Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2017 – druhé kolo

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
Informácia o spôsobe prijímania žiadostí a poskytnutia dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016 oznamuje, že:

 1. Dotácie sa poskytujú pre nasledovné vybrané východiskové okruhy a podmienky, ktoré stanovili príslušné komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na:

 

a) rozvoj školstva a vzdelávania

 • realizácia netradičných aktivít
 • podujatia zamerané na tradície
 • projekty zamerané na skvalitnenie výučby a vzdelávania
 • rozvoj informatizácie a informačných služieb
 • konferencie, kongresy a semináre v oblasti školstva

Pre oblasť rozvoj školstva a vzdelávania je v rozpočte na rok 2017 nevyčerpaná suma vo  výške 1 370 eur.

Informácie: Mgr. Zámečníková – tel. č.: 033/77 65 449

 

b) aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky

 • podpora aktivít na zlepšovanie životného prostredia na území mesta Piešťany
 • ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta Piešťany
 • podpora aktivít združení v oblasti skrášľovania životného prostredia
 • podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia
 • podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia na území mesta Piešťany
 • podpora humanizácie sídlisk a mestských častí – podpora udržateľného rozvoja
 • ekologická architektúra (solárna energia, zelené strechy, zelené fasády a pod.)
 • zefektívnenie nakladanie s komunálnym odpadom a aktivity na podporu triedeného zberu odpadu

Pre oblasť ekológie a environmentalistiky je v rozpočte na rok 2017 nevyčerpaná suma vo výške 1 200 eur.

Informácie: Ing. Ondrišík – tel. č.: 033/77 65 421

 

c) aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja

 • služby na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti
 • organizácia odborných podujatí (konferencií, seminárov) v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja
 • zlepšenie informovanosti občanov o problematike regionálneho a miestneho rozvoja
 • vzdelávanie, výskum, vedecko-technické služby a informačné služby v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja
 • tvorba koncepčných a strategických materiálov, dokumentov a podkladov pre strategické rozhodovanie

Pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja je v rozpočte na rok 2017 nevyčerpaná suma vo výške 3 190 eur.

Informácie: Mgr. Ďurák – tel. č.: 033/77 65 465

 

2. Formulár žiadosti o dotáciu je prílohou VZN č. 13/2016 a nachádza sa na www.piestany.sk – samospráva – mestská legislatíva – VZN – financovanie – VZN č. 13/2016 spolu s požadovanými náležitosťami, ktoré možno doručiť na adresu: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 29.5.2017. Nekompletné a načas nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi.


Vytvorené: 25. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 7. 2017 23:39