Materská škola, 8. mája 2


Kontakty

Materská škola, 8.mája 2, 921 01 Piešťany

  
Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Kaššáková
Zástupca riaditeľa školy:  Darina Vrtíková
Telefón/fax:  033/7722711, 0901 772 217
E-mail:  ms.maja.piestany@gmail.com

Materská škola, 8.mája 2, má elokovanú triedu

Elokovaná trieda  so sídlom  8. mája 4, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Eva Šenkýřová
Telefón: 033/7623718

Profil materskej školy

       Materská škola na ul. 8. mája 2 v Piešťanoch je 6-triedne predškolské zariadenie:

Materská škola 8. mája 2 - štyri triedy,

Materská škola 8. mája 4 - dve triedy.

 

        Všetky triedy materských škôl sú umiestnené v účelových budovách. Každá trieda má herňu, spálňu, šatňu, detskú umyváreň a WC. V Materskej škole 8. mája 2 máme zriadenú telocvičňu s dostatkom moderného, pre deti bezpečného a vyhovujúceho náčinia a náradia. V Materskej škole 8. mája 4 majú deti vytvorenú miestnosť na oboznamovanie s anglickým jazykom a iné aktivity.

        Súčasťou materských škôl sú školské záhrady s bohatou zeleňou, prírodnými preliezačkami, šmykľavkami, hojdačkami a udržiavanými pieskoviskami. Interiér je vybavený novým dreveným zariadením, vhodným pre deti daného veku. Deti majú k dispozícii podnetné hračky, programovateľné hračky, učebné pomôcky, knihy, digitálnu technológiu. Priestory sa pravidelne dezinfikujú mobilnými germicídnymi žiaričmi. 

        Poskytujeme predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou a vzdelávaním, deťom vo veku spravidla od 3 do 6 rokov. Pri ukončení predprimárneho vzdelávania deťom vystavujeme Osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní. Deti vzdelávame podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie, ktorý sme preniesli do školského vzdelávacieho programu "Škola hrou". Okrem hlavných výchovno-vzdelávacích cieľov plníme ciele prierezových tém - environmentálna výchova, zdravotná výchova a dopravná výchova. Zabezpečujeme systematickú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou v spolupráci s pani psychologičkou.

Systematickou prácou a doplnkovými aktivitami rozvíjame:

 • grafomotorické zručnosti detí,
 • predčitateľskú gramotnosť,
 • pohybový potenciál detí,
 • oboznamujeme deti s informačnými a komunikačnými technológiami,
 • podľa záujmu sa deti oboznamujú s anglickým jazykom,
 • pre deti máme vytvorený keramický krúžok,
 • pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky vypracovávame individuálne rozvojové plány,
 • s predškolákmi pracujeme s metodikou "Fonematické uvedomovanie podľa D.B.Eľkonina"
 • spolupracujeme s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie,
 • s Mestskou knižnicou a základnými školami. s Policajným zborom SR.

Aktivity pre deti:

Celodenný pobyt detí v materskej škole dopĺňame a spestrujeme rôznymi, pre deti zaujímavými aktivitami:

 • účasť na športových podujatiach organizovaných mestom Piešťany aj materskou školou,
 • výtvarné súťaže,
 • oboznamovanie s anglickým jazykom,
 • zabezpečujeme keramický krúžok v materskej škole,
 • divadelné predstavenia v Dome umenia aj priamo v materskej škole,
 • prednáška s detskou dentálnou hygieničkou - Čo viem o zúbkoch,
 • v spolupráci s rodičmi súťaž "Tekvičky",
 • Mikuláš v materskej škole,
 • Deň matiek, blahoželanie mamičkám kultúrnym vystúpením,
 • oslava MDD súťažami a kultúrnym programom,
 • karneval k sviatku MDD so Šašom Jašom,
 • rozlúčka s predškolákmi,
 • účasť na olympiáde materských škôl mesta Piešťany,
 • návšteva hvezdárne,
 • návšteva Požiarnej zbrojnice,
 • ukážka práce Polície aj z kynologického oddelenia s cvičenými psami v materskej škole,
 • exkurzie do mesta Piešťany s návštevou Balneologického múzea,
 • výlety a exkurzie na doplnenie výchovno - vzdelávacích plánov.

 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ 8. mája, jej výsledkoch a podmienkach - za školský rok 2013/2014

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ 8. mája, jej výsledkoch a podmienkach - za školský rok 2012/2013