Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Informatívna správa o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 54/2015 A

Informatívna správa o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva 

mesta Piešťany č.  54/2015 A 

 

Cieľom a účelom tejto informatívnej správy o plnení uznesenia MsZ č.54/2015  je poskytnúť MsZ základnú informatívnu správu o prebiehajúcej kontrole v súčinnosti s inými kontrolnými orgánmi, resp. orgánmi dozoru alebo vyšetrovacími orgánmi.

 

Na základe schváleného uznesenia MsZ č. 54/2015 A, odvolávajúc sa pritom na § 23 zákona č. 502/2001 Z.z. podľa ktorého kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone následnej finančnej kontroly vzájomne spolupracujú vrátane vykonávania spoločných následných finančných kontrol a poskytujú si navzájom informácie súvisiace s výkonom následnej finančnej kontroly a tiež v nadväznosti na § 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy, podávam na zasadnutie MsZ  túto informatívnu správu o plnení uznesenia MsZ č.54/2015 A, pretože ku dňu predkladania materiálov na zasadnutie MsZ stále prebieha kontrola resp. šetrenie kontrolných orgánov, orgánov dozoru a vyšetrovacích orgánov  a relevantné výsledky týchto kontrol, resp. šetrení neboli k dátumu vypracovania tejto správy k dispozícii. Zverejnením parciálnych kontrolných zistení zo strany kontrolného orgánu mesta a to v čase, kedy ostatné kontrolné vyšetrovacie a dozorujúce orgány  dosiaľ nemajú ukončené svoje kontroly či šetrenia, by mohlo dôjsť k mareniu výkonu kontroly.

 

Z tohto dôvodu je možné MsZ v tomto čase poskytnúť len informatívnu správu o plnení uzneseniu MsZ č. 54/2015 A, ktoré na zasadnutí dňa 19.03.2015 schválilo uznesenie č. 54/2015 A, ktorým „poveruje hlavného kontrolóra prešetrením vzniknutej situácie v súvislosti s únikom informácií zo serverov úradu“.

 

Po schválení uznesenia MsZ poslancami som dňa 24.03.2015 oznámil kontrolovanému subjektu, ktorým je Mestský úrad v Piešťanoch (ďalej len „MsÚ“), že začínam na MsÚ vykonávať kontrolu „prešetrenia vzniknutej situácie v súvislosti s únikom informácií zo serverov úradu“.

 

Predmetom a účelom kontroly bude:

 • prešetriť vzniknutú situáciu v súvislosti s možným únikom informácií zo serverov úradu
 • overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami ako aj kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v podmienkach mesta

 

Zároveň v súlade s  § 13 ods. 1 písm. b/ zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany som požiadal v termíne do 27.03.2015 o poskytnutie  písomného vyjadrenia k vzniknutej situácii, ku ktorej došlo na MsÚ od 07.03.2015 do dnešného dňa t.j. 24.03.2015 a ktorá sa dotýka:

 • možného úniku osobných údajov obyvateľov mesta a zamestnancov mesta,
 • vzniku možného bezpečnostného incidentu v súvislosti s možným únikom informácií pri realizácii Zmluvy o poradenskej činnosti č. 0511501 zo dňa 11.03.2015 so spoločnosťou illi s.r.o.

 

Zároveň som žiadal o písomné vyjadrenie aj k nasledovným otázkam:

 • aké vážne dôvody viedli zamestnávateľa k zavedeniu kontrolného mechanizmu v podmienkach MsÚ v čase od 07.03.2015,
 • či sa podieľali  na realizácii kontrolného mechanizmu odo dňa 07.03.2015 aj iné osoby ako zamestnanci mesta,
 • či boli pri zavedení kontrolného mechanizmu zo strany zamestnávateľa splnené príslušné ustanovenia § 13, ods. 4 zákonníka práce
 • kedy bola ustanovená  komisia, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť v podmienkach zavedeného kontrolného mechanizmu,
 • aké sú kontrolné úlohy kontrolnej komisie,
 • na základe akej právnej normy sa kontrolná činnosť komisie uskutočňuje,
 • je kontrolná činnosť vykonávaná komisiou totožná s bezpečnostným auditom,
 • ak nie, na základe akej právnej  normy sa realizuje bezpečnostný audit, kedy bol ustanovený, a aké úlohy plní,
 • akým (zdokumentovaným) spôsobom bol vybratý poskytovateľ fi. illy s.r.o. pre realizáciu zmluvy o poradenskej činnosti č. 0511501,
 • ako bola fi. illy s.r.o. preverená  pri výbere za poskytovateľa, resp. sprostredkovateľa  v zmysle § 8 ods. 2 a v nadväznosti na § 19 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
 • ako bolo postupované zo strany zamestnávateľa pri vybavovaní sťažnosti zamestnancov ktoré boli prostredníctvom sekretariátu primátora odstúpené zamestnávateľovi dňa 17.03.2015

 

Predmet kontroly bol zároveň rozšírený o doručený podnet – oznámenie p. poslankyne Ing. Ivety Babičovej podaný mi dňa 24. 03. 2015 na nákup väčšieho počtu HDD od 07. 03. 2015 do 24. 03. 2015, ktorým pani poslankyňa žiadala preveriť, či bolo postupované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zákonom o finančnej kontrole. Uvedené je teda tiež predmetom kontroly.

 

-preverenie obstarania vyššie uvedených HDD v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

 

Spolu s vyjadrením a odpoveďami na otázky som požiadal aj predloženie úplnej a kompletnej dokumentácie potvrdzujúcej a preukazujúcej tieto vyjadrenia a odpovede na otázky kontrolného orgánu. Zároveň som požiadal aj o predloženie úplnej a kompletnej dokumentácie z procesu verejného obstarávania sprostredkovateľa a nákupu HDD.

 

Podľa § 14 ods. 2 písm.  e) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole  a vnútornom audite v  z.n.p. som požiadal  predložiť v určenej lehote vyžiadané vyjadrenie a dokumentáciu  a vydať písomné potvrdenie o ich kompletnosti a úplnosti.

 

 

Ešte pred uvedením skutočností vyplývajúcich zo začatej kontroly na MsÚ uvediem chronológiu vzniknutej situácie pred zahájením kontroly:

 

Dňa 13. 03. 2015 som ako hlavný kontrolór mesta prijal sťažnosti dvoch zamestnancov  mesta, ktorí sa sťažovali na  nedodržiavanie podmienok podľa § 13 ods. 3 a 4 Zákonníka práce zo strany zamestnávateľa.

 

Podľa   § 4 ods.  1 písm. c)  zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. bolo toto podanie zo strany hlavného kontrolóra ako oprávneného orgánu posúdené ako sťažnosť podľa  osobitného predpisu, ktorým je Zákonník práce. V súlade s § 4 ods. 4 cit. zákona, podľa ktorého takéto  podanie má byť postúpené  tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný podľa osobitného predpisu a súčasne má byť táto skutočnosť oznámená  tomu, kto podanie podal, hlavný kontrolór odstúpil sťažnosť zamestnancov dňa 16. 03. 2015 zamestnávateľovi a súčasne o tom  sťažovateľov oboznámil.

 

V dňoch 17. – 18. 03. 2015 boli v miestnom týždenníku a aj v ďalších médiách uverejnené informácie o možnom úniku informácií a o zásahu do počítačov ako aj o odobratí týchto počítačov niektorým zamestnancom MsÚ. Informácie o  vzniknutej situácii  boli zverejnené aj v spravodajstve RTVS spolu s komentárom právnika a odborníka na ochranu osobných údajov.  Vzhľadom k vážnosti situácie, som nasledujúci deň  celú situáciu s ním telefonicky prekonzultoval – zaujímal som sa hlavne o moju kompetenciu hlavného kontrolóra v danej veci. Prezentoval mi svoj názor, že  vo veci  kontroly spracúvania osobných údajov má svoju pôsobnosť Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len ÚOOÚ SR). Túto situáciu som ďalej  konzultoval aj s oprávnenou osobou na ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa – mesta. K mojim otázkam ohľadne kontroly počítačov  - bezpečnostnému auditu sa nevyjadril s tým, že  sa jedná o chránené informácie v zmysle bezpečnostného projektu.

 

Dňa 18.03.2013 mne ako aj na MsÚ bola emailovou poštou doručená informácia od osoby, identifikovanej len uvedením jeho mena a priezviska, v ktorej nás táto osoba informovala o tom, že v súvislosti s medializovanými informáciami v regionálnom týždenníku a RTVS podáva  na primátora a viceprimátora mesta trestné oznámenie na prokuratúru.  Záverom mne ako aj MsÚ odosielateľ zmieneného emailu uviedol, že uvedené podanie bude zaslané za účelom preverenia takéhoto konania na Generálnu prokuratúru SR (ďalej len GP SR) a  ÚOOÚ SR.

 

Po prijatí  zmieneného emailu som  okamžite s jeho obsahom dňa 19. 03. 2015  oboznámil  námestníčku okresného prokurátora a požiadal som ju o usmernenie, resp. o poskytnutie informácie vo veci ďalšieho postupu. S obsahom tejto informácie bola pani prokurátorka oboznámená a predloženie, resp. zaslanie emailu nepožadovala. Nakoľko predmetný mail nemali na okresnej prokuratúre zatiaľ  zaevidovaný, dohodli sme sa, že v nasledujúcich dňoch budeme v kontakte, pričom som jej oznámil, že v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone kontroly budem súčinný v zmysle príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole.

 

Dňa 19. 03. 2015 som bol na rokovaní MsZ vyzvaný, aby som objasnil kroky ktoré som dosiaľ v tejto veci vykonal v súvislosti s medializovanými informáciami. Na základe toho som v stručnosti chronologicky podľa vyššie uvedeného tieto kroky uviedol. MsZ na tomto zasadnutí, prijalo predmetné uznesenie č. 54/2015 A,  ktorým „poveruje hlavného kontrolóra prešetrením vzniknutej situácie v súvislosti s únikom informácií zo serverov úradu“.

 

MsZ zároveň prijalo ďalšie uznesenie č. 54/2015 B, ktorým „poveruje (nie je uvedené koho) zabezpečiť, aby nebol vymazaný záznam z kamerového systému MsÚ zo dňa 07. 03. 2015.“ Výkon tohto uznesenia bol pozastavený dňom 26. 03. 2015, čo bolo prerokované v mestskej rade (ďalej len „MsR“) dňa 26. 03. 2015.

 

Odôvodnením pozastavenia uznesenia č. 54/2015 B bola skutočnosť, že uznesenie MsZ č. 54/2015 B odporuje zákonu, a to najmä § 17 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p., ktorým je určená zákonná lehota 15 dní na povinnú likvidáciu osobných údajov.

 

Ja ako hlavný kontrolór mesta som otázku ohľadom záznamu z kamerového systému a mojej pôsobnosti ako hlavného kontrolóra dňa 20.03.2015 konzultoval ešte pred samotným pozastavením uznesenia v MsR (MsR bola zvolaná dňa 26. 03. 2015) s náčelníkom mestskej polície, pretože práve mestská polícia záznam  uchováva a likviduje. Akceptoval som jeho vysvetlenie, že podľa § 15 ods. 7 posledná veta zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.  „vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak“. 

 

Hlavný kontrolór mesta nie je ani orgánom činným v trestnom konaní a ani priestupkovom konaní a tak nemá oprávnenie  žiadať o využitie, resp. v tomto prípade o nevymazanie kamerového záznamu a konať tak nad rámec cit. zákona. Ani zákon č. 369/1990 Zb., ktorý upravuje rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra nedáva hlavnému kontrolórovi oprávnenie žiadať o využitie kamerového záznamu, ktorý bol vyhotovený v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.

 

Dňa 20. 03. 2015 bola na MsÚ začatá kontrola zo strany Inšpektorátu práce Trnava a MsÚ  ako kontrolovaný subjekt bol požiadaný o predloženie dokladov na výkon inšpekcie práce. Na základe tejto skutočnosti som sa skontaktoval s inšpektorkou Inšpektorátu práce, ako orgánom dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov a viackrát som s ňou konzultoval v súvislosti s predmetom kontroly.

 

Kontrola, resp. dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, t.j. okrem iného aj Zákonníka práce, zákona o výkone práce vo verejnom záujme ako aj vnútorných predpisov zamestnávateľa v uplynulých týždňoch prebiehala v súlade so zákonom o inšpekcii práce pod príslušným orgánom dozoru, t.j. Inšpektorátom práce a ja ako kontrolný orgán mesta som pri tejto príležitosti deklaroval, že v zmysle § 23 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite budem v súvislosti s prebiehajúcou kontrolou súčinný s týmto orgánom dozoru a po ukončení kontroly budem v súlade s § 14, ods. 2 písm. c)  zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite žiadať kontrolovaný subjekt o predloženie výsledkov kontroly  vykonané iným orgánom, ktoré  majú vzťah k predmetu kontroly vykonávanej kontrolným orgánom mesta. Výsledok kontroly vykonanej orgánom dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov bude súčasťou správy o výsledku kontroly kontrolného orgánu mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 54/2015 A.

 

Ako som už vyššie uviedol, po predchádzajúcom dohovore s námestníčkou okresného prokurátora, som ju viackrát opätovne kontaktoval, aby som s ňou situáciu ohľadom informácie o podanom trestnom oznámení konzultoval.

 

Pri poslednej našej komunikácii ma námestníčka okresného prokurátora informovala,  že podanie trestného oznámenia okresná prokuratúra už zaevidovala a prijala dňa 30. 03. 2015.

Uvedené podanie bolo pridelené príslušnému vyšetrovateľovi, pričom o  výsledok prešetrenia budem mocť požiadať v zmysle príslušného ustanovenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám. MsZ bude teda aj o výsledku tohto prešetrovania trestného oznámenia informované v rámci predloženia správy o výsledku kontroly kontrolného orgánu mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 54/2015 A.

 

Ako som už uviedol v úvode, po schválení uznesenia MsZ poslancami som dňa 24.03.2015 oznámil kontrolovanému subjektu, že začínam na MsÚ vykonávať kontrolu „prešetrenia vzniknutej situácie v súvislosti s únikom informácií zo serverov úradu“.

 

Dňa 24. 03. 2015 sa na mňa obrátila poslankyňa MsZ, ktorá podala písomný podnet na vykonanie kontroly nákupu väčšieho množstva HDD  cca 9 ks v termíne od  07. 03 do 24. 03. 2015 v súvislosti s dodržaním zákona o verejnom obstarávaní a zákona o finančnej kontrole, t. j. či bolo postupované v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.

 

Na základe vyššie uvedeného písomného podnetu som rozšíril predmet kontroly aj o kontrolu dodržania príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s obstaraním predmetných HDD a výsledok tejto kontroly bude tiež súčasťou správy o výsledku kontroly kontrolného orgánu mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 54/2015 A.

 

Dňa 24. 03. 2015 som písomne oznámil kontrolovanému subjektu, že kontrolu podľa uznesenia MsZ  v predmete kontroly rozširujem aj o  kontrolu dodržania príslušných všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s obstaraním predmetných HDD.

 

S oznámením o začatí kontroly som kontrolovaný subjekt ako aj viacerých dotknutých zamestnancov kontrolovaného subjektu požiadal o predloženie písomných vyjadrení a o zodpovedanie otázok, ktoré súviseli s predmetom kontroly. Spolu s vyjadrením a odpoveďami na otázky som ich požiadal aj predloženie úplnej a kompletnej dokumentácie potvrdzujúcej a preukazujúcej tieto vyjadrenia a odpovede na otázky kontrolného orgánu.

 

Nakoľko mi v určenom termíne neboli doručené požadované písomné vyjadrenia spolu s dokumentáciou a dokladmi od kontrolovaného subjektu a od zodpovednej osoby,  dňa 02. 04. 2015 som prednostku MsÚ (p. prednostka bola v čase od 02.04. do 08.04. 2015 na dovolenke) a zodpovednú osobu upozornil na neplnenie si povinností kontrolovaného subjektu a emailom urgoval ich predloženie. Požadované písomné vyjadrenie kontrolovaného subjektu k predmetu kontroly boli po mailovej komunikácii kontrolného orgánu zo dňa 16. 04. 2015 doručené až 17.04.2015.   Dokumentácia a doklady potrebné k prevereniu zákonnosti postupu kontrolovaného subjektu  pri obstaraní nákupu HDD, ktoré neboli kontrolnému orgánu mesta predložené v stanovenom termíne, a ani hneď obratom po urgencii, už toho času sú predmetom preverovania kontrolného orgánu a budú súčasťou komplexného materiálu o výsledku kontroly, v zmysle zákona o finančnej kontrole.

 

Zamestnanci kontrolovaného subjektu na ktorých som sa obrátil s požiadavkou o podanie písomných vyjadrení a dokladov preukazujúcich tieto vyjadrenia ako aj potvrdení skutočností uvádzaných v oznámení a sťažnostiach, ktoré som, ako bolo už skôr uvedené, v zmysle zákona o sťažnostiach  odstúpil zamestnávateľovi, mi listami zo dňa 30. 03 2015 vo svojich odpovediach uviedli, že cit. „na základe akého právneho predpisu  sa majú hlavnému kontrolórovi takýmto spôsobom vyjadrovať, keď oznámenie o skutočnostiach, ktoré sa udiali dňa 7. 3. mu oznámili listom zo dňa 13. 03. 2015“.

Na základe tejto skutočnosti som týmto zamestnancom oznámil, že týmto právnym predpisom je zákon č. 502/2001 Z.z. v z.n.p., a v rámci neho ustanovenia § 13 a §14.

Hlavný kontrolór zároveň postupuje podľa príslušných ustanovení „Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany“, schválených uznesením MsZ č. 64/2013, zo dňa 02.05.2013, ktoré nadobudli účinnosť dňa 10.05.2013.

 

Zároveň im bolo oznámené, že v prípade, že mi takéto vyjadrenie nebude od nich poskytnuté, bude to považované za neposkytnutie súčinnosti a táto skutočnosť bude uvedená aj do správy o výsledku kontroly. Zamestnanci mi svoje stručné odpovede - vyjadrenia zaslali až dňa 13. 04. 2015.

 

Ako kontrolný orgán mesta som sa ešte predtým, dňa 31. 03. 2015 emailom  obrátil na ÚOOÚ a na ministerstvo vnútra SR (ďalej len MV SR) s otázkou  usmernenia vo veci vykonania kontroly, t.j. o podanie usmernenia, do akej hĺbky som oprávnený vzhľadom k príslušným ustanoveniam zákona č. 122/2013 Z.z. vykonať predmetnú kontrolu.

 

ÚOOÚ mi  dňa 02. 04. 2015 poskytol nasledujúce usmernenie:

 

„Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. kontrolu spracúvania osobných údajov podľa tohto zákona vykonáva vrchný inšpektor úradu, inšpektor úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu (ďalej len „kontrolný orgán“).

 

Na základe citovaného ustanovenia je zrejmé, že zákon č. 122/2013 Z. z. explicitne ustanovuje, ktoré osoby môžu vykonávať kontrolu spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a to vrchný inšpektor úradu, inšpektor úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu. Hlavný kontrolór obce nie je oprávnený vykonávať kontrolu spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

 

Považujeme však za nevyhnutné k vyššie uvedenému dodať, že podľa § 18d ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) kontrolnou činnosťou sa rozumie (...) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, (...).

 

Ustanovením § 52 zákona č. 122/2013 Z. z. teda nie je dotknutá právomoc hlavného kontrolóra obce kontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorým je aj zákon č. 122/2013 Z. z. V takom prípade však nedochádza k realizácii kontroly spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. so všetkými jej procesnými náležitosťami (ako napr. vyhotovenie protokolu o kontrole, resp. záznamu o kontrole) a ostatnými právnymi inštitútmi (ako napr. povinnosti a oprávnenia kontrolného orgánu alebo povinnosti a oprávnenia kontrolovanej osoby) upravenými zákonom č. 122/2013 Z. z. a hlavný kontrolór obce je v rámci realizácie kontroly povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, v ktorých sú upravené jeho právomoci v rámci výkonu jeho funkcie, ako napr. zákon č. 369/1990 Zb.“

 

V predmetnej veci s rovnako otázkou som sa obrátil aj na MV SR.

 

MV SR mi v odpovedi uviedlo nasledovné:

 

„V nadväznosti na Vašu žiadosť zo dňa 31. 3. 2015 o stanovisko ohľadom právomoci hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“) prešetriť situáciu v súvislosti s únikom informácií z počítačových zariadení mestského úradu Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v § 18d ods. 1 ustanovuje, že kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Zákon o obecnom zriadení ustanovuje rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, subjekty, ktoré podliehajú jeho kontrolnej činnosti (§ 18d ods. 2), ako aj úlohy hlavného kontrolóra, medzi ktoré patrí aj povinnosť vykonať kontrolu v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo (§ 18f ods. 1 písm. h)).

Na základe vyššie uvedeného máme za to, že hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo v rozsahu kontrolnej činnosti ustanovenej v § 18d zákona o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór kontroluje aj dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany obce, pod ktoré spadá aj dodržiavanie zákona č. 122/2012 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorého gestorom je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V tejto súvislosti máme za to, že hlavný kontrolór má právomoc zisťovať, či nedošlo zo strany obce k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov, ako napríklad či informácie zverejnené na internetovej adrese obce alebo úradnej tabuli boli zverejnené v súlade so zákonom. Tiež má právomoc kontrolovať, či obec plní všetky svoje povinnosti vyplývajúce z uvedeného zákona.

Vo Vami spomínanom prípade podozrenia úniku informácií zo zariadení výpočtovej techniky patriacej mestskému úradu je potrebné zdôrazniť, že hlavný kontrolór kontroluje dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov obcou, teda predovšetkým obecným úradom a jeho zamestnancami, ale nie je oprávnený kontrolovať ani prešetrovať, či došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov tretími osobami.

Zákon o ochrane osobných údajov presne vymedzuje, ktoré osoby a orgány vykonávajú kontrolu, dozor a dohľad nad dodržiavaním tohto zákona. V prípade, ak máte podozrenie, že došlo v súvislosti s únikom informácií z technických zariadení patriacich obci k spáchaniu trestného činu, orgánom príslušným konať vo veci je prokuratúra. 

Na záver opakujeme, že podľa nášho právneho názoru hlavný kontrolór kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov zo strany obce, pod ktoré spadá aj dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov, hlavný kontrolór však nemá zákonom ustanovenú právomoc vykonávať kontrolu a prešetrovať porušenia zákona o ochrane osobných údajov tretími osobami, nakoľko zákon o obecnom zriadení presne ustanovuje subjekty a rozsah jeho kontrolnej činnosti.“

Na základe týchto usmernení zo strany ÚOOÚ a aj MV SR vyplýva, že hlavný kontrolór obce  nie je oprávnený vykonávať kontrolu spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z., nakoľko takýmto oprávnením disponuje v zmysle tohto zákona len vrchný inšpektor úradu, inšpektor úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu.

 

Pozn.: Na účely zákona o ochrane osobných údajov podľa § 4 ods. 3 písm. a)  sa pod spracúvaním osobných údajov rozumie vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

 

Na základe usmernení MV SR a ÚOOÚ, že hlavný kontrolór obce nie je oprávnený vykonávať kontrolu spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z.  ako aj na základe skutočnosti, že som do 07.04.2015 nedostal od kontrolovaného subjektu potrebnú dokumentáciu a písomné vyjadrenia potrebné na výkon kontroly, som  dňa 08. 04. 2015 -  v súlade § 46 ods. 1 písm. c )  zákona č. 122/2015 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p. podal  písomný podnet Úradu na ochranu osobných údajov vo veci podozrenia z porušovania povinností ustanovených zákonom pri spracúvaní osobných údajov.

 

Na základe týchto skutočností a z dôvodu, ako už bolo v úvode uvedené, že ku dňu vypracovania a predloženia tohto materiálu na zasadnutie MsZ stále prebieha kontrola, šetrenie a dozor ďalšími vonkajšími kontrolnými orgánmi a výsledky týchto kontrol, resp. šetrení neboli k dátumu vypracovania tejto správy k dispozícii, je kontrolný orgán mesta  povinný koordinovať svoj postup, aby tak nemohlo dôjsť k mareniu výkonu kontroly. Zároveň na základe doručených stanovísk ústredných orgánov štátnej správy som povinný akceptovať skutočnosť, že hlavný kontrolór obce nie je oprávnený vykonávať kontrolu spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a preto aj z uvedeného dôvodu bude musieť byť do obsahu tejto kontroly zapracovaný výsledok kontroly a šetrenia zákonom ustanoveného kontrolného orgánu ako aj ďalších vonkajších kontrolných  orgánov.

 

Po ukončení kontroly zo strany všetkých kontrolných a vyšetrujúcich orgánov a po  zapracovaní výsledkov ich kontrol do výsledného materiálu, vypracuje kontrolný orgán mesta komplexnú správu  o výsledku kontroly v zmysle príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a po jej prerokovaní s kontrolovaným subjektom bude kontrola ukončená. Následne, v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, bude výsledok kontroly predložený k rokovaniu mestského zastupiteľstva.

 

V Piešťanoch, dňa 20. 04. 2015

 

Informatívnu správu vypracoval a predkladá:                             Ing. Peter Konečný, v.r.        

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 

Vyvesené: 23. 4. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť