Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2016

 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na  II. polrok 2016:

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany bude v  II. polroku 2016  realizovaná v kontrolovaných subjektoch v súlade s § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

A.           Kontrolná činnosť

 

a)           Pravidelné  a tematické kontroly

 

1. Kontrola hospodárenia a vynakladania finančných  prostriedkov OOCR za rok 2015 v termíne v zmysle schváleného uznesenia MsZ.

 

2. Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z  ust. § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.  povinnými osobami v podmienkach mestskej samosprávy.

 

3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

4. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.

 

5.Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta v podmienkach mestskej samosprávy

 

6. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

 

7.Kontrola výdavkov z bankovej karty a náležitých dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií – štvrťročne v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

 

 

b)         Ostatné kontroly

 

  1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany 

 

2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov  z vyhodnotenia podaní, o ktorých sa hlavný  kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti  v prípadoch, ktoré nestrpia odklad

 

 

B.        STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA  MESTA K NÁVRHU ROZPOČTU  MESTA PIEŠŤANY  NA ROK 2017

 

Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017

 

 

C.         VYBAVOVANIE  PODNETOV PRIJATÝCH V SÚLADE SO ZÁKONOM č. 307/2014 Z. z.

 

Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Piešťany

 

 

V Piešťanoch, dňa  07. 06. 2016

 

                                                                                                               Ing. Peter Konečný, v.r.

                                  hlavný kontrolór mesta 

Vyvesené: 7. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť