Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2016

 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na  II. polrok 2016:

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany bude v  II. polroku 2016  realizovaná v kontrolovaných subjektoch v súlade s § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

A.        Kontrolná činnosť

a)         Pravidelné  a tematické kontroly

 

1. Kontrola hospodárenia a vynakladania finančných  prostriedkov OOCR za rok 2015 v termíne v zmysle schváleného uznesenia MsZ.

2. Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z  ust. § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.  povinnými osobami v podmienkach mestskej samosprávy.

3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

4. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.

5. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta v podmienkach mestskej samosprávy.

6. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

7. Kontrola výdavkov z bankovej karty a náležitých dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

 

b)         Ostatné kontroly

 

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov  z vyhodnotenia podaní, o ktorých sa hlavný  kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti  v prípadoch, ktoré nestrpia odklad.

 

 

B.       STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA  MESTA K NÁVRHU ROZPOČTU  MESTA PIEŠŤANY  NA ROK 2017

 

Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017.

 

C.  VYBAVOVANIE  PODNETOV PRIJATÝCH V SÚLADE SO ZÁKONOM č. 307/2014 Z. z.

 

     Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Piešťany.

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na  II. polrok 2016 bol schválený uzn. MsZ č. 130/2016.

 

V Piešťanoch, dňa  12. 07. 2016

 

                                                                                                               Ing. Peter Konečný v. r.

                                                                      hlavný kontrolór mesta 

Vyvesené: 12. 7. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť