Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2017
 
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2017:
 
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany bude v I. polroku 2017 realizovaná v kontrolovaných subjektoch v súlade s § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
 
a) Pravidelné a tematické kontroly
 
1. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
2. Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu a čerpania vybraných položiek vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu mesta Piešťany v roku 2017
3. Kontrola výdavkov z bankovej karty a náležitých dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
4. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
5. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
 
b) Kontrola vybraných kontrolovaných subjektov
 
1. Kontrola vybraných fyzických a právnických osôb, ktorým mesto Piešťany poskytlo dotácie zo svojho rozpočtu v roku 2016
2. Kontrola Bytového podniku mesta Piešťany, s.r.o., v ktorom má mesto Piešťany majetkovú účasť a ktoré nakladá s majetkom mesta, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 
c) Ostatné kontroly
 
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov z vyhodnotenia podaní, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti v prípadoch, ktoré nestrpia odklad
 
B. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2016
 
Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Piešťany za rok 2016
 
C. VYBAVOVANIE PODNETOV PRIJATÝCH V SÚLADE SO ZÁKONOM č. 307/2014 Z. z. 
 
Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Piešťany
 
V Piešťanoch, dňa 19. 12. 2016
 
Ing. Peter Konečný, v.r.
hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 20. 2. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť