Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2016

 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na  I. polrok 2016:

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany bude v  I. polroku 2016  realizovaná v kontrolovaných subjektoch v súlade s § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

A.        Kontrolná činnosť

 

a)         Pravidelné  a tematické kontroly

 

1. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.

 

2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených mestu Piešťany a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

3. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach MŠ 8 Mája v Piešťanoch

 

4. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri prijímaní zamestnancov do  pracovného pomeru v roku 2015 v MŠ Valová a ZŠ Brezová v Piešťanoch

 

5. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach mestskej samosprávy so zameraním na poskytovanie dátových a telefónnych služieb za vybrané obdobie roku 2015 na MsÚ

 

6. Raz za štvrťrok vykonať kontrolu pokladne a pokladničných dokladov – v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

 

7. Raz za štvrťrok vykonať kontrolu výdavkov z bankovej karty a náležitých dokladov týkajúcich sa týchto finančných operácií – v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

 

b)         Ostatné kontroly

 

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

 

2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov  z vyhodnotenia podaní, o ktorých sa hlavný  kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti  v prípadoch, ktoré nestrpia odklad

 

B.       STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA  MESTA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  ZA ROK 2015

 

Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu  mesta Piešťany za rok 2015

 

 

C.        VYBAVOVANIE  PODNETOV PRIJATÝCH V SÚLADE SO ZÁKONOM č. 307/2014 Z. z.

 

Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Piešťany

 

 

V Piešťanoch, dňa  01. 12. 2015

 

                                                                       Ing. Peter Konečný, v.r.

 hlavný kontrolór mesta 

Vyvesené: 11. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť