Referát územnej správy

Vedúca referátu

Ing.arch. Jana Vitková

Tel. č.

033/776 54 70

e-mail

architekti@piestany.sk
jana.vitkova@piestany.sk

Územné plánovanie

 1. obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru - mesta, jej aktualizáciu, zmeny a doplnky, územnoplánovaciu dokumentáciu funkčných zón a územných častí so širokými väzbami v jednotlivých oblastiach rozvoja a zložitými kooperačnými vzťahmi jednotlivých profesných skupín
 2. koordinuje podklady pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v rámci regionálnych i nadregionálnych vzťahov
 3. koordinuje podklady pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v náväznosti na jednotlivé útvary MsÚ
 4. pripravuje samosprávnu legislatívu, regulatívy v oblasti územnoplánovacej prob-lematiky
 5. sleduje funkčné využitie územia pri regulovaní činností v katastrálnom území mesta
 6. posudzuje podnikateľské aktivity na území mesta v súvislosti s funkčným zónovaním podľa Územného plánu sídelného útvaru Piešťany
 7. zabezpečuje podklady pre trvale udržateľný rozvoj so širokými väzbami nad rámec mesta v oblasti územného rozvoja
 8. v rozsahu činnosti referátu zabezpečuje stanoviská pre spracovanie zámerov regionálneho rozvoja
 9. zvoláva územné konania
 10. vydáva rozhodnutia o úmiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou
 11. vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou
 12. vydáva rozhodnutia týkajúce sa ochrany dôležitých záujmov území v súlade s platnou legislatívou
 13. povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia
 14. povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia v súlade s platnou legislatívou
 15. rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
 16. rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vydaným územným rozhodnutiam
 17. prejednáva priestupky občanov
 18. zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z územných konaní
 19. pripravuje odborné vyjadrenia k výstavbe z hľadiska vyňatia pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu


Architektúra, reklama a administratíva

 1. sleduje prípravu výstavby a realizáciu stavieb na území mesta v zmysle regu-latívov pre výstavbu
 2. sleduje výstavbu v rámci pamiatkovej zóny mesta
 3. pripravuje podklady pre skvalitnenie a estetizáciu mestských priestorov
 4. spolupracuje pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návr- hov a štúdií
 5. sleduje architektonické riešenie stavieb v rámci územných a stavebných konaní
 6. povoľuje reklamné, informačné a propagačné zariadenia rôzneho druhu v zmysle stavebného zákona alebo nariaďuje ich odstránenie
 7. zvoláva a vedie konania, týkajúce sa schvaľovania reklamných, propagačných a informačných zariadení
 8. podľa charakteru zariadení vykonáva kolaudačné rozhodnutia
 9. vedie konania vo veci priestupkov proti stavebnému zákonu a vydáva rozhodnutia o uložení sankcií
 10. zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane kompletnej spisovej agendy jednotlivých podaní
 11. koordinuje činnosť v oblasti reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mesta
 12. zabezpečuje vonkajší mestský informačný systém
 13. vydáva rozhodnutia k umiestneniu mobilných reklamných zariadení a vyrubuje miestne poplatky z reklamy


Výkon štátnej stavebnej správy

 1. zvoláva a vedie stavebné konania
 2. vydáva stavebné povolenia na stavby každého druhu s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov
 3. povoľuje zmenu stavby pred dokončením
 4. podľa charakteru zariadení vykonáva kolaudačné konania
 5. vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby
 6. povoľuje zmeny v spôsobe užívania stavby, v jej prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby
 7. rozhoduje o zrušení stavebného povolenia, ak sa zistí na stavbe neodstrániteľná závada, ktorá vznikla pri uskutočňovaní stavby
 8. povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav
 9. rozhoduje o rozsahu oprávnenia pracovníkov stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby za účelom plnenia úloh podľa stavebného zákona
 10. rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
 11. nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav
 12. nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách
 13. nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce
 14. nariaďuje vypratanie stavby
 15. vydáva súhlas k povoleniu na stavbu špeciálnym stavebným úradom
 16. povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce
 17. vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia
 18. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 19. vedie konania vo veci priestupkov proti stavebnému zákonu v rámci svojho výkonu
 20. rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným vydaným rozhodnutiam
 21. rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam
 22. zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich jeho činnosti
 23. zasiela orgánom geodézie a kartografie príslušné rozhodnutia
 24. konzultuje a vykonáva poradenskú činnosť v oblasti Stavebného zákona a súvisiacich predpisov
 25. vykonáva činnosti spojené s vyvlastnením v zmysle ustanovení stavebného zákona


Doprava a technická infraštruktúra

 1. pripravuje plány dopravnej siete mesta
 2. pripravuje koncepcie využitia dopravnej siete s ohľadom na MHD, cyklistov a peších
 3. pripravuje koncepty plošného ukľudnenia dopravy vo väzbe na ozdravenie životného prostredia
 4. spolupracuje s mestskou políciou pri priestupkovom konaní v súvislosti s pred-metnou problematikou
 5. vypracováva rozhodnutia, vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. - Cestný zákon, v znení zmien a doplnkov a zákona 315/1996 Z.z.
 6. vyjadruje sa k povoleniam na zvláštne užívanie verejného priestranstva
 7. zabezpečuje projektovú dokumentáciu dopravných riešení a dopravného značenia
 8. vyjadruje sa k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska dopravy
 9. vyjadruje sa k problematike v oblasti technickej infraštruktúry na území mesta v súčinnosti s jednotlivými správcami inžinierskych sietí a ostatnými úsekmi referátu, prípadne inými odbormi MsÚ
 10. vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
 11. poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo svojom vlastníctve
 12. zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií vo svojom vlastníctve