Materská škola, 8. mája 2


Kontakty

Materská škola, 8.mája 2, 921 01 Piešťany

  
Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Kaššáková
Zástupca riaditeľa školy:  Darina Vrtíková
Telefón/fax:  033/7722711
E-mail:  ms.maja.piestany@gmail.com

Materská škola, 8.mája 2, má elokované  triedy

Elokované triedy  so sídlom  8. mája 4, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Eva Šenkýřová
Telefón: 033/7623718

Elokované triedy  so sídlom  E.F.Scherera 40, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Alena Kollárová
Telefón: 033/7740003

Profil materskej školy

       Materská škola na ul. 8. mája 2 v Piešťanoch je 11-triedne predškolské zariadenie:

Materská škola 8. mája 2 - štyri triedy,

Materská škola 8. mája 4 - dve triedy,

Materská škola E.F.Scherera 40 - päť tried.

        Poskytujeme predpirmárne vzdelávanie s celodennou výchovou a vzdelávaním, deťom vo veku spravidla od 3 do 6 rokov. Pri ukončení predprimárneho vzdelávania deťom vystavujeme Osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní.

        Súčasťou materských škôl sú školské záhrady s bohatou zeleňou, prírodnými preliezačkami a udržiavanými pieskoviskami. Interiér je vybavený novým dreveným zariadením, vhodným pre deti daného veku. Priestory sa pravidelne dezinfikujú mobilnými germicídnymi žiaričmi. V materskej škole máme vytvorenú telocvičňu s dostatkom moderného, pre deti bezpečného a vyhovujúceho náčinia a náradia. Máme vytvorené taktiež priestory na oboznamovanie detí s anglickým jazykom. Deti vzdelávame podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie, ktorý sme preniesli do školského vzdelávacieho programu "Škola hrou". 

Systematickou prácou a doplnkovými aktivitami rozvíjame:

 • grafomotoriku,
 • predčitateľskú gramotnosť,
 • pohybový potenciál detí,
 • oboznamujeme deti s informačnými a komunikačnými technológiami,
 • podľa záujmu sa deti oboznamujú s anglickým jazykom,
 • pre deti máme vytvorený keramický krúžok,
 • pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky vypracovávame individuálne rozvojové plány,
 • s predškolákmi pracujeme s metodikou "Fonematické uvedomovanie podľa D.B.Eľkonina"
 • spolupracujeme so školským psychológom, logopédom,
 • s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie,
 • s Mestskou knižnicou a Základnými školami.

Aktivity pre deti:

 • účasť na športových podujatiach organizovaných mestom Piešťany aj materskou školou,
 • výtvarné súťaže,
 • divadelné predstavenia v Dome umenia aj priamo v materskej škole,
 • prednáška s detskou dentálnou hygieničkou - Čo viem o zúbkoch,
 • v spolupráci s rodičmi súťaž "Tekvičky",
 • Mikuláš so Šašom Jašom,
 • Deň matiek, blahoželanie mamičkám kultúrnym vystúpením,
 • karneval ku dňu detí so Šašom Jašom,
 • rozlúčka s predškolákmi,
 • účasť na olympiáde materských škôl mesta Piešťany,
 • návšteva hvezdárne,
 • návšteva požiarnej zbrojnice,
 • výlety a exkurzie na doplnenie výchovno - vzdelávacích plánov.

 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ 8. mája, jej výsledkoch a podmienkach - za školský rok 2013/2014

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ 8. mája, jej výsledkoch a podmienkach - za školský rok 2012/2013