Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015

                SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO

                          KONTROLÓRA  MESTA PIEŠŤANY ZA  ROK 2015

 

 

 

 

Podľa § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2015.

 

V priebehu hodnoteného obdobia som vykonával kontrolnú činnosť, ktorou sa podľa §18d zákona o obecnom zriadení rozumie

 

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
 • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení  podlieha

 • mestský  úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu  v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Kontrolnú činnosť som vykonával v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2015, ktoré boli schválené uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 162D/2014 a č. 108B/2015.

 

Kontrolná činnosť bola za hodnotené obdobie zameraná na:

 • výkon kontrolnej činnosti,
 • výkon iných odborných činností - spracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

 

 

Výkon kontrolnej činnosti

 

V rámci kontrolnej činnosti bolo za obdobie roku 2015 vykonaných 31 následných finančných kontrol.

 

Z vykonaných kontrolných akcií kontrolný orgán vypracúva záznam alebo správu; záznam sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nijaké nedostatky, správa sa vypracúva v prípade, ak kontrolný orgán nedostatky zistí.

 

Z  vykonaných  následných finančných kontrol  bolo

 • 12 následných finančných kontrol ukončených  záznamom, 
 • 19 následných finančných kontrol ukončených správou.

 

Prierezová štruktúra uskutočnených následných finančných kontrol (ďalej len „kontrola“) bola nasledovná:

 

 • 8 kontrol v rozpočtových organizáciách - školách a školských zariadeniach s právnou subjektivitou -  štyri kontroly boli ukončené záznamom a štyri správou;
 • 6 kontrol v príspevkových organizáciách - dve kontroly boli ukončené záznamom a štyri kontroly boli ukončené správou;
 • 10 kontrol na mestskom úrade –  jedna kontrola bola ukončená záznamom a deväť   kontrol bolo ukončených správou;
 • 6 kontrol v právnických osobách, s ktorými malo mesto uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta – päť kontrol bolo ukončených  záznamom a jedna bola ukončená správou.

 

V rozpočtových organizáciách boli vykonané kontroly

 • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len VZPP) a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;
 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom mesta v podmienkach rozpočtovej organizácie;
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania VZPP pri uzatváraní zmluvných vzťahov so zameraním na poskytovanie dátových a telefónnych služieb;
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií.

 

V príspevkových organizáciách boli vykonané kontroly

 • kontrola dodržiavania a uplatňovania VZPP a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;
 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom mesta v podmienkach príspevkovej organizácie
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií.

 

Na mestskom úrade boli  vykonané kontroly:

 • kontrola dodržiavania VZPP a interných noriem pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru;
 • kontrola dodržiavania VZPP v súvislosti s obstarávaním HDD na MsÚ;
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania VZPP pri realizácii pracovnej cesty  zástupcov mesta Piešťany v partnerskom meste Luhačovice;
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácia adresovaných mestu Piešťany v období od 1.4. do 15.7.2015;
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania vybraných ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.;
 • kontrola zabezpečenia výkonu štátnej správy v oblasti ochrany prírody – povoľovanie výrubov v súvislosti s poberaním štátnej dotácie za tento výkon v zmysle uznesenia MsZ č. 157A/2015;
 • kontrola zákonnosti a hospodárnosti čerpania verejných prostriedkov použitých na vyplácanie uzatvorených dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru v období od 1.1. do 30.9.2015;
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy;
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania VZPP a interných predpisov pri poskytovaní a vyúčtovaní záloh u osôb ktoré majú prístup k pokladni, alebo ktorým sa vyplácali zálohy.  

 

U právnických osôb, s ktorými malo mesto uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta:

 • kontrola správnosti vykazovanej straty za MHD v stredisku Piešťany v SAD Trnava, a.s.;
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania VZPP a interných noriem mesta v oblasti použitia a zúčtovania účelovej dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2014;

 

Kontrolné zistenia vyplývajúce z vykonaných kontrol možno rozdeliť do nasledovných oblastí:

 

-  kontrolné zistenia, týkajúce sa porušenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., t.j. všeobecno-záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť hospodárenia a dodržiavania rozpočtových pravidiel;

-    kontrolné zistenia, týkajúce sa porušenie niektorých zmluvných podmienok u nájomných zmlúv uzatvorených v zmysle príslušných ust. Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p, a zákona o majetku obcí, t.j. všeobecno-záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť hospodárenia a nakladania s majetkom mesta;

-   kontrolné zistenia  týkajúce sa porušenia  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v z.n.p. v oblasti vykonávania  predbežnej  finančnej kontroly;

-   kontrolné zistenia, týkajúce sa porušenia  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p. v oblasti povinnosti zamestnávateľa uspokojiť nároky zamestnanca;

-   kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám;

-     kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v oblasti uzatvárania zmlúv so zamestnancami na dohodu;

-  kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia Organizačného poriadku v spojitosti s osobitnými predpismi;

-    kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, týkajúce sa povinnosti dodržovania termínov zverejňovania informácii o začatí každého správneho konania;

-   kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, týkajúce sa povinnosti dodržovania termínov vybavovania podaní;  

-   kontrolné zistenia týkajúce sa porušenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy týkajúce sa povinnosti dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a činnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami;

 

 

Výkon iných odborných  činností

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení  som v hodnotiacom období spracoval odborné stanovisko k záverečnému účtu  za rok 2014.

 

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení, v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov:

 • usmerňujeme v prípade záujmu kontrolované subjekty pri spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov,
 • upozorňujeme na  prijatie nových  všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. na ich novelizáciu, najmä ak sa týkajú výkonu ich činností,
 • individuálne konzultujeme s kontrolovanými subjektmi  poznatky z aplikačnej praxe;

 

Správa o vybavovaní  sťažností a petícií za rok 2015

 

V zmysle Zásad postupu vybavovania sťažností a petícií  je hlavným kontrolórom mesta a jeho útvarom zabezpečovaná evidencia sťažností a petícií na MsÚ.

 

I. polrok

V I. polroku roku 2015 za obdobie I. – V. Útvar hlavného kontrolóra v rámci mesta zaevidoval 14 sťažností. Z nich boli 2 opodstatnené, 4 neopodstatnené, 7 bolo odložených v zmysle zákona o sťažnostiach a jedna postúpená na vybavenie príslušnému orgánu.  

 

II. polrok

V II. polroku roku 2015 za obdobie VI. – XII. Útvar hlavného kontrolóra v rámci mesta zaevidoval 20  sťažností. Z tohto počtu bolo za uvedené obdobie 11 sťažností vybavených a 8 sťažnosti bolo v štádiu vybavovania. Jedna sťažnosť nebola vybavená, čo bolo aj jedným z kontrolných zistení vykonanej kontroly. Z vybavených sťažností boli 3 sťažností posúdené ako neopodstatnené, 3 ako opodstatnené, 4 boli odložené v zmysle zákona o sťažnostiach,      1 bola stornovaná na žiadosť sťažovateľa.

 

Podané sťažnosti smerovali na:

     -     sťažnosť na nedodržovanie cestovného poriadku MHD

 • sťažnosť na konanie a aktivity pracovníčok stavebného úradu MsÚ Piešťany,
 • sťažnosť na konanie stavebného úradu MsÚ Piešťany 2x,
 • sťažnosť na vedúcu zariadenia ZOS,
 • sťažnosť na rušenie nočného pokoja, 3x
 • sťažnosť na nečinnosť orgánu verejnej správy,
 • sťažnosť na správanie príslušníkov MsP 3x,
 • sťažnosť na prevádzku baru,
 • sťažnosť na stav cestnej komunikácie 2x,
 • sťažnosť na porušenie vlastníckych práv,
 • sťažnosť na údržbu mot. vozidla na verejnom priestranstve,
 • sťažnosť na nekonanie MsÚ v Piešťanoch vo veci zrušenia trvalého pobytu, 2x
 • sťažnosť na neplnenie si povinnosti zamestnancov MsÚ 4x,
 • sťažnosť na prevádzku samoobslužnej čerpacej stanice,
 • sťažnosť na nájomníkov bytu 3x,
 • sťažnosť na realizáciu značenia cest. priechodu,
 • sťažnosť na nezákonný postup zamestnávateľa pri zápočte dovolenky, 4x
 • sťažnosť na voľný pohyb psov,
 • sťažnosť na chovanie štatutára príspevkovej organizácie

 

Sťažovateľom boli okrem jedného prípadu po vybavení podaní zaslané písomné odpovede v zmysle zákona  č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v ktorých boli oboznámení o výsledkoch  prešetrenia.

 

Petície:

V roku 2015 boli vybavené 2 petície zaslané mestu Piešťany. Jedna za zrušenie prevádzky  a druhá za vybudovanie spomaľovačov na cestnej komunikácii. Pri vybavovaní jednej z petícií nebola dodržaná zákonná lehota na zaslanie výsledku vybavenia petície.

 

 

V Piešťanoch, dňa 09. 02. 2015                                                          Ing. Peter Konečný

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta

 

 

 

Vyvesené: 12. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť