Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Informatívna správa č. 2 o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva č. 54/2015 A

Informatívna správa č. 2 o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva 

č. 54/2015 A

 

Podľa § 23 zákona č. 502/2001 Z.z.  kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone následnej finančnej kontroly vzájomne spolupracujú vrátane vykonávania spoločných následných finančných kontrol a poskytujú si navzájom informácie súvisiace s výkonom následnej finančnej kontroly. Podľa § 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.

 

Kontrolný orgán ku dňu konania 5. riadneho zasadnutia MsZ  nemohol ukončiť kontrolu v zmysle uloženého uznesenia MsZ č. 54/2015 a podnetu poslankyne MsZ, ktoré vecne súviselo s predmetným uznesením.

 

Dôvody neukončenia kontroly zo strany kontrolného orgánu sú nasledovné:

 

  1. vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru a orgány  okresnej prokuratúry ako aj orgány Úradu na ochranu osobných údajov ešte vykonávajú  potrebné úkony v rámci vyšetrovania a kontroly;
  2. výsledky ich šetrenia a kontrol neboli k termínu 5. riadneho zasadnutia MsZ ukončené;
  3. kontrolný orgán mesta nemôže podávať akékoľvek informácie o priebehu kontroly a nemôže  ukončiť kontrolu v zmysle uloženého uznesenia MsZ č. 54/2015 A, pretože by tak mohlo dôjsť k mareniu výkonu kontroly tými orgánmi, ktoré ešte svoje šetrenia a kontrolu neukončili;
  4. k podnetu poslankyne MsZ bol kontrolovaný subjekt požiadaný o podanie písomného vyjadrenia a vysvetlenia skutočností súvisiacich s predmetom kontroly; do termínu určeného kontrolným orgánom na predloženie  tohto vyjadrenia, potrebného k podrobnému prešetreniu zistených skutočností,  kontrolovaný subjekt vyjadrenie nepredložil.

 

Kontrolný orgán mesta preto z vyššie uvedených dôvodov podáva na MsZ túto informatívnu správu č. 2 o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva č. 54/2015 A.

 

Ako bolo už vyššie uvedené, na zasadnutie MsZ podávam len túto informatívnu správu, pretože ku dňu predkladania materiálov na zasadnutie MsZ  nie je ukončená kontrola resp. šetrenie kontrolných orgánov, orgánov dozoru a vyšetrovacích orgánov  a relevantné výsledky týchto kontrol, resp. šetrenia nie sú k dátumu vypracovania tejto správy k dispozícii.

 

Navyše chcem opätovne upriamiť pozornosť na usmernenie ÚOOÚ vo veci oprávnenosti výkonu kontroly zo strany hlavného kontrolóra vzhľadom k príslušným ustanoveniam zákona č. 122/2013 Z.z. vykonať predmetnú kontrolu. ÚOOÚ vydal usmernenie, že zákon č. 122/2013 Z. z. explicitne ustanovuje, ktoré osoby môžu vykonávať kontrolu spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a to vrchný inšpektor úradu, inšpektor úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu. Hlavný kontrolór obce nie je oprávnený vykonávať kontrolu spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

 

V rovnakých intenciách vydalo usmernenie aj ministerstvo vnútra SR (ďalej len MV SR).

 

Po ukončení kontroly zo strany všetkých kontrolných dozorujúcich a vyšetrujúcich orgánov a po  zapracovaní výsledkov ich kontrol do výsledného materiálu, vypracuje kontrolný orgán mesta komplexnú správu  o výsledku kontroly a po prerokovaní tejto  správy s kontrolovaným subjektom bude kontrola ukončená.

 

S prihliadnutím na tieto skutočnosti a po zverejnení záverov šetrení a kontrol príslušných orgánov,  v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení Vám bude poskytnutá správa o výsledku kontroly spolu s výsledkami kontrol všetkých kontrolných orgánov.

 

V Piešťanoch, dňa  18. 05. 2015

 

Informatívnu správu vypracoval a predkladá:

 

Ing. Peter Konečný, v.r.

hlavný kontrolór mesta 

Vyvesené: 21. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť