Školstvo

Mesto Piešťany  sa  stalo zo zákona  školským úradom  v roku 2004. Činnosti obce v oblasti školstva a činnosti vo veciach odborných činností a poradenstva  výchovno-vzdelávacieho procesu  zabezpečujú 2 zamestnanci referátu školstva. Výkon samosprávnych činností v rámci  referátu zabezpečuje tretí zamestnanec.

Všeobecné informácie

 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je Mesto Piešťany (materské školy, základné školy, školské jedálne a školské  kluby, centrum voľného času, základná umelecká škola)
 • pripravuje podklady vo veci zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka a rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ
 • kontroluje  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • vydáva organizačné pokyny a metodické usmernenia pre riaditeľov
 • určuje školské obvody základných škôl
 • vytvára podmienky pre plnenie školskej dochádzky v základných školách a podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom
 • zabezpečuje agendu vzdelávacích poukazov
 • spracúva štatistiku o výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti
 • spolupracuje s obecnou školskou radou, radami škôl, Štátnou školskou inšpekciou, Krajským školským úradom
 • zabezpečuje poskytovanie finančných dotácií z rozpočtu mesta pre školy všetkých typov
 • sprostredkováva kontakty medzi základnými školami, strednými školami a zahraničnými partnerskými mestami
 • organizuje súťaže
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v       obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia
 • prerokúva  s radou školy a s riaditeľom školy/školského zariadenia koncepciu rozvoja školy/školského zariadenia, správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti  a podmienkach v škole/školskom zariadení  
 • vedie centrálnu evidenciu prešetrovaných sťažností alebo petícií a prijatých opatrení  v územnej pôsobnosti v oblasti škôl a školských zariadení, vypracúva podklady na rozhodnutia v uvedenej oblasti
 • zabezpečuje  prístup  k  informáciám v  zmysle   zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a spracúva podklady pre poskytovanie informácií štátnym orgánom.
 • zabezpečuje  a   vypracúva   podklady  pre  rozhodnutia v rámci výkonu štátnej správy  v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého  žiaka a zanedbávania  starostlivosti o povinnú školskú dochádzku v spolupráci  s riaditeľmi škôl, zákonnými zástupcami žiaka a pod.

Kontakt

Námestie SNP 3, 921 45  Piešťany

Mestský úrad  – referát školstva
tel:   033/7765464
fax:   033/7765444

Zamestnanci referátu školstva
Vedúca referátu:  PhDr. Jolana Podobová, 033/7765 464, jolana.podobova@piestany.sk
Referent:  PaedDr. Elena Skovajsová, 033/7765 464, elena.skovajsova@piestany.sk
Referent:  Mgr. Tatiana Zámečníková, 033/7765 499, tatiana.zamecnikova@piestany.sk

 

Odkaz na niektoré dôležité linky:

Prázdniny v školskom roku 2013/2014

 • jesenné prázdniny: 30.október (streda) až 1.november 2013 (piatok). Školské vyučovanie začína 4.novembra 2013 (pondelok).
 • vianočné prázdniny: 23. december 2013 (pondelok) - 7. január 2014. Školské vyučovanie začína 8.januára 2014 streda).
 • polročné prázdniny: 3. február 2014 (pondelok). Školské vyučovanie začína 4. februára 2014 (utorok).
 • jarné prázdniny:
 • Trnavský kraj: 24. február až 28. február 2014. Školské vyučovanie začína 03. marca 2014 (pondelok).
 • veľkonočné prázdniny: 17. apríl - 22. apríl 2014. Školské vyučovanie začína 23. apríla 2014 (streda).
 • letné prázdniny: 30. jún (pondelok) - 29. august 2014 (piatok). Školské vyučovanie začína 2. septembra 2014 (utorok)