Školstvo

Mesto Piešťany  sa  stalo zo zákona  školským úradom  v roku 2004. Činnosti obce v oblasti školstva a činnosti vo veciach odborných činností a poradenstva  výchovno-vzdelávacieho procesu  zabezpečujú 2 zamestnanci referátu školstva. Výkon samosprávnych činností v rámci  referátu zabezpečuje tretí zamestnanec.

Všeobecné informácie

 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je Mesto Piešťany (materské školy, základné školy, školské jedálne a školské  kluby, centrum voľného času, základná umelecká škola),
 • pripravuje podklady vo veci zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení,
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka a rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ,
 • kontroluje  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • vydáva organizačné pokyny a metodické usmernenia pre riaditeľov
 • určuje školské obvody základných škôl,
 • vytvára podmienky pre plnenie školskej dochádzky v základných školách a podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 • zabezpečuje agendu vzdelávacích poukazov,
 • spracúva štatistiku o výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti,
 • spolupracuje s mestskou školskou radou, radami škôl, Štátnou školskou inšpekciou, Okresným úradom Trnava - odborom školstva,
 • zabezpečuje poskytovanie finančných dotácií z rozpočtu mesta pre školy všetkých typov,
 • sprostredkováva kontakty medzi základnými školami, strednými školami a zahraničnými partnerskými mestami,
 • organizuje súťaže, akcie pre školy, 
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
 • prerokúva  s radou školy a s riaditeľom školy/školského zariadenia koncepciu rozvoja školy/školského zariadenia, správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti  a podmienkach v škole/školskom zariadení,  
 • vedie centrálnu evidenciu prešetrovaných sťažností alebo petícií a prijatých opatrení  v územnej pôsobnosti v oblasti škôl a školských zariadení, vypracúva podklady na rozhodnutia v uvedenej oblasti
 • zabezpečuje  prístup  k  informáciám v  zmysle   zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a spracúva podklady pre poskytovanie informácií štátnym orgánom,
 • zabezpečuje  a   vypracúva   podklady  pre  rozhodnutia v rámci výkonu štátnej správy  v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého  žiaka a zanedbávania  starostlivosti o povinnú školskú dochádzku v spolupráci  s riaditeľmi škôl, zákonnými zástupcami žiaka a pod.

Kontakt

Námestie SNP 3, 921 45  Piešťany

Mestský úrad  – referát školstva
tel:    033/7765464
fax:   033/7765444

Zamestnanci referátu školstva
Vedúca referátu:  PhDr. Jolana Podobová, 033/7765 464, jolana.podobova@piestany.sk
Referent:  PaedDr. Elena Skovajsová, 033/7765 464, elena.skovajsova@piestany.sk
Referent:  Mgr. Tatiana Zámečníková, 033/7765 499, tatiana.zamecnikova@piestany.sk

 

Odkaz na niektoré dôležité linky:

Prázdniny v školskom roku 2014/2015

 • jesenné prázdniny: 30. október (štvrtok) až 31. október 2014 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 3. novembra 2014 (pondelok).
 • vianočné prázdniny: 22. december 2014 (pondelok) - 7. január 2015 (streda). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2015 (štvrtok).
 • polročné prázdniny: 2. február 2015 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 3. februára 2015 (utorok).
 • jarné prázdniny:
 • Trnavský kraj: 2. marec (pondelok) až 6. marec 2015 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 9. marca 2015 (pondelok).
 • veľkonočné prázdniny: 2. apríl (štvrtok) - 7. apríl 2015 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 8. apríla 2015 (streda).
 • letné prázdniny: 1. júl (streda) - 31. august 2015 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 2. septembra 2015 (streda)