Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného
kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2017
 
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2017.
 
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany bude v II. polroku 2017 realizovaná v kontrolovaných subjektoch v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
 
Pravidelné finančné kontroly
 
1. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
2. Kontrola výdavkov z bankovej karty a náležitých dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období
 
Tematické finančné kontroly
 
1. Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu a čerpania vybraných položiek vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu Mesta Piešťany v roku 2017
2. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
4. Kontrola interných noriem Mesta Piešťany s prihliadnutím na ich aktuálnosť
5. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vo vybraných školských subjektoch
6. Kontrola Bytového podniku mesta Piešťany, s. r. o., v ktorom má mesto Piešťany majetkovú účasť a ktorý nakladá s majetkom mesta, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 
Ostatné kontroly
 
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v zmysle § 18f, ods. 1, písm. h)
 
B. ĎALŠIA ČINNOSŤ
 
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Piešťany za rok 2018
2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Piešťany
 
V Piešťanoch: 2. jún 2017
 
Ing. Martin Svorad, v.r.
hlavný kontrolór mesta

Vyvesené: 2. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť