Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2017

 

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2017.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany bude v   II. polroku 2017 realizovaná v kontrolovaných subjektoch v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 1. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

      Pravidelné finančné kontroly

 1. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 2. Kontrola výdavkov z bankovej karty a náležitých dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období

 

      Tematické finančné kontroly

 1. Kontrola skutočného výkonu práce zamestnancov mesta v porovnaní s ich pracovnými náplňami vychádzajúcimi z pracovných zmlúv so zamestnávateľom
 2. Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu a čerpania vybraných položiek vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu Mesta Piešťany v roku 2017
 3. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
 4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 5. Kontrola interných noriem Mesta Piešťany s prihliadnutím na ich aktuálnosť
 6. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vo vybraných školských subjektoch
 7. Kontrola Bytového podniku mesta Piešťany, s. r. o., v ktorom má mesto Piešťany majetkovú účasť a ktorý nakladá s majetkom mesta, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku

 

Ostatné kontroly

 1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v zmysle § 18f, ods. 1, písm. h)

 

 

 

 1. ĎALŠIA ČINNOSŤ
 1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Piešťany za rok 2018
 2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Piešťany 

 

 

V Piešťanoch:  23. jún 2017                                                           Ing. Martin Svorad, v. r.

                                                                                                         hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 10. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť