Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2015

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra

mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ  r. 2015 

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014  a I. polrok 2015 vykonal hlavný kontrolór mesta  ku dňu 1. zasadnutia MsZ v roku 2015 následné finančné kontroly (ďalej len „kontrola“):

 1. kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. v ZUŠ v Piešťanoch – ukončená záznamom;
 2. kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v  z.n.p. v  MsK p. o. v Piešťanoch – ukončená záznamom;
 3. kontrola vybavovania sťažností a petícií – ukončená záznamom;
 4. kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Piešťany a spol. BD Vajan, s.r.o. – ukončená záznamom.
 5. kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Piešťany a Mestským kolkárskym  klubom Piešťany – ukončená záznamom;
 6. kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Piešťany a spol.  STASIN, s.r.o. – ukončená správou;
 7. kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Piešťany a nájomcom Rodinný detský domov  n. o. – ukončená správou;
 8. kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy – ukončená správou;
 9. kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v ZŠ na ul. F. E. Scherera v roku 2014 – ukončená správou;

 

 

1. Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.  v ZUŠ v Piešťanoch 

 

Kontrolované obdobie:                      rok  2013

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      útvar hlavného kontrolóra mesta

                                                           X./ 2014

 

Predmetom a účelom následnej finančnej kontroly bolo:

 • skontrolovať uplatňovanie a dodržanie príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, rozpočtových pravidiel verejnej správy ako aj zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v rozpočtovej organizácii mesta
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

Samotná kontrola vychádzala z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, podľa ktorých  obec  pri výkone samosprávy okrem iného zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia. Na tomto základe tiež utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelanie kultúru, osvetovú činnosť záujmovo umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.

 

Kontrolou na vzorke dokladov vybraných neštatistickou metódou náhodným výberom bolo  preverené nakladanie s majetkom a majetkovými právami a tiež, či príjmy a výdavky zúčtované za sledované obdobie vecne t.j. účelovo súvisia s plnením týchto povinností zo strany kontrolovaného subjektu.  Porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami ako aj v súvislosti s plnením  príjmov a pri čerpaní výdavkov rozpočtu  za sledované obdobie zo strany kontrolovaného subjektu kontrolou zistené nebolo.

 

Kontrolný orgán  tiež overil u kontrolovaného subjektu na kontrolnej vzorke dokladov vybraných neštatistickou metódou náhodným výberom, dodržiavanie rozpočtových pravidiel verejnej správy pri nakladaní s verejnými prostriedkami v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení a to § 19 zákona – pravidlá rozpočtového hospodárenia, § 21 zákona – zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, § 22 zákona – hospodárenie rozpočtových organizácií a § 23 zákona – osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií. 

 

Kontrolou nebolo na kontrolnej vzorke dokladov a tiež u súvisiacej dokumentácii zistené porušenie všeobecne – záväzných právnych predpisov.

 

Kontrolný orgán preveril na kontrolnej vzorke dokladov súvisiacich s finančnými operáciami vybraných neštatistickou metódou náhodným výberom u kontrolovaného subjektu dodržiavanie príslušných ustanovení §§ 2, 5, 6 a 9  zákona o finančnej kontrole, a vnútornom audite  v znení neskorších predpisov. Vykonanou kontrolou zameranou na preverenie správnosti vykonávania predbežnej finančnej kontroly zo strany kontrolovaného subjektu, nebolo zistené porušenie príslušných ustanovení tohto právneho predpisov.

 

Nakoľko kontrolou vykonanou v súlade s predmetom kontroly neboli u kontrolovaného subjektu zistené porušenia všeobecne záväzných právnych  predpisov, kontrolný orgán vyhotovil z kontroly záznam.

 

 

2. Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v  z.n.p. v  MsK p. o. v Piešťanoch

  

Kontrolované obdobie:                     rok 2013 výberom kontrolnej vzorky za I.-III. mesiac

 

Miesto a čas vykonania kontroly:     útvar hlavného kontrolóra mesta

                                                         XI./ 2014

 

Predmetom a účelom  následnej finančnej kontroly bolo:

 • skontrolovať uplatňovanie a dodržanie príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, rozpočtových pravidiel verejnej správy ako aj zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v kontrolovanom subjekte
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt mal na rok 2013 schválený rozpočet nákladov  vo výške 338 336 € a rozpočet výnosov vo výške 338 336 € a s transferom vo výške 294 225 €. V priebehu rozpočtového roka došlo k celkovej úprave rozpočtu o sumu 26 088, 96 € zo získaných grantov a transferov zo ŠR na sumu 364 424, 96 €. Skutočné náklady boli po úprave rozpočtu čerpané vo výške 368 165, 03 € a výnosy boli naplnené v sume 368 291, 13 pričom bol dosiahnutý výsledkom hospodárenia v sume + 126,10 €, ktorý sa stal v zmysle § 25 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zdrojom pre tvorbu rezervného fondu organizácie.

 

Porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov pri kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami ako aj v súvislosti s plnením  príjmov a pri čerpaní výdavkov rozpočtu  za sledované obdobie zo strany kontrolovaného subjektu kontrolou zistené nebolo.

 

Kontrolný orgán  tiež overil u kontrolovaného subjektu na dokladoch vybraných za preverované obdobie  I. – III./2013 dodržiavanie rozpočtových pravidiel verejnej správy pri nakladaní s verejnými prostriedkami, najmä §19, §26 a §28 cit. zákona.

 

Kontrolou nebolo na kontrolnej vzorke dokladov a tiež u súvisiacej dokumentácii zistené porušenie vyššie uvedených ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy za sledované obdobie.

 

Kontrolný orgán tiež preveril na kontrolnej vzorke dokladov súvisiacich s finančnými operáciami  u kontrolovaného subjektu dodržiavanie príslušných ustanovení §6 a §9  zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite  v znení neskorších predpisov.

 

Vykonanou kontrolou zameranou na preverenie správnosti vykonávania predbežnej finančnej kontroly zo strany kontrolovaného subjektu, nebolo zistené porušenie príslušných ustanovení vyššie uvedeného právneho predpisu.

 

3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií

                                                    

Kontrolované obdobie:                      jún 2014 – október 2014

 

Miesto a čas vykonania kontroly:     útvar hlavného kontrolóra mesta

                                                         XII./ 2014

 

Kontrolovaný subjekt:                                 mesto  Piešťany 

 

Predmetom a účelom následnej finančnej kontroly bolo:

 • skontrolovať dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zásad upravujúcich postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní  sťažností a petícií  podaných fyzickými alebo právnickými osobami
 • preveriť dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie petície z hľadiska osôb, ktoré petície prešetrujú a vybavujú a zákonných lehôt na vybavovanie  petícií
 • preveriť dodržiavanie zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní petícií vrátane zabezpečenia  resp. vyhotovenia predpísaných písomností
 • preveriť ako sa postupuje pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností, či sa dodržuje  zákonom stanovený postup pri vybavovaní sťažností vrátane zabezpečenia  resp. vyhotovenia predpísaných písomností, či sa dodržiava príslušnosť na vybavovanie sťažnosti z hľadiska osôb, ktoré sťažnosti prešetrujú a vybavujú a zákonné lehoty na vybavovanie sťažností.

 

Za kontrolované obdobie jún – október 2014 bolo prijatých celkom 14 podaní, z toho bolo

 •   6 sťažností
 •   0 petícií
 •   8 iných podaní (podľa § 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach)

 

 Z celkového počtu 6 sťažností  boli:

 •   1 opodstatnená
 •   3 neopodstatnené
 •   1 odstúpená
 •   1 v štádiu vybavovania

 

Opodstatnená sťažnosť bola podaná na jednanie vedúceho zamestnanca v ZŠ F.E. Scherera. Nedostatky vyplývajúce z opodstatnenej sťažnosti boli odstránené k  4. 7. 2014, pričom bolo vyvodené disciplinárne opatrenie voči vedúcemu zamestnancovi a škola sa zároveň ospravedlnila  rodičom žiaka.

 

Odstúpená sťažnosť bola odoslaná orgánu príslušnému na jej vybavenie v súlade s ustanovením § 9 zákona o sťažnostiach, ako vecne príslušnému orgánu v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Podľa §10 zákona o sťažnostiach ako aj  Zásad upravujúcich postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní  sťažností a petícií  podaných fyzickými alebo právnickými osobami orgán verejnej správy je povinný viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len "evidencia") oddelene od evidencie ostatných písomností, pričom evidencia musí obsahovať predpísané náležitosti v súlade s vyššie uvedeným zákonom.

 

Sťažnosti a petície adresované mestu Piešťany sú evidované v samostatných knihách centrálnej evidencie sťažností a centrálnej evidencie petícií v súlade s § 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a Čl. 4 Zásad upravujúcich postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní  sťažností a petícií  podaných fyzickými alebo právnickými osobami

 

Kontrolou vedenia evidencie prijatých sťažností a petícií nebol zistený nesúlad s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov  a vnútorným predpisom mesta.

 

Podľa § 18 zákona o sťažnostiach prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi sťažovateľovi. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti orgánu verejnej správy, v ktorom bola sťažnosť prešetrovaná.

 

Kontrolou bolo zistené, že pri vybavovaní jednotlivých sťažností boli vyhotovené zápisnice o ich prešetrení s posúdením ich opodstatnenosti.

 

Podľa § 13 zákona o sťažnostiach príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.

 

Kontrolným orgánom bolo zistené, že všetky sťažnosti doručené mestu Piešťany v kontrolovanom období boli vybavené v zákonom stanovenej lehote.

 

Podľa § 20 zákona o sťažnostiach sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice, pričom spôsob a príslušnosť na vybavovanie sťažností je v zmysle zákona o sťažnostiach upravená vnútorným predpisom mesta.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt odpovedal sťažovateľom na ich sťažnosti zákonom predpísaným spôsobom, ako aj v súlade s vnútorným predpisom mesta.

 

Podľa § 19 zákona o sťažnostiach zápisnica o prešetrení sťažnosti obsahuje povinnosť vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocneného zástupcu, v prípade zistenia nedostatkov v lehote určenej orgánom verejnej správy, ktorý sťažnosť prešetroval,

1. určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,

2. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,

3. predložiť prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu sťažnosť,

4. predložiť orgánu prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti,

5. ak nie je totožnosť sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia; ak je totožnosť sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia prostredníctvom orgánu verejnej správy príslušného na vybavenie sťažnosti,

 

Podľa § 20 zákona o sťažnostiach sťažnosť ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) cit. zákona.

 

Kontrolou plnenia prijatých opatrení u štyroch opodstatnených sťažností, prijatých a vybavovaných mestom v prvom  polroku 2014 bolo zistené, že uložené opatrenia u všetkých opodstatnených sťažností  boli splnené a po ich splnení sa už námietky sťažovateľov neopakovali.

 

4. Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Piešťany a spol. BD Vajan, s.r.o.

  

Kontrolovaný subjekt:     BD Vajan, s.r.o.

     

Miesto a čas vykonania   Piešťany, kancelária hlavného kontrolóra mesta

kontroly:                          XII./ 2014

 

Kontrolované obdobie:    roky 2010 - 2014

               

Predmetom a účelom následnej finančnej kontroly bolo:

 • dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok  u nájomnej zmluvy  uzatvorenej medzi mestom Piešťany a spoločnosťou BD Vajan, s.r.o.
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými normami a zmluvnými podmienkami

 

Mesto Piešťany ako prenajímateľ uzatvorilo počas kontrolovaného obdobia so spoločnosťou BD Vajan, s.r.o. dňa 13.10.2010, ako nájomcom (ďalej len kontrolovaný subjekt). „Nájomnú zmluvu č. 3781005“, s účinnosťou od 14.10.2010. Platnosť a účinnosť tejto nájomnej zmluvy bola Dohodou o ukončení Nájomnej zmluvy č. 3781005 z dôvodu prevodu vlastníckeho práva pozemkov ukončená, pričom nájomca uhradil alikvotnú časť nájmu za rok 2014. Kúpnou zmluvou č. 1451405 zo dňa 11.04.2014 a so zápisom vlastníckeho práva pre spoločnosť BD Vajan, s.r.o. dňom 03.06.2014 boli pozemky z majetku mesta prevedené na tohto nového vlastníka.

 

Kontrolou dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatvorení Nájomnej zmluvy  č. 3781005 uzatvorenej podľa ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka,  vrátane uzatvorenej Dohody o ukončení Nájomnej zmluvy č. 3781005 bol preverený súlad Nájomnej zmluvy č. 3781005 a Dohody o ukončení Nájomnej zmluvy č. 3781005 s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o slobodnom prístupe k informáciám ako aj so  Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

 

Kontrolou plnenia zmluvných podmienok zo strany kontrolovaného subjektu bolo zistené plnenie :

 

- Čl. III.  Účel nájmu - Nájom sa zriaďuje za účelom výstavby troch výťahových šácht na pozemku podľa bodu II. zmluvy nasledovne:

 

Na prenajatom pozemku prebiehala výstavba troch výťahových šácht.

 

- Čl. IV. Doba nájmu - Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na dobu do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt “Zmena dokončenej stavby bytového domu nadstavbou“ na ulici Vajanského v Piešťanoch. Nájomca sa zaväzuje, že pred kolaudáciou stavebného objektu „Zmena dokončenej stavby bytového domu nadstavbou“ na Vajanského ulici v Piešťanoch, predloží prenajímateľovi geometrický plán na oddelenie časti pozemku pod výťahovými šachtami a tento pozemok odkúpi za cenu 168,48 eur/m2, vypočítanej podľa Metodiky pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany. Táto nájomná zmluva končí dojednaným dňom, dohodou alebo odstúpením v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Nájomný vzťah začína plynúť dňom nasledujúcim po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami nasledovne: 

 

Nájomca Geometrickým plánom č 177-7/2014 na zameranie stavieb a výťahov zo dňa 20.01.2014 úradne overeným OÚ Piešťany katastrálnym odborom dňa 27.01.2014 pod č. 35/14, oddelil z parc. č. 8035/1  časti pozemku pod výťahovými šachtami a tento predložil prenajímateľovi. Prenajatý pozemok na výstavbu troch výťahových šácht bol Kúpnou zmluvou č. 1451405 zo dňa 11.4.2014 a s prevodom vlastníckeho práva k pozemkom dňom 03.06.2014 predaný v cene 168,49 eur/m2 za celkovú kúpnu cenu 3 201,12 eur.

 

 - Čl. V. Nájomné - Úhrada nájomného bola dohodnutá vo výške 15,00 eur/m2/rok na dobu do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany č. 164/2010. Celkovo predstavuje ročný nájom sumu vo výške 322,50 eur.

 

Kontrolou úhrad nájomného, ako aj alikvotnej časti tejto sumy za rok 2014, bolo zistené, že zmluvou určené nájomné bolo uhradené.

 

Kontrolou  obsahovej a formálnej stránky ako aj plnenia ďalších zmluvných podmienok Nájomnej zmluvy  č. 3781005, vrátane uzatvorenej Dohody o ukončení Nájomnej zmluvy č. 3781005 zo strany kontrolovaného subjektu, kontrolný orgán nezistil  nedostatky.

 

5. Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Piešťany a Mestským kolkárskym  klubom Piešťany

  

Kontrolovaný subjekt:     Mestský kolkársky klub Piešťany

     

Miesto a čas                     Piešťany, kancelária hlavného kontrolóra mesta a 

vykonania kontroly:         Mestský kolkársky klub Piešťany

                                         XII./ 2014 – I./2015

 

Kontrolované obdobie:    roky 2012 - 2014

               

Predmetom a účelom následnej finančnej kontroly bolo:

 • dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok  u nájomnej zmluvy  uzatvorenej medzi mestom Piešťany a Mestským kolkárskym klubom Piešťany
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými normami a zmluvnými podmienkami

 

Mesto Piešťany ako prenajímateľ uzatvorilo počas kontrolovaného obdobia s Mestským kolkárskym klubom Piešťany dňa 28.12.2012 ako nájomcom (ďalej len kontrolovaný subjekt). „Nájomnú zmluvu č. 4521205“, s účinnosťou od 01.01.2013.

 

Kontrolou dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatvorení Nájomnej zmluvy  č. 4521205 uzatvorenej podľa ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka,  bol preverený súlad Nájomnej zmluvy č. 4521205 s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o slobodnom prístupe k informáciám ako aj so  Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

 

Kontrolou plnenia zmluvných podmienok zo strany kontrolovaného subjektu bolo zistené plnenie :

 

- Čl. III.  Účel nájmu a doba nájmu - Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na športovú činnosť nájomcu v zmysle Stanov nájomcu zo dňa 20.8.2012, na neziskovú činnosť. Nájom podľa tejto zmluvy uzatvárajú zmluvné strany na dobu určitú 30 rokov, pričom nájom začne plynúť dňom 01.01.2013 nasledovne:

 

Kontrolou bolo zistené, že predmet nájmu je užívaný na športovú činnosť kontrolovaného subjektu - Mestského kolkárskeho klubu Piešťany v súlade s Čl. III. zmluvy.

 

-  Čl. IV. Cena nájmu - 1.Ročná výška nájomného za užívanie predmetu nájmu je 25,00 eur ročne, slovom dvadsaťpäť eur. Nájomné je nájomca povinný uhrádzať prenajímateľovi raz ročne, a to k 31.3. vo výške 25,00 eur v príslušnom roku užívania, na účet prenajímateľa s označením variabilného symbolu, ktorým je číslo tejto zmluvy. 3. Nájomca sa zaväzuje v plnom rozsahu prihlásiť k odberu médií u príslušných odberateľov (voda, elektrina a plyn) dňom účinnosti tejto zmluvy. Za tým účelom je prenajímateľ povinný poskytnúť nájomcovi všetku potrebnú súčinnosť.

 

4. Prenajímateľ sa zaväzuje, že bude uhrádzať nájomcovi skutočné náklady na médiá (voda, elektrina, plyn) do výšky 5 000,00 eur vrátane DPH ročne spôsobom nasledovne:

Nájomca po uhradení faktúr za dodávku médií vystaví prenajímateľovi faktúru, ktorou prefakturuje ním zaplatenú sumu. Prílohou prefakturovania budú kópie zaplatených faktúr vystavených dodávateľmi médií. Prenajímateľ túto sumu uhradí nájomcovi v termíne do 8 dní od doručenia faktúry, maximálne do výšky 5 000,00 eur vrátane DPH.

V prípade, že skutočné ročné náklady na médiá budú nižšie ako 5 000,00 eur ročne vrátane DPH, je nájomca povinný rozdiel prenajímateľovi vrátiť najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

Kontrolou úhrad nájomného, bolo zistené, že zmluvou určené nájomné bolo za roky 2013 a 2014  v termíne mestu  uhradené a že nájomca sa prihlásil k odberu médií a tieto fakturoval v súlade so zmluvnými  podmienkami a skutočné náklady na médiá ním neboli oproti zmluvne dohodnutým podmienkam  prekročené.

 

-  Čl. V. Podmienky nájmu – 1.Nájomca sa zaväzuje preinvestovať na predmete nájmu finančné prostriedky na údržbu a dostavbu budovy v sume 30 000,00 eur slovom tridsaťtisíc eur, vrátane DPH, nasledovne:

- do roku 2016 sumu 10 000,00 eur vrátane DPH – zastrešenie chodníka pri vstupe do kolkárne

- do roku 2020 sumu 20 000,00 eur vrátane DPH – vybudovanie šatní.

Po každej zrealizovanej investície alebo technickom zhodnotení na predmete nájmu sa nájomca zaväzuje predložiť prenajímateľovi zaradenie vybudovanej investície alebo technického zhodnotenia do svojho účtovníctva ako aj spôsob ich odpisovania z účtovnej evidencie nájomcu, a to najneskôr do konca účtovného obdobia v ktorom boli investície alebo technické zhodnotenie vybudované.

 

Kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt sa v kontrolovanom období rokov 2012 – 2014, ako nájomca budovy nezaviazal preinvestovať žiadne finančné prostriedky a kontrolou bolo zistené, že v zmysle nájomnej zmluvy nebolo ani vybudované zastrešenie chodníka či vybudovanie šatní, nakoľko podľa vyjadrenia MKK Piešťany, o dotáciu na výstavbu nových šatní chcú spolu s mestom Piešťany žiadať ministerstvo financií do konca marca 2015.

 

6. Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Piešťany a spol.  STASIN, s.r.o.

  

Kontrolovaný subjekt:     STASIN, s.r.o.

     

Miesto a čas vykonania   STASIN, s.r.o. a kancelária hlavného kontrolóra mesta

kontroly:                          XII./ 2014

 

Kontrolované obdobie:    roky 2010 - 2013

               

Predmetom a účelom následnej finančnej kontroly bolo:

 

 • dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok  u nájomnej zmluvy  uzatvorenej medzi mestom Piešťany a spoločnosťou STASIN, s.r.o.
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými normami a zmluvnými podmienkami

 

Mesto Piešťany ako prenajímateľ uzatvorilo počas kontrolovaného obdobia so spoločnosťou STASIN, s.r.o. ako nájomcom (ďalej len kontrolovaný subjekt) dňa 18. 12. 2009 „Zmluvu o nájme č. 4670905“, s účinnosťou od 1.1.2010, ktorá mala v čase kontroly dva dodatky.

 

Kontrolou dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatvorení Zmluvy o nájme č. 4670905 a jej  dodatkov  neboli zistené nedostatky.

 

Kontrolným orgánom bolo overené plnenie zmluvných podmienok, v rámci ktorých sa kontrolovaný subjekt zaviazal oproti pôvodnej zmluvnej podmienke, kedy podľa

 

Čl. VIII.  Práva a povinnosti zmluvných strán, ods. 3 zmluvy sa nájomca zaviazal:

 

na predmete nájmu vybudovať investície a technické zhodnotenie nasledovne:

 • do 1.4.2014 do výšky minimálne 83 000 eur
 • do 1.4.2019 do výšky minimálne 82 970 eur.

Každá navrhovaná investícia a technické zhodnotenie podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom vo forme dodatku k zmluve o nájme, prílohou ktorého bude projektová dokumentácia a rozpočet.

 

V zmysle Dodatku č. 1. bol vyššie uvedený Čl. VIII, ods. 3 zmluvy v Dodatku č. 1 nahradený nasledovným textom v znení:

 

Podľa  Čl. VIII. ods.3 zmluvy:

Nájomca sa zaväzuje vybudovať na predmete nájmu investície a technické zhodnotenie nasledovne:

 • novostavbu tenisovej haly s dvoma tenisovými dvorcami
 • prevádzkový objekt so šatňami a sociálno-technickým zázemím do 31.12.2013 v predpokladanej sume 540 125 Eur s DPH, v rozsahu podľa predloženej dokumentácie pre územné konanie.

V prípade, že nájomca uvedené investície a technické zhodnotenie nezrealizuje z dôvodu technickej a finančnej náročnosti do uvedeného termínu (do 31.12.2013) zaväzuje sa na predmete nájmu uskutočniť nasledovné investície a technické zhodnotenie v zmysle pôvodného článku VIII. ods. 3 Zmluvy o nájme č. 4670905 a uznesenia MsZ č. 166/2009/B:

do 01.04.2014:

 • vybudovanie umelého osvetlenia celého areálu – predpokladaná výška investície

      59 750 € s DPH

- vybudovanie objektu letné šatne a sprchy – predpokladaná výška investície 53 500 €

   s DPH

- vybudovanie vstupu do areálu – predpokladaná výška investície 6 250 € s DPH

 

do 01.04.2019:

 • rekonštrukcia futbalového ihriska – predpokladaná výška investície 25 250 € s DPH
 • vybudovanie oplotenia športovísk – predpokladaná výška investície 35 900 € s DPH
 • dobudovanie detského ihriska – predpokladaná výška investície 2 500 € s DPH

 

Každá ďalšia navrhovaná investícia a technické zhodnotenie podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom vo forme dodatku k zmluve o nájme, prílohou ktorého bude projektová dokumentácia a rozpočet.

 

Podľa  Čl. VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán, ods. 4 zmluvy:

Po každej realizácii investície alebo technického zhodnotenia na predmete nájmu sa nájomca zaväzuje predložiť prenajímateľovi zaradenie vybudovanej investície alebo technického zhodnotenia, ako aj spôsob ich odpisovania z účtovnej evidencie nájomcu, a to najneskôr do konca účtovného obdobia v ktorom boli investície alebo technické zhodnotenie vybudované.

 

Pri kontrole na mieste a z predloženej dokumentácie o zaradení vybudovanej investície a technického zhodnotenia „Novostavba tenisovej haly“ bolo zistené, že kontrolovaný subjekt naplnil podmienku zmluvy uvedenú v Dodatku č. 1 a to vybudovaním novostavby tenisovej haly s dvoma dvorcami a s prevádzkovým objektom so šatňami a sociálno-technickým zázemím v termíne do 31.12.2013, nakoľko stavba bola skolaudovaná dňa 29.11.2013. Hodnota stavby je podľa predloženej účtovnej evidencie 540 957 €.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt mal povinnosť vyplývajúcu z Čl. VIII, ods. 4 zmluvy, cit.: „ po každej realizácii investície alebo technického zhodnotenia na predmete nájmu sa nájomca zaväzuje predložiť prenajímateľovi zaradenie vybudovanej investície alebo technického zhodnotenia, ako aj spôsob ich odpisovania z účtovnej evidencie nájomcu, a to najneskôr do konca účtovného obdobia v ktorom boli investície alebo technické zhodnotenie vybudované“.

Túto povinnosť si kontrolovaný subjekt nesplnil v zmysle svojho zmluvného záväzku, nakoľko až po roku, po upozornení zo strany prenajímateľa a to dňa 27.11.2014, bolo mestu doručené zaradenie vybudovanej investície a technického zhodnotenia „Novostavba tenisovej haly“.

Štatutárny orgán kontrolovaného subjektu  k oneskorenému predloženiu zaradenia vybudovanej investície vo svojom ústnom vyjadrení uviedol ako dôvod, že aj po kolaudácii haly ešte prebiehali na objekte haly a v jej okolí ďalšie práce a preto uvedené zaradenie vybudovanej investície mienil kontrolovaný subjekt odovzdať až po ich ukončení v roku 2014.

 

Nepredloženie zaradenia vybudovanej investície prenajímateľovi, ako aj spôsob ich odpisovania z účtovnej evidencie nájomcu, a to najneskôr do konca účtovného obdobia v ktorom boli investície alebo technické zhodnotenie vybudované je nedodržaním dohodnutých zmluvných podmienok zo strany kontrolovaného subjektu a kontrolný orgán musí konštatovať kontrolné zistenie.

 

Kontrolovaný subjekt si svoju povinnosť vyplývajúcu z Čl. VIII, ods. 4 zmluvy  nesplnil v zmluvne dohodnutom termíne, čím nepostupoval v zmysle zmluvných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme č. 4670905 a jej Dodatku č. 1.

 

Kontrolnému orgánu nebolo zo strany kontrolovaného subjektu doručené v lehote na podanie námietok či stanovísk žiadne písomné vyjadrenie, či stanovisko.

 

Kontrolou  obsahovej a formálnej stránky Zmluvy o nájme č. 4670905 a jej dodatkov, ako aj plnenia ďalších zmluvných podmienok zo strany kontrolovaného subjektu, okrem už vyššie uvedeného nedostatku, kontrolný orgán nezistil ďalšie nedostatky.

 

                                                       

7. Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Piešťany a nájomcom Rodinný detský domov  n. o.

  

Kontrolovaný subjekt:     Rodinný detský domov  n. o.

     

Miesto a čas vykonania   Piešťany, kancelária hlavného kontrolóra mesta

kontroly:                          XII./ 2014

 

Kontrolované obdobie:    roky 2012 - 2013

             

Predmetom a účelom následnej finančnej kontroly bolo:

 • dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok  u nájomnej zmluvy  uzatvorenej medzi mestom Piešťany a nájomcom Rodinný detský domov  n. o.
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými normami a zmluvnými podmienkami

 

Mesto Piešťany ako prenajímateľ uzatvorilo dňa 07.12.2012 s nájomcom  Rodinný detský domov n. o. (ďalej len kontrolovaný subjekt) „Zmluvu o nájme nehnuteľnosti č. 4541205“, s účinnosťou od  01. 01. 2013. Táto Zmluva o nájme bola Dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č 4541205 zmenená v bode Čl. 1 Predmet a účel nájmu, kde sa zmenil ods. 3., ktorým sa rozšíril predmet a účel nájmu nehnuteľnosti.

 

Kontrolou dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatvorení Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 4541205 vrátane uzatvoreného Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č 4541205 uzatvorenej podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov neboli zistené nedostatky.

 

Kontrolou bolo kontrolným orgánom overené plnenie zmluvných podmienok a to predovšetkým, či kontrolovaný subjekt  užíva predmet nájmu v súlade s účelom nájmu:

 

Podľa  Čl. I.  Predmet  a účel nájmu:

ods. 3 (v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 4541205)

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi k užívaniu predmet nájmu uvedený v čl. I. bod 2. tejto zmluvy, a to výlučne za účelom vykonávania činnosti na základe Štatútu neziskovej organizácie Rodinný detský domov n. o. v platnom znení jeho Dodatku č. 3, ktorými sú poskytovanie všeobecne prospešných služieb v rozsahu: vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to v detskom domove – domove detí, Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to: sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadení: domov na pol ceste.

 

ods. 4 Nájomca je oprávnený a povinný užívať predmet nájmu len spôsobom, za podmienok a na účely dohodnuté v tejto zmluve, to všetko v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami upravujúcimi dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán.

 

Kontrolou u kontrolovaného subjektu nebolo zistené iné ako zmluvne dohodnuté užívanie predmetu nájmu.

 

Podľa  Čl. III. Nájomné:

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za predmet nájmu je stanovené vo výške 1,- euro/rok bez DPH.

Nájomné bude splatné do 15.3. bežného kalendárneho roka na účet prenajímateľa, s uvedením VS, ktorým je číslo tejto zmluvy.

 

Kontrolou úhrad nájomného bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nájomné za každý rok uhradil, avšak vždy až po niekoľkomesačnej dobe  a zistení prenajímateľa a jeho následnej výzve na úhradu nájmu.

 

Kontrolným zistením je opakované neplnenie si zmluvnej povinnosti nájomcu – platiť nájomné do 15.3. bežného roka. Kontrolovaný subjekt bol upozornený na nedodržanie ust. Čl. III zmluvy a na plnenie si aj tejto zmluvnej povinnosti.

 

Podľa  Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán:

ods. 2 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný vykonávať údržbu a opravy predmetu nájmu a uhrádzať náklady s tým spojené. Nájomca bude každú údržbu a opravu evidovať v „Knihe údržby a opráv“, kde uvedie dátum rozsah a uhradenú cenu. Údržbu a opravu nad 330,- eur bude nájomca realizovať po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa.

 

Kontrolou na mieste bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neviedol v čase kontroly „Knihu údržby a opráv“, kde mal v súlade s Čl. II. ods.2 zmluvy  uvádzať dátum rozsah a uhradenú cenu. Zároveň bolo kontrolou zistené, že v predchádzajúcom období po uzatvorení zmluvy boli vykonávané niektoré opravy a údržba a boli s tým spojené aj rôzne výdavky  a aj oprava vo vyššej hodnote ako 330 ,- eur, na ktorú nebol žiadaný písomný súhlas prenajímateľa.

 

Kontrolovaný subjekt neviedol bežné opravy a údržbu v „Knihe opráv a údržby“ a nežiadal písomný súhlas prenajímateľa na opravu vyššiu ako 330 eur, čím nepostupoval v súlade s Čl. II. ods. 2 zmluvy.

 

Kontrolnému orgánu nebolo zo strany kontrolovaného subjektu doručené v lehote na podanie námietok či stanovísk žiadne písomné vyjadrenie, či stanovisko.

 

Kontrolou  obsahovej a formálnej stránky ako aj plnenia ďalších zmluvných podmienok Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 4541205 vrátane uzatvoreného Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č 4541205 zo strany kontrolovaného subjektu, okrem už vyššie uvedených nedostatkov, kontrolný orgán nezistil  ďalšie nedostatky.

 

 

8.  Následná  finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 

Kontrolované obdobie:                   rok 2013 (výberom kontrol. vzorky za VI a VII. mes.)

 

Miesto a čas vykonania kontroly:    útvar hlavného kontrolóra mesta

                                                        XII/ 2014 – I./2015

 

Kontrolovaný subjekt:                                MsÚ mesta Piešťany 

 

Predmetom  a účelom následnej finančnej kontroly bolo:

 • kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri použití rozpočtových prostriedkov
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj osobitnými predpismi

Podľa § 4  ods. 4 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.523/2004 Z.z.) v rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia, a finančné operácie s finančnými aktívami. Rozpočtovú klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická klasifikácia a funkčná klasifikácia.

Pri kontrole správnosti uplatňovania rozpočtovej klasifikácie bolo zistené, že kontrolovaný subjekt 

- v jednom prípade nesprávne zatriedil výdavky použité na odbornú prehliadku a skúšku elektrických rozvodov a bleskozvodov  (fa. č. 878/13 v sume 199 €) na podpoložku ekonomickej klasifikácie 635006 – rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, pričom správne mal byť výdavok zatriedený na podpoložku 637004 – všeobecné služby;

- v dvoch prípadoch kontrolovaný subjekt nesprávne zatriedil výdavky použité na opravu el. sporákov, resp. dodávku a montáž expanzomatov (ohrievačov TÚV)  (fa. č.920/13 v sume 104,40 e a fa. č. 938/13 v sume 150,- €) na podpoložku ekonomickej klasifikácie 635006 - rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, pričom správne mal byť výdavok zatriedený na podpoložku 635004 - rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

Kontrolný orgán konštatoval kontrolné zistenie:

Kontrolovaný subjekt v niektorých zistených prípadoch nepostupoval v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa v rozpočte verejnej správy uplatňuje rozpočtová klasifikácia, a tiež v súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., podľa ktorého sa v rozpočte obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Podľa § 19 ods. 1 až 4 zákona č. 523/2004 Z.z. verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi. Verejné prostriedky rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do konca rozpočtového roka s výnimkou tých verejných prostriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s týmto alebo osobitným
zákonom možno použiť v nasledujúcom roku. Štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy. Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

V rámci uvedeného bodu  vykonal kontrolný orgán už v I. polroku následnú finančnú kontrolu vybraných kapitálových výdavkov rozpočtu  mesta v roku 2013 v rámci následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Nedostatky vyplývajúce z nedodržania princípu časovosti boli už uvedené v správe o výsledku následnej finančnej kontroly a z uvedeného dôvodu takéto kontrolné zistenia už netvoria obsah tejto správy.

Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.

Kontrolou neboli zistené nedostatky pri vstupe do záväzkov zo strany kontrolovaného subjektu.
 

Podľa § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov. Preddavky poskytnuté musia byť finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli, s výnimkou preddavkov za dodávku tepla, vody, elektrickej energie, plynu, periodickej a neperiodickej tlače, na úhradu nájomného a preddavkov na pohonné hmoty poskytované prostredníctvom platobných kariet, pri ktorých sa nevyžaduje ani splnenie podmienok podľa odseku 8 cit. predpisu

Kontrolou neboli zistené nedostatky pri poskytovaní preddavkov zo strany kontrolovaného subjektu.

 

Podľa § 9  zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu  na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 

Viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.  Podľa zákona č.583/2004 Z. z. viacročný rozpočet tvoria rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, rozpočet obce na rok nasledujúci po nasledujúcom rozpočtovom roku. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce.

 

Predložený návrh programového rozpočtu mesta na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015 bol obsahovo zostavený ako viacročný rozpočet, avšak pre predložený návrh pre roky 2014 a 2015 nebolo použité terminologicky správne označenie – viacročný rozpočet, ako je to ustanovené v §§ 9 a 10 zák. č. 583/2004 Z. z. v z.n.p., čo však zostavovateľ návrhu rozpočtu už na rok 2015 zohľadnil a použil už terminologicky správne označenie.

 

Kontrolou príslušnej dokumentácie bolo zistené, že mesto Piešťany zostavilo návrh rozpočtu na rok 2013 a ten zverejnilo dňa 22.11. 2012, t.j. na viac ako 15 dní pred jeho schválením  na svojom webovom sídle a tiež na úradnej tabuli a to v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v z.n.p.

 

Kontrolou bolo ďalej preverené, že mesto Piešťany zverejnilo návrh záverečného účtu na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli dňa  10. 06. 2014, t.j. v zákonom stanovenej lehote 15 dní pred jeho schvaľovaním v MsZ, v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

 

Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2013 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 13. 12. 2012 uznesením MsZ č.187 /2012 a to v príjmovej časti vo výške 21 470 758 € a vo výdavkovej časti  vo výške 20 420 764 €.

 

Návrh záverečného účtu musí obsahovať povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

 

Kontrolný orgán preveril spracovaný a predložený záverečný účet mesta za rok 2013.  Po jeho  preverení a v súlade s § 18f ods. 1 písm. c )  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  kontrolný orgán vypracoval a predložil MsZ svoje odborné stanovisko k záverečnému účtu, v ktorom neboli konštatované porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta, čo MsZ vzalo na vedomie.

 

Záverečný účet mesta za rok schválilo MsZ dňa 25.06.2014 výrokom - celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

 

MsZ pri schvaľovaní záverečného účtu mesta  schválilo prevod prebytku rozpočtu za rok 2013 v sume 168 271,14 € do rezervného fondu.

 

Podľa § 9  ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov ročnú účtovnú závierky obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti podľa § 16 ods. 3 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. a to dodržiavanie povinnosti podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19, ods. 1.    

 

Kontrolou bolo preverené, že mesto Piešťany zostavilo dňa 05. 02. 2014 účtovnú závierku za rok 2013, ktorú predložilo finančnému riaditeľstvu (daňový úrad)  a táto ročná účtovná závierka bola dňa  24. 06. 2014 overená  audítorkou.  Audítorka tiež overila ďalšie skutočnosti a v  Správe nezávislého audítora pre Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany kde uviedla, že „súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, pričom v jej audítorskej správe neboli konštatované nedostatky. 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;  v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

 

Kontrolou procesov súvisiacich so schválením rozpočtu a zmien rozpočtu, schvaľovaním záverečného účtu, rozhodovaním o prijatí úveru a to všetko v nadväznosti na rozdelenie kompetencií, ktoré sú s tým  spojené, nebolo zistené  porušenie ust. § 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Podľa § 13 zákona č. 583/2004 Z.z. do plnenia rozpočtu obce sa zahrňujú len tie príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Na zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu obce v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce. Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.

V rámci  plnenia rozpočtu v roku 2013 neboli kontrolným orgánom na preverovaných  dokladoch zistené také príjmy a výdavky, ktoré by neboli pripísané alebo odpísané z príslušného účtu mesta v roku 2013. Zároveň tiež kontrolný orgán konštatuje, že po preverení neboli kontrolou zistené ani  prípady ich použitia v rozpore s účelom, pre ktoré boli v rozpočte mesta na rok 2013 schválené.

 

Podľa § 14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z. príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami,

 

Pri samotnom vykonávaní zmien rozpočtu jednotlivými rozpočtovými opatreniami neboli kontrolným orgánom zistené nedostatky.

 

Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

 

Kontrolou bolo zistené, že mesto viedlo operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

 

Podľa § 15 ods. 1 zák. č.583/2004 Z.z. obec môže vytvárať peňažné fondy. Podľa § 15 ods. 2 zák. č.583/2004 Z.z zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

Kontrolou bolo zistené, že mesto vytváralo peňažné fondy a to z prebytku hospodárenia a zo zostatkov peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, čo bolo v súlade s vyššie uvedeným § 15 ods. 1 zákona. Kontrolou bolo zistené, že o použití peňažných fondov rozhodovalo mestské zastupiteľstvo v súlade s § 15 ods. 2 zák. č.583/2004 Z.z.


Podľa § 15 ods. 2 zák. č.583/2004 Z.z  obec vytvára rezervný fond vo výške určenej jej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zák. č.583/2004 Z.z 

 

V súlade s  § 15 ods. 2 zák.č.583/2004 Z.z  mesto z prebytku rozpočtu vytváralo rezervný fond.

 

Podľa § 17 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. obec je povinná pri používaní návratných zdrojov

financovania dodržiavať pravidlá uvedené v odsekoch 2 až 7, medzi ktoré patria  pravidlá, že  obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov, môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch, že nesmie prevziať záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby


Podľa § 17 ods. 2 – 5 zák. č. 583/2004 Z.z. obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje financovania môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.


Podľa § 17 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z.z. obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

Kontrolný orgán niekoľkokrát preveroval dodržanie podmienok v roku 2013 na prijatie návratných zdrojov financovania mestom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z., pričom vo všetkých prípadoch konštatoval, že podmienky  za akých môže mesto Piešťany prijať ďalšie návratné zdroje financovania boli v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. splnené.

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o finančnej kontrole) predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.

 

Podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona o finančnej kontrole predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú títo zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade so skutočnosťami uvedenými v zákone o finančnej kontrole.

 

Kontrolovaný subjekt mal oblasť vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly pre rok 2013 upravenú aj  internými predpismi a to ako:

 

- Pokyn primátora č. 3/2010 zo dňa 11.1.2010

- Pokyn primátora č. 1/2013 zo dňa 31.1.2013 

- Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov č. 6/2013

 

Kontrolný orgán preveril vykonávanie predbežnej finančnej kontroly u rozpočtových opatrení uskutočňovaných počas roka 2013 a v tejto súvislosti si vyžiadal aj stanovisko MF SR k jej vykonávaniu.

 

Ministerstvo financií SR nám vo svojom stanovisku zo dňa 09.12. 2014 uviedlo:

 

„Predbežná finančná kontrola by sa mala vykonávať v štádiu prípravy rozpočtového opatrenia príslušnými zamestnancami podľa § 9 ods. 2 ešte predtým ako to schváli obecné zastupiteľstvo a zároveň v čase plnenia/realizácie finančnej operácie by sa mal predbežnou finančnou kontrolou overiť súlad či finančná operácia je v súlade s rozpočtovým opatrením schváleným obecným zastupiteľstvom“. 

 

Kontrolný orgán pri overovaní vykonávania predbežnej finančnej kontroly na dokladoch súvisiacich s pripravovanými finančnými operáciami v štádiu ich prípravy zistil, že kontrolovaný subjekt ich v roku 2013 vykonával len ojedinele v štádiu prípravy, a ak aj v ojedinelých prípadoch boli overené  zamestnancom, neboli overené aj iným vedúcim zamestnancom v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole.

 

Kontrolný orgán konštatoval kontrolné zistenie:

 

Kontrolovaný subjekt vo väčšine prípadov, kedy mala byť  v štádiu prípravy rozpočtových opatrení vykonaná predbežná finančná  kontrola,  nepostupoval spôsobom podľa § 9, ods. 2 a 3 zákona o finančnej kontrole,

 

Zároveň tým, že kontrolovaný subjekt neoveroval predbežnou finančnou kontrolou všetky rozpočtové opatrenia v štádiu ich prípravy,  nepostupoval v súlade s § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu. 

 

Kontrolnému orgánu nebolo zo strany kontrolovaného subjektu doručené v lehote na podanie námietok či stanovísk žiadne písomné vyjadrenie, či stanovisko.

 

Iné nedostatky pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly  v súlade s § 9 zákona o finančnej kontrole, ktoré boli u kontrolovaného subjektu zistené v I. polroku  2013, boli už uvedené v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly vybraných kapitálových výdavkov rozpočtu  mesta v roku 2013 a z tohto dôvodu tieto kontrolné zistenia nie sú obsahom predkladanej správy.

 

 

9. Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v ZŠ na ul. F. E. Scherera v roku 2014

 

Kontrolované obdobie:                      rok  2014

 

Miesto a čas vykonania kontroly:      útvar hlavného kontrolóra mesta.

                                                            I./2015          

                                              

Kontrolovaný subjekt:                                   ZŠ  na ul. F. E. Scherera  v Piešťanoch 

 

Predmetom a účelom   následnej finančnej kontroly bolo:

 • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (príslušné ustanovenia zákonov  č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj osobitnými predpismi

 

Kontrolovaný subjekt prijal dňa 04.02.2013 svoje vlastné Zásady odmeňovania prác vykonávaných mimo pracovného pomeru pre základnú školu, prílohou ktorých je Sadzobník odmeňovania prác vykonávaných na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov pre základnú školu.

 

Kontrolou dodržiavania a uplatňovania vyššie uvedenej internej normy školy neboli zistené nedostatky

 

Podľa § 223 ods. 1 a 2 zákona  č. 311/2001 Z. z. zákonník práce  v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákonník práce) zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

 
Kontrolovaný subjekt v priebehu roka 2014 uzatvoril spolu 6 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z čoho jednu uzatvoril formou dohody o brigádnickej práci študentov a v ostatných prípadoch boli uzatvorené dohody o vykonaní práce. Kontrolou príslušnej evidencie  neboli zistené prípady porušenia pracovného času u zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ani výkonu pracovnej pohotovosti alebo práce nadčas. V kontrolovanom období nepracoval na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru žiaden mladistvý zamestnanec.

 

Podľa § 226 ods. 1 zákonníka práce dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

 

Kontrolou nebolo zistené uzatvorenie dohôd o vykonaní práce medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ktorí by uzatvorením takejto dohody prekročili rozsah práce s fyzickou osobou  viac ako  350 hodín v kalendárnom roku.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako zamestnávateľ uzatvoril v priebehu roka 2014 celkom 5 dohôd o vykonaní práce. Z uvedeného počtu boli s 2 zamestnancami  uzatvorené dohody o vykonaní práce na dojednanú pracovnú úlohu  - montáž a demontáž lešenia, výmena žiariviek a štartérov. Dohody boli uzatvorené písomne a kontrolou týchto uzatvorených dohôd  neboli zistené nedostatky.

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že s ďalšími 2 zamestnancami boli uzatvorené celkom 3 dohody o vykonaní práce (jeden zamestnanec mal uzatvorené dve dohody),  a to na upratovanie tried, chodieb a WC a na kuričské, údržbárske práce a školnícke práce.

 

Z ustanovenia § 226, ods. 2 zákonníka práce vyplýva, že v dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha a teda nie opakovaná pracovná činnosť kuriča, údržbára, školníka alebo opakovaná pracovná činnosť pri upratovaní tried, chodieb a WC. Pri uvedených prácach išlo o opakovanú závislú prácu, ktorú zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa podľa jeho pokynov za mzdu alebo odmenu a v rámci riadne určeného pracovného času a nie o pracovnú úlohu, ktorú zamestnanec vykonáva samostatne v rámci dohodnutých podmienok, tak ako je to ustanovené § 226, ods. 2 zákonníka práce. Na základe uvedeného mali byť takéto pracovné činnosti vykonávané napríklad na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy na dobu určitú (napr. do ukončenia PN nahrádzaného zamestnanca).

 

Kontrolný orgán konštatoval kontrolné zistenie:

 

Kontrolovaný subjekt uzatvorením 3 dohôd  o vykonaní práce na také práce, v ktorých

nebola vymedzená pracovná úloha, ale sa v nich jednalo o opakovanú pracovnú činnosť, nepostupoval v súlade s § 226, ods. 2 zákonníka práce.

 

Podľa § 228, ods. 1 zákonníka práce dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

 

Podľa § 228, ods. 2 zákonníka práce dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu podľa § 227 ods.1 Zákonníka práce.

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uzatvoril v kontrolovanom období 1 dohodu o brigádnickej práci študentov a po preverení jej súladu s ustanoveniami § 228, ods. 1, 2 a 3  zákonníka práce neboli kontrolou zistené nedostatky pri jej uzatvorení.

 

Podľa § 3 ods. 1 Zákonníka práce sa pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme spravujú Zákonníkom práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Týmto je vymedzená subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce, čo znamená, že sa na riešenie konkrétnej pracovnej otázky aplikuje iba vtedy, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.  Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. (ďalej len zákon o verejnej službe) upravuje len špecifické aspekty pracovnoprávnych vzťahov pričom platí, že nad rámec týchto osobitostí sa uplatňuje Zákonník práce.

 

Takýmto špecifickým aspektom ustanoveným v zákone o verejnej službe sú predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme, ktoré sú ustanovené v § 3 ods. 1 zákona o verejnej službe - zamestnancom podľa tohto zákona môže stať fyzická osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené náležitosti, a okrem iného má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonná, spĺňa kvalifikačné predpoklady atď.

 

Kontrolný orgán sa pri preverovaní dodržiavania príslušných ustanovení zákona o verejnej službe pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2014 oprel aj o stanovisko Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR k tejto problematike, zo dňa 15.12. 2011, na základe ktorého toto ministerstvo vo svojom  stanovisku, či platia ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o verejnej službe  aj pre fyzické osoby, s ktorými zamestnávateľ uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta) okrem iného uviedlo:

 
“Subjektmi pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú zamestnávateľ a zamestnanec.

 

Zákon o výkone práce vo verejnom zákone v § 3 ods. 1 nerozlišuje, či ide o zamestnanca, ktorého pracovnoprávny vzťah vznikol na základe pracovnej zmluvy, alebo zamestnanca, ktorého pracovnoprávny vzťah vznikol na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

 

Z uvedeného analogicky vyplýva, že aj fyzická osoba, ktorá sa chce stať zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, musí spĺňať predpoklady ustanovené v § 3 ods. 1 zákona o verejnej službe. Podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnej službe musí zamestnanec spĺňať predpoklady ustanovené v § 3 ods. 1 zákona o verejnej službe po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme“.           

 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uzatvoril 1 dohodu o brigádnickej práci študentov na zaradenie nových žiakov do internetovej žiackej   knižky na web stránke školy. Dojednaný rozsah práce v hodinách bol na 12,5 hoď. Po preverení bolo  zistené, že kontrolovaný subjekt nezabezpečil od zamestnanca aj splnenie povinnosti v zmysle § 3 ods. 1 písm. b, kde podľa tohto ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b zákona o verejnej službe, sa zamestnancom podľa tohto zákona môže stať fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, nakoľko sa na ňu nevzťahuje výnimka v zmysle § 1 ods. 5, pretože sa nejednalo o zamestnanca, ktorý vykonáva pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce.

 

Kontrolný orgán konštatoval kontrolné zistenie:

 

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov nepostupoval aj v súlade s  § 3 ods. 1 písm. b zákona o verejnej službe.

 

Kontrolovaný subjekt sa ku kontrolným zisteniam vyjadril vo svojom liste pod označením Opatrenia z finančnej kontroly 1/2015 zo dňa 27.01.2015 a to k prvému kontrolnému zisteniu:

 

Jedna „Dohoda o vykonaní práce “ s pani F.E. bola uzatvorená preto, že menovaná je evidovaná  na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  a „Dohoda o pracovnej činnosti“ by presiahla týždenne 10 hodín. Získať na zastupovanie chorej upratovačky náhradu sa nám nepodarilo. Podobne sa postupovalo pri zastupovaní PN p. J. Na základe kontroly v ďalšom období na zastupovanie budeme používať na opakované pracovné činnosti pracovnú zmluvu.

 

K druhému kontrolnému zisteniu sa kontrolovaný subjekt písomne vyjadril:

 

Pán G.R. bol vyzvaný vedením školy, aby priniesol „Výpis z registra trestov“.

 

Kontrolný orgán prijal vyššie uvedené vyjadrenia kontrolovaného subjektu s konštatovaním, že tieto vyjadrenia nemenia obsah kontrolných zistení a vyjadrenia v nich uvedené majú charakter vysvetlení , pričom kontrolovaný subjekt zároveň navrhol prijať opatrenia s oznámením zodpovedných osôb za nedostatky, aby sa v budúcnosti neopakovali.

 

Z vykonaných kontrol uvedených pod  bodmi 6. až 9. boli kontrolným orgánom vypracované správy z následných finančných kontrol, t.j. boli zistené nedostatky. Pri ich prerokovaní  bola vedúcim kontrolovaných subjektov uložená povinnosť:

a/         prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich hlavnému kontrolórovi v určenom termíne

b/         predložiť hlavnému kontrolórovi mesta správu o splnení opatrení na odstránenie  nedostatkov  a ich príčin v určenom termíne

c/         určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatok zistený  kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v určenom termíne

 

Správu dňa 02.02. 2015 predkladá:

 

Ing. Peter Konečný

hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 5. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť