ustanovení zákona, ktoré určujú, že primátor d) „vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.“ Na základe porady vedenia mesta Piešťany uskutočnenej dňa 24. 08. 2015 a v súlade s vyššie uvedenými kompetenciami následne primátor vydal rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách dňa 27.08.2015. Formu, spôsob i čas vykonania organizačných zmien určuje primátor mesta.“

 

Kontrolovaný subjekt neodpovedal na otázku hlavného kontrolóra, aké objektívne prekážky na strane zamestnávateľa a aké objektívne prekážky na strane zamestnancov viedli ku skutočnosti, že výpovedné doby zamestnancov plynuli až od 01. 10. 2015, resp. od 01. 11. 2015 a v jednom prípade od 01. 12. 2015, t.j. mesiac, dva mesiace, resp. tri mesiace po uskutočnenej organizačnej zmene.

 

Kontrolný orgán pri posudzovaní hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vychádzal z definície týchto pojmov, tak ako sú uvedené v zákone č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.

 

Podľa § 2 ods. 2 písm. l, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v z.n.p. „hospodárnosťou na účely tohto zákona sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality,“

 

Podľa § 2 ods. 2 písm. m, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole „efektívnosťou sa na účely tohto zákona rozumie maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom“

 

Podľa § 2 ods. 2 písm. n, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole „účinnosťou sa na účely tohto zákona rozumie vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.

 

Na základe zistených skutočností a  definície hospodárnosti a účinnosti kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt nedodržal princíp hospodárnosti, t.j. neminimalizoval náklady na vykonanie organizačnej zmeny pri zachovaní primeranej úrovne a kvality. Konštatovanie nehospodárnosti dokumentuje jednoduchý prepočet výdavkov uvedený v tabuľkách v prípade, že by výpovedné doby zamestnancov plynuli odo dňa organizačnej zmeny bez ďalších vynútených prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

 

 

Tabuľka č.1:

Reálny – skutočný stav  čerpania výdavkov mesta na prekážky v práci od IX. – XI./2015 pri organizačných zmenách okrem ostatných zákonných nárokov - pred plynutím výpovedí; (príloha č. 1 správy)

 

Tab. č. 1

 

Por. číslo

 

 

Zamestnanec

 

 

Výpovedná

doba

 

 

Skutočná cena práce

počas prekážok

v práci v IX./2015

Skutočná cena práce

počas prekážok v práci v X./2015

  Skutočná

 cena práce

    počas

  prekážok

   v práci v XI./2015

1.

zamestnanec

2

   1 157,21 €

        -

       -

2.

zamestnanec

3

   1 947,64 €

        -

       -

3.

zamestnanec

3

      861,97 €

        -

4.

zamestnanec

3

     965,89 €

     965,86 €

       -

5.

zamestnanec

3

 1 031,02 €

  1 030,98 €

 

6.

zamestnanec

3

   1 978,70 €

  1 978,68 €

       -

7.

zamestnanec

3

   1 328,51 €

  1 328,51 €

       -

8.

zamestnanec

3

 1 795,04 €

  1 795,01 €

       -

9.

zamestnanec

3

  1 302,31 €

  1 392,68 €

       -

10.

zamestnanec

3

  1 380,85 €

  1 471,26 €

       -

11.

zamestnanec

2

   1 076,88 €

  1 076,86 €

       -

12.

zamestnanec

3

   1 226,72 €

  1 226,69 €

       -

13.

zamestnanec

2

     791,34 €

     951,97 €

       -

14.

zamestnanec

3

     896,91 €

  1 408,49 €

       -

15.

zamestnanec

3

      827,45 €

  1 070,80 €

  1 070,82 €

 

Spolu

 

 18 568,44 €

15 697,75 €

  1 070,82 €

 

 

 

Tabuľka č.2:

Optimálny stav čerpania výdavkov mesta na prekážky v práci pri organizačných zmenách v zmysle zákonníka práce okrem ostatných zákonných nárokov – pred plynutím výpovedí; (príloha č. 2 správy)

 

Tab. č. 2

 

Por. číslo

 

 

Zamestnanec

   

   

    Mesačná

  cena práce

 

 

Výpovedná

doba

Cena práce

počas prekážok

v práci v 

IX. -XI./2015

1.

zamestnanec

1 157,19 €

2

0

2.

zamestnanec

1 945,97 €

3

0

3.

zamestnanec

  860,30 €

3

0

4.

zamestnanec

  964,21 €

3

0

5.

zamestnanec

1 053,95 €

3

0

6.

zamestnanec

1 977,01 €

3

0

7.

zamestnanec

1 328,48 €

3

0

8.

zamestnanec

1 793,36 €

3

0

9.

zamestnanec

1 347,47 €

3

0

10.

zamestnanec

1 424,39  €

3

0

11.

zamestnanec

1 075,55 €

2

0

12.

zamestnanec

1 225,03 €

3

0

13.

zamestnanec

  995,93 €

2

0

14.

zamestnanec

1 406,85 €

3

0

15.

zamestnanec

1 070,15 €

3

0

 

Spolu

19 625,84 €

 

             0

 

 

Tabuľka č.3:

Vedením mesta predpokladaný stav čerpania výdavkov mesta pri organizačných zmenách v zmysle zákonníka práce, okrem ostatných zákonných nárokov, ak by zamestnanci skončili pracovný pomer dohodou a kedy by im bolo  navyše vyplatené jedno odstupné oproti stavu, kedy by im bola daná výpoveď;  (príloha č. 3 správy)

 

Tab. č. 3

 

Por. číslo

 

MENO

 

   Mesačná

 cena  práce

 

Výpovedná

doba

Zákonne navyše vyplatené odstupné

1.

zamestnanec

1 157,19 €

2

1 157,19 €

2.

zamestnanec

1 945,97 €

3

1 945,97 €

3.

zamestnanec

  860,30 €

3

   860,30 €

4.

zamestnanec

  964,21 €

3

   964,21 €

5.

zamestnanec

1 053,95 €

3

1 053,95 €

6.

zamestnanec

1 977,01 €

3

1 977,01 €

7.

zamestnanec

1 328,48 €

3

1 328,48 €

8.

zamestnanec

1 793,36 €

3

1 793,36 €

9.

zamestnanec

1 347,47 €

3

1 347,47 €

10.

zamestnanec

1 424,39  €

3

1 424,39 €

11.

zamestnanec

1 075,55 €

2

1 075,55 €

12.

zamestnanec

1 225,03 €

3

1 225,03 €

13.

zamestnanec

  995,93 €

2

   995,93 €

14.

zamestnanec

1 406,85 €

3

1 406,85 €

15.

zamestnanec

1 070,15 €

3

1 070,15 €

 

Spolu

19 625,84 €

 

19 625,84 €

 

Rozdiel v tabuľkách č. 1 a č. 3 je v alternatíve odchodu zamestnancov na základe výpovede a na základe dohody o skončení pracovného pomeru, s čím je spojené zákonné zvýšenie odstupného pre zamestnanca o jeden mesiac.

 

Kontrolný orgán rovnako konštatuje že kontrolovaný subjekt nedodržal princíp účinnosti, t.j. vzhľadom k disproporciám vo vzťahu medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti museli byť použité verejné prostriedky vo vyššej miere ako boli plánované, t.j. proces organizačných zmien mal byť naplánovaný tak, aby bol dodržaný zákonný postup a boli minimalizované náklady na realizáciu procesu organizačných zmien. Organizačné zmeny mohli byť realizované bez zbytočných  prekážok v práci na strane zamestnávateľa a to lepším zvládnutím logistiky, napr. zamestnávateľ pri rozhodovaní a usmerňovaní zamestnancov s prekážkami v práci na strane zamestnávateľa mal zamestnancom doručiť výpovede na pracovisku a nie im oznámiť, že počas prekážok v práci nemusia chodiť na pracovisko  a potom im nedokázať doručiť výpovede do konca mesiaca a jednom prípade aj počas dvoch mesiacov.

 

Kontrolné zistenie:

Podľa § 19 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy  je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

 

Kontrolou bolo zistené, a dokumentujú to aj výsledky zverejnené vo vyššie uvedených tabuľkách, že nezvládnutou logistikou pri realizácii organizačných zmien došlo v kontrolovanom období po uskutočnenej organizačnej zmene k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov ako to ustanovuje Zákonník práce. Zákonník práce síce umožňuje  využiť prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 3 zákonníka práce), avšak toto ustanovenie nemôže byť v rozpore so zákonnou požiadavkou vyplývajúcou z § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a to povinnosť subjektu verejnej správy zachovávať  hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov.

 

Na základe vyššie uvedených skutočností ako aj obsahu odpovede kontrolovaného subjektu, je možné konštatovať, že pri vykonávaní organizačných zmien nebolo postupované v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t. j. hospodárne, efektívne a účinne.

 

K nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému čerpaniu verejných prostriedkov pri organizačných zmenách na strane zamestnávateľa došlo, pretože zamestnávateľ okrem zákonne oprávnených výdavkov na tento účel v zmysle príslušných ustanovení zákonníka práce použil finančné prostriedky nad tento rozsah a to podobu jedného, dvoch či troch mesiacov, kedy zamestnanci pre zamestnávateľom nariadenú prekážku v práci nepracovali, pretože boli ústne a od 09. 09. 2015 aj písomne usmernení, že majú byť doma, hoci im ešte neplynula výpovedná doba a zamestnávateľ im pre túto nariadenú prekážku v práci vyplácal plat.

 

Uvedené sa tak dialo preto, lebo zamestnávateľ k termínu organizačných zmien nebol pripravený na situáciu, že zamestnanci neprijmú ním ponúknuté dohody o skončení pracovného pomeru. Od 02. 09. 2015 títo zamestnanci naďalej chodili do práce a žiadali zamestnávateľa, aby im prideľoval prácu podľa pracovnej zmluvy. V tom čase nemal na variant neprijatia dohôd o skončení pracovného pomeru zo strany zamestnancov ani  pripravené  výpovede,  predtým prerokované zo strany odborovej organizácie. 

 

Na variant podávania výpovedí zo strany zamestnávateľa po neprijatí dohôd o skončení pracovného pomeru zamestnancami, nebol zamestnávateľ vôbec pripravený a nebol ani pripravený na situáciu, že niektorí vedúci zamestnanci neprijmú ponúknuté referentské miesta. Zamestnávateľ tak musel jednak rokovať s každým zamestnancom ohľadom pracovného miesta v súvislosti s organizačnými zmenami, a tiež musel prerokovať so zástupcami odborovej organizácie výpovede a do konca mesiaca ich zamestnancom doručiť. A keďže nezabezpečil účasť zamestnancov na pracovisku (zamestnanci pre zamestnávateľom nariadenú prekážku v práci  neboli od 09. 09. 2015  na pracovisku),doručovanie  výpovedí v posledných troch dňoch septembra (po prerokovaní odborovým orgánom v zákonnej sedemdňovej dobe) sa stalo problematickým.

 

Zamestnávateľovi sa preto pre nezvládnutú zlú organizáciu práce až do konca mesiaca september nepodarilo výpovede zamestnancom (okrem troch výpovedí) doručiť a tak zamestnanci mali až dva mesiace navyše prekážky v práci na strane zamestnávateľa oproti dobe, aká im prináleží  v zmysle  § 62 zákonníka práce.  Jednej zamestnankyni sa nepodarilo doručiť výpoveď ani celý mesiac október, ale až v novembri a teda jej doba prekážok v práci navyše nad rozsah, ktorý vyplýva z  § 62 zákonníka práce bola až tri mesiace.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt  nedodržal ustanovenie § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.

 

Nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov  porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

Podľa § 31 ods. 7 zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.

 

Kontrolný orgán  v zmysle § 14 ods. 1 písm. c zákona o finančnej kontrole vyzval kontrolovaný subjekt, aby v určenej lehote predložil písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe o výsledku kontroly na útvar hlavného kontrolóra. Kontrolovaný subjekt toto svoje právo využil a kontrolnému orgánu doručil svoje písomné vyjadrenie dňa 28. 01. 2016.

 

Kontrolný orgán podľa § 13 ods. 2 písm. f zákona o finančnej kontrole písomne oznámil kontrolovanému subjektu do termínu prerokovania správy neopodstatnenosť námietok.

 

K vyššie uvedenej správe o výsledku kontroly prikladám aj Oznámenie hlavného kontrolóra mesta o preverení opodstatnenosti námietok  ku kontrolným zisteniam  uvedeným v Správe o výsledku kontroly, ktoré boli kontrolnému orgánu zaslané kontrolovaným subjektom dňa 28. 01. 2016 vo forme Písomného vyjadrenia  ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe.  Samotné Písomné vyjadrenie kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam je v Oznámení o preverení opodstatnenosti námietok uvádzané kurzívou k jednotlivým bodom správy o výsledku kontroly.

 

 

Oznámenie o preverení opodstatnenosti námietok  ku kontrolným zisteniam uvedeným v Správe o výsledku kontroly č. 19/2015

 

Dňa 25.01.2016 bola kontrolovanému subjektu doručená „Správa  č. 19/2015 o výsledku následnej finančnej kontroly efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov, ktorí zo strany zamestnávateľa mali prekážky v práci a zostali tri mesiace doma na základe uznesenia MsZ č. 199 A/2015“ (ďalej len „správa“).

 

Podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona o finančnej kontrole  kontrolovaný subjekt je oprávnený písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe v lehote určenej kontrolným orgánom.

 

Kontrolovaný subjekt  toto svoje oprávnenie využil a dňa 28. 01. 2016 predložil kontrolnému orgánu „Vyjadrenie ku kontrolným zisteniam uvedeným v Správe č. 19/2015 o výsledku následnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, § 14, ods. 1, písm. c)“ (ďalej len „vyjadrenie“).

 

Vo svojom vyjadrení uvádzate:

 

Dovoľujeme si upozorniť, že v súčasnosti vykonáva dozor inšpekcie práce v oblasti pracovnoprávnych a mzdových predpisov Inšpektorát práce Trnava v súvislosti s uskutočnenými organizačnými zmenami na Mestskom úrade v Piešťanoch. Vzhľadom na to, že dozor vykonáva štátny orgán, je potrebné ukončiť následnú finančnú kontrolu č. 19 až po skončení dozoru.  

 

K Vášmu upozorneniu ste neuviedli právny predpis, ktorý upravuje povinnosť hlavného kontrolóra ukončiť následnú finančnú kontrolu až po skončení dozoru zo strany štátneho orgánu.   Zákon o finančnej kontrole a ani Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra takúto povinnosť neupravujú.

 

***

 

Vo svojom vyjadrení ku kontrolnému zisteniu  uvádzate:

 

Kontrolné zistenie:

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.

 

Nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

Podľa § 31 ods. 7 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.

 

Tretí odsek Kontrolného zistenia  žiadame vypustiť, pretože ten, v prípade že bude porušenie finančnej disciplíny preukázateľne zdokladované, bude tvoriť obsah zápisnice o prerokovaní správy.

 

Čo tvorí obsah zápisnice o prerokovaní správy určuje §22 zákona o finančnej kontrole. Podľa § 22 ods. 3 zákona o finančnej kontrole kontrolný orgán je povinný o prerokovaní správy vypracovať zápisnicu, ktorá obsahuje najmä

a) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou,

b) dátum prerokovania správy, mená zamestnancov kontrolného orgánu a zástupcov

kontrolovaného subjektu prítomných na prerokovaní správy a ich podpisy,

c) uloženie povinnosti v určenej lehote prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomný zoznam týchto opatrení,

d) uloženie povinnosti v určenej lehote predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za tieto nedostatky a o uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu,

e) potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie následnej finančnej kontroly.

 

Povinnosť uvádzať porušenie finančnej disciplíny v zápisnici o prerokovaní správy v cit. ustanovení uvedená nie je. Porušenie finančnej disciplíny je uvedené v mojej správe rovnakých spôsobom ako uvádza vo svojich protokoloch aj Najvyšší kontrolný úrad.

Hlavný kontrolór námietku neakceptuje.

 

Vo svojom vyjadrení ku kontrolnému zisteniu  ďalej uvádzate:

 

Kontrolný orgán v Správe uviedol ako kontrolné zistenie, že kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., ktorý znie „Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.21) Subjekt verejnej správy je povinný pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov postupovať podľa odsekov 8 až 10“.

 

Podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, § 17 písm. g) je kontrolný orgán povinný uviesť v správe úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení.

 

Popis nedostatku obsahuje:

a) požadovaný stav podľa platnej legislatívy SR,

b) zistený stav s presným opisom, kde bolo zistenie identifikované,

c) uvedenie odchýlky oproti požadovanému stavu.

 

Podľa § 17pís. g) zákona o finančnej kontrole na ktorý sa vo svojom vyjadrení odvolávate, správa má obsahovať  úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení.

 

V správe vydanej hlavným kontrolórom je uvedený

 

  1. úplný popis kontrolných zistení spolu s uvedením dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení, citujem zo správy:

 

Dňa 27.08.215 boli za prítomnosti troch zamestnankýň mesta  s rozhodnutím o organizačných zmenách oboznamovaní jednotliví zamestnanci (deviati z desiatich, jedna zamestnankyňa bola v tom čase práceneschopná), dotknutí organizačnou zmenou. Bola im  ponúknutá dohoda o skončení pracovného pomeru podľa ust. § 60 v spojení s ust. § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce. Ani jeden zamestnanec zamestnávateľom predloženú dohodu o skončení pracovného pomeru so zamestnávateľom neuzatvoril. Jedna zamestnankyňa, ktorá bola v tom čase práceneschopná, bola  s organizačnou zmenou oboznámená až po ukončení jej práceneschopnosti dňa 08. 09. 2015.

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že  títo 9 zamestnanci chodili do zamestnania až do 09.09. 2015, 1 zamestnankyňa – po ukončení práceneschopnosti od 08. 09. 2015. Zamestnávateľ  týmto zamestnancom od 01. 09. 2015 prestal prideľovať prácu. Uvedenú povinnosť zamestnávateľa, prideľovať im prácu v zmysle pracovnej zmluvy, zamestnanci zamestnávateľovi písomne oznámili; na základe uvedeného  boli zamestnávateľom v období  od 02. 09. 2015 do dňa 09. 09. 2015 najprv ústne a následne dňa 09. 09. 015 aj písomne usmernení, že od 01. 09. 2015 majú prekážku v práci na strane zamestnávateľa  (príloha č. 5 správy). Od uvedeného dňa zamestnanci prestali chodiť do práce. Dňa 16. 09. 2015 im bolo  oznámené prerušenie prekážky v práci na strane zamestnávateľa (príloha č. 6 správy) a bolo im nariadené čerpanie dovolenky, ktorú nemali dočerpanú. 

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že štyria vedúci referátov a jedna vedúca odboru, ktorým boli zrušené ich dovtedajšie pracovné miesta ku dňu 31. 08. 2015,  neprijali ponuku zamestnávateľa pracovať na mieste referenta podľa nového organizačného poriadku. Písomne požiadali zamestnávateľa,  aby im prideľoval prácu v zmysle uzatvorenej pracovnej zmluvy.

 

V dňoch od 09. do 10. 09. 2015 boli títo zamestnanci  tiež písomne usmernení, že od 01. 09. 2015 majú prekážku v práci zo strany zamestnávateľa, pretože ich pracovné miesta boli zrušené. Ani z týchto zamestnancov v mesiaci september nikto neuzatvoril so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru v zmysle § 60 zákonníka práce v spojení s ust. § 63, ods. 1 písm. b) zákonníka práce. 

 

Kontrolou bolo zistené, že títo piati dotknutí zamestnanci boli usmernení, že majú prekážku v práci zo strany zamestnávateľa,  jeden, resp. dva dni predtým, ako bolo vydané rozhodnutie č. 2 a ktoré dňom 11. 09. 2015 zrušilo im ponúkaných 5 pracovných  miest referentov.

 

Odborová organizácia prijala podľa predložených dokladov dňa 17. 09. 2015 ( teda až 17 dní odo dňa organizačnej zmeny) od kontrolovaného subjektu  - ako zamestnávateľa žiadosť o prerokovanie výpovedí 14 zamestnancov.

 

Odborová organizácia dňa 28. 09. 2015 oznámila kontrolovanému subjektu ako zamestnávateľovi, že 13 výpovedí prerokovali dňa 28. 09. 2015, okrem výpovede jednej zamestnankyne - členky odborového orgánu. Na ňu sa v zmysle ust. § 240 ods. 9 zákonníka práce, vzťahovala dlhšia doba na prerokovanie.  Jej výpoveď bola v zmysle zákonníka práce prerokovaná dňa 02. 10. 2015. 

 

Dňom 28. 09. 2015 začal zamestnávateľ zamestnancom doručovať výpovede, avšak do konca mesiaca september sa mu podarilo doručiť len tri výpovede, a to z dôvodu že zamestnanci  na základe rozhodnutia zamestnávateľa neboli na pracovisku pre prekážku v práci. Títo zamestnanci trávili prekážku v práci na základe usmernenia samotného zamestnávateľa mimo svojho pracoviska – doma. Trom zamestnancom, ktorým bola výpoveď doručená ešte v septembri  začala plynúť výpovedná doba  dňom 01. 10. 2015.

 

Všetky ostatné výpovede až na jednu výpoveď, boli zamestnancom doručené až v mesiaci október; týmto zamestnancom začali výpovedné doby plynúť až dňom 01. 11. 2015. 

 

Výpoveď jednej zamestnankyne zaslal kontrolovaný subjekt ako zamestnávateľ odborovej organizácii na prerokovanie dňa 06. 10. 2015 a odborový orgán ju prevzal dňa 07. 10. 2015 (príloha č. 7 správy) a prerokoval ju dňa 16. 10. 2015. Nakoľko táto zamestnankyňa prijala dňom 09. 09. 2015 písomné usmernenie, že pre prekážku v práci nemusí byť na pracovisku, lebo jej pracovné miesto bolo zrušené, zamestnávateľ jej do konca mesiaca október  nedoručil  výpoveď – výpovedná doba jej preto začala plynúť až od 01. 12. 2015. 

 

Znamená to, že týmto zamestnancom sa nepodarilo doručiť výpovede zo strany zamestnávateľa a to napriek skutočnosti, že v období doručovania výpovedí plynuli vynútené prekážky v práci na strane zamestnávateľa, ktoré podľa rozhodnutia zamestnávateľa zamestnanci trávili doma. Zamestnávateľ mal oprávnenie prerušiť trávenie prekážok práci v domácom prostredí a nariadiť zamestnancom účasť na pracovisku. Týmto spôsobom by zabezpečil doručenie výpovedí zamestnancom aspoň v mesiaci september, keď to už zlou organizáciou práce nestihol v mesiaci august, v ktorom pripravoval organizačné zmeny. Prerušenie prekážky v práci  raz urobil a to konkrétne 16. 09.2015, aby im nariadil čerpanie nevyčerpanej dovolenky. V tento deň im však nedoručil výpovede, lebo ich nemal prerokované s odborovou organizáciou.

 

V priebehu mesiaca október jedna zamestnankyňa uzatvorila so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru a jej pracovný pomer bol ukončený dňom  31.10.2015.

 

V priebehu mesiaca január 2016, jedna zamestnankyňa, ktorej pracovný pomer mal byť dňom 31. 01. 2016 skončený výpoveďou zo strany zamestnávateľa, prijala dohodu o zmene pracovných podmienok podľa § 54 zákonníka práce a nastúpila na uvoľnené miesto matrikárky. 

 

Na základe zistených skutočností a  definície hospodárnosti a účinnosti kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt nedodržal princíp hospodárnosti, t.j. neminimalizoval náklady na vykonanie organizačnej zmeny pri zachovaní primeranej úrovne a kvality. Konštatovanie nehospodárnosti dokumentuje jednoduchý prepočet výdavkov v prípade, že by výpovedné doby zamestnancov plynuli odo dňa organizačnej zmeny bez ďalších vynútených prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

 

Tabuľka  č.1:

Reálny stav  čerpania výdavkov mesta na prekážky v práci od IX. – XI./215 pri organizačných zmenách - pred plynutím výpovedí (príloha č. 8 správy)

 

Tabuľka č.2:

Optimálny stav čerpania výdavkov mesta na prekážky v práci pri organizačných zmenách v zmysle zákonníka práce – pred plynutím výpovedí (príloha č. 9 správy)

 

Tabuľka č.3:

Vedením mesta predpokladaný stav čerpania výdavkov mesta pri organizačných zmenách v zmysle zákonníka práce, okrem zákonných nárokov, ak by zamestnanci skončili pracovný pomer dohodou (príloha č. 10 správy)

 

Rozdiel v tabuľkách č. 1 a č. 3 je v alternatíve odchodu zamestnancov na základe výpovede a na základe dohody o skončení pracovného pomeru, s čím je spojené zákonné zvýšenie odstupného pre zamestnanca o jeden mesiac.

 

Kontrolný orgán rovnako konštatuje že kontrolovaný subjekt nedodržal princíp účinnosti, t.j. vzhľadom k disproporciám vo vzťahu medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti museli byť použité verejné prostriedky vo vyššej miere ako boli plánované, t.j. proces organizačných zmien mal byť naplánovaný tak, aby bol dodržaný zákonný postup a boli minimalizované náklady na realizáciu procesu organizačných zmien. Organizačné zmeny neboli realizované bez zbytočných  prekážok v práci na strane zamestnávateľa a to lepším zvládnutím logistiky, napr. zamestnávateľ pri rozhodovaní a usmerňovaní zamestnancov s prekážkami v práci na strane zamestnávateľa mal zamestnancom doručiť výpovede na pracovisku a nie im oznámiť, že počas prekážok v práci nemusia chodiť na pracovisko  a potom im nedokázať doručiť výpovede do konca mesiaca a jednom prípade aj počas dvoch mesiacov.

 

Kontrolou bolo zistené, a dokumentujú to aj výsledky zverejnené vo vyššie uvedených tabuľkách, že nezvládnutou logistikou pri realizácii organizačných zmien došlo v kontrolovanom období po uskutočnenej organizačnej zmene k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov ako to ustanovuje § 62 zákonníka práce.  Zákonník práce síce umožňuje  využiť prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 3 zákonníka práce), avšak toto ustanovenie nemôže byť v rozpore so zákonnou požiadavkou vyplývajúcou z § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a to povinnosť subjektu verejnej správy zachovávať  hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov.

Na základe vyššie uvedených skutočností ako aj obsahu odpovede kontrolovaného subjektu, je možné konštatovať, že pri vykonávaní organizačných zmien nebolo postupované v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t. j. hospodárne, efektívne a účinne.

 

K nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému čerpaniu verejných prostriedkov pri organizačných zmenách na strane zamestnávateľa došlo, pretože zamestnávateľ okrem zákonne oprávnených výdavkov na tento účel v zmysle príslušných ustanovení zákonníka práce použil finančné prostriedky nad tento rozsah a to po dobu jedného, dvoch či troch mesiacov, kedy pre zamestnávateľom nariadenú prekážku v práci zamestnanci nepracovali, pretože boli ústne a od 09. 09. 2015 aj písomne usmernení, že majú byť doma, hoci im ešte neplynula výpovedná doba a zamestnávateľ im pre túto nariadenú prekážku v práci vyplácal plat.

 

Uvedené sa tak dialo preto, lebo zamestnávateľ k termínu organizačných zmien nebol pripravený na situáciu, že zamestnanci neprijmú ním ponúknuté dohody o skončení pracovného pomeru. Od 02. 09. 2015 títo zamestnanci naďalej chodili do práce a žiadali zamestnávateľa, aby im prideľoval prácu podľa pracovnej zmluvy. V tom čase nemal na variant neprijatia dohôd o skončení pracovného pomeru zo strany zamestnancov ani  pripravené  výpovede,  predtým prerokované zo strany odborovej organizácie.  

 

Na variant podávania výpovedí zo strany zamestnávateľa po neprijatí dohôd o skončení pracovného pomeru zamestnancami, nebol zamestnávateľ vôbec pripravený a nebol ani pripravený na situáciu, že niektorí vedúci zamestnanci neprijmú ponúknuté referentské miesta. Zamestnávateľ tak musel jednak rokovať s každým zamestnancom ohľadom pracovného miesta v súvislosti s organizačnými zmenami, a tiež musel prerokovať so zástupcami odborovej organizácie výpovede a do konca mesiaca ich zamestnancom doručiť. A keďže nezabezpečil účasť zamestnancov na pracovisku (zamestnanci pre zamestnávateľom nariadenú prekážku v práci  neboli od 09. 09. 2015  na pracovisku),doručovanie  výpovedí v posledných troch dňoch septembra (po prerokovaní odborovým orgánom v zákonnej sedemdňovej dobe) sa tak stalo problematickým.

 

Zamestnávateľovi sa preto pre nezvládnutú logistiku až do konca mesiaca september nepodarilo výpovede zamestnancom (okrem troch výpovedí) doručiť a tak zamestnanci mali až dva mesiace navyše prekážky v práci na strane zamestnávateľa oproti dobe, aká im prináleží  v zmysle ust. § 62 zákonníka práce.  Jednej zamestnankyni sa nepodarilo doručiť výpoveď ani celý mesiac október, ale až v novembri a teda jej doba prekážok v práci navyše nad rozsah, ktorý vyplýva z ust. § 62 zákonníka práce bola až tri mesiace.

 

  1. označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili:

Kontrolný orgán pri posudzovaní hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vychádzal z definície týchto pojmov, tak ako sú uvedené v zákone č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.

 

Podľa § 2 ods. 2 písm. l, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v z.n.p. „hospodárnosťou na účely tohto zákona sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality,“

 

Podľa § 2 ods. 2 písm. m, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole „efektívnosťou sa na účely tohto zákona rozumie maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom“

 

Podľa § 2 ods. 2 písm. n, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole „účinnosťou sa na účely tohto zákona rozumie vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.

 

Podľa § 19 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy  je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt  nedodržal ustanovenie § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.

 

Nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov  porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

Podľa § 31 ods. 7 zákona č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.

 

Kontrolné zistenie  je kontrolným orgánom formulované v súlade s § 17 písm. g) zákona o finančnej kontrole.  Zo správy je možné identifikovať, v čom konkrétne spočíva porušenie kontrolovaného subjektu.

 

Vo svojom vyjadrení ku kontrolnému zisteniu  ďalej uvádzate:

 

Nedostatky môžu mať finančný dosah alebo môžu byť aj bez finančného dosahu. Nedostatky s finančným dosahom sa vyčísľujú spravidla na 2 desatinné miesta. Ak kontrolný orgán identifikuje  porušenie finančnej disciplíny v zmysle relevantného písmena § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. má uviesť výšku porušenia finančnej disciplíny, ktorú zistil a má uviesť príslušný orgán, ktorý v samospráve vymáha sankcie vyplývajúce z možného porušenia finančnej disciplíny.

 

Žiadne kontrolné zistenie uvedené v správe tieto náležitosti neobsahuje.

 

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v súlade so zákonom o finančnej kontrole a s Pravidlami kontrolnej činnosti a tieto neukladajú hlavnému kontrolórovi povinnosti, ktoré uvádzate vo svojom vyjadrení. Je potrebné upozorniť, že hlavný kontrolór vykonáva kontroly v subjektoch územnej samosprávy. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy nerieši dôsledky porušenia finančnej disciplíny v rámci územnej samosprávy a to napriek skutočnosti, že hlavní kontrolóri na to dlhodobo poukazujú.

Kontrolný orgán síce skonštatoval porušenie §  19 ods. 6 a § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., avšak neuviedol a nezdokladoval konkrétne v čom kontrolovaný subjekt všeobecne záväzný právny predpis porušil.

 

Kontrolný orgán na viacerých miestach konštatuje, že zamestnávateľ nezvládol logistiku organizačných zmien, a tým dôvodí nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných finančných prostriedkov pri organizačných zmenách. V správe žiadame doplniť ustanovenie právneho predpisu, ktorý definuje pojem logistika a ktoré ustanovenia akého právneho predpisu boli porušené, keď sa v správe uvádza, že „.....pre nezvládnutú  logistiku......“  pretože pojem „nezvládnutá logistika ani logistika“ zákon o obecnom zriadení, zákon o finančnej kontrole ani zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy nepozná, a preto kontrolný orgán nemohol týmto slovným spojením odôvodňovať porušenie zákona kontrolovaným subjektom.

Kontrolný orgán k Správe priložil 3 tabuľky. Tabuľku č.1: Reálny stav čerpania výdavkov mesta na prekážky v práci od IX. – XI./215 pri organizačných zmenách - pred plynutím výpovedí (príloha č. 8 správy), tabuľku č.2: Optimálny stav čerpania výdavkov mesta na prekážky v práci pri organizačných zmenách v zmysle zákonníka práce – pred plynutím výpovedí (príloha č. 9 správy), tabuľku č.3:

Vedením mesta predpokladaný stav čerpania výdavkov mesta pri organizačných zmenách v zmysle zákonníka práce, okrem zákonných nárokov, ak by zamestnanci skončili pracovný pomer dohodou (príloha č. 10 správy). Kontrolný orgán uviedol, že rozdiel v tabuľkách č. 1 a č. 3 je v alternatíve odchodu zamestnancov na základe výpovede a na základe dohody o skončení pracovného pomeru, s čím je spojené zákonné zvýšenie odstupného pre zamestnanca o jeden mesiac.

 

Kontrolný orgán nedoručil kontrolovanému subjektu doklady a písomnosti preukazujúce správnosť kontrolných zistení, neuviedol spôsob výpočtu, a tým neumožnil kontrolovanému subjektu overiť správnosť v tabuľkách uvedených prepočtov. Týmto kontrolný orgán porušil § 17 písm. g) Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Tabuľka č. 1 a 3 má konštatačný charakter a nedokladuje porušenie finančnej disciplíny. Tabuľka č. 2 je hypotetická, vyjadruje subjektívny názor kontrolného orgánu a rovnako, ako predchádzajúce 2 tabuľky, nedokladuje porušenie finančnej disciplíny. Kontrolovaný subjekt z vyššie uvedených dôvodov žiada kontrolný orgán o predloženie dokladov, na základe ktorých robil prepočty do tabuliek a spôsobu použitého výpočtu pred prerokovaním správy, aby sa k obsahu tabuliek mohol kontrolovaný subjekt kvalifikovane a v primeranej lehote vyjadriť.

 

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v súlade so zákonom o finančnej kontrole a s Pravidlami kontrolnej činnosti a tieto neukladajú hlavnému kontrolórovi povinnosti, ktoré uvádzate vo svojom vyjadrení, napr. uvádzať spôsob výpočtu. Z popisu k tabuľkám je zrejmé, ako postupoval hlavný kontrolór pri výpočte a z akých dokladov vychádzal, pričom mzdové listy zamestnancov roku 2015, z ktorých boli do tabuliek použité relevantné údaje o plate a cene práce mal k nahliadnutiu od samotného kontrolovaného subjektu a teda kontrolovaný subjekt ich má na kontrolu správnosti výpočtu neustále k dispozícii. Z dôvodu zákonnej ochrany osobných údajov neboli spojené mená zamestnancov s ich platom.

Hlavný kontrolór vo svojej správe uviedol a prílohami správy v počte 10 kusov dostatočne zdokladoval porušenie predpisov.

 

Na záver je potrebné uviesť, že hlavný kontrolór má právo do správy uviesť  svoj názor, čo mu zákon o finančnej kontrole, zákon o obecnom zriadení a ani Pravidlá kontrolnej činnosti nezakazujú. Navyše hlavný kontrolór v súlade so zákonom o finančnej kontrole dal priestor na vyjadrenie sa kontrolovanému subjektu ešte v priebehu kontroly. Žiadal odpovede na konkrétne otázky, ktoré by objasnili prečo mali zamestnanci zo strany zamestnávateľa prekážky v práci a či bolo možné tomuto zabrániť. Kontrolovaný subjekt nevyužil túto možnosť a na tieto otázky konkrétne neodpovedal.

 

K týmto otázkam sa nevyjadril ani vo svojom vyjadrení k správe. Nevysvetlil prečo nebol proces organizačných zmien na MsÚ vykonaný takým spôsobom, aby výpovedné doby zamestnancov plynuli odo dňa vykonanej organizačnej zmeny v zmysle Rozhodnutia zamestnávateľa č. 1/2015, t.j. od 01. 09. 2015 a v súlade s Rozhodnutím zamestnávateľa č. 2/2015, t.j. od 01. 10. 2015. Neuviedol ani aké objektívne prekážky na strane zamestnávateľa a aké objektívne prekážky na strane zamestnancov viedli ku skutočnosti, že výpovedné doby zamestnancov plynuli až od 01. 10. 2015, resp. od 01. 11. 2015 a v jednom prípade od 01. 12. 2015, t.j. mesiac, dva mesiace, resp. tri mesiace po uskutočnenej organizačnej zmene.

 

Vo svojom vyjadrení sa naopak zameral na hľadanie nedostatkov v mojej  správe a na záver  obvinil kontrolný orgán, že pri výkone kontroly nekonal v súlade s § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení - nezávisle a nestranne. Toto obvinenie ja a zamestnanec útvaru hlavného kontrolóra dôrazne odmietame, pri kontrole sme vychádzali z uznesenia, ktorým nám bolo zo strany obecného zastupiteľstva uložené preveriť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť vynaložených finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov, ktorí zo strany zamestnávateľa mali prekážky v práci a zostali tri mesiace doma na základe uznesenia MsZ č. 199 A/2015.

 

Poznámka:

Definíciu logistiky je možné nájsť prostredníctvom vyhľadávača www.google.com

 

Logistický manažment (iné názvy: manažment logistiky, manažérstvo logistiky, riadenie logistiky, logistické riadenie; angl. logistics management) je riadenie procesov pri vytváraní a praktickom uplatňovaní logistického systému podniku tak, aby dané toky (hmotné, nehmotné, informačné, peňažné) prebiehali plynule, čo možno najrýchlejšie a najhospodárnejšie.

 

A tiež - logistický systém je usporiadaná množina umelých (technických) a ľudských prvkov a väzieb medzi nimi, kooperujúcich pri plánovaní a realizácii logistických reťazcov vyvolaných podnikom.

 

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Logistick%C3%BD_mana%C5%BEment

 

 

3. Správa o plnení uzn. MsZ č. 54 A/2015 z 2. zasadnutia MsZ mesta Piešťany, konaného

   dňa 19. marca 2015

 

 

Na zasadnutí 2. Mestského zastupiteľstva bolo okrem iného prijaté uznesenie MsZ č. 54 A/2015, ktorým:

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany poveruje hlavného kontrolóra prešetrením vzniknutej situácie v súvislosti s únikom informácií zo serverov úradu.

 

V uvedenej veci začal hlavný kontrolór mesta konať a to tým, že dňa 24. 03. 2015 v zmysle § 13 ods.2 písm. a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a v súlade s § 18f ods. 1 písm. h zákona o obecnom zriadení oznámil kontrolovanému subjektu, že v termín od 27.03.2015 začne vykonávať predmetnú kontrolu v zmysle schváleného uznesenia MsZ. Zároveň boli ku kontrole vyžiadané vyjadrenia a príslušná dokumentácia.

 

Kontrolný orgán dňa 31. 03. 2015 požiadal o usmernenie vo veci vykonania predmetnej  kontroly gestora zákona o ochrane osobných údajov a to  Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

Úrad na ochranu osobných údajov mi vo veci usmernenia uviedol že, cit.: Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. kontrolu spracúvania osobných údajov podľa tohto zákona vykonáva vrchný inšpektor úradu, inšpektor úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu (ďalej len „kontrolný orgán“).

 

Úrad na ochranu osobných údajov ďalej uviedol že, cit.: Na základe citovaného ustanovenia je možné vyvodiť, že zákon č. 122/2013 Z.z. explicitne ustanovuje, ktoré osoby môžu vykonávať kontrolu spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. a to vrchný inšpektor úradu, inšpektor úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu. Hlavný kontrolór obce nie je oprávnený vykonávať kontrolu spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 122(2013 Z.z.

 

Na základe tohto usmernenia som dospel k záveru, že vykonaním kontroly by som ako hlavný kontrolór mesta nekonal v súlade so zákonom o obecnom zriadení ako aj so zákonom č. 122/2015 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p. a preto som sa dňa 08. 04. 2015 obrátil so svojím  podnet vo veci podozrenia z porušovania povinnosti ustanovených citovaným zákonom na Úrad na ochranu osobných údajov  SR.

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR mi dňa 23. 04. 2015 zaslal list, ktorým ma informoval, že mu bolo doručené moje podanie zo dňa 08. 04. 2015, ktoré úrad podľa obsahu a v súlade s ustanovením § 63 ods. 5 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v z.n.p. vyhodnotil ako podnet na začatie  konania o ochrane osobných údajov vo veci podozrenia, že dňa 07. 03. 2015 došlo k neoprávnenému prístupu k osobným údajom spracúvaným v informačných systémoch mesta Piešťany.

Úrad ma zároveň informoval, že začal konanie o ochrane osobných údajov podľa tretej hlavy tretej časti zákona č. 122/2013 Z.z. vo veci podozrenia, že postupom mesta Piešťany, ktorého sa týkal aj môj podnet, došlo k neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ktoré mesto Piešťany spracúva v informačných systémoch.

 

V uvedenej veci som viackrát písomne požiadal úrad o sprístupnenie informácie o výsledku preverenia môjho podania – podnetu a teda o poskytnutie informácie, či postupom mesta zo dňa 07. 03. 2015 nedošlo k neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ktoré mesto spracúva v informačných systémoch.

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR mi vždy vo svojich odpovediach na žiadosť o poskytnutie vyššie uvedených informácií uviedlo že, cit. Konanie o ochrane osobných údajov vedené v predmetnej veci nebolo dosiaľ ukončené, preto nie je možné požadovanú informáciu sprístupniť.

 

Bolo zistené, že dňa 04. 12. 2015 mesto Piešťany potvrdilo oboznámenie sa so záznamom o kontrole, ktorú vykonával Úrad na ochranu osobných údajov SR.  Nakoľko bol z vyššie uvedenej kontroly vypracovaný záznam o kontrole znamená to, že  podľa § 60 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných  údajov, cit.: Ak sa kontrolou nezistí porušenie povinností ustanovených zákonom, kontrolný orgán vypracuje záznam o kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 2 zákona.

 

 

 

V Piešťanoch, dňa  11. 02. 2016

 

Správu predkladá:                                                                                   Ing. Peter Konečný

                                                                                                              hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 12. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť