Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2018 - upravený

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2018

 

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2018.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany bude v  I. polroku 2018 realizovaná v kontrolovaných subjektoch v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 1. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

      Pravidelné finančné kontroly

 1. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 2. Kontrola výdavkov z bankovej karty a náležitých dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období

 

      Tematické finančné kontroly

 1. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany, Mestskej knižnici mesta Piešťany, p .o., Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Piešťany, p. o. a Službám mesta Piešťany, p. o.
 2. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 3. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Piešťany v roku 2017
 4. Kontrola vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou vo vybraných organizačných zložkách mesta, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vo vybraných školských subjektoch
 5. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov mesta, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vo vybraných školských subjektoch
 6. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom mesta v Mestskom kultúrnom stredisku mesta Piešťany, p. o.
 7. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom mesta na Základnej škole Mojmírova ul.
 8. Kontrola predaja parkovacích kariet v Službách mesta Piešťany, p. o.
 9. Kontrola činnosti Galérie KSC Fontána za rok 2017 – 2018 v rozsahu: kontrola zmluvných vzťahov v oblasti organizovania výstav, kontrola vyplatených honorárov, kontrola ochrany vystavených diel, podmienok organizovania výstav a pod.

 

 

Ostatné kontroly

 1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v zmysle § 18f, ods. 1, písm. h)

 

 1. ĎALŠIA ČINNOSŤ
 1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Piešťany za rok 2017
 2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Piešťany 

 

 

V Piešťanoch:  16. marec 2018                                                      Ing. Martin Svorad, v. r.

                                                                                                           hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 18. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť