Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2014

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO

KONTROLÓRA  MESTA PIEŠŤANY ZA  II. POLROK 2014

 

Podľa § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a naň nadväzujúcich Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za druhý polrok 2014.

 

V priebehu hodnoteného obdobia som vykonával kontrolnú činnosť, ktorou sa podľa §18d zákona o obecnom zriadení rozumie

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
 • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení  podlieha

 • mestský  úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu  v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Kontrolnú činnosť som vykonával v súlade s plánom kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014, ktoré bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva.

 

Kontrolná činnosť bola za hodnotené obdobie zameraná na:

 • výkon kontrolnej činnosti
 • výkon iných odborných činnosti, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

 

Výkon kontrolnej činnosti

 

V rámci kontrolnej činnosti bolo za obdobie II. polroku 2014 vykonaných 15 následných finančných kontrol.

 

Z vykonaných kontrolných akcií kontrolný orgán vypracúva záznam alebo správu; záznam sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nijaké nedostatky, správa sa vypracúva v prípade, ak kontrolný orgán nedostatky zistí.

 

Z  vykonaných  následných finančných kontrol  bolo

 • 7 následných finančných kontrol ukončených  záznamom, 
 • 8 následných finančných kontrol ukončených správou,

Prierezová štruktúra uskutočnených následných finančných kontrol (ďalej len „kontrola“) bola nasledovná:

 

 • 2 kontroly v rozpočtových organizáciách - školách a školských zariadeniach s právnou subjektivitou -  obe kontroly boli ukončené záznamom;
 • 5 kontrol v príspevkových  organizáciách - jedna kontrola bola ukončená záznamom a štyri kontroly boli ukončené správou;
 • 4 kontroly na mestskom úrade –  dve kontroly boli ukončené  záznamom a dve kontroly boli ukončené správou;
 • 4 kontroly v právnických osobách, s ktorými malo mesto uzatvorené nájomné zmluvy – dve kontroly boli ukončené  záznamom a dve boli ukončené správou.

 

V rozpočtových organizáciách boli vykonané kontroly

 • kontrola dodržiavania a uplatňovania zákonnosti, účinnosti a hospodárnosti pri aktuálnom čerpaní kapitálových a bežných výdavkov;
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

 

V príspevkových organizáciách boli vykonané kontroly

 • kontrola poskytovania a zúčtovania cestovných náhrad;
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania zákonnosti, účinnosti a hospodárnosti pri aktuálnom čerpaní kapitálových a bežných výdavkov;

 

Na mestskom úrade boli  vykonané kontroly:

 • kontrola dodržiavania a uplatňovania zákonnosti, účinnosti a hospodárnosti pri aktuálnom čerpaní kapitálových a bežných výdavkov;
 • kontrola vybranej finančnej operácie pri zadávaní zákazky v súvislosti s obstarávaním ratingu mesta;
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy;
 • kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy

 

V právnických osobách, s ktorými má mesto uzatvorené nájomné zmluvy boli vykonané kontroly dodržiavania a uplatňovania  všeobecne záväzných právnych predpisov, interných noriem a zmluvných podmienok u vybraných nájomných zmlúv;

 

Kontrolné zistenia vyplývajúce z vykonaných kontrol možno rozdeliť do nasledovných oblastí:

 

-  kontrolné zistenia, týkajúce sa porušenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., t.j. všeobecno-záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť hospodárenia a dodržiavania rozpočtových pravidiel;

-    kontrolné zistenia, týkajúce sa porušenie niektorých zmluvných podmienok u nájomných zmlúv uzatvorených v zmysle príslušných ust. Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p, a zákona o majetku obcí, t.j. všeobecno-záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť hospodárenia a nakladania s majetkom mesta;

-   kontrolné zistenia  týkajúce sa porušenia  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v z.n.p. v oblasti vykonávania  predbežnej  finančnej kontroly;

-   kontrolné zistenia, týkajúce sa porušenia  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p. v oblasti povinnosti zamestnávateľa uspokojiť nároky zamestnanca;

 • kontrolné zistenie, týkajúce sa porušenia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v oblasti povinnosti verejného obstarávateľa pri zverejňovaní informácií;

 

 

Výkon iných odborných  činností

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení  som v hodnotiacom období spracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu  na rok 2015  a odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu mesta Piešťany  za rok 2013.

 

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení, v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov:

 • usmerňujeme v prípade záujmu kontrolované subjekty pri spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov,
 • upozorňujeme na  prijatie nových  všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. na ich novelizáciu, najmä ak sa týkajú výkonu ich činností,
 • individuálne konzultujeme s kontrolovanými subjektmi  poznatky z aplikačnej praxe;

 

 

Správa o vybavovaní  sťažností a petícií za obdobie II. polrok 2014

 

V zmysle Zásad postupu vybavovania sťažností a petícií  je hlavným kontrolórom mesta a jeho útvarom zabezpečovaná evidencia sťažností a petícií a predložená správa o vybavovaní sťažností a petícií  za predchádzajúci polrok nasledovne:

 

Sťažnosti:

V II. polroku roku 2014 za obdobie VII. – XII. Útvar hlavného kontrolóra v rámci mesta zaevidoval 7  sťažností. Z tohto počtu bolo za uvedené obdobie 6 sťažností vybavených a 1 sťažnosť bola v štádiu vybavovania. Z týchto sťažností bolo 5 sťažností posúdených ako neopodstatnené a 1 bola odstúpená na vybavenie príslušnému orgánu.

 

Podané sťažnosti smerovali na:

 • sťažnosť na šikanovanie dieťaťa základnej školy, ktorá bola odstúpená štátnej školskej inšpekcii, bola následne stiahnutá zo strany rodiča;
 • sťažnosť na prevádzkovú dobu športového zariadenia;
 • sťažnosť na činnosť hliadky MsP;
 • sťažnosť na správanie príslušníka MsP;
 • sťažnosť na rušenie nočného kľudu prevádzkou terasy podniku v centre mesta;
 • sťažnosť na správanie sa a nezákonný postup príslušníkov MsP;
 • sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti.

 

Sťažovateľom boli po vybavení podaní zaslané písomné odpovede v zmysle zákona  č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v ktorých boli oboznámení o výsledkoch  prešetrenia.

 

Petície:

V II. polroku roku 2014 za obdobie VII. – XII. UHK neevidoval žiadnu petíciu zaslanú mestu Piešťany.

 

 

V Piešťanoch, dňa 02. 02. 2015                                                   Ing. Peter Konečný, v.r.

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 5. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť