Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2015

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na  II. polrok 2015:

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany bude v  II. polroku 2015  realizovaná v kontrolovaných subjektoch v súlade s § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

A.        Kontrolná činnosť

 

a)         Pravidelné následné finančné kontroly

 

1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach mestskej samosprávy v roku 2014

 

a)1.1. Kontrolná činnosť bude realizovaná ako kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj interných predpisov organizácií pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta. Kontroly budú vykonávané v MsK, p.o., MŠ 8 mája,  a ZŠ M. R. Štefánika  v súlade s príslušnými ustanoveniami

 

 • zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • zákona   č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 • zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákona   č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 • zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany

 

b)         Tematické následné finančné kontroly

 

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri prijímaní zamestnancov do  pracovného pomeru v roku 2014

 

b)1.1. Kontrolná činnosť bude realizovaná ako kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj interných predpisov organizácií. Kontroly budú vykonávané v  MŠ Valová  a ZŠ Brezová  v súlade s príslušnými ustanoveniami

 

 • zákona   č.    311/2001 Z.z. o zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších predpisov

 

2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach mestskej samosprávy so zameraním na poskytovanie dátových a telefónnych služieb za vybrané obdobie roku 2015

 

b) 2.1. Kontrolná činnosť bude realizovaná ako kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj interných predpisov mesta. Kontrola bude vykonávaná na MsÚ a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany v súlade s príslušnými ustanoveniami

 

 • zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • zákona č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 • zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

c)         Ostatné kontroly

 

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

 

2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

c)2.2.Kontrolná činnosť bude realizovaná ako kontrola vyplývajúca z príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení. Zameraná bude na  dodržiavanie a uplatňovanie  príslušných ustanovení zákona o sťažnostiach, zákona  o petičnom práve ako aj  zásad upravujúcich postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami v zmysle  príslušných ustanovení

 

 • zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
 • zásad upravujúcich postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností a petícií podaných fyzickými alebo právnickými osobami

 

3.   Kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov  z vyhodnotenia písomných podaní, o ktorých sa hlavný  kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti v prípadoch, ktoré nestrpia odklad

 

B.       STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA  MESTA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016

 

Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016

 

C.         VYBAVOVANIE  PODNETOV PRIJATÝCH V SÚLADE SO ZÁKONOM č. 307/2014 Z. z.

 

Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Piešťany

 

Plán bol schválený uzn. MsZ č. 108/2015 B

 

V Piešťanoch, dňa  15. 06. 2015

 

                                                                                                         Ing. Peter Konečný, v.r.

                                                              hlavný kontrolór mesta 

Vyvesené: 15. 6. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť