Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

e Služby

eSlužby

Leto 2018

leto 2018

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 10
DNES: 364
TÝŽDEŇ: 3232
CELKOM: 1365735

Obsah

VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2018

Typ: ostatné | Mesto
VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2018 1Informácia o spôsobe prijímania žiadostí a poskytnutia dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016 oznamuje, že:

1. Dotácie sa poskytujú pre nasledovné vybrané východiskové okruhy a podmienky, ktoré stanovili príslušné komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na:

a) Aktivity v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie:

- rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovne – športových podujatí

 - realizácia netradičných telovýchovne – športových aktivít

 - reprezentácia mesta v oblasti športu a telovýchovy.

Pre oblasť telovýchovy, športu a rekreácie bola v rozpočte na rok 2018 schválená suma 15.000,- Eur. Žiadosti o finančné prostriedky na aktivity pre uvedenú oblasť prerokuje komisia pre Šport a rekreáciu. Finančné prostriedky budú rozdelené tak, aby 80% bolo použitých pre mládežnícky šport a 20% na všetky ostatné športové aktivity.

Informácie: Mgr. Mĺkva – tel.: 033/7765430.

 

b) Aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity: 

- podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na tradičné formy kultúrnych aktivít

- podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na netradičné a nové formy kultúrnych aktivít

- reprezentácia mesta doma i v zahraničí

- edičná činnosť, vydávanie publikácií s tematikou mesta Piešťany

- podpora cirkevných a náboženských aktivít

- podpora významných kultúrnych podujatí v meste

- podpora vlastnej umeleckej tvorby

Pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti bola v rozpočte na rok 2018 schválená suma 6.500,- Eur.

Informácie : Mgr. Hudcovičová – tel.: 033/7765430.

 

c) Zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia:

- podpora aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcich k integrácii do normálneho života

-  podpora aktivít so zameraním na protidrogovú prevenciu, prevenciu závislostí vôbec a prevenciu v oblasti ochrany zdravia

- podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v zdravotníctve v meste Piešťany

- konferencie, kongresy a semináre so zameraním na oblasť zdravotníctva

Pre oblasť zdravotníctvo, podporu a ochranu zdravia bola v rozpočte na rok 2018 schválená suma 6.640 Eur.

Informácie : PhDr. Briganová - tel.č.: 033/7765413

 

 d) Charita, humanitárna a sociálna oblasť

- podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre obyvateľov mesta

- podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, občanov mesta Piešťany v zariadeniach sociálnych služieb, resp. občanov v sociálnej a hmotnej núdzi

- podpora novovznikajúcich subjektov v sociálnej oblasti na území mesta Piešťany

- podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov

- podpora aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov

- konferencie, kongresy a semináre so zameraním na charitatívnu, humanitárnu a sociálnu oblasť

Pre oblasť charita, humanitárna a sociálna oblasť bola v rozpočte na rok 2018 schválená suma 10.000 Eur.

Informácie : PhDr. Briganová - tel.č.: 033/7765413

 

e) Rozvoj školstva a vzdelávania

- realizácia netradičných aktivít

- podujatia zamerané na tradície

- projekty zamerané na skvalitnenie výučby a vzdelávania

- rozvoj informatizácie a informačných služieb

- konferencie, kongresy a semináre v oblasti školstva

Pre oblasť  rozvoj školstva a vzdelávania bola v rozpočte na rok 2018 schválená suma  6 640, - Eur.

Informácie : Mgr. Zámečníková - tel.č.: 033/7765499

 

f) Aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky

 • podpora aktivít na zlepšovanie životného prostredia na území mesta Piešťany
 • ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta Piešťany
 • podpora aktivít  združení v oblasti skrášľovania životného prostredia
 • podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia
 • podpora spracovania projektov na ochranu životného prostrediana území mesta Piešťany
 • podpora humanizácie sídlisk a mestských častí - podpora udržateľnéhorozvoja
 • ekologická architektúra (solárna energia, zelené strechy, zelené fasády a pod.)
 • zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom a aktivity na podporu triedeného zberu odpadu

Pre oblasť ekológie a environmentalistiky bola v rozpočte na rok 2018 schválená suma 2 000,- Eur.

Informácie: Ing Marián Ondrišík – tel.: 033/77 65 421

 

g) Aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja

 • služby na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti
 • organizácia odborných podujatí (konferencií, seminárov) v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja
 • zlepšenie informovanosti občanov o problematike regionálneho a miestneho rozvoja
 • vzdelávanie, výskum, vedecko-technické služby a informačné služby v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja
 • tvorba koncepčných a strategických materiálov, dokumentov a podkladov pre strategické rozhodovanie

Pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja bola v rozpočte na rok 2018 schválená suma 6 600,- Eur.

Informácie: Mgr. Marta Ladická – tel.: 033/77 65 474

 

Formulár žiadostí o dotáciu je prílohou VZN č. 13/2016 a nachádza sa na www.piestany.sk – samospráva - mestská legislatíva – VZN – financovanie - VZN č. 13/2016 spolu s požadovanými náležitosťami, ktoré možno doručiť na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 14. februára 2018. Nekompletné a načas nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi.


Vytvorené: 12. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2018 11:33